Digitaitoja siulle ja miulle
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 96, Raatihuoneenkatu 6
50101
Kirjaston puhelin : 
044 794 2460
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@mikkeli.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Mm
Y-tunnus : 
0165116-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Virpi Launonen
Puhelin : 
044 794 2460
Sähköposti : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
Hankkeen tavoite: 

Digitaitoja siulle ja miulle -hankkeen tavoitteena on kansalaistaitojen tukeminen opastamalla asiakkaita pienryhmäkoulutuksissa erilaisten verkkopalvelujen, mobiililaitteiden ja sovellusten käyttöön. Kokemukset yleisöopastuksista tukevat sitä, että pienryhmissä, jopa yksilöllisesti, tarjottu opastus on sekä ohjaajan että opastettavan kannalta hedelmällisin työskentelytapa. Hankkeessa erityisenä kohderyhmänä ovat päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakkaat sekä työelämän ulkopuolella olevat kuntalaiset sekä keskustassa että erityisesti kaupungin reuna-alueilla (Anttola, Haukivuori, Ristiina, Suomenniemi).

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteiden toteutumisen tärkeimmät mittarit ovat kohderyhmälle sekä henkilökunnalle suunnattujen koulutustilaisuuden määrä ja osallistujat. Kohderyhmään kuuluville asiakkaille tehdään kysely, jossa tutkitaan koulutusten tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta.

Kuvaus : 

Palvelut, viestintä ja viihde siirtyvät yhä enemmän digitaaliseen muotoon. Esimerkiksi julkishallinnon sähköisten palveluiden käyttö on lisääntynyt. Tietoyhteiskunnan toiminnot ja palvelut ovat näennäisen tasapuolisesti kaikkien saatavilla. Vuonna 2014 tehtyyn sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden käyttötutkimukseen vastanneista 87 % kertoi pääsevänsä asioimaan internetin välityksellä.

Kuitenkin osa kuntalaisista on syrjäytymässä näiden palvelujen hallinnasta. Käytön tuen tarvetta esiintyy esimerkiksi Mikkelin kirjastojen yhteydessä toimivissa yhteispalvelupisteissä melko paljon. Sähköisten palveluiden käytön juurruttaminen ei ole yksioikoinen eikä nopea prosessi. Tarvitaan paitsi aikaa, myös eri toimialojen tekijöitä, yhteistyötä ja jalkautuvaa työtä. Erityisesti pitkään työelämän ulkopuolella olleilla, vähän kouluttautuneilla sekä päihde- ja mielenterveyspalveluja käyttävillä kuntalaisilla jopa perustiedot digitaalisista palveluista voivat olla heikot. He ovat siten eriarvoisessa asemassa sekä sähköisten palvelujen että sosiaalisen median käytössä. THL:n tutkimuksessa ilmeni, että ”epäilevä suhtautuminen on yhteydessä työn ja opiskelun ulkopuolella olemiseen, internet-liittymän ja tunnuksien puuttumiseen, palvelutalossa asumiseen, vanhimpaan kahteen ikäryhmään kuulumiseen, perusasteen koulutukseen, epäterveellisiin elämäntapoihin, ja huonoon terveydentilaan ja elämänlaatuun”.

Tässä kohdin Mikkelin kaupunginkirjasto voi ottaa Yleisten kirjastojen neuvostonkin linjaaman tärkeän roolin aktiivisen kansalaisuuden tukemisessa ja tiedon ja kulttuurin yhdenvertaisen saatavuuden turvaamisessa. Myös työssäkäyvillä sekä seniori-ikäisillä voi olla tarvetta päivittää tietoja ja taitoja verkkopalveluista ja erilaisista sovelluksista, jotka voivat helpottaa elämää ja asiointia monin tavoin. Tästä kertoo mm. se, että Mikkelissä kirjaston yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen kanssa järjestämässä Seniorisurf -tapahtumassa on vuosi vuoden jälkeen kävijöitä tungokseksi asti. Myös kirjastojen jo toteutetuista sähköisen palvelun opastamista sisältäneiden hankkeiden raporteista voimme lukea, että opastustoiminnalle on laajaa tarvetta Lisäksi väestö ja palvelut keskittyvät kaupunkikeskuksiin, joten kaupungin reuna-alueiden työelämän ulkopuolella olevat kuntalaiset voivat jäädä paitsi esimerkiksi kansalaisopiston kurssitarjonnasta tai kolmannen sektorin vapaaehtoisvoimin tarjottavista palveluista.

Hankkeessa järjestetään digitaalisten palveluiden, mobiililaitteiden ja sovellusten pienryhmäopastuksia kirjaston tiloissa. Opastuksia suunnitellaan yhteistyössä päihde- ja mielenterveyspalvelujen henkilökunnan sekä kolmannen sektorin yhdistysten kanssa (mm. Mikkelin työttömät ry.) Opastuksia voidaan viedä jalkautuvasti kohderyhmien luokse - esimerkkisi osaksi syrjäytyneiden päivätoimintaa nivoutuva digitaalisten palvelujen opastus ja neuvonta voi tukea kuntoutumista. Kirjastotiloissa ja jalkautuvasti tarjottavilla digiopastuksilla edistämme alueellista tasa-arvoa ja kansalaisdemokratiaa.

Kirjasto on matalan kynnyksen avoin ympäristö, johon ei liity arvotuksia, joten tällä hankkeella estämme osaltamme kuntalaisten osaamisen kuilun kasvamista ja vastaamme yhteisöllisyyden tarpeeseen sekä keskustassa että lähikirjastoissamme.

Mikkelin kaupunginkirjastossa on Luovasti lisää lukutaitoa -hankkeessa koulutettu henkilökuntaa tablettitietokoneiden käytössä ja kehitetty ohjaustoimintaa muuttuvia asiakastarpeita vastaaviksi. Tämän hankkeen puitteissa henkilökunnan osaamista erityisesti sähköisten palvelujen opastamiseen sekä sosiaalisen median kanavien tuntemuksessa lisätään edelleen koulutusten avulla. Hanke tukee myös kaupungin toimialojen välistä verkostoitumista ja mahdollistaa uusien yhteisten työmuotojen kehittämistä.

Lisäksi Mikkelin kaupunginkirjastoon hankitaan 10 Android -tablettitietokonetta asiakaskäyttöön jo käytössä olevien iPad-tablettien lisäksi. Tällainen määrä mahdollistaa digtaalisten palvelujen opastamisen järjestämisen ja asiakkaiden omatoimisen tutustumisen laitteisiin ja niiden mahdollisuuksiin. Hankkeeseen palkataan työntekijä, jonka tehtävänä on organisoida koulutuksia ja ryhmäopastuksia yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankkeen jälkeen

- Hankkeen kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden valmiudet erilaisten viestintälaitteiden ja sähköisten palveluiden käyttöön ovat parantuneet

- Mikkelin kirjastossa kannustetaan ja opastetaan syrjäytymisvaarassa olevia ja syrjäytyneitä digitaalisten palveluiden käyttöön

- kirjastohenkilökunnan tietotaito digitaalisten palveluiden opastamisessa ja sosiaalisen median käytössä on lisääntynyt

- kirjaston henkilökunta on verkostoitunut sekä kokeillut erilaisia yhteistyömalleja kolmannen sektorin toimijoiden sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden henkilökunnan kanssa

Yhteistyökumppanit Mikkelin kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut, Mikkelin Työttömät Ry, muut kolmannen sektorin järjestöt

Aiemmat hankkeet: 

Luovasti lisää lukutaitoja -hanke

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli opastaa kohderyhmään (päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä työelämän ulkopuolella olevat kuntalaiset koko Mikkelin alueella) kuuluvia asiakkaita verkkopalvelujen, mobiililaitteiden ja sovellusten käyttöön jalkautuen mm. päivätoimintakeskuksiin ja vertaisryhmiin. Lisäksi tavoitteena oli myös järjestää kirjaston tiloissa avoimia digiopastuksia.

Opastukset kirjastoissa

Kirjastot ovat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joten varsinkin pienissä taajamissa kirjastot ovat luontevia paikkoja tarjota digiopastusta ja -tukea kaikille asukkaille. Kaupungin ns. reuna-alueiden kirjastojen henkilökunnan jo valmiina olevat yhteydet paikallisiin toimijoihin olivat suureksi avuksi digiopastusten järjestämiseen.

Hankkeessa päätettiin järjestää avoimet digiopastustilaisuudet Anttolan, Ristiinan ja Suomenniemen kirjastoissa. Näissä tilaisuuksissa oli mahdollista saada henkilökohtaista opastusta mieltä askarruttaviin digiongelmiin.  Hanketyöntekijä päivysti paikalla kolmen-neljän tunnin ajan. Opastuksia mainostettiin etukäteen sosiaalisen median lisäksi mm. jakamalla ilmoituksia paikkakunnan liikkeisiin ja ilmoitustauluille. Lisäksi Anttolassa tilaisuutta mainostettiin ViaDian ruokajaon yhteydessä ja paikallinen diakoni jakoi esitteitä omissa tilaisuuksissaan.  Ristiinan paikallislehdessä julkaistiin artikkeli digiopastuksesta ennen tilaisuutta.

Haukivuoren kirjastossa järjestettiin "Tietopäivä" helmikuussa. Tietopäivän sisältöön kuului kirjastonhoitajan opastus pilvipalveluista, lisäksi hanketyöntekijä oli paikalla vastaamassa asiakkaiden omiin digipulmiin. Paikalla olivat myös Kelan ja Osuuspankin edustajat esittelemässä omia sähköisiä palveluitaan.

Haukivuorella hanketyöntekijä lisäksi kartoitti digiopastuksen tarvetta vierailemalla Setlementtien Takkatuvalla. Tämä ”Hyvän olon kohtaamispaikka” sijaitsee kirjaston läheisyydessä ja siellä järjestetään ikäihmisille erilaista toimintaa useana päivänä viikossa. Lisäksi vinkkejä digiopastuksen järjestämiseen antoi Mikkelin työttömien Haukivuoren yhteyshenkilö. Näistä lähteistä saatujen vinkkien perusteella digiopastukseen kokeiltiin mallia, jossa tunnin opastusaikoja sai varata kirjastosta etukäteen.

Suuren suosion vuoksi tilaisuuksia järjestettiin kaksi huhti- ja toukokuussa. Opastajina toimivat hanketyöntekijä ja kirjastovirkailija, ja opastettavia oli kahtena opastuskertana yhteensä 12. Yhtä henkilöä lukuun ottamatta kaikki olivat varttuneempaa ikäpolvea. Opastusta annettiin eniten tietotekniikan ja mobiililaitteiden peruskäyttöön, esim. termit ja älylaitteiden toimintaperiaate olivat monille uusia asioita. Yhteistä oli myös se, että useimmista älylaitteet tuntuivat pelottavilta eikä uskallettu kokeilla eri toimintoja – yhdessä kokeilemalla yritettiin rohkaista opastettavia omatoimiseen harjoitteluun.

Yleisesti lähikirjastoissa kaupungin reuna-alueilla kirjastojen henkilökunta opastaa asiakkaita tarvittaessa asiointipisteen palveluihin (asiointipisteellä saa Kelan, Poliisin lupahallinnon, Verohallinnon, maistraatin, TE-toimiston ja kunnan palveluja). Satunnaisesti kirjastoissa järjestetään tilaisuuksia, joissa on esimerkiksi pankin ja Kelan edustajia mukana opastamassa niiden omiin sähköisiin palveluihin. Opastettavat olivat kuitenkin sitä mieltä, että tarvetta olisi myös henkilökohtaiselle opastukselle ainakin silloin tällöin.

Opastustilaisuuksissa oli mukana kirjaston vakituista henkilöstöä. Osa heistä ei ollut osallistunut aiemmin digiopastuksiin. Työ koettiin mielekkäänä ja hankkeen myötä kirjaston henkilökunnan digiohjaustaidot vahvistuivat ja asenne digituen antamiseen muuttui myönteisemmäksi.

Myös kirjaston Tietotunteja ja muita digiopastuksia mainostettiin hanketapahtumissa. Tietotunnit on Mikkelin kirjastolle Luovasti lisää lukutaitoja –hankkeessa suunniteltu palvelukokonaisuus, joiden aikana asiakkaille annetaan ohjausta tieto- ja viestintätekniikkataidoissa. Tietotunnit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia ja jokaisella kerralla on oma teemansa, esim. tablettiin tutustumista, e-kirjaopastusta tai lippujen varaamista verkosta. Tietotunteja järjestettiin v. 2018 aikana Mikkelin pääkirjaston lisäksi myös osassa lähi- ja seutukirjastoja. Osallistujat ovat olleet lähinnä seniori-ikäisiä. Anttolassa kokoontui lisäksi kirjastonhoitajan vetämä digiopintopiiri kevätkaudella.  Mikkelin pääkirjastolla toimii ikäihmisille tarkoitettu nettiopastus, johon voi tulla kysymään neuvoa esim. sähköpostin, sosiaalisen median tai oman laitteen käyttöön. Opastajat ovat Esteryn vapaaehtoisia vertaisohjaajia ja opastusta on saatavilla talvikaudella joka torstai.

Opastukset muissa toimipaikoissa

Essoten ylläpitämä Mielenmaja on päivätoimintakeskus, jossa järjestetään erimuotoista toimintaa, ryhmiä ja palveluohjausta mielenterveyskuntoutujille. Mielenmajalla järjestettiin neljä kokoontumista 2-3 opastajan voimin maalis-huhtikuussa. Opastuksia tehtiin asiakkaan omien digitarpeiden pohjalta ja yhdessä tutkimalla ja kokeilemalla käytiin läpi mm. sähköpostin käyttöä, älypuhelimen ja tabletin asetuksia, pilvipalveluita, some-palveluita ja sovellusten asentamista.  Opastettavia oli eri kerroilla kolmesta kuuteen henkilöä ja tilaisuus kesti kerrallaan kaksi tuntia. Kokeilun jälkeen digiopastuksessa olleet toivoivat jatkoa tämäntyyppiselle toiminnalle.

Toinen työpaja järjestettiin samalla konseptilla Mikkelin työttömien tiloissa. Yhdistys tarjoaa työttömille suunnattua ohjausta ja neuvontaa, vertaistukitoimintaa ja toimintaryhmiä, vapaamuotoista maksutonta kurssiohjelmaa, terveysneuvontaa sekä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää liikunta- ja kulttuuritoimintaa. Opastusta järjestettiin kolme kertaa maalis-huhtikuussa. Opastukset tapahtuivat pienryhmissä, joissa jokaisessa oli yksi kirjaston henkilökuntaan kuuluva opastaja.

Molemmat tilaisuudet olivat käytännönläheisiä ja opastusta annettiin älypuhelinten, tietokoneiden ja tablettien sekä verkkopalvelujen käyttöön ihan perusasioista lähtien. Työttömien tiloissa oli järjestetty aiemmin atk-kurssi ja tämä ryhmä olikin jo edistyneempi digiasioissa ja välillä ryhmän tietämys oli parempaa kuin opastajien. Joillakin kerroilla käytiin läpi myös kirjaston palveluja, mm. e-aineistoja, verkkokirjaston käyttöä ja esiteltiin kirjaston uusia verkkosivuja.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

ViaDialla oli meneillään Etsivä-hanke, jonka tavoitteet ja kohderyhmä olivat osittain samoja Digitaitoja siulle ja miulle -hankkeen kanssa. Etsivä –hankkeen tavoitteena oli kehittää ruoka-aputoiminnan yhteyteen osallistavia toimintamalleja, monitoimijaisia verkostoja ja yhteisöllisiä tiloja, joilla oli tarkoitus lisätä ihmisen osallisuutta omassa elämässään, paikallisessa yhteisössä ja yhteiskunnassa. Hankealueet olivat Mikkeli ja Savonlinna sekä muutama maaseutukunta. ViaDia koordinoi ruoka-avustusten jakotilaisuuksia mm. Moision päiväkeskuksessa, Anttolassa ja Ristiinan Pellosniemellä, ja hanketyöntekijä vieraili Etsivä-hankkeen projektityöntekijän mukana näissä tilaisuuksissa kartoittamassa ihmisten digitaitoja ja samalla opastamassa erityisesti älypuhelimen käytössä. Anttolan ViaDian tilaisuuksissa oli paikalla noin 15 henkilöä, Ristiinassa 60 ja Moisiossa 100.

Yhteistyötä on tehty myös seurakunnan kanssa mm. vierailemalla työelämän ulkopuolella olevien ”Iloa elämään”-vertaistukiryhmässä Anttolassa. Haukivuorella hanketyöntekijä vieraili ikäihmisten Setlementtien Takkatuvalla kartoittamassa digiosaamisen tasoja. Vierailu tehtiin myös Ristiinassa sijaitsevaan Välittämisenpaikka Tellukseen, joka on Essoten toiminnallisen kuntoutuksen yksikkö mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Hanketyöntekijä vietti päivän keskustellen asiakkaiden kanssa ja opastaen paria henkilöä älypuhelimen käytössä. Telluksessa käy päivittäin noin sata henkilöä ja ohjaajat opastavat tarvittaessa sähköisten palvelujen käytössä oman osaamisensa mukaan. Näissä paikoissa muistutettiin kirjastoissa toimivien asiointipisteiden palveluista.

Hanketyöntekijä, kirjaston informaatikko ja kirjastonhoitaja osallistuivat mobiililaitteiden ja tietokoneiden tietoturvakoulutukseen Lappeenrannassa. Vuoden lopussa järjestettiin kaksi kaikille avointa Kansalaisen tietoturvakoulutusta Mikkelin pääkirjastossa, jossa ulkopuolinen kouluttaja kertoi arjen tietoturvasta. Tätä mainostettiin myös lehti-ilmoituksella.  Koulutuksiin osallistui myös osa henkilökunnasta.  Molempien koulutusten materiaalit jaettiin sähköisesti henkilökunnan käyttöön.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Loppuraportti jaetaan yhteistyökumppaneille sekä kirjaston verkkosivuille.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa saatiin tietoa digiopastusten toimivuudesta erilaisten asiakaskuntien keskuudessa. Pienryhmä- ja yksilöopastukset toimivat sekä kirjastoissa että toimintakeskus Mielenmajalla ja Mikkelin työttömien tiloissa. Kaikissa paikoissa opastuksia pidettiin hyödyllisinä ja asiakkaiden valmiudet digitaalisten palveluiden käyttöön paranivat. Tärkeää oli myös verkostoituminen Essoten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

ViaDian kautta tavoitetusta kohderyhmästä suurin osa ei katso tarvitsevansa digiosaamista tai joku muu hoitaa sähköisen asioinnin heidän puolestaan. Jotkut kertoivat, että puoliso tai lapsi/lapsenlapsi opastaa tarvittaessa niihin digitaitoihin, joita tarvitaan esim. lomakkeen täyttämiseen netissä. Kirjastoissa toimivista asiointipisteistä oltiin hyvin tietoisia.

Hankkeen puitteissa Mikkelin seutukirjastoon hankittiin 10 android-tablettitietokonetta sekä kahdeksan älypuhelinta e-aineistojen ja mobiilipalveluiden ohjaukseen. Puhelimet jaettiin eri kirjastotoimipisteisiin.

Palautelomake oli käytössä joissakin opastuksissa, mutta suullinen palaute toimi paremmin heti opastuksen jälkeen. Lomakkeiden perusteella digiopastukset olivat vastaajien mielestä käytännönläheisiä ja 1-1,5 tunnin opastus oli kestoltaan sopiva. Opittuja digitaitoja aiotaan käyttää jatkossakin. Lähes kaikki opastettavat toivoivat vastaavanlaista toimintaa myös tulevaisuudessa. Osa oli jo aiemmin osallistunut jonkinlaiseen digiohjaukseen, mutta etenkin mielenterveys- ja päihdekuntoutujat toivoivat asioiden kertausta ja usein kävimmekin samoja asioita läpi ohjaustilanteissa.

Ne, jotka ovat kiinnostuneet digiasioista ja -laitteista, tulevat mielellään erilaisiin opastustuokioihin, esim. kirjaston Tietotunneille ja luennoille. Laitteiden peruskäytössä oli ongelmia ja suurin osa etenkin ikäihmisistä arkaili älypuhelimen ja tabletin käyttöä. Termit ja käytettävä digisanasto, esim. Play-kauppa, käyttäjätili, profiili, eivät olleet tuttuja suurimmalle osalle osallistujista. Suurin ongelma lienee se, miten ihmiset saataisiin kiinnostumaan digitaalisista laitteista ja sähköisistä palveluista ja uskallusta niiden käyttämiseen.

Tietyissä digiopastuksissa oli apuna kirjaston henkilökuntaa. Opastusta tarvittiin myös sellaisiin asioihin, joihin opastajien omat tiedot ja taidot eivät riittäneet ja näihin ongelmatilanteisiin etsittiin yhdessä ratkaisuja. Vertaistuella ja yhdessä asioita tutkimalla myös opastajat oppivat uusia digitaitoja ja yhdessä opastamisen havaittiin olevan erinomainen tapa vahvistaa omia digiopastustaitoja.

Haukivuorella kokeiltu opastuksen varausmalli toimi hyvin.

Jatkotoimenpiteet: 

Digiopastuksia jatkettiin toimintakeskus Mielenmajalla syys-joulukuussa 2018, jolloin hanketyöaika oli jo päättynyt. Jatkossa opastuksia järjestetään Mielenmajalla resurssien ja tarpeen mukaan. Uusi yhteistyökumppani on Virike-yhdistys. Virike ry on mielenterveyden keskusliiton paikallisyhdistys Mikkelissä. Virikkeellä on päivätoimintaa asiakkaille samaan tapaan kuin Mielenmajalla ja yhteisiä digipajoja toteutetaan v. 2019 aikana. Jalkautuvia digiopastuksia suunnitellaan yhteistyössä Essoten kanssa esimerkiksi Omatorille Mikkelin keskustaan. Kirjasto on mukana Etelä-Savon digitukijoiden verkostossa, jonka toimintaa käynnistetään vuoden 2019 aikana.

Digiopastuksia ja Tietotunteja on järjestetty hankkeen innoittamana lähikirjastoissa, joissa ei aiemmin ollut järjestetty vastaavia opastuksia. Useassa kirjastossa Tietotunnit jatkuvat. Opastuksen varausmallia kokeillaan jatkossa muissa lähikirjastoissa.

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€28 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€33 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€21 133
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 133
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
22kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
219henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
200henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi