Biblioteket och ny läroplan för större målgrupp / Kirjasto ja uusi ops laajentuneelle kohderyhmälle
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Stadsbiblioteket i Kristinestad / Kristiinankaupungin kirjasto
Bibliotekets adress : 
Salutorget 1 / Kauppatori 1
64100
Bibliotekets telefonnummer : 
06 2216287
Bibliotekets e-postadress : 
bibl@krs.fi
ISIL-kod : 
FI-Krisi
FO-nummer : 
0216509-5
Ansvarsperson : 
Leena Eränen
Telefonnummer : 
06 2216279
E-post : 
leena.eranen@krs.fi
Projektets målsättning: 

Kirjaston käyttömahdollisuuksien laajentaminen

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Koulujen ja kirjaston yhteistyön aktivoitumisen seuraaminen

Lasten ja nuorten kirjastonkäytön lisääntymisen/laajentumisen seuraaminen

Projektbeskrivning : 

Tack vare vårt föregående projekt har samarbetet mellan skolan och biblioteket förstärkts och den nya läroplanen möjliggör en stabilisering och förstärkning av bibliotekets ställning och en aktiv användning av biblioteket, vilket dock begränsas av den skriande bristen på resurser. 

Vårt bibliotek strävar efter att med projektet utvidga och diversifiera sina tjänster till skolor genom att utarbeta paket för grupper i olika åldrar och språk, så att lärarna kan välja de lämpligaste för sina klasser enligt behov. Syftet är att diversifiera utbudet för biblioteksbesök och utnyttja biblioteket för undervisningsstunder. Av lärarna samlar man in önskemål om innehåll och uppgifter om målklasserna, som består av förutom svensk- och finskspråkiga även av invandrare.

Målet är att med hjälp av projektet utveckla sådan service för skolgrupper, som även med tanke på användningen av biblioteket skulle ha verkan på längre sikt. Med tanke på kontinuiteten är det viktigt att hela personalen kan delta i planeringen och genomförandet.  För projektet kommer en projektledare och en vikarie att anställas för att assistera i biblioteksuppgifterna. Detta möjliggör planering och beredning vid sidan av den egentliga biblioteksverksamheten. Enligt den preliminära planen kommer paketet att innehålla undervisningsstunder för grundskolelever om användningen av biblioteket och nätbiblioteket, informationssökning och litteraturinnehållet.  Skolorna kunde ordna temadagar i biblioteket och använda riktat litteraturutbud  till exempel i dramafostran, dessutom kunde man enligt behov ha läxklubbar i biblioteket. Bibliotekets kunskaper kunde utnyttjas i vägledningen till multilitteracitet.

Anställning av projektledare och vikarie kräver tilläggsfinansiering och den egna finansieringsandelen består av lönerna för arbetstagarna i projektet. Dessutom anskaffas tilläggsmaterial för genomförandet av projektet för att göra biblioteksbesöken intressantare.

Edellisen hankkeemme myötä on koulujen ja kirjaston yhteistyö vahvistunut ja uusi opetussuunnitelma mahdollistaa kirjaston aseman vakauttamista ja vahvistamista sekä monipuolista aktiivista hyödyntämistä, mitä kuitenkin rajoittaa huutava resurssipula.

Kirjastomme pyrkii hankkeen muodossa laajentamaan ja monipuolistamaan palvelujaan kouluille siten että laaditaan eri ikäisille ja - kielisille ryhmille paketteja, joista opettajat voivat valita omille luokilleen sopivimmat tarpeen mukaan. Tarkoituksena on monipuolistaa valinnanvaraa kirjastovierailuihin ja hyödyntää kirjastoa opetustuokioissa. Opettajilta kerätään toiveita sisällöistä ja tietoja kohdeluokista, joihin ruotsin- ja suomenkielisten lisäksi kuuluvat maahanmuuttajat.

Tavoitteena on hankkeen avulla kehitellä koululaisryhmille sellaisia palveluja, joilla olisi kirjaston käytön kannalta myös pitempiaikaisia vaikutuksia. Jatkuvuuden kannalta on tärkeää että koko henkilöstö pystyy osallistumaan suunnitteluun ja toteutukseen. Hanketta varten on palkattava projektinvetäjä ja sijainen avustamaan kirjastotehtävissä. Tämä mahdollistaa suunnittelun ja valmistelun muun kirjastotoiminnan ohessa. Alustavan suunnitelman mukaan paketti tulee sisältämään opetustuokiota peruskoululaisille liittyen kirjaston- ja verkkokirjastonkäyttöön, tiedonhakuun ja kirjallisuuden sisältöihin. Koulujen teemapäiviä voitaisiin järjestää kirjastossa ja ohjattua kirjallisuustarjontaa hyödyntää esim. draamakasvatukseen, lisäksi voitaisiin tarpeen mukaan pitää kirjastossa läksykerhoja. Kirjaston osaamista voitaisiin hyödyntää monilukutaitoon ohjaamisessa.

Hankkeen vetäjän ja sijaisen palkkaaminen vaativat lisärahoitusta ja oma rahoitusosuus muodostuu hankkeeseen osallistuvien työntekijöiden palkoista. Lisäksi hankkeen toteuttamista varten hankitaan oheismateriaalia elävöittämään kirjastokäyntejä.

Tidigare projekt: 

Mediefostran 2013

Läsfrämjande 2014

Biblioteket och skolan / Kirjasto ja koulu 2015

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Edellisen hankkeemme myötä on koulujen ja kirjaston yhteistyö vahvistunut ja uusi opetussuunnitelma mahdollistaa kirjaston aseman vakauttamista ja vahvistamista sekä monipuolista aktiivista hyödyntämistä, mitä kuitenkin rajoittaa huutava resurssipula.

Kirjastomme pyrkii hankkeen muodossa laajentamaan ja monipuolistamaan palvelujaan kouluille siten että laaditaan eri ikäisille ja - kielisille ryhmille paketteja, joista opettajat voivat valita omille luokilleen sopivimmat tarpeen mukaan. Tarkoituksena on monipuolistaa valinnanvaraa kirjastovierailuihin ja hyödyntää kirjastoa opetustuokioissa. Opettajilta kerätään toiveita sisällöistä ja tietoja kohdeluokista, joihin ruotsin- ja suomenkielisten lisäksi kuuluvat maahanmuuttajat.

Tavoitteena on hankkeen avulla kehitellä koululaisryhmille sellaisia palveluja, joilla olisi kirjaston käytön kannalta myös pitempiaikaisia vaikutuksia. Jatkuvuuden kannalta on tärkeää että koko henkilöstö pystyy osallistumaan suunnitteluun ja toteutukseen. Hanketta varten on palkattava projektinvetäjä ja sijainen avustamaan kirjastotehtävissä. Tämä mahdollistaa suunnittelun ja valmistelun muun kirjastotoiminnan ohessa. Alustavan suunnitelman mukaan paketti tulee sisältämään opetustuokiota peruskoululaisille liittyen kirjaston- ja verkkokirjastonkäyttöön, tiedonhakuun ja kirjallisuuden sisältöihin. Koulujen teemapäiviä voitaisiin järjestää kirjastossa ja ohjattua kirjallisuustarjontaa hyödyntää esim. draamakasvatukseen, lisäksi voitaisiin tarpeen mukaan pitää kirjastossa läksykerhoja. Kirjaston osaamista voitaisiin hyödyntää monilukutaitoon ohjaamisessa.

Hankkeen vetäjän ja sijaisen palkkaaminen vaativat lisärahoitusta ja oma rahoitusosuus muodostuu hankkeeseen osallistuvien työntekijöiden palkoista. Lisäksi hankkeen toteuttamista varten hankitaan oheismateriaalia elävöittämään kirjastokäyntejä.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Saamallamme rahoitustuella pystyimme palkkaamaan projektia avustavan työntekijän, mikä mahdollisti henkilökunnalle suunnitteluaikaa koululaisryhmien opetuspakettien tekoon. Seitsemän koululaisryhmää osallistui, neljä ryhmää ruotsinkielisistä kouluista, yksi suomenkielisestä ja kaksi maahanmuuttaja-oppilasryhmää. Opetuspakettien aiheet olivat : suomenkielinen kirjallisuus ruotsinkielisille oppilaille, sadut ja fantasiakirjallisuus. WhatsApp -suunnistustehtävään osallistui yksi koululuokka ja maahanmuuttajalapsille suomen kielen oppimiseen sopiva aineisto.

Fortsatta åtgärder: 

Palaute oli myönteistä ja vastaavia opetuspaketteja toivottiin jatkettavan. Kirjaston käyttöä voidaan näin laajentaa ja lisätä, joten vastaavia järjestetään jatkossakin.

Projektet börjar : 
01/04/2016
Projektet avslutas : 
31/03/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€20 000
Egen finansiering: 
€6 000
Budget sammanlagt: 
€26 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€3 000
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
7kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
154henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000