Demokratia tapahtuu kirjastossa - kirjasto kansalaiskeskustelun ympäristönä ja tukijana
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 15 (Kaarlenväylä 3)
90015
Kirjaston puhelin : 
0447037315
Kirjaston sähköposti : 
city.library@ouka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-OM
Y-tunnus : 
0187690-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Noora Valkonen
Puhelin : 
044 703 7335
Sähköposti : 
noora.valkonen@ouka.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on kirjastohenkilökunnan osaamista, kirjaston yhteistyösuhteita, keskustelutiloja ja tiedotusta kehittämällä tukea rakentavaa kansalaiskeskustelukulttuuria yleisissä kirjastoissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjastoissa järjestettyjen, keskusteluun painottuvien, tapahtumien määrä.

Kirjastossa järjestetyjen keskustelupainottaisten tapahtumien osallistujamäärä.

Keskustelufasilitointiin koulutetun henkilökunnan määrä.

Kuvaus : 

Kirjasto on oiva ympäristö avoimelle kansalaiskeskustelulle: yleisesti hyväksytty ja laajasti käytetty julkinen palvelu saavutettavine tietosisältöineen. Kirjasto myös vastaanottaa paljon palautteita ja kehitysehdotuksia toiminnastaan. Merkittävästi kirjastoa ei kuitenkaan aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian (keskustelu)areenana hyödynnetä eikä saatua asiakaspalautetta järjestelmällisesti kerätä ja analysoida.

Hankkeessa halutaan tukea kirjaston aktiivista demokraattista roolia yhteiskunnassa kirjastolakiluonnoksen hengessä sekä systemaattisemmin käsitellä jo olemassa olevia palautevirtoja kirjastotoiminnan kehittämisessä.

Hankkeen toimenpiteet:

Luodaan järjestelmä ja käytännöt jo olemassa olevan kansalaiskeskustelun/palautteen keräämiseen, järjestämiseen ja hyödyntämiseen kirjastossa. Rakennetaan keskustelulle turvalliset ja viihtyisät puitteet fyysisessä ja sähköisessä keskustelutilassa.

Luodaan yhteistyösuhteita kuntalaisdemokratiaa edistäviin organisaatioihin Oulun kaupungissa ja maantieteellisesti laajemminkin.

Koulutetaan kirjastohenkilökuntaa keskustelun fasilitointityöhön / muiden vuorovaikutteisten työmenetelmien hyödyntämiseen. Hyödynnetään osaamista erilaisissa keskustelevissa työmuodoissa (mm. lukupiirit, yhteistyöraadit) ja arvioidaan vaikutusta.

Järjestetään kirjastoissa kansalaiskeskustelutilaisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä kokeillaan kuntalaisten uudenlaista osallistamista kirjaston päätöksenteossa.

Hankkeen avustus käytetään projektityöntekijän palkkaamiseen 9-12 kuukaudeksi, palveluiden ja tarvikkeiden ostoon. Omarahoitusosuus koostuu kirjaston oman ja kaupungin kuntalaisdemokratiahenkilöstön ja muiden yhteistyökumppanien työajasta.

Hankkeen laajasti hyödynnettävänä tuotoksena toteutetaan raportti keskustelevien työmenetelmien soveltamisesta kirjastossa. Hankkeessa toteutettavat keskustelu/palautteen keräämisen työkalut pyritään teettämään avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla ja antamaan yleiseen käyttöön. Hankkeen puitteissa järjestettävää koulutusta tarjotaan kirjastoille maakunnallisesti.

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2017-31.12.2018.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Demokratia tapahtuu kirjastossa - kirjasto kansalaiskeskustelun ympäristönä ja tukijana -hankkeen tavoitteina oli kehittää Oulun kaupunginkirjaston henkilökunnan valmiuksia monipuolisten kansalaiskeskustelutilaisuuksien järjestämiseen, luoda yhteistyösuhteita kuntalaisdemokratiaa edistäviin organisaatioihin, järjestää näiden kanssa kansalaiskeskustelutilaisuuksia sekä kokeilla uusia tapoja osallistaa kuntalaisia päätöksentekoon. Hankkeen tavoitteena oli myös luoda turvalliset ja viihtyisät puitteet, jotta kansalaiset osallistuisivat keskustelutilaisuuksiin sekä rakentaa helppokäyttöiset palautejärjestelmät spontaaanin asiakaspalautteen antamiseen ja hyödyntämiseen.

Kansalaiskeskustelujen vetämisessä tarvittavia taitoja opiskeltiin fasilitointivalmennuksissa. Fasilitoinnilla tarkoitetaan mahdollisimman hyvien puitteiden luomista keskustelulle,joka toteutetaan rakentavassa hengessä. Asiantuntijoiden ohjaamia valmennuksia tarjottiin Oulun kaupunginkirjaston henkilökunnan lisäksi muille Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kirjastojen sekä Oulun kaupungin eri palvelualojen työntekijöille. Osallistujat kokivat valmennukset hyödyllisiksi ja opittuja taitoja ja tietoja sovellettiin myöhemmin järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa. Kolmeen koulutukseen osallistui yhteensä 61 henkilöä.

Yhteistyösuhteita Oulun kaupungin kuntalaisdemokratiaa edistäviin organisaatioihin rakennettiin järjestämällä yhdessä kansalaiskeskustelutilaisuuksia ja tapahtumia, joissa kuntalaisia rohkaistiin uusilla tavoilla osallistumaan päätöksentekoon. Sähköisen sovelluksen avulla kerättiin kansalaisilta ideoita tilaisuksien sisällöiksi ja tilaisuksissa kerättiin palautteita sekä kirjallisesti että suullisesti. Viihtyistä tilat, kahvitarjoilu, henkilökohtainen lähestyminen ja taiteelliset ohjelmanumerot houkuttivat paikalle osallistujia. Keskustelutilaisuuksia järjestettiin yhdeksän ja niihin osallistui yhteensä 277 henkilöä.

Sisäisiä ja ulkoisia palautekanavia muokattiin helppokäyttöisiksi ja uusia palveluja luotiin spontaanin asiakaspalautteen antamiseen ja keräämiseen tapahtumien yhteydessä ja asiakaspalvelutilanteissa. Kirjaston verkkosivuja kehitettiin perustamalla Osallistu ja vaikuta kirjastossa -osio, jonka kautta yleisö voi osallistua äänestyksiin, saada tietoa tulevista keskusteluista ja tutustua aiempien keskustelujen yhteenvetoihin.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Keskustelutilaisuudet onnistuivat järjestäjien arvioinnin ja saatujen paalutteiden perusteella hyvin: osallistujamäärät olivat etenkin kirjastossa toteutetuissa tilaisuuksissa odotettua isommat ja osallistujat lähtivät aktiivisesti mukaan keskusteluihin. Järjestäjät oppivat uutta keskustelutilaisuuksien suunnittelusta ja järjestämisestä, kun kaupungin eri palvelualojen välillä kokeiltiin uusia yhteistyömuotoja. Kokemukset yhdessä toteutetuista koulutuksista ja tapahtumista osoittivat, että Oulun kaupunginkirjaston ja Oulun muiden palvelualojen tyntekijöiden yhteistyötä ja roolia keskustelutilaisuuksien järjestämisessä voidaan kasvattaa melko vähällä vaivalla.

Todettiin, että suuriakin keskustelutilaisuuksia voidaan järjestää ilman, että järjestäjät tuntevat keskustelun aiheen syvällisesti: puhujiksi kutsutut asiantuntijat huolehtivat aiheen esittelystä ja järjsetäjät toimivat tilaisuuden puitteiden ja myönteisen ilmapiirin luojina tarjoten kansalaisille mahdollsuuden osallistua yhteiskunnaliseen keskusteluun tutussa, turvallisessa paikassa. Onnistuneen keskustelun synnnyttämiseksi fasilitoijan on tärkeää luoda rauhallinen keskusteluympäristö ja hyvä tunnelma, rohkaista osallistujia kertomaan ajatuksensa, huolehtia aiheessa pysymisestä ja tilaisuuden sopivasta rytmityksestä sekä tehdä lopuksi selkeä yhteenveto keskustelusta ja sen tuloksista. Myös aktiivinen "sisäänheitto" tapahtumiin, musiikki tai muu ohjelmanumero houkuttimena ja kahvitusten tarjoaminen saivat ihmisiä osallistumaan tilaisuuksiin.

Jatkotoimenpiteet: 

Oulun kaupunginkirjaston verkkosivuille luotiin osio Osallista ja vaikuta kirjastossa. Tarkoituksena on kannustaa kansalaisia osallistumaan kyseisen kanavan kautta esimerkiksi keskustelutilaisuuksiin. Kanavalla järjestetään äänestyksiä eri aiheista, sinne tallennetaan aiempien keskustelutilaisuuksien yhteenvetoja ja tiedotetaan tulevista keskusteluista. Sivustolla on lisäksi linkkejä Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttamisen sivuille, erilaisiin osallistumis- ja vaikuttamiskanaviin sekä Helsingin kaupungin kehittämään Osallisuuspeliin, jonka pelialustoja Oulun kaupunginkirjasto hankki. Osallisuuspeliä voidaan käyttää osallistavien keskustelu- tai suunnittelutilaisuksien virikkeinä.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€57 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€19 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€76 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€70 330
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 930
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
61henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
9kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
277henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€57 400

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi