Digiosaamista kaikille
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Henkilökunta opiskelee
Savonlinnan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Asemantie 5
57100
Kirjaston puhelin : 
044 417 4424
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@savonlinna.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Savo
Yhteyshenkilön nimi : 
Sanna Kukkonen
Puhelin : 
044 417 4420
Sähköposti : 
sanna.kukkonen@savonlinna.fi
Kuvaus : 

Tiivistelmä

 • Kirjaston henkilökunnan digitaalisen tietämyksen päivittäminen
 • Opastuksen järjestäminen asiakkaille tablettilaitteiden käytössä ja digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä
 • Monimediakasvatuksen tarjoaminen eri ikäryhmille työpajojen kautta
 • Tablettilaitteiden hankinta asiakaskäyttöön

Hankkeen tavoite 

Hankkeen tavoitteena on saada henkilökunnan tietämys mobiililaitteista ja tietokoneista sekä niiden käyttötavoista sille tasolle, että jatkossa jokainen osaa opastaa asiakasta ainakin laitteiden peruskäytössä.

Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus tutustua tablettikoneisiin. Lisäksi heille annetaan tietoa tablettilaitteiden käyttötavoista ja annetaan vinkkejä eri sovellusten ja verkkopalveluiden käyttöön.

Taustaa

Savonlinnan uusi ja hieno pääkirjasto Joeli avattiin syyskuussa 2013. Haluamme päivittää myös kirjaston palvelut 2010-luvulle. Pidämme tärkeänä saada lisää tietämystä ja koulutusta digiosaamiseen ja mobiililaitteiden käyttöön niin kirjaston asiakkaille kuin henkilökunnallekin.

Kiinnostus erilaisten verkkopalvelujen käytön osaamiseen sekä mobiililaitteiden hallintaan on kasvanut asiakkaiden keskuudessa, koska digitaalisuus ja monimediaisuus ovat nykyään osa arkipäivää. Myös kirjaston henkilöstön työrooli on murroksessa siksi, että digitaalisten palvelujen ja aineiston osuus kasvaa koko ajan.

”Tietoyhteiskunnassa” oletetaan, että kaikki kansalaiset osaavat käyttää tietokoneita, mutta todellisuudessa monet, varsinkin seniorit, tarvitsevat laitteiden ja ohjelmien hyödyntämiseen henkilökohtaista opastusta.  Kaikilla ei ole varaa osallistua maksullisille kursseille.  Kirjasto tarjoaa mahdollisuuden maksuttomaan opastukseen ja elinikäiseen oppimiseen itc-maailmassa kuten myös painotuotteiden maailmassa.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tukea yhteisöllisyyttä sekä antaa asiakkaille varmuutta sosiaalisen median ja muiden verkkopalveluiden käyttöön. Kirjaston laitteiden avulla asiakkaille tarjotaan mahdollisuus tutustua tablettien ominaisuuksiin ja käyttötapoihin ennen mahdollista oman laitteen hankkimista.
 

Suunnitelman kuvaus

Asiakkaiden käyttöön hankitaan kymmenen tablettilaitetta (sekä Windows-pohjaisia että iPadeja), joita he voivat käyttää kirjaston tiloissa. Kahdeksan laitetta sijoitetaan pääkirjasto Joeliin, yksi Punkaharjun ja yksi Kerimäen kirjastoon.

Kirjastoon palkataan yhdeksän kuukauden ajaksi projektityöntekijä.  Hän opastaa aluksi noin kuukauden ajan kirjaston henkilökuntaa tablettilaitteiden käytössä ja päivittää henkilökunnan atk-tiedot ajan tasalle sekä laatii pitkän aikavälin suunnitelman asiakkaiden opastusta varten. Hän suunnittelee yhteistyössä kirjaston henkilökunnan kanssa, miten tabletteja voidaan jatkossa käyttää mm. kirjastonkäytön opetuksessa sekä mediakasvatuksessa.  Myös tietoturvaan liittyvien kysymysten esille tuominen on tärkeää.

Kun kokonaissuunnitelma on valmis, projektityöntekijä aloittaa asiakkaiden opastuksen tablettilaitteiden käytössä sekä järjestää erilaisia työpajoja, joissa harjoitellaan mm. sosiaalisen median sovellusten käyttöä, pankkiasiointia, e-kirjojen lataamista ja lukemista,  pilvipalveluita sekä muiden mobiililaitteilla mahdollisten palveluiden käyttöä. Pajat suunnataan tasaisesti eri ikäryhmille. Projektityöntekijä opastaa myös pääkirjaston digitointilaitteiden käytössä ja erityisesti digitoitujen aineistojen muokkaamisessa.
 

Aikataulu

 • 1.5.2014
  Hankkeen käynnistys: suunnittelu, laitteiden hankinta  
 • 1.9.2014
  Projektityöntekijän työsuhde alkaa: tiedottaminen, henkilökunnan koulutus 
 • 1.10.2014
  Asiakkaiden opastus aloitetaan (yksilöopastus, ryhmät, työpajat)                                                      
 • 31.5.2015
  Projektityöntekijän työsuhde päättyy, henkilökunta jatkaa hanketta. Hankeen vaikutusten seuranta, loppuraportti.
 • 31.12.2015
  Hanke päättyy
                                 

Kustannusarvio

 • Projektityöntekijän (9 kk) palkkamenot ja sivukulut
  30 000 €
 • Tablettien (10 kpl) ja niiden suojakoteloiden hankkiminen
  8 000 €
 • Matkakulut Savonlinnan kirjaston toimipisteiden välillä
  2 000 €
 • Hankkeen markkinointi
  5000 €
 • Yhteensä
  45 000 €
 • Savonlinnan kaupungin osuus (henkilökunnan hankkeeseen käyttämä työaika, kirjaston tilojen, laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien käyttö, tiedottaminen asiakkaille)
  5 000 €
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kirjaston johtoryhmä on valmistellut hankkeen, on mukana sen suunittelussa ja toimii seurantaryhmänä

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen toteutus
Kirjastoon palkattiin projektityöntekijä kahdeksan kuukauden ajaksi, ja kirjastoon hankittiin 4 kannettavaa tietokonetta ja 10 tablettia. Hankkeen tiimoilta kirjastossa järjestettiin syksyllä 2014 ja keväällä 2015 useita sekä kaikille avoimia, että tietylle osallistujajoukolle suunnattuja opastustilaisuuksia ja työpajoja. Hankkeen projektityöntekijä koosti tilaisuuksien sisällön ja huolehti tilaisuuksien pitämisestä, verkkopankkiopastuksia lukuun ottamatta. Opastustilaisuuksien aiheet, kestot ja viestintä suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä kirjaston työntekijöiden kanssa. Opastustilaisuuksien aiheiden valinnassa huomioitiin asiakkailta ja henkilökunnalta tulleet toiveet.

Kirjaston henkilökunnalle järjestettiin opastustilaisuuksia, joissa päivitettiin osaamista e-kirjojen tietokone- ja mobiililaitekäytön, tietoturvan, QR-koodien sekä kirja-aiheisten verkkopalveluiden ja -sivustojen osalta. Tavoitteena oli, että jatkossa jokainen työntekijä osaisi opastaa asiakkaita ainakin laitteiden peruskäytössä.

Kirjaston asiakkaille järjestettiin SeniorSurf-viikon nimellä opastustilaisuuksia, joiden aiheina olivat Internet-tiedonhaku, senioreille suunnatut Internet-palvelut, vapaa-aikaan liittyvät toiminnalliset nettipalvelut, sosiaalinen media, tietoturva sekä laitteiden toimintaan tutustuminen. Opastustilaisuudet järjestettiin myös uusintana pienryhmäperiaatteella, ja Kerimäen ja Punkaharjun lähikirjastoissa järjestettiin aiheista koosteopastukset. Asiakkaille järjestettiin myös e-aineistoista teemaviikko, jonka opastustilaisuuksien tavoitteena oli tehdä e-kirjat ja kirjaston sähköiset palvelut tutummiksi asiakkaille, esitellä kirjaston uusia palveluja ja rohkaista niiden tehokkaampaan hyödyntämiseen. Opastusten aiheita olivat kirjaston kotisivut, kirjaston aineistotietokanta Web-Origo, e-kirjat tietokoneella ja mobiililaitteella, sähköiset tiedonlähteet ja erilaiset verkkotietokannat, sekä kirjaston sähköinen aineisto. SeniorSurf- ja e-aineisto -viikkojen opastusten lisäksi järjestettiin yleisiä opastustilaisuuksia aiheista QR-koodit ja valokuvakirjan tekeminen.

Hankkeen kautta tarjoutui myös mahdollisuus järjestää kirjaston asiakkaille paljon toivottua ja kaivattua verkkopankkiopastusta yhteistyössä paikallisten pankkien kanssa. Verkkopankkiopastuksissa kirjasto tarjosi tilat, laitteet ja avusti tiedottamisessa. Toiveena oli mahdollisimman käytännönläheinen opastus, jossa mainonta minimoidaan. Kolmesta eri paikallisesta pankista tulivat tilaisuuksien vetäjät, jotka suunnittelivat itse tarkemmin opastuksien sisällön. Kirjastossa järjestettiin myös toiveiden mukaan räätälöityjä opastuksia järjestöille ja muille ryhmille: veteraani- ja senioriyhdistyksille, kehitysvammaisten tukiyhdistykselle sekä e-kirjaopastuksia yläasteikäisille koululaisille.

Kirjastoon hankitut kannettavat ja taulutietokoneet olivat opastuksissa käytössä. Etenkin niitä tarvittiin laitteiden käytön esittelyissä, jotta osallistujat pääsivät kokeilemaan käyttöä, vaikka eivät itse vielä laitetta omistaisikaan.

Hankkeen tulokset
Hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat varsin hyvin. Järjestettyjen opastusten tavoitteena tiivistetysti sekä kirjaston työntekijöiden että asiakkaiden kohdalla oli digitaalisen tietämyksen päivittäminen ja lisääminen. Hanke myös tuki kirjaston muita palveluja. Palautetta yleisöopastuksista kyseltiin sekä kirjallisen että suullisen palautteen muodossa, mutta kirjallista palautetta tuli hyvin vähän. Suullisessa palautteessa toistui tyytyväisyys siihen, että kirjasto järjestää vastaavanlaista toimintaa. Opastusten sisällöstä ja selkeydestä tuli positiivista palautetta. Myös yksittäisiä kehittämisehdotuksia tuli, ja toivottiin mm. mahdollisuutta henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Järjestetyistä yleisö-opastuksista erityisesti SeniorSurf-viikko oli hyvin suosittu ja osallistujia oli paljon ennakoitua enemmän. Etenkin asiakkaita kiinnostivat opastukset Internet-tiedonhausta ja tablettien käytöstä. Osallistujien suullisen palautteen perusteella opastukset koettiin hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi. E-aineistoviikko ei ollut aivan yhtä suosittu, mutta palautteen perusteella osallistujat olivat tyytyväisiä opastusten antiin. Monille varsinkin kirjaston tiedonlähteet ja sähköiset aineistot olivat aiemmin jääneet vieraiksi, ja e-kirjat tulivat opastuksen myötä ainakin osalle asiakkaista näin tutummiksi.

Verkkopankkiopastuksille oli kirjastossa havaittu jo aiemmin olevan tarvetta, ja myös pankit vaikuttivat olevan yleisesti ottaen tyytyväisiä tilaisuuksien toteutumiseen. Myös pankeissa oli huomattu tarvetta vastaavanlaiselle koulutukselle, ja nyt yhteistyö kirjaston kanssa ja opastukselle soveltuvat tilat kirjastossa siis mahdollistivat toteuttamisen. Järjestöille ja muille ryhmille toiveiden mukaan räätälöidyissä opastuksissa järjestöt saivat paljon päättää opastusten sisällöstä, pituudesta ja ajankohdasta, joten heidän toiveensa täyttyivät. Opastuksille myös toivottiin jatkoa.

Hanke toi myös tavoitteiden ulkopuolista lisäarvoa kirjastossa työskennelleiden Teko ry:n atk-oppaiden toiminnalle. Hankkeen myötä digiosaaminen ja uusi teknologia, kuten mobiililaitteet olivat tavallista enemmän esillä.

Jatkotoimenpiteet: 

Osaa hankituista tableteista ja kannettavista tietokoneista lainataan asiakkaille käytettäväksi kirjaston tiloissa. Kannettava tietokone on käytettävissä myös kirjaston kokoustilan tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Tablettien avulla kirjaston henkilökunta myös pystyy tutustumaan laitteiden käyttöön. 

Hankkeen päätyttyä toimintojen jatkaminen opastustilaisuuksien muodossa on tuskin suuremmassa mittakaavassa mahdollista kirjaston henkilöstön vähäisyyden vuoksi. Savonlinnan kaupunginkirjasto on tällä hetkellä murroksessa niin henkilökunnan kuin toimintojenkin suhteen. Näin ollen suuri osa henkilöstön voimavaroista suuntautuu asiakaspalvelun ja muiden kirjaston perustoimintojen suorittamiseen. Myös atk-opastoiminta kirjastossa on päättynyt. Hanke toi kuitenkin tulevaisuuden varalle ideoita, miten uutta teknologiaa voisi olla mahdollista kirjastoissa hyödyntää.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€45 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€50 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€34 029
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 029
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
54kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
826henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi