Artikkelien aarteet : keskisuomalaisten aikakauslehtien digitointihanke
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Digitointia automaattiskannerilla Mikkelissä. Kuvaaja Tiina Teijonsalo
Keuruun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 81
42701
Kirjaston puhelin : 
0400 190 540
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@keuruu.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kerka
Y-tunnus : 
FI02083882
Yhteyshenkilön nimi : 
Johanna Hämäläinen
Puhelin : 
0400 168 415
Sähköposti : 
johanna.hamalainen@keuruu.fi
Hankkeen tavoite: 

Keuruun, Jyväskylän, Kannonkosken ja Karstulan kirjastot hakevat rahoitusta digitointiprojektille, jossa digitoidaan vanhempaa aikakauslehtiaineistoa, erityisesti Keski-Suomen alueen joululehtiä kirjastojen omista kokoelmista.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Digitoidun aineiston määrä

Kuvaus : 

Keuruun, Jyväskylän, Kannonkosken ja Karstulan kirjastot hakevat rahoitusta digitointiprojektille, jossa digitoidaan vanhempaa aikakauslehtiaineistoa, erityisesti Keski-Suomen alueen joululehtiä kirjastojen omista kokoelmista.

 

Kansallisen tason aikakauslehtidigitoinnissa vuotuisjuhlalehdet eivät ole listan kärjessä. Jos paikallisesti halutaan lehdet digitaalisina käyttöön, työ on siis tehtävä itse. Tämä luonnollisesti palvelee myös kansallista digitointitavoitetta. Joululehtien artikkeliaineiston viitetiedot on pääosin luetteloitu Artoon ja Keski-Suomen aluetietokantaan vuodesta 1996 alkaen, ja hankkeen ensi vaiheen tavoitteena on digitoida nuo jo luetteloidut artikkelit sekä linkittää ne luettelointitietoihin. Takautuvaa luettelontia sekä vanhempien lehtien digitointia jatketaan sen jälkeen resurssien mukaan

 

Hankkeessa digitointi tehdään ostopalveluna Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksessa Mikkelissä, josta on pyydetty alustava tarjous kustannuksista. Digitoitu aineisto viedään valtakunnalliselle Kirjastot.fi:n yleisten kirjastojen digitoiduille aineistoille tarkoitetulle Omeka-alustalle. Omeka-alustan aineisto on tulevaisuudessa käytettävissä eKirjaston (http://ekirjasto.kirjastot.fi/) kautta. Aineiston esittelyä ja hakua helpottamaan luodaan aluetietokannan tulevaan verkkokirjastoon aloitussivu tai -sivusto. Digitoitua aineistoa tuodaan eri tavoin esiin myös kirjastoissa. Esimerkiksi Keuruulla aineisto aiotaan linkittää suunnitellulle kirjaston ja Keuruun museon yhteiselle kotiseutusivustolle. Jyväskylässä aineistoa esitellään maakuntakokoelmassa ja palvelu kytketään myös selkeäksi osaksi maakuntakokoelmassa sijaitsevaa arkistopäätettä.

Jotta digitointi ja aineiston käyttöön saattaminen saataisiin kunnolla käyntiin, haemme rahoitusta projektityöntekijän palkkaamiseen kuudeksi kuukaudeksi. Hänen tehtävänään on valita ja ja koota digitoitava aineisto, selvittää sen tekijänoikeudet, hoitaa aineiston lähetykset digitointipalveluun, viedä digitoitu aineisto Omeka-alustalle ja linkittää se Artoon ja aluetietokantaan. Lisäksi hän luetteloi mahdollisesti luetteloimatonta aineistoa ja on mukana suunnittelemassa aineiston esittelysivuja. Projektiin osallistuvat kirjastot tukevat tätä työtä esimerkiksi selvittämällä paikallisesti lehtien julkaisijoita ja yhteystietoja, luetteloimalla artikkeleita, hoitamalla hanketiedotusta ja laatimalla esittelymateriaaleja. 

Projektityöntekijän pääasiallinen työpiste tulee sijaitsemaan Keuruun pääkirjastossa, käytännössä hän työskentelee ajoittain myös muissa kirjastoissa. Kokonaisuuden koordinoinnista tulee vastaamaan ohjausryhmä, jossa on edustaja kaikista mukana olevista kirjastoista.

 

Tavoitteena on, että projektityötekijä aloittaa työnsä ja projekti käynnistyy elokuun alussa 2014. Työntekijän työjakson päätyttyä hankkeen viimeistely jatkuu kirjastojen omana työnä aina vuoden 2015 loppuun saakka.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Jyväskylän kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto

Karstulan kunnankirjasto

Kannonkosken kunnankirjasto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa digitoitiin neljän keskisuomalaisen joululehden artikkeleita kokoteksteinä ja tallennettiin ne digi.kirjastot.fi -palveluun. Lehtikokoelmien suorat osoitteet ovat:

Karstulan Seudun Joulu: http://digi.kirjastot.fi/collections/show/40

Keuruun Joulu: http://digi.kirjastot.fi/collections/show/39

Laukaan Joulu: http://digi.kirjastot.fi/collections/show/41

Saarijärven Joulu: http://digi.kirjastot.fi/collections/show/42

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeeseen oli palkattuna projektityöntekijä reilun seitsemän kuukauden ajaksi. Hänen tehtävänään oli valita digitoitavat artikkelit, selvittää julkaisuluvat, toimittaa lehdet skannattaviksi Mikkeliin sekä luoda lehtikokoelmat ja tallentaa valmiit tiedostot digi.kirjastot.fi -palveluun. Lisäksi hän tallensi Artoon sieltä puuttuvat artikkeliviitteet ja aloitti kokotekstien linkittämisen Arton olemassaoleviin viitteisiin. Viimeksimainitun vaiheen teimme loppuun kirjaston omana työnä projektityöntekijän työsuhteen päätyttyä.

Hankkeen toteutusvaihe pakotti perehtymään uusien ohjelmien ja verkkopalveluiden käyttöön. Digi.kirjastot.fi-palvelun käyttämän Omeka-alustan lisäksi näitä olivat Arton etätallennuspalvelu Artiva sekä kuvailutietojen siirtoon käytettävä uniCSVed-ohjelma. Niiden parissa hankitusta osaamisesta tulee varmasti olemaan hyötyä jatkossakin. Hankkeen myötä olemme myös päässeet mukaan Kirjastot.fi:n vetämään yleisten kirjastojen digitointihankkeiden ja Omeka-alustan käyttäjien valtakunnalliseen verkostoon. Sen anti oli hankkeen aikana korvaamattoman suuri, ja luultavasti poikii jatkossakin jotain uutta.

Laadimme hankkeesta mediatiedotteita sen eri vaiheissa, ja tietojemme mukaan paikallislehtiin saatiinkin siitä muutamia mainintoja. Tuntuma kuitenkin on, että ihmiset eivät ole oikein löytäneet digitoituja artikkeleita, eikä käyttäjäpalautetta ole juuri tullut. Joululehtien nykyisten toimituskuntien kanssa teimme jonkin verran yhteistyötä ja tavoitteena oli saada hankkeesta kertova juttu jokaisen lehden tämän vuoden numeroon. Tämä ei kuitenkaan ajanpuutteen vuoksi toteutunut.

Keväällä painatimme lehtikokoelman  mainostamiseksi oman pahvisen kirjanmerkin, jota jaettiin materiaalina julkistamistilaisuudessa ja Jyväskylän pääkirjastossa järjestetyssä avoimessa käyttäjäkoulutuksessa. Lisäksi kirjanmerkkejä saivat kaikki lehtien kotikuntien kirjastot, myös Laukaa ja Saarijärvi, jotka eivät olleet mukana hankkeessa.

Jatkotoimenpiteet: 

Digi.kirjastot.fi -palvelun viitteistä puuttuvat edelleen artikkeleiden kuvailutiedot, joita on tarkoitus omana työnä täydentää vähitellen ja samalla tarkistaa ja korjata vastaava Arto-viite. Kuten edellä mainittiin, digitoitujen lehtikokoelmien markkinointia on myös syytä tehostaa. Jyväskylässä esitellään niiden antia edelleen ainakin kevään 2016 avoimessa käyttäjäkoulutuksessa, ja muitakin hyödyntämiskeinoja on suunnitelmissa.

Hanke antoi kuitenkin suoran sysäyksen sille, että Keuruulla on seuraavaksi tekeillä suuri kotiseutuaineiston digitointiponnistus ja yhteinen kotiseutusivusto yhteistyössä kaupungin kulttuuritoimen, Keuruun museon ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Sivusto on tarkoitus rakentaa tutuksi tulleelle Omeka-alustalle ja samalla hyödyntää ensimmäisessä hankkeessa syntynyttä verkostoa ja asiantuntemusta.

Aloituspäivämäärä : 
03/08/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€25 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€35 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€25 280
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 200
Muualta saatu avustus: 
€6 080
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€2 000

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
10henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
5henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi