Aluekirjastoista koko perheen kulttuurikeskuksia
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 15
90015
Bibliotekets telefonnummer : 
044 703 7310
Bibliotekets e-postadress : 
City.Library@ouka.fi
ISIL-kod : 
FI-Om
FO-nummer : 
0187690-1
Ansvarsperson : 
Maija Saraste
Telefonnummer : 
044 703 73 16
E-post : 
maija.saraste@ouka.fi
Projektbeskrivning : 

Vuonna 2013 Oulun kaupunki yhdistyy neljän muun kunnan kanssa. Uusi Oulu syntyy Haukiputaasta, Kiimingistä, Oulusta, Oulunsalosta ja Yli-Iistä. Kuntien kirjastot ovat olleet samassa organisaatiossa jo vuoden 2012 alusta alkaen. Uuden Oulun synnyn myötä kunnan kulttuuri- ja sivistystoiminta on järjestetty uudelleen. Opetus, varhaiskasvatus, kulttuuritoiminta, nuorisotoiminta ja vapaa-ajan palvelut järjestetään alueittain. Pohjoisen, Eteläisen, Itäisen ja Keskisen alueiden moniammatilliset aluetiimit vastaavat oman alueensa palveluista. Kirjastot tulevat olemaan aktiivinen toimija aluetiimeissä.

Kuntaliitoksen myötä monet asukkaat pelkäävät palveluiden huonontumista ja sitä, että laita-alueiden asukkaiden ääni ei kuulu uudessa organisaatiossa. Myös oma alueellinen identiteetti koetaan olevan uhattuna. Näiden ongelmien minimointiin pyritään Oulun kaupunginkirjaston uudella hankkeella, jonka keskeinen tavoite on vahvistaa aluekirjastojen kulttuurista toimintaa ja merkitystä.

Kunnankirjastot Oulun ympäristössä ovat tehneet aktiivista kulttuurityötä paikallisten toimijoiden ja yhdistysten kanssa. Uudella hankkeella halutaan varmistaa, etteivät vanhat yhteistyösuhteet kuihdu uuden organisaation myötä, vaan että niitä voidaan entisestään vahvistaa ja myös löytää uusia toimintatapoja. Kirjastojen osaamista kulttuuritapahtumien tuottamiseen halutaan kasvattaa ja kehittää systemaattisesti. Kirjastojen piilossa olevien osaamisvarantojen käyttöönoton myötä aluekirjastoista pyritään luomaan alueellisen kulttuuritoiminnan kivijalkoja.

Hankkeen toiminta-aika on 1.5.2013-31.12.2014.

Hankkeessa palkataan yhteinen tapahtumatuottaja uuden Pohjoiseen, Itäiseen ja Eteläiseen aluekirjastoon, joissa tuottaja työskentelee vuorotellen.

Tuottajan tehtävänä on:
-    selvittää aiempien kulttuuritapahtumien yhteistyötavat ja -organisaatiot
-    luoda yhdessä kirjastohenkilökunnan kanssa toimivat yhteistyömallit aluekirjastojen, alueen muiden sivistys- ja kulttuuripalvelujen toimijoiden ja yhdistysten välille
-    selvittää kirjastojen osaaminen ja löytää kirjastoammattilaisten piilevä lahjakkuus ja käyttämättömät voimavarat
-    jakaa omaa osaamistaan kirjastoille ja kouluttaa tapahtumien suunnitteluun, talouteen ja markkinointiin liittyvissä asioissa
-    luoda yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa kulttuuritapahtumia alueen asukkaille vauvasta vaariin, niin että käytetään hyväksi entisiä yhteistyösuhteita ja tapahtumia, mutta kehitetään myös uusia kulttuuritapahtumia.

Tapahtumatuotannossa tuodaan esille eri alueiden oma kotiseutuidentiteetti. Aluekirjastoihin perustetaan asiakasraadit, joiden kanssa suunnitellaan kullekin alueelle parhaiten sopivia tapahtumia. Tapahtumaideoita kierrätetään niin, että yhdessä kirjastossa tehtyä työtä voidaan hyödyntää muissa kirjastoissa. Hankkeessa ei haeta rahoitusta tapahtumakuluille. Tapahtumat tuotetaan kirjaston normaalilla perusrahoituksella ja yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Hankkeen lopputuloksena alueiden kotiseutuidentiteetti on vahvistunut, aluekirjastojen henkilökunta osaa paremmin järjestää erilaisia tapahtumia ja alueelliset yhteistyösuhteet toimivat hyvin. Näin voidaan turvata kiinnostavien tapahtumien tuotanto myös tulevaisuudessa.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kolmas sektori, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimi

Webbsidor, publikationer och material: 

Hankkeessa tuotettiin seuraavat materiaalit:

  •  Oulun kaupunginkirjaston tapahtumaopas, johon on koottu tarvittava tieto kirjaston tapahtumien suunnittelusta, toteutuksesta ja viestinnästä. Sen tarkoitus on helpottaa henkilökunnan työtä ja lisätä tapahtumajärjestämisen ammattimaisuutta.
  •  henkilökunnan koulutusmateriaalit, kuten Microsoft Office Publisher –taitto-ohjelman käyttöohjeet ja tapahtumien taloushallintoon liittyvät ohjeet
  •  päivitetyt juliste-, esite- ja tiedotepohjat yhteistyössä Oulun kaupungin viestinnän kanssa
  •  päivitetyt tilavarauslomakkeet pääkirjaston ja lähikirjastojen käyttöön, joissa esitellään varattavissa olevat näyttely- ja kokoustilat, tilatiedot ja tilojen varausperiaatteet
  •  päivitetyt palkkio- ja matkakorvauslomakkeet sekä tapahtumien tilauslomake, joka helpottaa kirjastojen henkilökunnan ja hallinnon toimiston työskentelyä sekä tapahtumien talousseurantaa

 Osa tuotetuista materiaaleista on tarkoitettu  Oulun kaupunginkirjaston sisäiseen käyttöön ja ne löytyvät kirjaston intranetistä Akkunasta. Julkiseen käyttöön tuotettu materiaali on saatavilla kirjaston www-sivuilla. Hankeraportti löyttyy kirjaston kotisivuilta.

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Aluekirjastoista koko perheen kulttuurikeskuksia-hankkeen toiminta keskittyi tapahtumajärjestämisen koulutuksien toteutukseen, julkaisujen ja materiaalien tuottamiseen sekä uusien työskentelytapojen testaamiseen ja käyttöönottoon. Kehittämistoimenpiteitä edistettiin tapahtumatuottajan työjaksojen aikana yhteistyössä kirjastojen henkilökunnan kanssa. Koko kaupunginkirjaston henkilökunnalle suunnatuissa koulutuksissa oli yhteensä 97 osallistujaa. Yleisten koulutuksien lisäksi tapahtumatuottaja järjesti henkilökunnalle vierihoitokoulutusta toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tärkeänä koulutuksen työkaluna oli myös tapahtumatuottajan osallistuminen kirjastotyön ja tapahtumien järjestämisen arkeen, jolloin henkilökunnan osaamista pystyttiin kehittämään suoraan kirjastoissa.

Aluekirjastoista koko perheen kulttuurikeskuksia –hanke lisäsi selvästi Oulun kaupunginkirjaston henkilökunnan osaamista tapahtumien tekijöinä. Hanke kehitti käyttöön työvälineitä, joiden avulla kirjastotapahtumien järjestäminen on helpompaa. Hanke jämäköitti kirjastojen tapahtumatoimintaa ja toi siihen suunnitelmallisuutta. Kirjastojen valmius työskennellä niin keskenään kuin organisaation ulkopuolisten toimijoiden kanssa vahvistui. Hanke motivoi kirjastojen henkilökuntaa työskentelemään yhdessä tapahtumien tuottamiseksi. Tapahtumien järjestämistä ei nähdä enää pelkkänä oheistoimintana, vaan ne ovat olennainen osa kirjaston perustyötä. 

Hankkeella on ollut kirjastojen tapahtumatuotantoa voimakkaasti aktivoiva vaikutus. Vuosi 2014 oli yksi Oulun kaupunginkirjaston historian vilkkaimmista tapahtumavuosista. Kirjastoissa oli yli 700 tapahtumaa, joissa vieraili yhteensä reilut 19 200 kävijää. Tapahtumia järjestettiin peräti 20 kirjastossa ja yhdessä kirjastoautossa. Vähentyneillä henkilöstöresursseilla on pystytty tuottamaan enemmän tapahtumia. Ne olivat hankkeen toimintavuotena myös aiempaa monipuolisempia. Valtaosa tapahtumista on toteutettu yhdessä erilaisten yhteistyökumppanien kanssa.

Hankkeeseen kehittyi moniammatillinen työskentelytapa, kun hanketyöntekijä työskenteli aluekirjastoissa osana kirjastojen arkea. Tapahtumatuottajan ja hankkeeseen osallistuneen kirjastohenkilökunnan välille syntyi vuorovaikutussuhde, joka osaltaan vahvisti edelleen henkilökunnan käytännön valmiuksia ja innosti syventymään tapahtumien suunnitteluun. Hanketyöntekijä osallistui kirjaston tapahtumatiimin toimintaan, joka osaltaan toi hankkeen annin koko kirjaston henkilökunnan ulottuville. Hankkeella oli välillisiä vaikutuksia myös Oulun kaupungin kirjaston viestintä- ja verkkotiimin työskentelyyn. Hankkeen aikana pystyttiin kehittämään kirjaston viestintää ja sen toimintamalleja yleisellä tasolla.

Henkilökunnalta kerätyn palautteen perusteella hanketta pidettiin onnistuneena, ja sen katsottiin vaikuttaneen myönteisesti aluekirjastojen tapahtumatoimintaan. Kirjastojen henkilökunta koki tapahtumatuotantoon liittyvän osaamisensa lisääntyneen koulutuksien myötä. Erityisesti koettiin, että hanke on piristänyt tapahtumien ideointia ja tuonut toteutukseen kaivattua suunnitelmallisuutta. Kehitetyistä työkaluista ja uusista sidosryhmäkontakteista todettiin olevan hyötyä jatkossa.

Fortsatta åtgärder: 

Aluekirjastoista koko perheen kulttuurikeskuksia -hankkeessa kehitetyt toimintamallit ja koulutuksissa kartutettu osaaminen jäävät Oulun kaupunginkirjaston hyödynnettäväksi. Tuotetut materiaalit, kuten kirjastotapahtumien opas ja ohjeistukset ovat kirjastohenkilökunnan käytössä. Osaamisen ja materiaalien päivittämisestä vastaa kirjaston tapahtumatiimi. Hankkeen tuloksien pohjalta tapahtumatoiminnan jatkokehittäminen helpottuu luontevana osana kirjastotyön arkea.

Projektet börjar : 
01/05/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€70 000
Egen finansiering: 
€21 200
Budget sammanlagt: 
€91 200
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€88 954
Egen finansiering: 
€28 954
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
11kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
97henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€60 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta: http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013