Digi, wiki vai mikä se nyt oli? Tietoyhteiskuntataidot ikääntyville
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Jyväskylän kaupunginkirjasto – Keski-Suomen maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 50 (Vapaudenkatu 39-41)
40101
Kirjaston puhelin : 
014 266 4098
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.tiedottaja@jkl.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jym
Y-tunnus : 
0174666-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Mari Vuorinen
Puhelin : 
014 266 4129
Sähköposti : 
mari.vuorinen@jkl.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on antaa kouluttamalla vapaaehtoisille vertaisohjaajille riittävät tiedot ja taidot vertaisohjaajina toimimiseen ja päivittää jo vertaisohjausta tekevien tietoteknisiä tietoja ja taitoja. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Uusien, aktiivisten vertaisohjaajien saaminen mukaan toimintaan. Tietokoneen käyttötaitojen vertaisohjaamisen lisääminen Jyväskylän kaupunginkirjastossa. Kirjaston henkilökunnan mukaan saaminen koulutuksiin ja sitä kautta tekemään tutuksi vertaisohjausta omassa työyhteisössä.

Kuvaus : 

Jyväskylän kaupunginkirjaston viidessä eri toimipisteessä on jo vuosia toiminut vapaaehtoisia tuutoreita, jotka antavat tietokoneen käytön alkeiden opastusta halukkaille kirjaston asiakkaille. Opastus toimii vertaisohjausperiaattein. Päivystysajat sovitaan etukäteen yhdessä kirjaston kanssa lukukausi kerrallaan. Keskimäärin päivystyksiä on kymmenen kertaa lukukaudessa ja yhden päivystyksen kesto on 2 tuntia. Tuutorit ovat aktiivisia ja sitoutuneita työhönsä, yhteistyö on sujunut hyvin.

Tietotekniikan alalla kehitys on nopeaa, uusia laitteita, ohjelmia ja sähköisiä palveluita tulee koko ajan. Jotta tuutorit pystyvät neuvomaan tietokoneen käytössä on heidän itsensä saatava päivitystä omaan osaamiseensa. Uuden oppiminen lisää myös heidän sitoutumistaan pitkäjänteiseen vapaaehtoistyöhön.

Hankkeen tavoitteena on kouluttamalla antaa tuutoreille riittävät tiedot ja taidot vertaisohjaajina toimimiseen ja päivittää jo olemassa olevia tietoteknisiä tietoja ja taitoja. Kohderyhmänä on jo tuutoreina toimivat henkilöt ja tuuturoinnista kiinnostuneet henkilöt, jotka eivät vielä ole tuutoreina toimineet. Koulutuksiin osallistuu myös kirjaston henkilökuntaa, jotta koulutusten anti pystytään hyödyntämään myös meillä kirjaston sisällä annettavissa asiakas- ja henkilökuntakoulutuksissa.

Tuutoreiden määrän lisääntymisen myötä, pystymme laajentamaan yhteistyötämme. Olemme kirjastolla pitäneet tänä keväänä ja syksynä lukuisia mobiililaitekoulutuksia (12), joissa vasta-alkajille kerrottiin laitteiden peruskäytöstä. Suosio oli valtaisaa ja pienryhmäkoulutuksiin osallistui 130 henkilöä. Koulutettavia olisi tosin tullut huomattavasti enemmän. Kouluttajana toimi kirjaston informaatikko ja apuopettajana vapaaehtoinen senioriohjaaja. Koulutustapa osoittautui toimivaksi.

Olemme huomioineet kirjastolla olevan tärkeä rooli erilaisten laitteiden ja palveluiden esittelyssä, eräänlaisena ”sisäänheittokoulutusten” tarjoajana. Lyhyen koulutuksen jälkeen osallistujat tietävät mistä on kyse ja haluavatko perehtyä asiaan enemmän. Jatkokoulutuksia paikkakunnalla tarjoavat kansalaisopisto, Kesäyliopisto ja lukuisat kaupalliset koulutusten tarjoajat. Näiden koulutusten järjestämiseen kirjaston henkilökunta tarvitsee myös koulutusta.

Tällä hetkellä tuutoritoiminnasta vastaa Jyväskylän Ikääntyvien yliopisto (Kesäyliopisto), jonka kanssa teemme jo nyt tiivistä yhteistyötä. Alustavan koulutusohjelman olemme laatineet yhdessä Ikääntyvien yliopiston kanssa. Lopullisen koulutusohjelman laatii kirjasto ja hankkii kouluttajat. Kouluttajien hankintaan saamme asiantuntija-apua Jyväskylän kansalaisopistolta, jolla on pitkä kokemus seniorien kouluttamisesta.  Jyväskylän pääkirjasto toimii samassa rakennuksessa kansalaisopiston kanssa.

Koulutusten sisällöt:

Koulutusohjelma yhteensä 40 tuntia

Luento (2 x 2 tuntia)

Ikä ja oppiminen: ikääntyvien oppimisen erityispiirteet.

-ikääntyvän oppijan erityispiirteet tietotekniikan opiskelussa
-tuutorin rooli ja tehtävät oppimisen tukijana ja kannustajana

Ikääntyvä ja tietoyhteiskunta

- ikääntyvät osallistuvana ja aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä
- yhteiskunnan edellyttämät tietotekniikkataidot

Tietotekniset koulutukset (36 tuntia)

Uudet laitteet, välineet ja ohjelmat

- päivitetyt perustiedot tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien toiminnasta
- tavallisimpien ohjelmien peruskäyttö ja kompastuskohdat
- internetin tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet mm. sosiaalisessa mediassa
- ikääntyvien kannalta tärkeiden palvelusivustojen hallinta mm. terveyspalvelut
- tietoturva ja tietosuojakysymykset

Koulutuksia varten hankimme 10 tablettia kirjastolla jo olevien (5) lisäksi sekä latausaseman. Jatkossa pystymme hyödyntämään laitteita erilaisissa asiakaskoulutuksissa, jonne voimme laitteiden lisääntymisen myötä ottaa suurempia ryhmiä ja vastaamaan paremmin koulutustarpeeseen. 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Jyväskylän kesäyliopisto (Ikääntyvien yliopisto), Jyväskylän kansalaisopisto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

 

 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli antaa riittävät tiedot ja taidot vertaisohjaajina toimimiseen ja päivittää jo olemassa olevia tietoteknisiä tietoja ja taitoja. Olimme keskustelleet koulutustarpeista jo hanketta haettaessa, nyt aloitimme hankkeen tekemällä vertaisohjaajille kyselyn heidän koulutustarpeistaan. Kysely tehtiin Webropol-ohjelmalla. Vastaukset noudattivat ennakkokäsityksiämme koulutustarpeista, joiden pohjalta olimme koulutuksia suunnitelleet. Kyselyn jälkeen teimme koulutussuunnitelman loppuun.

Koulutustavoitteiden lisäksi pyrimme hankkeen avulla lisäämään vapaaehtoisten vertaisohjaajien määrää ja heidän avullaan käynnistämään kirjaston asiakkaille tarjottavaa vertaisohjausta myös useammassa kirjaston toimipisteessä.

Koulutukset aloitettiin syksyllä 2015. Suunnittelimme kolmen luennon sarjan ”Geronet–tutoroinnin abc-koulutus” yhdessä Ikääntyvien yliopiston henkilökunnan (rehtori ja koulutussihteeri) kanssa. Koulutukset olivat suunnattu sekä uusille että kokeneille vertaisohjaajille kuin myös kirjaston henkilökunnalle. Koulutukset järjestettiin luentoina ja ne käsittelivät pääasiassa ikääntyvän oppijan ohjaamista yleensä sekä ikääntyvän oppijan tukemista erityisesti tietotekniikan oppimisessa. Luentojen ohessa atk-taitojen vertaisohjauksesta kerrottiin niin ohjaajan näkökulmasta kuin sitten käytännön järjestelyistä huomioon otettavia asioita. Koulutukset olivat avoimia kaikille, niin uusille kuin kokeneille vertaisohjaajille, kirjaston henkilökunnalle ja yleisesti asiasta kiinnostuneille. Koulutuksista ilmoitimme niin Jyväskylän kaupunginkirjaston kuin Ikääntyvien yliopiston verkkosivuilla, kirjastojen ilmoitustauluilla, laadimme koulutuksista mediatiedotteen ja teimme yhden maksetun ilmoituksen alueen sanomalehteen.

Keväällä 2016 järjestimme kaikille avoimina luentoina kolmen luennon sarjan jossa käsiteltiin tietoturvaan liittyviä kysymyksiä.

Kaikille avoimet luennot tavoittivat hyvin sekä uudet että vanhat vertaisohjaajat. Kirjaston henkilökunta osallistui tietoturvaluennoille, mutta ikääntyvän oppijan ohjaamista käsittelevät luennot eivät henkilökuntaa innostaneet. Hankerahan pienuuden vuoksi emme pystyneet järjestämään tietotekniikkakoulutuksia henkilökunnalle.

Vertaisohjaajille suunniteltu erilliset tietotekniikka-koulutukset tavoittivat ohjaajat hyvin. Heidän toiveensa täytettiin, eikä syksyllä 2016 tullut enää uusia koulutustoiveita loppuvuotta ajatellen.

Hankkeen aikana järjestetyt, kaikille avoimet luennot:

Oppia ikä kaikki! Ikääntyvän aikuisen oppimisen tukeminen.
Ikääntyvät tietotekniikkaa oppimassa
Älylaitteiden käyttöönotto
Tietoturvaluento -yleinen
Tietoturvaluento -tunnistautuminen
Pilvipalvelu

Koulutukset vertaisohjaajille: 

- Tutustuminen Geronet-historia hankkeeseen
- Muistisairaan kohtaaminen
- Tutustuttiin Windows 10 ominaisuuksiin ja harjoiteltiin eri merkkisten tablettien käyttöä (2)
- Henkilökohtaisten tietojen hallinta tietolaitteilla (yhteystiedot, valokuvat, tiedostot, muistiinpanot, viestintä), tietojen synkronoiminen pilvestä
- Tietokoneen rakenteiden ja käsitteiden esittelyä
- Kuvankäsittely (3)
- Tietokoneen käyttötekniikkaa - käytännön niksejä luontevaan Windowsin ja Internet-selaimen käyttöön
- Windows 10, käytännön harjoittelua koneilla
- Yleiskatsaus Android-laitteisiin (2)
- Pilvipalvelut, käytännön harjoittelua Googlen Drivella
- Kuvien käsittely Paint.netillä, mm. tekstin liittäminen kuvaan. Lisäksi Android-puhelimen kuvien siirtäminen Googlen pilvipalveluun.

Hankkeeseen kuluvaa työaikaa emme osanneet etukäteen arvioida oikein. Uusien vapaaehtoisten vertaisohjaajien osallistaminen ja sitouttaminen toimintaan vaati huomattavasti enemmän aikaa kuin olimme etukäteen arvioineet. Hankkeen pyrkimyksenä oli myös tuoda vapaaehtoistoimintaa tutummaksi kirjaston henkilökunnan keskuudessa, jolloin vapaaehtoisten ohjaukseen ja toiminnan tukemiseen olisi osallistunut useampi kirjaston työntekijä. Tämä pyrkimys ei toteutunut.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vapaaehtoiset vertaisohjaajat ovat antaneet tietokoneen käytön opastusta Jyväskylässä kauan, viidentoista vuoden ajan. Toiminta käynnistyi Ikääntyvien yliopiston Geronet-hankkeella, jolloin myös pääkirjastossa alkoi opastustoiminta. Toimintaan ei ole tullut juurikaan uusia ohjaajia ja vuosien varrella opastajat kertoivat omasta koulutustarpeestaan. Hankkeen toimenpiteet tältä osin onnistuivat hyvin. Saimme mukaan useita uusia vertaisohjaajia ja niin uudet kuin vanhat ohjaajat saivat koulutuksen niin ikäihmisten ohjaamiseen kuin tietokonetaitoihin.

Koulutusten avulla vertaisohjaajina jo pitkään toimineet vapaaehtoiset saivat toimintaan uutta virtaa ja vertaisohjauksen lopettamisajatukset unohtuivat. Tiedottamisen kautta saimme koulutuksiin uusia, aktiivisia vertaisohjaajia jotka ryhtyivät ohjaamaan heti tullessaan mukaan toimintaan. Uusien ohjaajien kautta saimme myös aloitettua tietokoneen käyttötaitojen vertaisohjauksen useassa lähikirjassa, ohjaajien lähikirjastossa. Kun tietokoneen käytön vertaisohjausta ennettiin aikaisemmin neljässä kirjaston toimipisteessä, annetaan vertaisohjausta tällä hetkellä kahdeksassa Jyväskylän kaupunginkirjaston toimipisteessä. Vertaisohjaajien määrän kasvun myötä, olemme voineet tiedottaa päivystyksistä laajemmin ja näin opastettavien määrä on kasvanut hankkeen aikana.  

Monet uudet vertaisohjaajat ovat hyvin innostuneita ja erittäin päteviä ohjaajia. He ovat myös itse kertoneet miten tärkeänä pitävät vapaaehtoistyötä itselleen. Uusien vertaisohjaajien myötä pystyimme aloittamaan vertaisohjauksen useassa uudessa kirjaston toimipisteessä. 

Jatkotoimenpiteet: 

Tietokonetaitojen vertaisohjaus jatkuu Jyväskylän kaupunginkirjastossa vankkana ja runsaslukuisena. Toiminta on hankkeen avulla saanut uutta virtaa ja sen jatkuminen on taattu lähivuosiksi. Vertaisohjaajien oma vertaisohjaajien piiri toimii nyt aktiivisesti ja he jakavat omia kokemuksiaan ja tietoja. Päivystyksissä esiin tulleita ongelmia ratkotaan yhä enemmän yhdessä. Hankkeen aikana yhteistyö Ikääntyvien yliopiston kanssa muodostui tiiviiksi ja jatkossa pystymme paremmin hyödyntämään sekä kirjaston että Ikääntyvien yliopiston tarjoamia koulutuksia ristiin, toinen toiselle. 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€16 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 200
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
15kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
266henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
270henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000