Avoimet, laajennetut ja osallistavat kirjastopalvelut - omatoimikirjasto Kyyjärvelle
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kyyjärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
Tuliharjuntie 43
43700
Kirjaston puhelin : 
014 459 7060
Kirjaston sähköposti : 
kyykirja@kyyjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kyyja
Y-tunnus : 
0176410-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Maarit Ohranen
Puhelin : 
044 4597 062
Sähköposti : 
maarit.ohranen@kyyjarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on laajentaa Kyyjärven kirjaston palveluja omatoimipalveluihin ja käynnistää kirjaston itsepalvelukäyttö omatoimikirjaston muodossa.

 

 

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Aukiolotuntien määrän kasvu, kun omatoimikirjasto otetaan käyttöön.

Kirjaston kävijämäärät omatoimiaukioloaikana.

Kuvaus : 

Toimintasuunnitelma

Tämän hankkeen tavoitteena on laajentaa Kyyjärven kirjaston palveluja siten, että kirjastossa siirrytään käyttämään RFID-tekniikkaa kirjojen lainaamisessa ja palautuksessa, mitä varten kirjastoon hankitaan omatoimiasioinnin mahdollistavat kirjautumis- ja valvontalaitteet, RFID-tunnisteita lukeva automaatti ym. teknologiaa ja laitteita sekä tehdään muutamia rakennusteknisiä muutoksia, jotka mahdollistavat sujuvan itsepalvelulainauksen. Seurauksena on kirjaston aukiolotuntien määrän kasvu, aineiston parempi tavoitettavuus ja varsin todennäköisesti itsepalvelukäytön lisääntyminen. Hanke liittyy ensisijaisesti teemaan Kaikkien kirjasto, ja sen tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja kirjastopalvelujen saavutettavuutta. Perinteinen asiakaspalvelu säilyy Kyyjärvellä edel­leen osana palveluvalikoimaa.

Omatoimipalveluiden avulla voidaan lisätä kirjastopalveluiden avoimuutta ja saavutettavuutta, sekä osallistaa eri-ikäisiä kuntalaisia ja asiakkaita aktiivisiksi kulttuuripalveluiden kuluttajiksi, joilla on mahdollisuuksia kohdata kirjastossa heille parhaiten sopivana aikana ja osallistua erilaisiin kirjaston järjestämiin tapahtumiin sekä asiakkaiden keskinäiseen keskusteluun ajankohtaisista ja yhteisistä asioista. Kirjaston aukioloaikoja voidaan omatoimikirjaston avulla laajentaa asiakaslähtöisesti henkilökunnan työajan ulkopuolelle iltoihin ja viikonloppuihin. Aukioloaikojen laajentaminen madaltaa kynnystä kirjastossa käymiseen ja lisää valinnanvaraa ajankohdan osalta. Tämä tuottaa samalla yhdenvertaisuutta myös työssä käyvien asiakkaiden näkökulmasta. Toisaalta etenkin senioriväestö ja koululaiset voivat asioida kirjastossa päivittäin jo ennen puolta päivää.

 

Vuoden 2016 uudet OPS:t ja vuoden 2017 kirjastolaki edellyttävät kirjastoilta muun muassa sitä, että ne tarjoavat pääsyn aineistojen, tiedon ja kulttuurisisältöjen äärelle, ylläpitävät monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistävät monilukutaitoa ja tarjoavat tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan, sekä edistävät yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kyyjärven kirjaston omatoimihanke tukee erityisesti kirjaston ja paikallisten koulujen yhteistyötä, koska omatoimiaikana kirjasto voi toimia ikään kuin laajennettuna oppimisympäristönä ja tiedonhaun lähteenä erilaisissa ilmiöpohjaiseen oppimiseen, monilukutaitoon ja mediakasvatukseen liittyvissä oppimisprojekteissa. Koulukeskuksen sijainti kirjaston välittömässä läheisyydessä tarjoaa paljon yhteistyömahdollisuuksia.

 

Omatoimipalvelujen myötä koulujen kanssa on mahdollista järjestää aiempaa enemmän yhteisiä oppimistuokioita. Koululuokat voivat tarvittaessa vierailla omatoimikirjastossa opettajan johdolla itsenäisesti aina silloin, kun se on heille tarpeen, mikä lisää kirjaston käyttömahdollisuuksia uuden OPS:n mukaisessa monilukutaidon ja ilmiöpohjaisen oppimisen kehittämisessä ja antaa oppilaille valmiuksia jatko-opintoihin. Sekä koulupäivän aikana että vapaa-aikana viikonloppuisin voidaan omatoimikirjastossa järjestää tapahtumia, esimerkiksi konsolipeliturnauksia tai kirjailijavierailuja, joita varten kirjaston on hankittava uutta laitteistoa, jota siellä ei vielä ole entuudestaan. Tällainen osallistava toiminta madaltaa osaltaan kynnystä vierailla kirjastossa ja tutustua samalla myös lainattavissa olevaan kirjallisuuteen.

 

Hanke liittyy OKM:n Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmaan siten, että siinä edistetään monikulttuurisuutta, kotouttamista ja osallisuutta. Kyyjärven kirjastossa on lähdetty onnistuneesti mukaan koko kunnan yhteiseen kotouttamistyöhön vuoden 2015 lopulla perustetun Kyyjärven vastaanottokeskuksen toiminnan myötä. Kirjasto on tärkeä yhteistyökumppani tarjottaessa maahanmuuttajille tietoa suomalaisesta kulttuurista ja kielestä. Kyyjärvellä yhteisöllisyys on luonut merkittäviä tuloksia kotouttamisessa (ks. tarkemmin http://yle.fi/uutiset/3-9136759: Kunta, joka rakastui turvapaikanhakijoihin, ”On meiltä pois, jos he lähtevät”, Yle Uutiset 7.9.2016). Koulun ja seniorien lisäksi esimerkiksi maahanmuuttajat voivat käyttää omatoimikirjastopalvelun avulla kirjastoa joustavasti juuri kunkin ryhmän kulttuuriin sopivina ajankohtina, ja kirjastossa voidaan järjestää omatoimiaikana erilaisia paikallisen väestön ja maahanmuuttajien kohtaamisia, joista syntyy kulttuurienvälistä vuoropuhelua.

 

Taloussuunnitelma

Haettava rahoitus:

Suunnittelu 4 000 €
Sähköinen ohjausjärjestelmä 15 000 € (kulunvalvonta, kävijälaskuri, kuulutukset, ohjelmistolisenssit jne.)

Asennus, käyttöönotto, käyttöönottokoulutus 2 000 €

Henkilökunnan ja asiakkaiden tietokoneisiin ja niiden säilyttämiseen omatoimiaikana liittyvät muutostyöt 1150 €

Viivakoodi/RFID-lainausautomaatti rajapintoineen Aurora-ohjelmaan 4 500 €

Valvontakamerajärjestelmä asennettuna 5 000 €
Hälytinlaitteet 6 500 €

RFID-virkailijalukijat 2 kpl 1 000 €

RFID-tunnisteet 4 500 €

Kalustehankinnat lainausautomaattien yhteyteen (esim. seutulainojen palautus; automaattien sijoittaminen kirjastotilaan) 2 000 €
Rakenteelliset muutokset asiakastiloihin 2 600 €

Kustannusvaraus muutoksiin 2 000 €

Palautushylly 10 000 €

Pelikonsoli oheislaitteineen pelitapahtumien järjestämistä varten 650 €

YHTEENSÄ 60 900 €

 

Oma rahoitusosuus (kirjaston henkilöstön ja teknisen toimen työ):

Aineiston valmisteleminen itsepalvelulainausta varten (RFID-tunnisteet) (yhteensä n. 2 kk) ja kirjaston asiakkaiden opastaminen itsepalvelukäyttöön (yhteensä n. 2 kk)       10 000 €

Projektinjohdon kustannukset (kiinteistöön tulevien muutosten suunnittelun ja rakentamisen ohjaus, hankintojen kilpailutus ja tekeminen) 5 000 €

Kustannusvaraus yllättäviin kustannuksiin ja kiinteistön muutoksiin 8 000 €

 YHTEENSÄ 23 000 €

 

Aikataulu:

Kirjaston omatoimikäyttöä ryhdytään valmistelemaan keväällä 2017 aloittamalla RFID-tunnisteiden kiinnitys aineistoon. Kirjastorakennuksen tarvittavat muutostyöt tehdään kevään tai viimeistään syksyn 2017 aikana. Omatoimikäyttöön soveltuva kirjastotila avataan yleisölle joko loppuvuodesta 2017 tai alkuvuodesta 2018.

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Omatoimikirjaston käyttöönoton suunnittelu on alkanut keväällä 2017  rahoituspäätöksen jälkeen.  Kirjasto muutti keväällä 2017 uusiin, peruskorjattuihin tiloihin, joiden suunnittelussa ja varustamisessa varauduttiin jo  omatoimikirjastoon mm. liiketunnistimilla toimivallalla valaistuksella, lainaustiskin sijoituksella, sähkökötöillä.  Henkilökunta valmistautui v. 2017 aikana  tutustumalla omatoimikirjastojärjestelmiin ja vierailemalla omatoimikirjastoissa.  Varsinaisesti hanke aloitettiin vuonna 2018, jolloin  hankintoja aloitettiin tekemään. Vuoden 2018 alkupuolella kirjastoon hankittiin lainaus- ja palautusautomaatti, joka otettiin käyttöön maaliskuussa 2018.  Koska kirjastolla ei ole ollut aikaisemmin lainaus- ja palautusautomaattia, asiakkaiden opastukseen automaatin käytössä varattiin riittävästi aikaa ennen omatoimikirjastoon siirtymistä.  Kesäkuussa 2018 hankittiin omatoimikirjastojärjestelmä Bibliothecalta ilman kameravalvontaa. Kunta päätti liittyä Kuntahankintojen sopimukseen kameravalvonnasta ja hankki kokonaisvaltaisen tallentavan kameravalvontajärjestelmän, joka asennettiin elokuussa 2018. Omatoimikirjastojärjestelmä asennettiin syyskuussa ja käytönopastus henkilöstölle oli lokakuun alussa.  Omatoimikirjasto otettiin käyttöön 15.10.2018.   Asiakkaiden kanssa tehtiin käyttösopimus, jonka yhteydessä asikkaat opastettiin omatoimikirjaston käyttöön. Erillisiä opastustilaisuuksia ei ole ollut.

Tämän hankkeen tavoitteena oli laajentaa Kyyjärven kirjaston palveluja siten, että kirjastossa siirrytään käyttämään RFID-tekniikkaa kirjojen lainaamisessa ja palautuksessa. Omatoimikirjasto on otettu käyttöön ilman RFID-tunnisteita, koska syvällisemmän aiheeseen perhetymisen sekä muiden kirjastojen käyttökokemuksen perusteella tunnisteella oleva systeemi koettiin liian raskaaksi. 

Omatoimikirjastoon siirtymisen seurauksena kirjaston saavutettavuus on parantunut merkittävästi.  Kirjaston aukiolotuntien määrä on kasvanut 24 asiakaspalvelutunnista viikossa 98 tuntiin viikossa. Kirjasto on omatoimiaikana avoinna ma-su klo 07-21, asikaspalveluajat ovat edelleen ma klo 13-19, ke-to klo 10-16 ja pe klo 13-19.    Omatoimikirjasto on lisännyt kuntalaisten yhdenvertaisuutta saavuttaa kirjaston palvelut. Kirjasto palvelee nyt kaikkia kuntalaisia. Etenkin työssäkäyvät kuntalaiset sekä opiskelijat pystyvät käyttämään entistä paremmin kirjaston palveluita itsepalveluajan käyttöönoton jälkeen.  Myös sellaiset käyttäjät, jotka eivät ole vuosiin käyneet kirjastossa, ovat uudelleen löytäneet kirjaston palvelut.  Myös aivan uusia kirjaston käyttäjiä on tullut myös. Koululaiset ja senioriväestö voi käyttää palveluita jo aamupäivisin.  Lainaus- ja palautusautomaatin itsepalvelukäyttöön on hyvin selkeät opasteet: väri, ääni ja iso teksti. Omatoimiajan kävijämääristä ei ole vielä tilastoa syksyltä 2018, koska omatoimiaika otettiin käyttöön vasta lokakuussa ja loppuvuodesta oli paljon käytönopastusta.  Kävijälaskurin ilmoittamassa kävijämäärässä on tästä johtuvia virheitä.

 Omatoimikirjaston myötä kirjasto on tullut entistä useammalle kuntalaiselle tutuksi ja sitä kautta lisännyt  yhteisöllisyyttä. Kirjastoon on haluttu tuoda erilaisia näyttelyitä, kokouksia ja kulttuuritapahtumia. Kirjastoon tullaan entistä enemmän lukemaan lehtiä ja opiskelemaan.  Kuntalaisilta tulee paljon ideoita kirjaston toiminnan laajentamiseksi ja kehittämiseksi. Kirjastosta on tullut kuntalaisten kirjasto.  Perinteinen asiakaspalvelu säilyy Kyyjärvellä edel­leen osana palveluvalikoimaa.

Kirjasto on tarjonnut koululaisille pääsyn aineistojen, tiedon ja kulttuurisisältöjen äärelle.  Kirjastolla on monipuolinen  ja uudistuva kokoelma, kirjasto edistää monilukutaitoa ja tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Kirjasto on tehnyt  koulun kanssa  yhteistyötä.  Omatoimiaikana kirjaston tilat ovat olleet laajennettuna oppimisympäristönä ja tiedonhaun lähteenä erilaisissa ilmiöpohjaiseen oppimiseen, monilukutaitoon ja mediakasvatukseen liittyvissä oppimisprojekteissa.  Koululuokat voivat voineet  tarvittaessa vierailla omatoimikirjastossa opettajan johdolla itsenäisesti aina silloin, kun se on heille tarpeen, mikä lisää kirjaston käyttömahdollisuuksia uuden OPS:n mukaisessa monilukutaidon ja ilmiöpohjaisen oppimisen kehittämisessä ja antaa oppilaille valmiuksia jatko-opintoihin. 

Hanke liittyy OKM:n Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmaan siten, että siinä edistetään monikulttuurisuutta, kotouttamista ja osallisuutta. Kyyjärven kirjastossa on lähdetty onnistuneesti mukaan koko kunnan yhteiseen kotouttamistyöhön vuoden 2015 lopulla perustetun Kyyjärven vastaanottokeskuksen toiminnan myötä. Vastaanottokeskus on lakkautettu kesällä 2017, jonka jälkeen maahanmuuttajien määrä on pienentynyt.  Kirjasto on ollut tärkeä yhteistyökumppani tarjottaessa maahanmuuttajille tietoa suomalaisesta kulttuurista ja kielestä.  Kirjastossa on ollut kansalaisopiston järjestämää suomen kielen opetusta.  

Kirjasto on tehnyt omatoimikirjaston käyttäjien kanssa asiakassopimuksia, joka on omatoimikirjaston käytön edellytyksenä.  Omatoimikirjasto on otettu käyttöön 15.10.2018, jonka jälkeen vuoden 2018 loppuun mennessä asiakassopimuksia on tehty 120. Asiakassopimuksia tehdään edelleen vuonna 2019.  Lainaajia kirjastolla on 31.12.2018 kaikkiaan 502.

Kirjaston henkilökunnan työaikaa on kirjattu hankkeelle omatoimikirjaston käyttöönoton suuunnitteluun ja valmisteluun sekä käyttöönottoon ja opastukseen tehdyn työn osalta.  Osa-aikainen kirjastovirkailija oli osan vuotta kokoaikaisesti töissä.  Myös sivistysjohtaja on osallistunut hankintojen suunnitteluun ja kilpailuttamiseen.  Tutustumista omatoimikirjastoihin oli jo vuonna 2017, mikä ei näy kustannuksissa, koska hanke varsinaisesti aloitettiin vuoden 2018 alusta.

 

 

 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Omatoimikirjastohankkeen etenemisestä ja toteutumisesta on tiedotettu kunnan nettisivuilla (www.kyyjarvi.fi), Nopolanews-verkkolehdessä, facebook-sivuilla ja instagramissa. Omatoimikirjastosta on tehty opastusvideo.

Omatoimikirjastohankkeesta on uutisoitu paikallislehdissä:  26.5.2018 Keskisuomalainen (Kyyjärvelle suunnitellaan omatoimikirjastoa), 14.9.2018 Viispiikkinen (Kyyjärven kirjaston käyttö on lisääntynyt, viittaus omatoimikirjastoon), 1.10. Keskisuomalainen ja 4.10. Viispiikkinen (Omatoimikirjasto aloittaa pian).

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Omatoimikirjaston käyttöönotto on lisännyt kuntalaisten yhdenvertaisuutta kirjastopalveluiden saavutettavuudessa.  Kaikki kuntalaiset voivat nauttia kirjaston palveluista entistä paremmin. Kirjasto on saanut ja saa uusia käyttäjiä ja kirjasto tulee kuntalaisille entistä tutummaksi kohtaamispaikaksi. 

Omatoimikirjaston käyttöönotto on sujunut ongelmitta. Tämä johtuu siitä, että omatoimikirjaston toimintaan on henkilökunta tutustunut riittävän hyvin etukäteen ja muodostanut kokonaiskuvan omatoimikirjaston toiminnasta ja sen asettamista vaatimuksista kirjaston toiminnalle. Kyyjärven omatoimikirjaston toiminta on suunniteltu vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja asikaskuntaan, kirjaston tiloihin ja muuhun toimintaan. Henkilöstö on valmistautunut toimintakulttuurin muutokseen, joka jatkuu edelleen.   

Omatoimikirjasto myötä kirjaston tilojen ja aineiston käyttö on tehostunut.

 

 

 

 

 

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Omatoimikirjaston palveluita tuodaan edelleen esille aktiivisesti ja  käytön opastusta jatketaan. Kirjastossa säilytetään asiakaspalvelu nykyisellä tasolla.  Kirjaston henkilökunta voi entistä paremmin palvella ja opastaa apua tarvitsevia kuntalaisia tiedon etsinnässä, kirjallisuuteen ja muuhun kirjaston aineistoon tutustumisessa.  Omatoimiajan kirjaston kävijämääriä seurataan jatkossa.

Laajat omatoimiaukioloajat vaikuttavat kirjaston toimintaan ja ne on huomioitava mm. kiinteistönhoitotöissä, henkilöstön työjärjestelyissä, tilankäytönsuunnittelussa.

Kirjaston asiakkaiden palautetta ja kehittämisideoita otetaan vastaan ja huomioidaan kirjaston palveluiden kehittämistyössä.

Lisätietoa: 

Omatoimikirjaston kustannukset ovat yhteensä 33362,00 €, josta omarahoitusosuus on 13362,00 €. Omarahoitusosuus koostu pitkälti kirjaston henkilöstön palkkakustannuksista (400 tuntia) sekä omatoimikirjasto varten hankituista tarvikkeista ja palveluista.

Liitteenä on päiväkirja investoinneista.

 

Aloituspäivämäärä : 
03/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€60 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€23 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€83 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€33 362
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 362
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
5kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
65henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Hakemus on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Avustusta ei voi käyttää kalusteisiin, RFID-tageihin. Ks. perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 

 
okm
avi