E-kirjojen käytön mallintaminen Lappeenrannan Pontuksen päiväkotikoulussa sekä Porvoon Pääskytien yläkoulussa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Heli Pukki
Lappeenrannan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtakatu 47
53100
Kirjaston puhelin : 
05 6162
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lappeenranta.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lm
Y-tunnus : 
0162193-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi-Linnea Pötry
Puhelin : 
040 594 9856
Sähköposti : 
paivi-linnea.potry@lappeenranta.fi
Hankkeen tavoite: 

Lisätä lasten lukuharrastusta ja parantaa lukutaitoa tuomalla sähköisen oppimateriaalin ja e-oppikirjojen rinnalle suomen- ja ruotsinkielinen sähköinen kaunokirjallisuus.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

-        hankittu suomen- ja ruotsinkielinen e-aineisto, kpl/lisenssiä

-        lasten ja nuorten e-aineistojen lainausluvut

-        hanketyöntekijän ja kirjastohenkilökunnan opastustuokioiden ja niihin osallistuneiden määrä hankkeessa, Porvoo ja Lappeenranta

Kuvaus : 

Yhteishanke Lappeenrannan maakuntakirjaston, Porvoon kaupunginkirjaston, Lappeenrannan ja Porvoon kaupungin kasvatus- ja opetustoimen sekä Saimaan Mediakeskuksen kanssa

 

TAUSTAA

 Lappeenrannan kaupunginkirjasto aloitti sähköisten kirjojen hankinnan vuonna 2004 ja e-kirjakokoelmasta tehtiin koko Etelä-Karjalan yhteinen vuonna 2006. Suppeasta e-kirjavalikoimasta johtuen käyttö oli pientä vuoteen 2015 saakka, jolloin lainaukset lähtivät voimakkaaseen kasvuun kotimaisen kaunokirjallisuuden lisenssisopimusten ansioista.

Edelleenkin suurin osa kirjastoille tarjottavasta e-kirjallisuudesta on aikuisten kauno- ja tietokirjallisuutta, lasten ja nuorten kirjallisuuden osuus on ollut vähäistä. Nuorten kirjojen hakeminen kirjaston tarjoamien e-kirjojen joukosta on hankalaa, alustan hakuominaisuudet vaatisivat siinä suhteessa vielä kehittämistä.

Lappeenrannan Oppimateriaalikeskuksessa oli aiemmin laaja kirjasarjakokoelma koulujen käyttöön. Oppimateriaalikeskus lakkautettiin vuonna 2009 ja kirjasarjat hajautettiin kouluille. Painettujen kirjasarjojen käyttö romahti tämän jälkeen. Kirjasarjojen käyttö sähköisessä muodossa olisi erinomainen parannus nykyiseen tilanteeseen. Kouluilla on edelleen ajoittain tarve saada koko luokan käyttöön samanaikaisesti tietty kaunokirjallinen nimeke, vaikkakin uudet opetussuunnitelmat kannustavat myös enemmän yksilölliseen oppimiseen. Kirjasarjamaiseen e-kirjojen käyttöön nykyiset lisensointivaihtoehdot eivät ole vielä antaneet kovin hyviä mahdollisuuksia.

Lappeenrannan Pontukselle valmistuu uusi päiväkotikoulu- ja kirjastorakennus kesällä 2017. Rakennukseen sijoittuva alueen asukkaita palveleva lähikirjasto toimii myös koulukirjastona. Kirjastoon rakennetaan omatoimitekniikka, mutta siellä on myös henkilökuntaa palvelemassa lähinnä koulun ja päiväkodin toiminta-aikoina.

Rakennukseen tulee uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa. Oppilaat tulevat jatkossa käyttämään joko koulun tarjoamia tai omia älylaitteita opiskelun apuna. Uudessa päiväkotikoulussa halutaan ottaa uusi tekniikka tehokkaasti käyttöön. Esikoulun ja alakoulun päähuomio on lukemaan oppimisessa, jota kaunokirjallisuuden käyttö tukee. Oppilaille halutaan tehdä tutuksi painetun aineiston lisäksi kirjastossa tarjolla oleva sähköinen kirja- ja lehtikokoelma.

Pontuksen koulun opetussuunnitelmassa todetaan näin: ”Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja. Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon monimuotoinen mediakulttuuri. Uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi. Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla. Samalla varmistetaan, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintäteknologian käyttöön.”

Pontuksen koulun opetussuunnitelmassa laaja-alaisen osaamisen yhtenä painopisteenä on tieto- ja viestintäteknologian osaaminen, yrittäjyys ja työelämätaidot, monilukutaitoa unohtamatta. Yksilöllisen oppimispolun myötä oppilaat tulevat yksilöllisesti perehtymään mielenkiintonsa mukaan johonkin kirjaan (opettajan ohjaamana). Jokainen oppilas esittelee omaa lukemaansa ja kokemaansa, ei siis välttämättä enää niin, että koko luokka lukisi samaa kirjaa.

E-kirjojen käyttökokeilun lisäksi koulussa halutaan opettaa lapsille myös omien sähköisten kirjojen tekemistä sopivilla sovelluksilla. Oppilaiden kirjoista voisi muodostaa oman e-kirjaston, jossa ne olisivat kaikkien luettavissa (vrt. esim. http://www.bibblis.se/).

Hankkeessa yhteistyökumppanina toimiva Saimaan mediakeskus järjestää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ja mediakasvatuksen täy­dennyskoulutusta lappeenrantalaiselle kasvatus- ja opetustoimen henkilöstölle ja tukee oppilaitoksia niiden tvt-hankkeissa. Mediakeskuksen tavoitteena on edesauttaa tvt:n käytön ja mediakasvatuksen lisäämistä opetuksessa ja vahvistaa opettajien taitoja.

Porvoon kaupunginkirjasto testaa yhteistyökoulujen kanssa sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen e-aineiston käyttöä yläkoulussa. Oppilaiden käyttöön hankitaan luokkakäytön mahdollistavia aineistoja ja muokataan nykyisten aineistojen lisenssejä koulukäyttöön sopiviksi. Kirjasto panostaa opettajien e-aineistokoulutukseen. Oppilaiden ja opettajien koulutustilanteita varten hankitaan tabletteja Lappeenrannan sekä Porvoon kirjastoihin.

TAVOITTEET

-       lisätä lasten lukuharrastusta ja parantaa lukutaitoa

-       lisätä lasten ja nuorten e-kirjojen käyttöä

-       tuoda sähköisen oppimateriaalin ja e-oppikirjojen rinnalle sähköinen kaunokirjallisuus

-       tehdä uuden tekniikan käytöstä luontevaa ja helppoa lukemis- ja oppimistilanteissa

-       luoda ja testata uusia lisenssimalleja koulujen käyttöön valtakunnallisesti

-       vaikuttaa siihen, että lisää suomen- ja ruotsinkielistä lasten ja nuorten aineistoa saataisiin sähköisessä muodossa Ellibsin kautta saataville

-       hankkia lisää sähköistä aineistoa Porvoon sekä Etelä-Karjalan kirjastojen ja koulujen käyttöön

-       sopia aineistohankinnan työn- ja kustannustenjaosta kirjaston ja opetustoimen kesken

-       Rovaniemen hankkeen ”Sähköinen oheislukemisto Lapissa” tulosten hyödyntäminen ja jalostaminen

-       luoda uusi e-kirjojen lukudiplomi alakoulujen käyttöön

-       oppilaiden omien e-kirjojen julkaisualustan testaaminen

-       vahvistaa opettajien e-aineisto-osaamista

 

KUSTANNUKSET

Hankerahoitus:

Työntekijöiden palkkakulut:

Palkkakustannusten lisien laskennassa käytetyt kertoimet:

- sivukulut 31 %

- lomarahat 5 %

 

Hanketyöntekijän palkkakustannus 12 kk (Lappeenranta)

- kuukausipalkka 2100 €, sivukuluineen 2856 €

- 12 kuukauden palkka 25 200 €, sivukuluineen 34272 €

 

Sijaisen palkkakustannus (Porvoo, ruotsinkielinen e-aineistotarjonta)

- kuukausipalkka 2100 €, sivukuluineen 2856 €

- 2 pv viikossa 3 kk  jakso

- 14,5 h/vk, viikkopalkka sivukuluineen 272,44 €, yhteensä 14 viikkoa 3814 €

 

Matkakulut

- hankkeen esittely opetusalan messuilla ja koulutuspäivien yhteydessä

- 1-2 henk. 2000 €

- sisältää matkakulut, laskennallinen Lappenranta-Helsinki-Lappeenranta

     - 4 x 60 € = 240 €

     - päivärahat 4 x 40 € = 160 €

     - mesuille osallistuminen: rek.maksu ja paikkavuokra 2 x 700 € = 1400 €

    - koulutuspäiviin osallistumisten kustannukset 200 €

Laitteet ja sovellukset

- tabletit 2 x 15 kpl kirjastoon ryhmiä varten Porvoo ja Lappeenranta 10 000 €

    - á-hinta 333 €, sisältää telakointialustat

- sovelluslisenssi omien tekstien tuottamiseen 200 €

 

Omarahoitus:

Työntekijöiden palkkakustannus:

Palkkakustannusten lisien laskennassa käytetyt kertoimet:

- sivukulut 31 %

- lomarahat 5 %

 

Projektin ohjaus:

Palvelujohtaja 1pv/kk (Lpr kirjasto)

- kuukausipalkka 3600 €, sivukuluineen 4896 €/kk, päiväpalkka on 233 € (sivukuluineen)

- palkkakustannus yhteensä: 12 työpäivää 2802 €.

 

Hanketyöntekijän työpari Pontuksen kirjastossa 2pv/kk, 6 kk = 12 pv (Lpr kirjasto)

- kuukausipalkka 2100 €, sivukuluineen 2856 €/kk, päiväpalkka on 136 € (sivukuluineen).

- palkkakustannus yhteensä: 12 työpäivää 1634 €

 

Suunnittelija (Mediakeskus) (Lpr kasvo)

- kuukausipalkka 2600 €, sivukuluineen 3536 €/kk, päiväpalkka on 168 € (sivukuluineen)

- palkkakustannus yhteensä: 6 työpäivää, 1011 €

 

projektin hallinnointi (Lpr kirjasto)

Palvelupäällikkö

- kuukausipalkka 2800 €, sivukuluineen 3808 €/kk, päiväpalkka on 181 € (sivukuluineen)

- palkkakustannus yhteensä: 3 työpäivää 544 €

 

Aineet, tarvikkeet:

Aineiston hankinta (Lappeenranta ja Porvoo: kirjasto + koulu):

- yksittäiset lasten ja nuorten e-kirjat 3 000 € (kirjastot) + 3 000 € (koulut)

- kirjasarjat = samanaikaisen käytön mahdollistavat lisenssit 5 000 € = 20 nimekettä

   (2 500 € kirjasto + 2 500 € koulu)

   - yhteensä: 11 000 €

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Lappeenrannan maakuntakirjasto

Lappeenrannan kaupunki/kasvatus- ja opetustoimi

Pontuksen päiväkotikoulu

Saimaan Mediakeskus

Porvoon kaupunginkirjasto

Porvoon kasvatus- ja opetustoimi

Ellibs Oy

Yleisten kirjastojen konsortio

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Lappeenrannan kaupunki/kasvatus- ja opetustoimi, Pontuksen päiväkotikoulu, Saimaan Mediakeskus, Porvoon kaupunginkirjasto, Porvoon kasvatus- ja opetustoimi, Ellibs Oy, Yleisten kirjastojen konsortio
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lappeenrannan maakuntakirjasto

Lappeenrannan kaupunki/kasvatus- ja opetustoimi
Pontuksen päiväkotikoulu

Saimaan Mediakeskus

Porvoon kaupunginkirjasto

Porvoon kasvatus- ja opetustoimi

Ellibs Oy

Yleisten kirjastojen konsortio

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€50 286
Oma rahoitus yhteensä: 
€16 994
Budjetti euroissa yhteensä: 
€67 280
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€37 825
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 825
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
82kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 134henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi