Digivelhoiksi - sisällöt saavutettavammiksi ja digipalvelut haltuun
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Iisalmen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 10
74100
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuija Sirviö-Lappalainen
Puhelin : 
0404894006
Sähköposti : 
tuija.sirvio-lappalainen@iisalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Digivelhoiksi-hankkeen tavoitteena on kehittää olemassa olevia palveluita asiakaslähtöisesti ja estää digitaalisen kuilun syntymistä digiopastamisen avulla.

Teema 1. Monipuoliset lukutaidot

Tavoitteen seurannan mittarit: 

•koulutuksiin osallistujien määrä (asiakkaat ja henkilökunta)
•koulutustilaisuuksien määrä
•asiakaskysely

Kuvaus : 

Tiedon ja kulttuurin saatavuutta edistetään, kansalaisyhteiskuntaa ja yhteiskunnan demokraattista kehitystä tuetaan. Yleisiä kirjastoja kehitetään uuden kirjastolain tavoitteiden mukaisesti: kirjastojen maksuttomuus ja niiden lähipalveluluonne säilytetään, kirjastoja kehitetään avoimena, oppimisen, harrastamisen ja kansalaistoiminnan tarpeita tukevina tiloina sekä digitaalista tasa-arvoa turvaavina toimijoina.
(Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025, s. 42. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016)

Kirjastolain (6 §, 1492/2016) mukaan yleisen kirjaston tehtäviin kuuluu tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, edistää lukemista ja kirjallisuutta sekä tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon. Myös Juha Sipilän hallituksen strategisessa ohjelmassa määritellään yhdeksi kärkihankkeeksi julkisten palveluiden rakentaminen käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Lisäksi sitoudutaan auttamaan niitä kansalaisia, jotka eivät ole tottuneet tai jotka eivät kykene käyttämään digitaalisia palveluita. (Ratkaisujen Suomi 2015: 26) Rutakko-kirjastoverkkoon kuuluvat Iisalmen, Keiteleen, Kiuruveden, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven, Tervon, Vesannon ja Vieremän kirjastot. Digivelhoiksi-hankkeen tavoitteena on kehittää olemassa olevia palveluita asiakaslähtöisesti ja estää digitaalisen kuilun syntymistä digiopastamisen avulla. Hankkeen ohjausryhmänä toimii Rutakko-kokous, joka koostuu yhdeksän kirjaston esimiehistä.

Rutakko-kirjastot haluavat edistää digitaalista tasa-arvoa ja kartuttaa digitaitoja opastamalla erityisesti iäkkäämpiä asiakkaitaan digitaalisten palvelujen ja välineiden käytössä. Hankkeessa koulutetaan Rutakko-kirjastojen henkilökunta kattavasti digitaalisten palveluiden ja välineiden opastamiseen asiakkaille. Koulutuksissa käydään läpi erilaisia digitaalisia palveluita ja välineitä. Koulutusten annista koostetaan hyvän ja selkeän digiopastamisen “työkalupakki”. Projektityöntekijä järjestää digiohjausta myös asiakkaille säännöllisesti eri Rutakko-kirjastoissa hankkeen aikana. Sähköisiä palveluita käydään läpi ryhmissä ja henkilökohtaisesti opastaen. Tilaisuuksissa käydään läpi erilaisten digitaalisten palveluiden ja välineiden käyttöä asiakkaiden kanssa. Sekä henkilökunnalle että asiakkaille suunnatuissa opastuksissa painotetaan julkisten palvelujen sekä kirjastojen omien sähköisten aineistojen käyttöä. Koulutusten tarkoitus on perehdyttää asiakkaita oma-aloitteeseen sähköiseen asiointiin ja rohkaista henkilökuntaa vertaisohjaajan rooliin. Hankkeessa järjestetään Digivelhoiksi!-tempaus ikäihmisten viikolla, jolloin esitellään ulkopuolisten tuottamia ja kirjastojen omia sähköisiä palveluita asiakkaille. Tempauksen aikana tarjotaan mahdollisuus myös henkilökohtaiseen digiopastukseen asiakkaan haluamista aiheista.

Rutakko-kirjastoverkko haluaa palvella asiakkaitaan entistä paremmin myös sähköisten palvelujen osalta. Kansainvälisen WCAG 2.0 -kriteeristön (web content acecssibility guidelines) mukaan verkkopalvelun ja mobiilisovelluksen tulee olla
•havaittava: kaikki sisältö on esitetty niin, että se on kaikkien havaittavissa
•hallittava: sivustoa on mahdollista käyttää käyttäjän laitteistolla ja ohjaintavoilla
•ymmärrettävä: sisältö esitetty lukukelpoisessa ja ymmärrettävässä muodossa ja toimii ennakoitavasti
•lujatekoinen: toteutus noudattaa standardeja niin, että se on yhteensopiva eri laitteiden kanssa.
(Saavutettavuusopas: osa 1. Kuntaliitto 2017: 27)

Nykyisellään Rutakko-verkkokirjasto ei täytä saavutettavan verkkopalvelun kriteereitä. Hankkeessa vertaillaan eri verkkokirjastoalustoja. Kaupallisten tahojen palveluja verrataan Kansalliskirjaston tuottamaan vaihtoehtoon. Kartoituksen aikana huomioidaan vuonna 2016 toteutettu asiakaskysely nykyisestä verkkokirjastosta (käyttäjäystävällisyys, selkeys, asioinnin helppous ym.), minkä lisäksi toteutetaan uusi Rutakon laajuinen asiakaskysely, jossa huomioidaan verkkokirjastouudistus omana osionaan. Kartoituksen tekee projektityöntekijä, joka selvittää, mitä kukin verkkokirjastoalusta vaatii mm. muutostöiden, rahallisten ja henkilökuntaresurssien tai ylläpidon osalta. Vertailu kootaan kirjalliseksi selvitykseksi, joka jaetaan Rutakko-kirjastojen johtajille.

Aikataulu

Syksy 2018
•kartoitetaan Rutakko-kirjastojen käytössä olevat palvelut ja välineet
•koulutetaan henkilökunta käyttämään sujuvasti Rutakko-kirjastojen digitaalisia palveluita ja välineitä
•koulutetaan Rutakko-kirjastojen henkilökunta opastamaan asiakkaita digitaalisten palveluiden ja välineiden käytössä
•jaetaan ja hyödynnetään aiemmissa hankkeissa esiin tulleita hyviä käytänteitä kaikille Rutakko-kirjastoille
•järjestetään Digivelhoiksi!-tempaus Rutakko-kirjastoissa vanhustenviikolla lokakuussa (digiopastamista Rutakko-kirjastoissa)

Kevät 2019
•järjestetään sähköisiä palveluita ja välineitä esitteleviä digiopastuksia Rutakko-kirjastojen asiakkaille säännöllisesti
•kartoitetaan vaihtoehtoja verkkokirjastolle
•järjestetään asiakaskysely Rutakko-kirjastoissa
•kutsutaan asiantuntijoita verkkokirjastonsa hiljattain uudistaneista kirjastoista kertomaan kokemuksiaan

Syksy 2019
•koostetaan digiopastajan työkalupakki opastamisen avuksi kirjastojen henkilökunnan käyttöön
•tehdään kirjallinen yhteenveto/vertailu verkkokirjastovaihtoehdoista Rutakko-kirjastojen johtajille
•loppuraportointi

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€45 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€15 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€60 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000
 
okm
avi