Dialogista digitarinaan - eheyttä elämään kirjastosta
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Salme Karvanen: Tiedon portaa. Riihimäen kaupunginkirjasto
Riihimäen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 16
11100
Kirjaston puhelin : 
019 758 4678
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@riihimaki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rihma
Y-tunnus : 
0152563-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Kaija Viskari
Puhelin : 
019 758 4675
Sähköposti : 
kaija.viskari@riihimaki.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjailija, kirjallisuusterapeutti Markku Hattula ohjaa kirjoittajapiiriä sekä kirjastossa tapahtuvissa lähijaksoissa että verkossa, tavoitteena perehdyttää osallistujat elämänkerralliseen ja fiktiiviseen kirjoittamiseen sekä kirjoitettuun dialogiin osallistujien kesken.  Kirjasto luo toiminta- ja verkkoympäristön, taustatuen sekä mahdollisuuden käyttää kirjaston välineitä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Sitoutuneiden kirjoittajien määrä, heidän aktiivisuutensa sekä kehittyminen kirjoittajina.

Kuvaus : 

Kirjoittaminen, lukeminen ja vuoropuhelu aidossa kohtaamistilanteessa edesauttavat ihmistä kasvamaan omana itsenään. Elämänkokemusten jakaminen, omista kokemuksista kirjoittaminen, ääneen lukeminen luotettavan ryhmän kesken – tämä kaikki edesauttaa ihmisen henkistä kasvua. Eheytyminen alkaa siitä, että vaikeatkin elämänkokemukset on mahdollista ”purkaa ulos” kirjoittamalla ja jakaa ne jonkun toisen kanssa. Kirjasto tarjoaa Dialogista digitarinaan –hankkeelle mainion toimintaympäristön. Kirjastossa ryhmä on eheytymistä tukevan lähdekirjaston äärellä, ja oppii samalla vaivattomasti käyttämään kirjaston antia hyväksi. Kirjastossa on käytössä tabletit, ja opastus niiden käyttöön. Nekin, joilla ei ole omaa konetta tai taitoa sen käyttämiseen voivat hankkeeseen osallistuessaan samalla oppia tietokoneella kirjoittamisen ja netin käyttötaitoja. Oli sitten kysymys omien elämänkokemusten tai jopa oman elämäkerran kirjoittamisesta tai fiktiivisemmästä itseilmaisusta, kirjoittajalle on tärkeää saada palautetta tekstistä, paitsi ammattiohjaajalta, myös vertaisryhmän jäseniltä. Tässä hankkeessa keskinäiseen dialogiin pannaan siksi erityistä painoa. Tavoitteet 1. Perehdyttää osallistujat omaelämäkerralliseen ja fiktiiviseen kirjoittamiseen sekä kirjoitettuun dialogiin osallistujien kesken. 2. Perehdyttää osallistujat kirjaston lähdekirjojen sekä mediavälineiden käyttöön ja luoda mahdollisuus tutustua ja oppia tuottamaan digitarinoita. 3. Avata osallistujille lukemisen mahdollisuuksia omaa elämää eheyttävänä ja itsetuntoa vahvistavana keinona. 4. Vahvistaa kokemuksia vertaisryhmän roolista kirjoittamisen ja vuoropuhelun tukena, sekä vahvistaa kokemuksia siitä, miten kirjasto voi palvella kokonaisvaltaisesti kaikenikäisten käyttäjiensä henkistä kasvua ja vaikeiden elämänkokemusten käsittelyä. 5. Luoda käyttökelpoinen malli, jota kirjasto voi jatkossakin tarjota eri-ikäisten ja erilaisten ihmisryhmien hyväksi. Toteutus Hankkeen opinnollisesta sisällöstä, lähijaksojen sisällöistä sekä verkkotyöskentelystä vastaa kirjailija, kirjallisuusterapiaohjaaja Markku Hattula. Hankkeeseen liittyvistä kirjastopalveluista, kuten lähdekirjaston esittelystä, kirjaston tablettien käytöstä sekä tilojen ja muiden kirjastopalveluiden käytöstä vastaa kirjaston henkilökunta. Kirjastolla ei tällä hetkellä ole tabletteja käytössään ja kannettavia tietokoneita vain pari kappaletta. Paitsi tässä hankkeessa myös jatkuvasti laajenevassa mediakasvatuksessa ja kirjastonkäytönopetuksessa tabletit ovat erittäin tärkeitä. Dialogista digitarinaan – eheyttä elämään jakautuu kahteen osioon: 1.Kirjastossa järjestettäviin lähijaksoihin, joiden aikana perehdytään tavoitteiden mukaisiin aiheisiin sekä tehdään soveltuvia harjoituksia. 4 kk:n pituisia lähijaksoja on kaikkiaan kolme, ja opetusta niiden aikana yhteensä 32 tuntia. 2. Verkkotyöskentely hankkeen koko toiminnan ajan; mahdollisuus käyttää kirjaston koneita sekä saada ohjausta koneiden käyttöön. Verkkotyöskentelyssä ohjaaja antaa palautteen verkkoon kirjoitetuista teksteistä kullekin osallistujalle 6 kertaa (2 kertaa/neljän kk:n lähijakso). Palautteita yhteensä: 12 osallistujaa x 6 palautetta = 72 palautetta Kohderyhmä: Kaikenikäiset aikuiset; 16-100 vuotiaat, jotka ovat kiinnostuneet kirjoittamaan oman elämänsä kokemuksia tai muuta, fiktiivistä tekstiä ja saamaan sekä antamaan palautetta kirjoittamastaan, ja jotka ovat kiinnostuneita eheyttävästä lukemisesta sekä digitarinan mahdollisuuksista henkisen kasvun välineenä sekä muistojen ja kokemusten tallentajana. Hankkeen aikataulu Lähijaksot kirjastossa: 1.9 . - 31.12. 2015 yhteensä 4 kk x 2kertaa x 2h = 16 tuntia 1.1.- 30.4. 2016 yhteensä 4kk x 1 kerta x 2 h = 8 tuntia 1.9. – 31.12.2016 yhteensä 4 kk x 1 kerta x 2h= 8 tuntia Lähijaksot yhteensä 32 tuntia Verkkotyöskentely 1.9. 2015 -31.12.2016 eli koko hankkeen ajan. Aloitus: 1.9.2015 Lopetus: 31.12.2016 Rahoitus: 12 kpl:tta tabletteja ja näppäimistöjä 6000 € Lähiopetus enakkovalmisteluineen 3600 € Verkko-ohjaus 3600 € Yhteensä: 13 200 € Oma rahoitus: Työskentelytilojen vuokra; 15 €/h, 64 tunnin kustannukset 960 € Kirjaston henkilökunta opastaa kirjoittajapiirin alussa osallistujia tablettien ja elektronisten aineistojen käytössä sekä tiedonhankinnassa ja on tarvittaessa apuna koko hankkeen ajan 1500 € Markkinointimateriaalin suunnittelu ja toteutus 300 € Tulostuspalvelut kirjoittajapiirin osallistujille: Tulostus 0.20€/ sivu, arvioitu sivumäärä 800 sivua. Tulostuskustannukset yhteensä 160€. Omarahoitusosuus yhteensä: 2920 €

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Markku Hattula, kirjailija ja kirjallisuusterapiaohjaaja
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjoittaminen, lukeminen ja vuoropuhelu aidossa kohtaamistilanteessa edesauttavat ihmistä kasvamaan omana itsenään. Elämänkokemusten jakaminen, omista kokemuksista kirjoittaminen, ääneen lukeminen luotettavan ryhmän kesken – tämä kaikki edesauttaa ihmisen henkistä kasvua. Eheytyminen alkaa siitä, että vaikeatkin elämänkokemukset on mahdollista ”purkaa ulos” kirjoittamalla ja jakaa ne jonkun toisen kanssa. Kirjasto tarjosi Dialogista digitarinaan –hankkeelle mainion toimintaympäristön. Kirjastossa ryhmä oli eheytymistä tukevan lähdekirjaston äärellä, ja oppii samalla vaivattomasti käyttämään kirjaston antia hyväksi. Kirjastolle hankittiin ryhmää varten chromebook-tietokoneita (2869 €), ja opastettiin niiden käyttöön. Nekin, joilla ei ollut omaa konetta tai taitoa sen käyttämiseen pystyivät hankkeeseen osallistuessaan samalla oppimaan tietokoneella kirjoittamisen ja netin käyttötaitoja. Oli sitten kysymys omien elämänkokemusten tai jopa oman elämäkerran kirjoittamisesta tai fiktiivisemmästä itseilmaisusta, kirjoittajalle on tärkeää saada palautetta tekstistä, paitsi ammattiohjaajalta, myös vertaisryhmän jäseniltä.Tässä hankkeessa keskinäiseen dialogiin pantiin siksi erityistä painoa. Tavoitteet 1. Perehdyttää osallistujat omaelämäkerralliseen ja fiktiiviseen kirjoittamiseen sekä kirjoitettuun dialogiin osallistujien kesken. 2. Perehdyttää osallistujat kirjaston lähdekirjojen sekä mediavälineiden käyttöön ja luoda mahdollisuus tutustua ja oppia tuottamaan digitarinoita. 3. Avata osallistujille lukemisen mahdollisuuksia omaa elämää eheyttävänä ja itsetuntoa vahvistavana keinona. 4. Vahvistaa kokemuksia vertaisryhmän roolista kirjoittamisen ja vuoropuhelun tukena, sekä vahvistaa kokemuksia siitä, miten kirjasto voi palvella kokonaisvaltaisesti kaikenikäisten käyttäjiensä henkistä kasvua ja vaikeiden elämänkokemusten käsittelyä. 5. Luoda käyttökelpoinen malli, jota kirjasto voi jatkossakin tarjota eri-ikäisten ja erilaisten ihmisryhmien hyväksi. Toteutus Hankkeen opinnollisesta sisällöstä, lähijaksojen sisällöistä sekä verkkotyöskentelystä vastaa kirjailija, kirjallisuusterapiaohjaaja Markku Hattula. Hankkeeseen liittyvistä kirjastopalveluista, kuten lähdekirjaston esittelystä, kirjaston tietokoneiden käytöstä sekä tilojen ja muiden kirjastopalveluiden käytöstä vastaa kirjaston henkilökunta. 

Dialogista digitarinaan – eheyttä elämään jakautui kahteen osioon: 1.Kirjastossa järjestettäviin lähijaksoihin, joiden aikana perehdytään tavoitteiden mukaisiin aiheisiin sekä tehdään soveltuvia harjoituksia. 4 kk:n pituisia lähijaksoja on kaikkiaan kolme, ja opetusta niiden aikana yhteensä 32 tuntia. 2. Verkkotyöskentely hankkeen koko toiminnan ajan; mahdollisuus käyttää kirjaston koneita sekä saada ohjausta koneiden käyttöön. Verkkotyöskentelyssä ohjaaja antaa palautteen verkkoon kirjoitetuista teksteistä kullekin osallistujalle 6 kertaa (2 kertaa/neljän kk:n lähijakso). Palautteita yhteensä: 7  osallistujaa x 6 palautetta = 42 palautetta Kohderyhmä: Kaikenikäiset aikuiset; 16-100 vuotiaat, jotka ovat kiinnostuneet kirjoittamaan oman elämänsä kokemuksia tai muuta, fiktiivistä tekstiä ja saamaan sekä antamaan palautetta kirjoittamastaan, ja jotka ovat kiinnostuneita eheyttävästä lukemisesta sekä digitarinan mahdollisuuksista henkisen kasvun välineenä sekä muistojen ja kokemusten tallentajana. Hankkeen aikataulu Lähijaksot kirjastossa: 1.9 . - 31.12. 2015 yhteensä 4 kk x 2kertaa x 2h = 16 tuntia 1.1.- 30.4. 2016 yhteensä 4kk x 1 kerta x 2 h = 8 tuntia 1.9. – 31.12.2016 yhteensä 4 kk x 1 kerta x 2h= 8 tuntia Lähijaksot yhteensä 32 tuntia Verkkotyöskentely 1.9. 2015 -31.12.2016 eli koko hankkeen ajan.

Kirjailija Markku Hattulan arviointi hankkeen onnistumisesta: Ryhmä oli alun perin ajateltu enintään 12:lle osallistujalle. Ilmoittautumisia otettiin vastaan keväällä 2015. Halukkaita oli runsaasti ja ryhmä tuli nopeasti täyteen. Osallistujia otetiin myös varasijoille.  Kun ryhmä syksyllä kokoontui, paikalle saapui vain seitsemän henkilöä. Tosin ryhmän työskentelyssä huomattiin, että valittuun työtapaan verrattuna ryhmä oli juuri sopivan kokoinen.

Kevääseen mennessä ryhmästä jäi eri syistä pois kaksi henkilöä, jolloin jäljellä oli enää viisi osallistujaa. Syksyllä 2016 ryhmää täydennettiin ja koossa oli jälleen seitsemän henkeä. Ryhmä kokoontui kahden viikon välein, osallistujat kirjoittivat suljetussa verkkoryhmässä annetun tehtävän mukaisesti. Ryhmäläisesti ja ohjaaja antoivat verkossa palautetta teksteistä. Lähitapaamisessa teksteistä keskusteltiin ohjaajan johdolla perusteellisesti.

Osallistujat olivat motivoituneita työskentelyyn. Kukin teki annetun tehtävän säännönmukaisesti, ja kertoi loppukeskustelussa oppineensa kurssin aikana paljon kirjoittamisesta. Jokainen osallistuja uskoi kehittyneensä kirjoittajana merkittävästi. Viimeiset puoli vuotta uusilla jäsenillä täydennetty ryhmä toimi homogeenisesti, kirjoittajat olivat keskenään tasaveroisia, vuorovaikutus oli runsasta.

Lähitapaamisissa kahden tunnin kokoontumisaika uhkasi monta kertaa jäädä liian lyhyeksi, toisaalta perusteellinen paneutuminen kunkin tekstiin antoi kirjoittajalle heidän oman kokemuksensa mukaan runsaasti tarpeellista tietoa oman tekstin työstämiseen.

Arviona on hyvä todeta, että kyseinen työskentelytapa vuoroin verkossa ja lähitapaamisissa toimii luovassa kirjoittamisessa hyvin. Erityisen hyvää oli kirjasto kokoontumisympäristössä. Kirjasto on luonnollinen ympäristö, jossa lähdeteokset ja työskentelyssä tarvittava välineistö ovat saatavissa käyttöön.

Vastaisuudessa ryhmää kootessa kannattaa kiinnittää enemmän huomioita osallistujien valintaan; tarkistaa heidän motiivinsa ja sitouttaa heidät heti valinnan jälkeen työskentelyyn ryhmässä. Ryhmä tulisi koota ihmisistä, joilla on suunnilleen samanlainen motiivi lähteä mukaan. Ehkä henkilökohtainen haastattelu mukaan haluavien kohdalla ennen valintaa olisi paikallaan. Nyt tämmöistä valintamenettelyä ei käytetty, vaan osallistujat otettiin mukaan ilmoittautumisten perusteella. Ryhmän koko on rajattava tarkasti käytettävissä olevan ajan mukaan. Liian suuri ryhmä ei palvele hankkeen tavoitetta kunnolla.

Kaiken kaikkiaan Dialogista digitarinaan -hanke onnistui mielestäni, ja myös osallistujilta kerätyn palautteen perusteella hyvin. Kirjoittajat kehittyivät harrastuksessaan. Oli merkille pantavaa, kuinka nopeasti osallistujien tekstit verkossa alkoivat työskentelyn aikana parantua huomattavasti. Kirjasto on mitä parhain ympäristö ja yhteisö tämänkaltaiselle toiminnalle.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Työskentelyalusta oli verkkopohjainen, ja se oli tarkoitettu vain ryhmän käyttöön. Myös kaikki kirjoitettu materiaali oli vain kurssin sisäissä tarkastelussa ja arvoinnissa.

Lisätietoa: 

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 920
Budjetti euroissa yhteensä: 
€16 120
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 585
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 400
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
32kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
7henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
74kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
7henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi