E-aineistot esille – kirjastojen markkinointiosaamisen kehittäminen
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Yhteyshenkilön nimi : 
Maija Lehtonen
Puhelin : 
0443741379
Sähköposti : 
maija.a.lehtonen@lohja.fi
Hankkeen tavoite: 

Hanke liittyy teemaan 4: Laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot ja se toteutetaan Lukki-kirjastojen yhteisenä hankkeena. Hankkeen tarkoituksena on lisätä e-aineiston saavutettavuutta ja luoda pohja vakiintuneelle e-aineistojen käytölle. Hankkeen myötä vahvistetaan kirjastojen markkinointiosaamista ja lisätään asiakkaiden tietoisuuttaa erityisesti e-aineistoista, sillä pelkkä lisenssien osto ei riitä saamaan aineistoja asiakkaiden käyttöön. Hankkeen myötä markkinoinnista tulee osa kirjastojen aineistonhankintaprosessia.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen toteutumisen mittareina käytetään e-aineistojen käyttölukuja ennen ja jälkeen projektin. Mittareina toimivat myös koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden määrä sekä hankkeen aikana käyttöön otettujen markkinointikanavien määrä.

Kuvaus : 

E-aineistot esille – kirjastojen markkinointiosaamisen kehittäminen on Lukki-kirjastojen (Lohja, Vihti ja Karkkila) yhteinen hanke. E-aineistot ovat kimpan yhteisiä ja niiden markkinointi asiakkaille on yhteinen haaste. Hankkeen aikana kartoitetaan erilaisia markkinointikanavia ja mitä niiden käyttöönotto edellyttää. Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä, joka suunnittelee ja järjestää sopivia koulutuksia kirjastojen henkilökunnalle, jotta markkinointikeinot jäisivät osaksi kirjaston normaalia toimintaa. Projektityöntekijä selvittää erilaisia markkinointikanavia ja niiden kohderyhmiä ja hintoja. Hän selvittää ja tekee suunnitelman kirjastojen henkilökunnalle suunnatuista koulutuksista, joita ostetaan markkinoinnin ammattilaisilta. Kirjastojen välineiden ja ohjelmien ajantasaisuus ja käyttökoulutuksen tarve tutkitaan.

Projektin aikana kokeillaan erilaisia keinoja tuoda esille kirjastojen e-aineistoja. Lukki-kirjastot ovat panostaneet taloudellisesti esimerkiksi Zinio-e-lehtipalveluun ja e-kirjoihin, mutta asiakkaat eivät tiedä tarpeeksi laajasti niiden olemassaolosta ja sisällöistä. Markkinointi jää usein vähäiseksi sekä työajan, osaamisen ja markkinointirutiinin puuttuessa. Markkinointia halutaan laajentaa verkkoon, mitä kautta voidaan esimerkiksi innostaa nuoria lukemaan sähköisissä formaateissa olevaa pitkää tekstiä lehdistä ja e-kirjoista. Esimerkiksi Facebookin ja verkon videopalveluiden kautta tapahtuva markkinointi ja tiedotus ovat yleistyneet, mutta kirjastojen osaaminen on jäljessä kaupallisiin toimijoihin verrattuna. Tavoitteena on myös kartoittaa kanavia, joiden kautta voidaan tavoittaa parhaiten maahanmuuttajat ja iäkkäämmät kirjastojen käyttäjät. Esimerkiksi Zinion kautta pystymme tarjoamaan maahanmuuttajille ajantasaista aineistoa eri kielillä, mutta markkinoinnin puuttuessa aineistot jäävät potentiaalisilta käyttäjiltä piiloon. Henkilökunnan koulutuksilla madalletaan myös heidän kynnystään käyttää uudentyyppisiä aineistoja esimerkiksi ryhmäkäyntien yhteydessä. Eri kieliryhmiä pyritään palvelemaan käännättämällä tuotettua markkinointiaineistoa ja käyttöohjeita ruotsiksi ja alueen yleisimmille vieraille kielille.

Lukki-kirjastoissa on havaittu akuutti tarve verkkoaineistojen markkinoinnille, sillä käyttäjäluvut ovat aineistojen laatuun nähden hälyttävän pienet. Tämän projektin myötä tavoitteena on vakiinnuttaa aineistojen käyttö ja saada parempi kannattavuus (hinta/laina), jolloin niitä voidaan tarjota pitkäjänteisemmin. Projektin myötä saatua osaamista ja kokemusta hyödynnetään jatkossakin uusien palveluiden ja aineistojen markkinointiin ja nykyiset e-aineistot toimivat tässä projektissa pilottiaineistona. Projektin aikana luodaan suunnitelma, jonka pohjalta uusia palveluita lähdetään markkinoimaan. Kirjaston henkilökunta päivittää jatkossa suunnitelmaa esimerkiksi uusien markkinointikanavien ilmestyessä. Asiakkailta kerätään palautetta siitä mitä kautta he ovat kirjastojen palveluista tai tapahtumista kuulleet. Markkinointisuunnitelmaa korjataan tarvittaessa asiakaspalautteiden pohjalta. Aineistojen ja palveluiden käytön lisääminen myös innostaa ja motivoi henkilökuntaa uusien palveluiden tuottamiseen. Myös muut Suomen kirjastot voivat hyötyä projektissa toteutuneista onnistuneista ja epäonnistuneista kokeiluista. Projektissa tuotettava markkinointisuunnitelma on myös muiden käytettävissä ja muokattavissa omiin tarpeisiin.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000
 
okm
avi