Digiavaimet kaikille
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Siuntion kirjasto
Kirjaston osoite : 
Puistopolku 1
02580
Yhteyshenkilön nimi : 
Maarit Tuomisto
Puhelin : 
050 386 0825
Sähköposti : 
maarit.tuomisto@siuntio.fi
Hankkeen tavoite: 

Digiavaimet kaikille- hanke

Siuntion kunta on kaksikielinen noin 6200 asukkaan kunta Länsi-Uudellamaalla. Siuntiossa on pääkirjasto, jossa työskentelee tällä hetkellä kolme kirjastovirkailijaa sekä kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö, jonka vastuulla on kunnan vapaa sivistystyö kokonaisuudessaan.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kuntalaisten ja kirjaston henkilöstön moniluku- ja digitaalisia taitoja. Hanke on kirjaston ja nuorisotoimen yhteishanke, jossa vastuut on jaettu kummankin toimialan tehtäviksi. Hankkeeseen palkataan hanketyöntekijä, joka suunnittelee ja toteuttaa koulutuksia monilukutaidosta, sosiaalisesta mediasta ja muista digitaalisoituvassa yhteiskunnassa vaadittavista taidoista. Hanketyöntekijän tehtäviin kuuluu myös kirjastohenkilöstön kouluttaminen sekä pysyvän valmiin toimintamallin rakentaminen kirjaston (ja nuorisotoimen) käyttöön.

Kirjasto vastaa hankkeessa lasten, työikäisten ja seniorien koulutuksesta ja aktivoinnista digimaailmassa. Nuorisotoimi toteuttaa omalta osaltaan digitaalisen nuorisotyön kehittämistä, johon haetaan avustusta erikseen. Hankkeiden suunnittelu tehdään tiiviissä monialaisessa yhteistyössä päällekkäisyyksiä välttäen.

Hankkeen ohjausryhmään valitaan edustajat varhaiskasvatuksesta, opetuksesta, nuorisotyöstä sekä pyritään osallistamaan myös nuorisovaltuusto sekä kuntalaisia ja muita kunnan sidosryhmiä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen vaikuttavuutta seurataan kirjastojen yhteistilaston mittareilla sekä hankkeessa tuotetun kirjaston, varhaiskasvatuksen, opetuksen ja nuorisotyön yhteistyösuunnitelmalla (kirjasto oppimisympäristönä).

- lasten ja nuorten kirjastonkäytön lisääminen (lainausmäärät)
- aikuisten ja seniorien kirjastonkäytön lisääminen (lainausmäärät)
- lasten ja nuorten osallisuus ja osallistuminen (tapahtumat ja osallistujamäärät)
- tilojen (kirjaston ja nuorisotilan) käytön tehostaminen (kävijämäärät)
- uusien asiakkaiden määrä (aktiiviset asiakkaat)
- kuntalaisryhmien ja yhdistysten käytön lisääminen (muiden järjestämät tapahtumat)
- kirjaston omien tapahtumien määrä (tilaisuudet ja osallistujat)
- vieraskielisen kirjallisuuden käyttö (monikielisen kirjaston lainat ja kimpan sisäiset vieraskieliset lainat)
- mobiili- ja muiden tvt-laitteiden lainaus- ja käyttöaste
- valmiit vakiintuneet palvelut (monilukutaidon ja digineuvonnan tuotepaketti)
- varhaiskasvatuksen, opetuksen ja kirjastotoiminnan integrointi entistä tiiviimmin (kirjasto oppimisympäristönä)

Kuvaus : 

Hanke toteutetaan yhteishankkeena kunnan nuorisotoimen kanssa. Hankkeeseen palkataan yhteinen hanketyöntekijä, jonka palkkakustannukset jaetaan tasan toimijoiden (osahankkeiden kesken). Hankkeen ohjausryhmään valitaan edustajat kunnan eri toimialoilta ja siihen otetaan mukaan myös kuntalaisten edustajat (seniorit, nuorisovaltuusto, kolmas sektori). Pääosa hankkeen kuluista muodostuu hanketyöntekijän palkkauksesta sekä koulututuksiin osallistumisesta sekä niiden järjestämisestä.

Hanketyöntekijä kartoittaa tarvittavia koulutuksia sekä laatii lopullisen projektisuunnitelman ohjausryhmän alaisuudessa huomioiden parhaillaan tekeillä olevan yhteisen sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämissuunnitelman sekä kuntalaisille tehdyn kyselyn tulokset.

Osahanke 1: Digiavaimet kaikille (tämä hakemus)

Kirjastotoimen osalta tärkeimpinä kehittämiskohteina ovat kirjaston henkilöstön medialukutaitojen, sosiaalisen median, digitaalisten palveluiden sekä pedagogisen osaamisen kehittäminen. Asiakkaille tarjotaan monipuolista koulutusta e-aineistoista, sosiaalisesta mediasta, monilukutaidoista sekä sähköisten palveluiden käytöstä. Vakiintuneen toimintatavan muodostaminen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa on olennainen osa hanketta.

Osahanke 2: Digitaalinen nuorisotyö ja nuorten digiavaimet (erillinen hakemus digitaalisen nuorisotyön hankkeena)

Nuorisotoimi hakee hankkeen toteuttamiseen avustusta digitaalisen nuorisotyön hankkeeseen. Digitaalisen nuorisotyön hankkeella tavoittelemme palveluiden suunnitelmallista kehittämistä, siten että tavoitamme nuoret ja heidän tarpeensa mahdollisimman hyvin. Nuorten osallistaminen digitaalisen nuorisotyön eri menetelmin on myös yksi tavoitteemme hankkeessa. Tavoitteena on myös kehittää henkilökunnan osaamista ja valmiuksia digitaalisten välineiden käyttämiseen, siten että digitaalinen välinen on työn tekemisen aito osa, ei vain lisätyö. Tavoitteenamme on, että saisimme palkattua hanketyöntekijän, jonka vastuulla olisi Siuntion nuorisotoimen digitaalisen nuorisotyön tekemiseen tarvittavan välineistön ja koulutuksen kartoittaminen sekä niiden hankkiminen, digitaalisen nuorisotyön kehittäminen, verkkosisältöjen luominen suomeksi ja ruotsiksi sekä toimintamuotojen juurruttaminen nuorisotoimen arkeen. Myös nuorisotoimen verkkosivujen luominen/kehittäminen ja päivittäminen on hanketyöntekijän vastuulla.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
muut alan toimijat (kirjastot yms.)
Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€28 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€35 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000