Aluetietokannat ajan tasalle
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 15
90015
Kirjaston puhelin : 
044 703 7315
Kirjaston sähköposti : 
City.Library@ouka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Om
Y-tunnus : 
0187690-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Maija Saraste
Puhelin : 
044 703 7316
Sähköposti : 
maija.saraste@ouka.fi
Hankkeen tavoite: 

Oulun kaupunginkirjaston tavoite oli vaihtaa uuteen kirjastojärjestelmään vuoden 2016 alussa ja samalla siirtyä käyttämään MARC 21-tiedontallennusformaattia. Samassa yhteydessä kirjaston piti päättää myös FINMARC-formaattiin pohjautuvien alueellisten tietokantojen Ostrobotnian ja Pakkalan tulevaisuudesta. Hyvän ratkaisun löytämiseksi päätettiin käynnistää hanke Aluetietokannat ajan tasalle.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Säilytettyjen tietueiden määrä

 

 

Kuvaus : 

Taustaa

Ostrobotnia-aluetietokanta avattiin 20.8.1998. Sen tavoitteet ovat samat kuin viisitoista vuotta sitten eli maakuntakokoelman ja kotiseutukokoelmien käytön tehostaminen, alueellista tietoa sisältävän aineiston saatavuuden parantaminen sekä eri paikoissa hajallaan olevan ja eri tahojen tuottaman Pohjois-Pohjanmaata koskevan tiedon kokoaminen yhteen. Ostrobotnia on kooltaan ja sisällöltään ehkä laajin suomalainen aluetietokanta. Paikallisten lehtien lisäksi Ostrobotniaan tallennetaan tietoa kymmenistä suomalaisista aikakauslehdistä sekä Helsingin Sanomista. Viitetietojen lisäksi se sisältää runsaasti myös verkkoaineistoja: Kalevan kokotekstiartikkeleita yli 17 000 kappaletta, verkkosivuja ja kirjaston digitoimaa aineistoa n. 2500 kappaletta. Kokonaisuudessaan Ostrobotnia sisältää lähes 150 000 tietuetta. Oulun kaupunginkirjaston ohella viitetietojen tallennusta on tehty useissa kunnankirjastoissa.

Pohjois-Pohjanmaan kirjailijatietokanta Pakkala on avattu vuonna 2007. Se sisältää tällä hetkellä melkein 800 kirjailijaa. Keskeistä Pakkalassa on sen tarjoama alueellinen näkymä, mitä ei ole toistaiseksi tarjolla missään muussa kirjallisuutta esittelevässä palvelussa.

Hankkeen tavoitteet ja toteutus

Ostrobotnia on hyödyllinen tiedonlähde silloin, kun haun aihe on selvästi alueellinen. Erityisesti tapauksissa, joissa kysytystä aiheesta ei löydy kirjallisuutta tai siitä ei ole tietoa internetissä, on Ostrobotniasta apua. Aika on ajanut kuitenkin jossain määrin viitetietojen ohi, ja aineiston käytettävyys ja saavutettavuus paranee huomattavasti, mikäli aineisto on sähköisesti saatavilla. Pakkala on tärkeä ja monessa tapauksessa ainoa tiedonlähde oma- ja pienkustanteina julkaisevista kirjailijoista.

Tämän hankkeen tavoitteena on

- Selvittää Ostrobotnian nykyinen käyttö ja tallennustilanne.

- Selvityksen perusteella käydään neuvottelut alueen keskeisten aineistontuottajien kanssa siirtymisestä viitetiedoista kokotekstitietojen tallentamiseen. Kiinnostuksen kohteina ovat etenkin luetuimmat alueelliset sanomalehdet.

- Hankkeessa selvitetään Ostrobotnian Marc21-kelpoisuus ja valmistellaan aluetietokannan konversiota.

- Selvitetään, kehitetääbkö Ostrobotniaa tulevaisuudessa omana erillisenä tietokantanaan, osana OUTI-tietokantaa vai osana jotakin kansallista aluetietokantaratkaisua.

- Ostrobotnian kelpoisuus Finnassa on selvityksen kohteena.

- Selvitetään kirjailijatietokanta Pakkalan tulevaisuus.  Jos tietokantaa tullaan ylläpitämään jatkossa, se on saatava Marc21-kelpoiseksi.

- On myös huolehdittava Pakkala-kannan hakukelpoisuus kansallisissa asiakaskäyttöliittymissä.

- Sekä Ostrobotnia että Pakkala tulee saada saavutettaviksi myös Googlen haulla.

Hankkeeseen palkataan kymmeneksi kuukaudeksi hanketyöntekijä, joka toimii hankeen ohjausryhmän asettamien tavoitteiden mukaisesti. Oulun kaupunginkirjaston henkilöstön työpanos arvioidaan kolmeksi kuukaudeksi. Ohjausryhmän jäseniksi kutsutaan Oulun kaupunginkirjaston edustajien lisäksi maakunnan alueen kirjastotoimen johtajia.

Hankkeessa tultaisiin tekemään tiivistä yhteistyötä sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kirjastojen että muiden maakuntakirjastojen kanssa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kansalliskirjasto, Kirjastot.fi
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakirjaston toimialueen kirjastot

Aiemmat hankkeet: 

Pohjois-Pohjanmaan tietokannan perustaminen (1997)

Pohjois-Pohjanmaan linkkikirjasto (2002)

Maakunnallinen Pakkala-kirjailijatietokanta (2006)

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen aikana Ostrobotnia-aluetietokanta konvertoitiin FINMARC-formaatista MARC 21 -yhtenäisformaattiin. Ostrobotnian artikkeliviitteet siirrettiin Kansalliskirjaston ARTO-artikkeliviitetietokantaan. Monografia-aineiston viitetiedot jäivät OUTI-tietokantaan. Kalevan artikkelit ja Panun pakinat jäivät Oulun kaupungin palvelimelle ja niiden viitetiedot ovat ARTO-tietokannassa, josta tiedot on linkitetty suoraan artikkeleihin. Veikko Juntusen nuotit löytyvät puolestaan OUTI-tietokannasta. Pakkala-kirjailijahakemiston tiedot päivitettiin Kirjasampo.fi-palveluun.  

Pohjois-Pohjanmaan alueellisten viitteiden tallennustyö ARTO-artikkeliviitetietokantaan jatkuu aktiivisesti. ARTIVA-lomakkeella tallentaminen on nopeampaa ja helpompaa kuin FINMARC- tai MARC 21 -formaateilla. Kalevan tallennustyö ja kokotekstiviitteiden siirtäminen Oulun kaupungin palvelimelle tapahtuu Kalevan kanssa yhteisesti sovittujen ehtojen mukaisesti. Uusi kokonaisuus Aleksis K:n pakinat on saatu digitoitua valmiiksi hankkeen aikana. Se julkaistaan vuonna 2017 osana Suomi100-juhlavuotta.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa on tuotettu sisältöä seuraaviin kansallisiin verkkopalveluihin:

- https://arto.linneanet.fi

- www.kirjasampo.fi/

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Ostrobotnia-aluetietokannan ja Pakkala-kirjailijahakemiston tulevaisuus on turvattu osana kansallisia ratkaisuja. Tietokantojen ylläpidosta ja jatkokehityksestä vastaa ARTOn osalta Kansalliskirjasto ja Kirjasampon osalta Kirjastot.fi. Kustannussäästöt Oulun kaupungille ovat merkittävät, sillä palvelintilaa omille aluetietokannoille ei enää tarvita. Henkilökunta voi keskittyä tuottamaan sisältöä ja huolehtimaan pohjoispohjalaisen aineiston ajantasaisuudesta, eikä aikaa tarvitse käyttää ylläpitoon tai tietokantojen kehittämiseen. Päätös omasta aluetietokannasta luopumisesta oli vaikea, mutta se oli asiakkaiden kannalta selkein vaihtoehto.

Jatkotoimenpiteet: 

Oulun kaupunginkirjaston tavoitteena on luoda verkkoon sisältöjä muiden Oulun kaupungin kulttuurilaitosten kanssa. Kulttuurilaitosten yhteisiä verkkopalveluja ryhdytään suunnittelemaan viimeistään Suomi1000-juhlavuoden jälkeen.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€37 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€48 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€55 110
Oma rahoitus yhteensä: 
€18 110

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
13henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
77henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€37 000

Katso Perustelumuistio 2014 Hankerekisteristä http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi