Audiovisuaalisen sisällöntuotannon laajennusprojekti
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vantaan kirjasto- ja tietopalvelut
Kirjaston osoite : 
Lummetie 4
01300
Kirjaston puhelin : 
(09) 83922816
Kirjaston sähköposti : 
tuulikki.aho@vantaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vantaa
Y-tunnus : 
0124610-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuulikki Aho
Puhelin : 
(09) 83922816
Sähköposti : 
tuulikki.aho@vantaa.fi
Kuvaus : 

SUUNNITELMA

1.  Katsaus kirjastolähtöiseen av-tuotantoon

Internetin verkkopalveluissa videomuotoinen sisältö on todettu useissa tutkimuksissa erityisen houkuttelevaksi. Noin 70 prosenttia Internetin käyttäjistä katsoo säännöllisesti videosisältöjä ja osuus on nousussa. Videosisällön suosio on helppo ymmärtää television suosion pohjalta. Internet tarjoaa kuitenkin merkittävän edun televisioon verrattuna: sisältö on määrältään, aiheiltaan, lähteiltään ja laadultaan valtavasti laajempi, eikä katselua ole sidottu tiettyihin lähetysaikoihin. Internet tarjoaa myös helpon kanavan omien av-sisältöjen jakeluun.

Kirjastoissa videosisältöjä on tähän asti tiettävästi tuotettu ilman tarkkoja suunnitelmia tai strategioita. Merkittävä poikkeus on Kirjastokanava, jonka tuotanto on säännöllistä, lähes ammattitasoista ja päätoimisen henkilökunnan tuottamaa. Kirjastokanava jakaa videoitaan pääasiassa omalla kotisivullaan, äskettäin videoita on alettu jakaa myös yhteisöllisen Vimeo-palvelun kautta. Kanava myös kannustaa kirjastoja upottamaan tuottamiaan videoita kirjastojen omille verkkosivustoille.

Kirjaston videotuotannon tarkoituksesta, aiheista, laadusta, ilmaisukeinoista ja jakelukanavista on kuitenkin erilaisia näkemyksiä.

2.  Vantaan kaupunginkirjaston av-tuotannon nykytilanne

Vantaan kaupunginkirjasto sai Opetusministeriöltä 17 000 euron avustuksen videotuotannon aloittamiseen vuonna 2008. Avustuksella hankittiin tuotannon perusvälineistö: tallennuslaitteet, työasemat ja ohjelmistot. Avustuksella tehdyt hankinnat ovat tehneet mahdolliseksi muutaman henkilön muodostaman av-tuotantotiimin syvällisemmän perehtymisen av-sisällöntuotantoon. Tuotantolaitteistoa on viime vuosina jonkin verran täydennetty kirjaston ja kaupungin omilla hankinnoilla.

Innostus av-tuotantoon on levinnyt alkuperäisen tuotantoryhmän ulkopuolelle, ja laitteita on lainattu tarpeen mukaan halukkaille. Lainausprosessi on kuitenkin osoittautunut hankalaksi, samoin tallennettujen aineistojen editointi muualla kuin av-tuotantotiimin työtiloissa. Sopivat ohjelmistot ja tarpeeksi tehokkaat työasemat ovat puuttuneet. Laitteiden ja ohjelmien määrää on pystytty niukasti lisäämään kaupungin omina hankintoina, mutta varojen puute on estänyt toiminnan laajentamisen niin, että laitteet ja editointimahdollisuudet olisivat sujuvasti saatavilla kirjastojen eri toimipisteissä.

Tallennettavista aiheista ei ole pulaa. Tähän asti on videoitu muun muassa kirjailija- ja muita vierailuita, satutuokioita, kirjavinkkausta, kirjastonkäytön opastusta ja kirjaston asiakkaille näkymättömien toimintojen esittelyä. Tuotokset on julkaistu Vantaan kaupunginkirjaston omalla HelMetVantaa-YouTube-kanavalla (http://www.youtube.com/helmetvantaa).

Tuotantoa on tehty toistaiseksi pääasiassa ad hoc -projekteina, yksittäinen kuvaussessio kerrallaan. Oppi on hankittu ongelmalähtöisesti: työ on opettanut tekijäänsä. Tulokset ovat olleet laadultaan kirjavia, mutta mitään tiukkoja laatutavoitteita ei ole edes määritelty. Ajatuksena on ollut aluksi käytännön kokeiluilla tutustua av-tuotantoon. Perusteellisemman koulutuksen tarve on kuitenkin samalla tullut selväksi.

3.  Av-sisällöntuotannon kehittämissuunnitelmia

Koulutus                   

Tärkein av-tuotannon kehittämiskohde on peruskoulutuksen saaminen. Tämä on tarkoitus toteuttaa kaupungin omin varoin ja voimin. Vantaan kaupungilla on oma, pienehkö mediayksikkö, joka tarjoaa myös av-alan koulutusta edulliseen hintaan. Kirjaston henkilökuntaan on myös viimeaikoina palkattu henkilöitä, joilla on media-alan koulutusta.

Tallennuskohteet                

Perinteisille kirjastopalveluille halutaan antaa av-ulottuvuus. Helposti se voidaan toteuttaa jatkamalla videotuotantoa tekemällä videotallenteita samoista aiheista kuin tähänkin asti. Lisäksi voidaan tehdä ajankohtaiskatsaukset ja kokeilla myös suoria videolähetykset. Helppo on tuottaa myös verkkopalvelujen ja kirjastossa olevien laitteiden, esimerkiksi lainaus- ja palautusautomaattien, videokäyttöoppaita. Verkkopalvelujen käyttöoppaat voidaan toteuttaa screencasteina eli kuvaruutukaappausvideoina.

Av-tuotantopakki                

Jotta videotallenteiden teko olisi mahdollisimman sujuvaa, ilman laitteiden varaamisesta, lainauksesta ja kuljetuksesta aiheutuvaa viivettä, hankitaan mahdollisimman moneen kirjastoon videotuotannon perusvarustus eli av-tuotantopakki. Pakki sisältää kuvan ja äänen tallennuksen helppokäyttöiset, harrastelijatason laitteet ja varusteet sekä kuvan ja äänen muokkaamiseen tarvittavan ohjelmiston ja apuvälineet.

Kun laitteita ja ohjelmistoja on riittävä määrä, on av-tallentamiseen liittyviä taitoja helpompi oppia ja opettaa. Av-sisällöntuotantoon syvällisemmin perehtynyt ydinjoukko jakaa osaamistaan muun tuotannosta kiinnostuneen henkilökunnan kanssa.

Mediapajatoiminta                

Kesällä 2011 Tikkurilan kirjastossa järjestettiin nuorille asiakkaille mediapajoja, joissa tutustuttiin videotuotannon perusteisiin ja tehtiin lyhytelokuvia, jotka julkaistiin Vantaan kaupunginkirjaston YouTube-sivustolla. Pajassa oli kaikkien osallistujien käytössä vain yksi videokamera. Mediapajatoimintaa voidaan laajentaa, jos tallennuslaitteita on enemmän. Yksittäisten kirjastojen videokameroita voitaisiin tällöin lainata mediapajan käyttöön.

Edistynyt tuotanto                

Videotuotantoon syvällisemmin perehtyneen ydinjoukon tarpeet tuotantokeinojen kehittämisen suhteen ovat kasvaneet. Perustason välineiden lisäksi av-tuotantotiimi tarvitsee puoliammattitason välineitä, jolla ilmaisukeinoja voidaan laajentaa. Vuonna 2008 hankittujen työasemien komponentit pitää päivittää, sillä ne alkavat olla riittämättömiä nykyisten av-muokkausohjelmien vaatimuksille.

Visio                

Helposti saatavilla olevat työkalut ja erikoislaitteet mahdollistavat monipuolisen, moniarvoisen ja riippumattoman av-sisällöntuotannon, jonka tuloksena kirjasto leviää kirjastotilojen ulkopuolelle, myös niiden henkilöiden ulottuville, jotka eivät aktiivisesti käytä kirjastopalveluja. Olemme vakuuttuneita siitä, että kirjaston itse tuottamat audiovisuaaliset tallenteet tulevat olemaan tärkeässä roolissa tämän ajan ja tulevaisuuden kirjaston palvelutarjonnassa ja markkinoinnissa.

 

KUSTANNUSARVIO

Seuraavassa on esitetty arvio hankkeen kokonaiskustannuksista. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. 

Hankkeelle ei ole haettu eikä saatu muita avustuksia.

1.   Laitteet, varusteet ja ohjelmistot

Laitteet, varusteet ja ohjelmistot hankitaan vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen aikana.

Kirjastojen av-tuotantopakit  =    19710 €

Edityneen av-tuotannon työasemapäivitykset  =  6275 €

Edistyneen av-tuotannon tallennusvälineet  =  5629 €

2.   Koulutus   =    3780 €

                                   yht.    35 394 €   

Hankkeelle ei saada suoraa taloudellista tuottoa.    

   

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Vantaa kaupunginkirjaston henkilökunta tuottaa jatkuvasti AV-sisältöjä tarpeen ja resurssien mukaan muun työn ohessa. Videoita on tehty yhteensä 113 kappaletta, ja ne julkaistaan YouTubessa Vantaan kaupunginkirjaston omalla HelMetVantaa-kanavalla. Videot julkaistaan myös Vantaan kaupunginkirjaston Kirjasto.tv-videoblogissa ja osa videoista Kirjastokaistalla.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

AV-sisällöntuotannon jatkohankkeen AV-välinehankinnat tehtiin olosuhteiden pakosta vasta vuoden 2013 syyskaudella. Myönnetyllä apurahalla pystyttiin hankkimaan vain osa suunnitelluista AV-välineistä. Osa hankituista laitteista kootaan niin sanotuiksi AV-pakeiksi, jotka sisältävät AV-tuotannon perusvälineet. Pakkeja kootaan viisi kappaletta, ja ne sijoitetaan eri kirjastoihin ympäri Vantaata. AV-tuotantoon syvemmin perehtyneiden käyttöön on hankittu puoliammattitasoisia laitteita.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankituilla laitteilla jatketaan AV-sisällöntuotantoa henkilökunnan ja asiakkaiden hyödyksi ja huviksi. Suosituimpia videoita näyttävät olevan opetusvideot (esimerkiksi villasukan neulominen), satujen luenta (erityisesti vierailla kielillä), musiikkiesitykset (erityisesti vieraskielisten artistien) ja kuuluisien kirjailijoiden, taiteilijoiden ja muiden julkisuuden henkilöiden haastattelut. Videoita tuotetaan myös yhdessä kirjaston ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi opetusvideoita on tehty Marttajärjestön kanssa. Asiakkaille tullaan järjestämään AV-tuotantopajoja.

Vantaan kaupunginkirjastoon on rekrytoitu mediatuotantokoulutusta saaneita henkilöitä. Heidän ja AV-sisältöjä aiemmin tuottaneen henkilökunnan avulla tullaan toteuttamaan hankesuunnitelmassa mainitut koulutukset vuoden 2014 aikana. Henkilökunnan koulutuksessa keskitytään AV-pakkeihin sisältyvien laitteiden teknisen käyttötaidon opettamiseen. Seudullista koulutusta on jo saatu muun muassa kirjavinkkausvideoiden tekemisestä ja iPad-taulutietokoneilla tapahtuvasta videotuotannosta.

Laiteresurssien parannuttua ja koulutuksen myötä Vantaan kaupunginkirjaston oman videotuotannon odotetaan lisääntyvän huomattavasti. Erityisen innokkaana odotetaan asiakkaita osallistavan AV-tuotannon tuloksia.

 

 

Aloituspäivämäärä : 
29/02/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€31 614
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 780
Budjetti euroissa yhteensä: 
€35 394
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€16 016
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€16 000