Alle vuoden ikäiset kirjastoon
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Valkeakosken kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 12
37601
Kirjaston puhelin : 
040 335 7055
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@valkeakoski.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Valkka
Y-tunnus : 
0157568-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Leena Toivonen
Puhelin : 
0403357040
Sähköposti : 
leena.toivonen@valkeakoski.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjastossa järjestettävien tapaamisten tavoitteena on jakaa pienten lasten vanhemmille tärkeää tietoa ääneen lukemisen merkityksestä ja rohkaista vanhempia käyttämään kirjaston palveluja.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lapsiperheille toteutetaan pienimuotoinen kysely kirjastotapaamisten jälkeen. Kyselyssä selvitetään tapaamisten merkitystä lapsiperheille ja myös sitä käyttävätkö he kirjaston palveluita tai mitä palveluita he toivoisivat saavansa. Toisena mittarina on tapaamisissa käyneiden lapsiperheiden lukumäärä verraattuna kutsun saaneiden määrään

Kuvaus : 

Tausta

Neuvolan ja kirjaston sopimuksesta kirjastossa pidetään kolmen viikon välein neuvolan asiakkaiden ryhmätapaamisia. Tapaamisiin tulee puolivuotiaita lapsia vanhempineen. Paikalla on aina kirjaston edustaja ja lastenneuvolan terveydenhoitaja. Lisäksi paikalla on joko fysioterapeutti tai perheohjaaja. Tapaamisissa eri asiantuntijoilla on oma roolinsa. Kirjaston roolina on kertoa lasten vanhemmille lukemisen merkityksestä ja tärkeydestä sekä vinkata mahdollisista kiinnostavista lapsen kehitysvaiheisiin sopivista kirjoista.

Yhteisessä asiantuntijatapaamisessamme sovimme, että haemme hyvälle toimintaidealle jatkoa. Tarvitsemme hankerahoitusta toiminnallista jatkotapaamista varten. Kirjasto järjestäisi pelkästään lastenkirjallisuuteen keskittyvän tapaamisen, johon kahdeksan kuukauden ikäiset lapset vanhempineen voivat osallistua.

Hankkeen tavoite

Tapaamisten tavoitteena on jakaa vanhemmille tärkeää tietoa ääneen lukemisen merkityksestä ja rohkaista vanhempia käyttämään kirjaston palveluja. Tapaamiset tukisivat myös vanhempien keskinäistä ryhmäytymistä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Hankkeen toteutus

Lapsiperheet (8-10 kk ikäisten lasten perheet) saavat neuvolan kautta tiedon kirjaston järjestämistä lastenkirjallisuusilloista. Tapaamisia järjestetään kirjaston tiloissa noin kerran kuukaudessa, yhden vuoden ajan.

Hankerahaa anotaan lapsille tarkoitetun kirjastokassin toteuttamiseen. Kirjastokassi sisältää esitteen tai kirjanmerkin, jossa korostetaan lapselle lukemisen merkitystä lapsen kielen kehittymisen, rauhoittumisen, yhdessäolon ja mielikuvituksen rikastumisen kannalta. Lisäksi toivomme, että saisimme kirjasponsorin, joka tarjoaisi kirjakassiin lapsen kehitysikään sopivan ilmaisen kirjan.

Lisäksi hankerahaa käytettäisiin kuukauden palkkaan hankekoordinaattorille, joka suunnittelisi ja ohjaisi tapaamiset ja toteuttaisi kirjastokassin sisältöineen.

Hanke käynnistyy kassin ja sen sisällön suunnittelulla ja toteutuksella. Vuoden ajan lapsiperheet voivat osallistua kirjastotapaamisiin, joihin kutsutaan aina uusi ryhmä vanhempia. Kirjallisuusiltojen sisältöä kehitetään karttuvan kokemuksen mukaan.

Rahaa tarvitaan koordinaattorin palkkaan ja kirjastokassin suunnitteluun ja toteutukseen.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Valkeakosken lastenneuvola, mahdollisesti joku lastenkirjakustantamo
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Terveydenhoitajat Hakkio ja Peltonen, perheohjaajat Ahvenus-Välimaa ja Kivi, fysioterapeutti Ilomäki

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 

Kirjasto tutuksi lapsiperheille ja kirjakassi 10 kuukauden ikäisille
Alle vuoden ikäiset lapset kirjastoon -hankkeen aikana oli tarkoitus kutsua 10 kuukauden ikäisten lasten perheitä kirjastoon. Perheille oli tarkoitus jakaa ilmaiset kirjakassit.
Rahoituspäätöksen saatuamme päätimme kokeilla hakeutuvaa työskentelymallia, jota voimme tulevaisuudessa jatkaa tai kehittää. Hakeutuvan työskentelyn etu on se, että tapaamme perheitä, jotka eivät kutsusta huolimatta tule kirjastoon.

Yhteistyö yhdistysten ja kaupungin sosiaalipalvelujen kanssa
Kesällä ja syksyllä olimme yhteyksissä kirjaston sidosryhmiin kuten Mannerheimin lastensuojeluliiton Valkeakosken yhdistykseen, Valkeakosken Pelastakaa Lapset yhdistykseen ja Sääksmäen seurakuntaan. Tapasimme myös Valkeakosken musiikkiopiston, varhaiskasvatuspalvelujen, lastenneuvolan ja perhekeskuksen työntekijöitä. Hankkeen runko alkoi muodostua.

Kyselyyn vastasi 17 perhettä
Syksyllä kirjasto laati palveluistaan informatiivisen kyselyn. Kysely toteutettiin pop up –kirjastojen yhteydessä yhteistyökumppaneiden perhekahviloissa.  Osa vanhemmista täytti kyselylomakkeen itse, suurin osa haastateltiin.
Kyselyyn osallistuneista kaikki eivät käytä kirjastoa. Selvisi, että joillekin lapsiperheille kirjaston uudet palvelumuodot ovat aika vierailta. Kirjaston olisi syytä parantaa e-aineistojen markkinointia. Myös Celian ja Monikielisen kirjaston palveluista on tiedotettava nykyistä paremmin.
Kirjastossa käyviltä vanhemmilta saimme rakentavaa palautetta. Usea vanhempi toivoi lastenosaston rappusten yläpäähän porttia ja lastenosastolle muusta kirjastosta rajattua tilaa, jotta pienten turvallisuus paranisi. Myös lapsenvahteja kirjavalinnan ajaksi toivottiin. Hiljaista tilaa työskentelyyn kaivattiin.
Lastenosasto sai kiitosta rooliasuista ja olohuonemaisuudesta. Moni vanhempi kertoi käyttävänsä kirjastoa kohtaamispaikkana ja tulevansa sinne viettämään aikaa. Joku vastaajista oli tyytyväinen aineiston esillepanoon. Myös hankkeen aikana toteutetut pop up –kirjastot yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa saivat vanhemmilta kiitosta.

Kirjakassi houkuttimena
Vuoden 2018 aikana koskilaiset perheet saavat noutaa kirjakassin 10 kuukautta täyttävälle vauvalle joko kirjastosta tai kirjastoauto Wallesta. Lahjakortin kirjakassin noutamiseen saa neuvolakäynnin yhteydessä. Oranssissa kangaskassissa on Jenni Erkintalon kirja Värejä meressä. Pienten lasten kuvakirja on Etana Editionsin kustantama. Kirjan sponsoroivat Mannerheimin lastensuojeluliiton Valkeakosken yhdistys ja Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry. Bonnier lahjoitti kasseihin lastenkirja-aiheisia heijastimia. Kassit tulivat jakoon tammikuussa.

Hankkeen aikana järjestetyt tilaisuudet
Varhaisiän musiikinopettaja Anni Pietarila suunnitteli kaksi kirjastomuskaria informaatikko Kaisa Palomäen tuomien kirjojen pohjalta. Kaisa vinkkasi muskareissa kirjaston musiikkiaineistoa ja Anni laulatti ja leikitti perheitä.
Minna Edgren, Tuija Pesonen ja Outi Vaskin olivat pop up –kirjaston kanssa seitsemässä MLL:n, Perhekeskuksen ja Sääksmäen seurakunnan järjestämässä vauva- ja perhekahvilassa. Lukemaan innostamisen lisäksi vanhemmat saivat yksilöllistä ohjausta e-aineistojen lainaamisessa ja tiedonhakujen harjoittelussa.

Tapahtumien markkinointi
Lastenneuvola ja yhteistyökumppanit olivat mukana tapahtumien markkinoinnissa.
Hankkeesta oli Valkeakosken Sanomissa Suvi Iivarin kirjoittama juttu 18.12.2017.

Mitä opimme ja mikä jää käytännöksi
Syksyllä toteutetusta kyselystä opimme, että voimme parhaiten kehittää palveluja, kun kohtaamme pienten lasten vanhemmat kasvokkain ja kysymme heiltä palautetta. Hankimme kirjastoon lasten leikkikehän ja lastenosaston rappusiin asennettiin portti vanhempien toiveesta.
Hankkeen aikana laaditun esitteen tekemiseen meni aikaa, mutta olimme lopputulokseen tyytyväisiä. Esitteeseen on koottu tiivistetyssä muodossa perinteisten kirjastopalvelujen lisäksi myös e-aineistojen käyttö ja erikoiskirjastojen palvelut. Esite on mukana kirjakassissa, jonka perheet voivat noutaa kirjastosta. Kirjakassin rahoittaminen yhdessä Pelastakaa Lapset yhdistyksen ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Valkeakosken yhdistyksen kanssa oli yhteisöllistä lukemaan innostamista.
Pop up –kirjastot yhteistyökumppaneiden vauva- ja perhekahviloissa olivat innostava kokemus kirjastopalvelujen markkinoinnin kannalta. Aiomme jatkaa toimintaa. Alamme myös mainostaa kirjaston tapahtumia Avoimella päiväkodilla, Seurakunnan vauvakahvilassa, Musiikkiopistolla ja Myllysaaressa balettikoulun tilassa.
Kirjaston palvelut lapsiperheille tulivat hankkeen aikana aiempaa näkyvämmäksi ja kirjasto sai yllykkeen kokeilla uusia keinoja palvella sekä asiakkaita että potentiaalisia asiakkaita.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankeraportti on Tietoa kirjastosta -sivulla

Kirjasto laati lapsiperheille jaettavan vihkosen, joka on tietopaketti kirjastopalveluista. Hankkeen aikana laadittua kyselyä voi pyytää Valkeakosken kirjastosta.

Valkeakosken Sanomissa oli juttu hankkeesta 18.12.2017.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Alle vuoden ikäiset kirjastoon -hanke oli hyvä jatko kirjastossa jo kokoontuville puolivuotiaiden ryhmäneuvoloille. Kirjaston tiloissa järjestetään kuuden kuukauden ikäisille ryhmäneuvoloita, joissa on paikalla noin kuuden perheen lisäksi neuvolan terveydenhoitaja, fysioterapeutti, perhetyöntekijä ja kirjaston edustaja. Hankkeen jälkeen on luontevaa ottaa yhteyttä vauva- ja perhekahviloiden vetäjiin ja osallistua lapsiperheiden tapaamisiin pop up -kirjaston kanssa. Hankkeen aikana valmistettua esitettä on helppo päivittää. Lapsille lukemisen tärkeys sai huomiota ja kirjasto sai vanhemmilta arvokasta palautetta. Lastenkirjainstituutin ja Lukukeskuksen järjestämässä seminaarissa oli yksi työpaja, jossa esittelimme sekä ryhmäneuvolatoimintaa että Alle vuoden ikäiset kirjastoon -hanketta kirja-alan ja kirjastojen työntekijöille. Ehkä joku osallistujista sai idean, jota hän voi kehittää omassa toimintaympäristössään.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjasto jatkaa pop up -kirjastoja yhteistyökumppaneiden vauva- ja perhekahviloissa. Ilmaiset kirjakassit ovat jaossa koko vuoden 2018, kassikampanja näkyy kirjaston yhteistyökumppaneiden tiloissa. Käymme läpi hankkeen tulokset ja kokemukset kirjaston henkilökunnan kokouksessa.

Lisätietoa: 

Kirjaston oma rahoitusosuus koostuu henkilöstön valmistelevasta työpanoksesta kesä-joulukuussa 2017 n. 50 tuntia (n. 1000 e).

Yhteistyökumppaneiden (PELA ja MLL) osuutena oli kirjojen hankinta (800 e).

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 135
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€800

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
9kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
229henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hakemus on hanke-ehtojen mukainen. Avustusta  voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio 2017 

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi