E-kirjojen käytön mallintaminen Lappeenrannan Pontuksen päiväkotikoulussa sekä Porvoon Pääskytien yläkoulussa
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Heli Pukki
Lappeenrannan maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Valtakatu 47
53100
Bibliotekets telefonnummer : 
05 6162
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@lappeenranta.fi
ISIL-kod : 
FI-Lm
FO-nummer : 
0162193-3
Ansvarsperson : 
Päivi-Linnea Pötry
Telefonnummer : 
040 594 9856
E-post : 
paivi-linnea.potry@lappeenranta.fi
Projektets målsättning: 

Lisätä lasten lukuharrastusta ja parantaa lukutaitoa tuomalla sähköisen oppimateriaalin ja e-oppikirjojen rinnalle suomen- ja ruotsinkielinen sähköinen kaunokirjallisuus.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

-        hankittu suomen- ja ruotsinkielinen e-aineisto, kpl/lisenssiä

-        lasten ja nuorten e-aineistojen lainausluvut

-        hanketyöntekijän ja kirjastohenkilökunnan opastustuokioiden ja niihin osallistuneiden määrä hankkeessa, Porvoo ja Lappeenranta

Projektbeskrivning : 

Yhteishanke Lappeenrannan maakuntakirjaston, Porvoon kaupunginkirjaston, Lappeenrannan ja Porvoon kaupungin kasvatus- ja opetustoimen sekä Saimaan Mediakeskuksen kanssa

 

TAUSTAA

 Lappeenrannan kaupunginkirjasto aloitti sähköisten kirjojen hankinnan vuonna 2004 ja e-kirjakokoelmasta tehtiin koko Etelä-Karjalan yhteinen vuonna 2006. Suppeasta e-kirjavalikoimasta johtuen käyttö oli pientä vuoteen 2015 saakka, jolloin lainaukset lähtivät voimakkaaseen kasvuun kotimaisen kaunokirjallisuuden lisenssisopimusten ansioista.

Edelleenkin suurin osa kirjastoille tarjottavasta e-kirjallisuudesta on aikuisten kauno- ja tietokirjallisuutta, lasten ja nuorten kirjallisuuden osuus on ollut vähäistä. Nuorten kirjojen hakeminen kirjaston tarjoamien e-kirjojen joukosta on hankalaa, alustan hakuominaisuudet vaatisivat siinä suhteessa vielä kehittämistä.

Lappeenrannan Oppimateriaalikeskuksessa oli aiemmin laaja kirjasarjakokoelma koulujen käyttöön. Oppimateriaalikeskus lakkautettiin vuonna 2009 ja kirjasarjat hajautettiin kouluille. Painettujen kirjasarjojen käyttö romahti tämän jälkeen. Kirjasarjojen käyttö sähköisessä muodossa olisi erinomainen parannus nykyiseen tilanteeseen. Kouluilla on edelleen ajoittain tarve saada koko luokan käyttöön samanaikaisesti tietty kaunokirjallinen nimeke, vaikkakin uudet opetussuunnitelmat kannustavat myös enemmän yksilölliseen oppimiseen. Kirjasarjamaiseen e-kirjojen käyttöön nykyiset lisensointivaihtoehdot eivät ole vielä antaneet kovin hyviä mahdollisuuksia.

Lappeenrannan Pontukselle valmistuu uusi päiväkotikoulu- ja kirjastorakennus kesällä 2017. Rakennukseen sijoittuva alueen asukkaita palveleva lähikirjasto toimii myös koulukirjastona. Kirjastoon rakennetaan omatoimitekniikka, mutta siellä on myös henkilökuntaa palvelemassa lähinnä koulun ja päiväkodin toiminta-aikoina.

Rakennukseen tulee uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa. Oppilaat tulevat jatkossa käyttämään joko koulun tarjoamia tai omia älylaitteita opiskelun apuna. Uudessa päiväkotikoulussa halutaan ottaa uusi tekniikka tehokkaasti käyttöön. Esikoulun ja alakoulun päähuomio on lukemaan oppimisessa, jota kaunokirjallisuuden käyttö tukee. Oppilaille halutaan tehdä tutuksi painetun aineiston lisäksi kirjastossa tarjolla oleva sähköinen kirja- ja lehtikokoelma.

Pontuksen koulun opetussuunnitelmassa todetaan näin: ”Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja. Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon monimuotoinen mediakulttuuri. Uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi. Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla. Samalla varmistetaan, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintäteknologian käyttöön.”

Pontuksen koulun opetussuunnitelmassa laaja-alaisen osaamisen yhtenä painopisteenä on tieto- ja viestintäteknologian osaaminen, yrittäjyys ja työelämätaidot, monilukutaitoa unohtamatta. Yksilöllisen oppimispolun myötä oppilaat tulevat yksilöllisesti perehtymään mielenkiintonsa mukaan johonkin kirjaan (opettajan ohjaamana). Jokainen oppilas esittelee omaa lukemaansa ja kokemaansa, ei siis välttämättä enää niin, että koko luokka lukisi samaa kirjaa.

E-kirjojen käyttökokeilun lisäksi koulussa halutaan opettaa lapsille myös omien sähköisten kirjojen tekemistä sopivilla sovelluksilla. Oppilaiden kirjoista voisi muodostaa oman e-kirjaston, jossa ne olisivat kaikkien luettavissa (vrt. esim. http://www.bibblis.se/).

Hankkeessa yhteistyökumppanina toimiva Saimaan mediakeskus järjestää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ja mediakasvatuksen täy­dennyskoulutusta lappeenrantalaiselle kasvatus- ja opetustoimen henkilöstölle ja tukee oppilaitoksia niiden tvt-hankkeissa. Mediakeskuksen tavoitteena on edesauttaa tvt:n käytön ja mediakasvatuksen lisäämistä opetuksessa ja vahvistaa opettajien taitoja.

Porvoon kaupunginkirjasto testaa yhteistyökoulujen kanssa sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen e-aineiston käyttöä yläkoulussa. Oppilaiden käyttöön hankitaan luokkakäytön mahdollistavia aineistoja ja muokataan nykyisten aineistojen lisenssejä koulukäyttöön sopiviksi. Kirjasto panostaa opettajien e-aineistokoulutukseen. Oppilaiden ja opettajien koulutustilanteita varten hankitaan tabletteja Lappeenrannan sekä Porvoon kirjastoihin.

TAVOITTEET

-       lisätä lasten lukuharrastusta ja parantaa lukutaitoa

-       lisätä lasten ja nuorten e-kirjojen käyttöä

-       tuoda sähköisen oppimateriaalin ja e-oppikirjojen rinnalle sähköinen kaunokirjallisuus

-       tehdä uuden tekniikan käytöstä luontevaa ja helppoa lukemis- ja oppimistilanteissa

-       luoda ja testata uusia lisenssimalleja koulujen käyttöön valtakunnallisesti

-       vaikuttaa siihen, että lisää suomen- ja ruotsinkielistä lasten ja nuorten aineistoa saataisiin sähköisessä muodossa Ellibsin kautta saataville

-       hankkia lisää sähköistä aineistoa Porvoon sekä Etelä-Karjalan kirjastojen ja koulujen käyttöön

-       sopia aineistohankinnan työn- ja kustannustenjaosta kirjaston ja opetustoimen kesken

-       Rovaniemen hankkeen ”Sähköinen oheislukemisto Lapissa” tulosten hyödyntäminen ja jalostaminen

-       luoda uusi e-kirjojen lukudiplomi alakoulujen käyttöön

-       oppilaiden omien e-kirjojen julkaisualustan testaaminen

-       vahvistaa opettajien e-aineisto-osaamista

 

KUSTANNUKSET

Hankerahoitus:

Työntekijöiden palkkakulut:

Palkkakustannusten lisien laskennassa käytetyt kertoimet:

- sivukulut 31 %

- lomarahat 5 %

 

Hanketyöntekijän palkkakustannus 12 kk (Lappeenranta)

- kuukausipalkka 2100 €, sivukuluineen 2856 €

- 12 kuukauden palkka 25 200 €, sivukuluineen 34272 €

 

Sijaisen palkkakustannus (Porvoo, ruotsinkielinen e-aineistotarjonta)

- kuukausipalkka 2100 €, sivukuluineen 2856 €

- 2 pv viikossa 3 kk  jakso

- 14,5 h/vk, viikkopalkka sivukuluineen 272,44 €, yhteensä 14 viikkoa 3814 €

 

Matkakulut

- hankkeen esittely opetusalan messuilla ja koulutuspäivien yhteydessä

- 1-2 henk. 2000 €

- sisältää matkakulut, laskennallinen Lappenranta-Helsinki-Lappeenranta

     - 4 x 60 € = 240 €

     - päivärahat 4 x 40 € = 160 €

     - mesuille osallistuminen: rek.maksu ja paikkavuokra 2 x 700 € = 1400 €

    - koulutuspäiviin osallistumisten kustannukset 200 €

Laitteet ja sovellukset

- tabletit 2 x 15 kpl kirjastoon ryhmiä varten Porvoo ja Lappeenranta 10 000 €

    - á-hinta 333 €, sisältää telakointialustat

- sovelluslisenssi omien tekstien tuottamiseen 200 €

 

Omarahoitus:

Työntekijöiden palkkakustannus:

Palkkakustannusten lisien laskennassa käytetyt kertoimet:

- sivukulut 31 %

- lomarahat 5 %

 

Projektin ohjaus:

Palvelujohtaja 1pv/kk (Lpr kirjasto)

- kuukausipalkka 3600 €, sivukuluineen 4896 €/kk, päiväpalkka on 233 € (sivukuluineen)

- palkkakustannus yhteensä: 12 työpäivää 2802 €.

 

Hanketyöntekijän työpari Pontuksen kirjastossa 2pv/kk, 6 kk = 12 pv (Lpr kirjasto)

- kuukausipalkka 2100 €, sivukuluineen 2856 €/kk, päiväpalkka on 136 € (sivukuluineen).

- palkkakustannus yhteensä: 12 työpäivää 1634 €

 

Suunnittelija (Mediakeskus) (Lpr kasvo)

- kuukausipalkka 2600 €, sivukuluineen 3536 €/kk, päiväpalkka on 168 € (sivukuluineen)

- palkkakustannus yhteensä: 6 työpäivää, 1011 €

 

projektin hallinnointi (Lpr kirjasto)

Palvelupäällikkö

- kuukausipalkka 2800 €, sivukuluineen 3808 €/kk, päiväpalkka on 181 € (sivukuluineen)

- palkkakustannus yhteensä: 3 työpäivää 544 €

 

Aineet, tarvikkeet:

Aineiston hankinta (Lappeenranta ja Porvoo: kirjasto + koulu):

- yksittäiset lasten ja nuorten e-kirjat 3 000 € (kirjastot) + 3 000 € (koulut)

- kirjasarjat = samanaikaisen käytön mahdollistavat lisenssit 5 000 € = 20 nimekettä

   (2 500 € kirjasto + 2 500 € koulu)

   - yhteensä: 11 000 €

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Lappeenrannan maakuntakirjasto

Lappeenrannan kaupunki/kasvatus- ja opetustoimi

Pontuksen päiväkotikoulu

Saimaan Mediakeskus

Porvoon kaupunginkirjasto

Porvoon kasvatus- ja opetustoimi

Ellibs Oy

Yleisten kirjastojen konsortio

 

Samarbetspartner/s: 
Lappeenrannan kaupunki/kasvatus- ja opetustoimi, Pontuksen päiväkotikoulu, Saimaan Mediakeskus, Porvoon kaupunginkirjasto, Porvoon kasvatus- ja opetustoimi, Ellibs Oy, Yleisten kirjastojen konsortio
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Lappeenrannan maakuntakirjasto

Lappeenrannan kaupunki/kasvatus- ja opetustoimi
Pontuksen päiväkotikoulu

Saimaan Mediakeskus

Porvoon kaupunginkirjasto

Porvoon kasvatus- ja opetustoimi

Ellibs Oy

Yleisten kirjastojen konsortio

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

TAUSTAA

Lappeenrannan Pontukselle valmistui uusi päiväkotikoulu- ja kirjastorakennus kesällä 2017. Kirjastossa ja Saimaan Mediakeskuksessa syntyi ajatus selvittää, ovatko e-kirjat oppilaille ja opettajille tuttuja ja käytetäänkö niitä silloin, kun lapset kehittävät lukutaitoaan ja tutustuvat kaunokirjallisuuteen. Haluttiin myös selvittää, miten sähkökirjojen yksittäiset ja sarjalisenssit, varausjärjestelmä, luokkakäyttö yms. saadaan toimimaan kouluympäristössä. Porvoon kaupunginkirjasto halusi tutkia samaa asiaa, mutta yläkoulussa ja lukiossa suomen- ja ruotsinkielisen kirjallisuuden avulla.

TEHDYT TOIMENPITEET

Hankkeeseen palkattiin työntekijä syksyllä 2017. Hankkeen aluksi ja lopuksi tehtiin kysely oppilaille ja opettajille heidän e-kirjojen käyttökokemuksistaan.

Pontuksen koulun ja päiväkodin käyttöön perustettiin oma e-kirjakokoelma (POKSI), joka toimii Ellibsin käyttöalustalla. Hanketyöntekijä on hankkinut POKSIin kirjoja sekä kirjaston että opetustoimen hankintamäärärahoilla. Hankinta oli alkuun suunnattu eskareista 6-luokkalaisille. Hankkeen loppuvaiheessa myös yläkoululaisia varten hankittiin aineistoja. Lisäksi hanketyöntekijä on käynyt kouluilla vinkkaamassa e-kirjakokoelmasta löytyviä kirjoja, kirjoista on tehty tableteilla oppilaiden kanssa julisteita ja trailereita. Pontuksen koululla vieraili myös kirjailija Paula Noronen, jonka e-kirjat ovat olleet ahkerasti lainassa.

Porvoon kaupunginkirjasto hankki e-kirjojen opastuskäyttöä varten 12 tablettitietokonetta. Porvoossa yhteistyöoppilaitoksiksi valikoituvat Linnankosken lukio ja Borgå Gymnasium. Ensiksi hankittiin suomenkieliselle lukiolle aineistoa Tekstit ja vaikuttaminen -kurssille. Kurssia varten hankittiin seitsemästä teoksesta yhteensä 48 lainakappaletta. Ruotsinkielinen lukio toivoi vain yhtä kirjaa, jota ei valitettavasti ollut Ellibsin kokoelmassa. Ellibs kuitenkin hankki kirjan e-oikeudet, mutta Borgå Gymnasiumin kurssi ehti jo alkaa ennen kuin kirja saatiin kokoelmaan. Lopulta ruotsinkielisen lukion osalta päädyttiin hankkimaan heille e-kirjoja vasta lukuvuodeksi 2019 - 2020.

Syksyllä 2018 hanke laajeni Lappeenrannan muihin kiinnostuneisiin alakouluihin ja yläkouluihin. Hanketyöntekijä kävi hankkeen laajetessa esittelemässä toimintaa eri kouluilla opettajankokouksissa ja hanketta esiteltiin myös kirjaston ja koulun yhteistyöryhmässä.

Hankkeella on ollut ohjausryhmä, joka on ohjannut ja seurannut hankkeen toimenpiteitä. Ohjausryhmään on kuulunut Pontuksen koulun ja päiväkodin henkilökuntaa, Saimaan Mediakeskuksen johtaja, Porvoon kaupunginkirjaston edustaja, Lappeenrannan kaupunginkirjaston palvelujohtajat ja hanketyöntekijä. Myös Ellibs on ollut kokouksissa useimmiten läsnä joko paikan päällä tai etäyhteydellä. Ohjausryhmä kokoontui 2017 - 2018 yhteensä neljä kertaa. Viimeinen kokous oli toukokuussa 2019.

KYSELYJEN TULOKSET

Lappeenrannan Pontuksen koulun opettajille ja oppilaille järjestettiin alkukyselyt e-kirjojen käytöstä syyskuussa 2017. Opettajien alkukyselyssä kartoitettiin opettajien kokemuksia e-kirjojen käytöstä niin opetuksessa kuin vapaa-ajalla. Lisäksi kysyttiin toiveita POKSI-kokoelmaan hankittavista kirjoista ja e-kirjojen tulevasta käytöstä opetuksessa. Alkukyselyyn vastasi viisi Pontuksen koulun opettajaa. Kyselyn tulosten mukaan ennen hanketta yksikään vastanneista opettajista ei ollut käyttänyt e-kirjoja opetuksessa, mutta yksi oli lukenut niitä vapaa-ajalla. Alkukyselyssä ei tullut toiveita hankittavista e-kirjoista.

Oppilaiden alkukyselyssä kartoitettiin oppilaiden kokemuksia e-kirjojen käytöstä. Alkukyselyyn vastasi 218 oppilasta. Vastaajista 80 % ei ollut lukenut e-kirjoja aikaisemmin. Syitä e-kirjojen lukemattomuuteen olivat mieluummin paperisen kirjan lukeminen, e-kirjojen löytämisen vaikeus sekä tietämättömyys siitä, miten e-kirjoja luetaan. E-kirjojen lukijoista 80 % oli kokenut e-kirjojen lukemisen helpoksi. Syitä vaikeuksille e-kirjojen lukemisessa olivat silmien rasittuminen näytöltä lukiessa, e-kirjojen löytämisen vaikeus sekä se, ettei e-kirjojen lataamisessa ollut saatu apua. Vain 5,5 % vastaajista oli lukenut e-kirjaa koulussa.

Toukokuussa 2019 Pontuksen koulun opettajille ja oppilaille järjestettiin loppukyselyt e-kirjojen käytöstä. Opettajien loppukyselyssä selvitettiin e-kirjojen käyttökokemuksia hankkeen aikana. Loppukyselyyn vastasi 3 Pontuksen koulun opettajaa, joista kaksi oli käyttänyt e-kirjoja äidinkielen opetuksessa. Käyttö oli sujunut ilman ongelmia ja e-kirjojen käyttö oli koettu helpoksi, joten niitä aiotaan lukea jatkossakin. Vapaa-ajalla e-kirjoja ei ollut luettu.

Oppilaiden loppukyselyssä selvitettiin e-kirjojen käyttökokemuksia hankkeen aikana.  Loppukyselyyn vastasi 150 oppilasta. Vastaajista 67 % oli lukenut e-kirjoja. Syitä e-kirjojen lukemattomuudelle ovat mieluummin paperisen kirjan lukeminen sekä tietämättömyys siitä, että millä laitteella e-kirjoja luetaan.  43 % vastaajista oli lukenut e-kirjoja koulussa. E-kirjoja oli luettu äidinkielen tunneilla (80%) ja vieraiden kielten tunneilla (20%). E-kirjojen käytössä ei ole ollut ongelmia vaan se on koettu helpoksi.

Porvoon Linnankosken lukiosta hankkeeseen osallistui kaksi äidinkielen Tekstit ja vaikuttaminen -kurssin ryhmää, yhteensä noin 40 oppilasta. Ennen kurssia oppilaille lähetettiin kysely, jolla kartoitettiin lukiolaisten e-kirjasuhteen nykytila. Kyselyyn vastasi 30 opiskelijaa, joista seitsemän oli lukenut aiemmin e-kirjaa ja 23 ei ollut. Suurin syy e-kirjojen lukemattomuuteen oli, että haluttiin mieluummin lukea painettuja kirjoja.

Kurssin jälkeen oppilaille lähetettiin toinen kysely, johon saatiin 18 vastausta. Kaikki vastanneet olivat lukeneet kurssiin liittyvän kaunokirjan e-kirjana. Vastaajista 13 oppilaalle tämä oli ensimmäinen kerta, kun he lukivat e-kirjaa. Matkapuhelin oli suosituin lukualusta, 16 vastaajaa mainitsi lukeneensa kirjaa matkapuhelimella. 

E-kirjan lukeminen oli positiivinen kokemus. Vastaajista viisi piti kokemusta erittäin positiivisena, yhdeksälle kokemus oli melko positiivinen ja neljälle melko negatiivinen. E-kirjan lukeminen koettiin helpoksi: 17 vastaajaa piti kokemusta helppona, yksi ei osannut sanoa.

Lukiolaisten osalta e-kirjaprojektia voinee summata kyselyssä saadulla kommentilla: ”Iha jees".

Åtgärder och önskade inverkningar: 

HANKKEEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN

1.    lisätä lasten lukuharrastusta ja parantaa lukutaitoa

-  hankkeen loppukysely järjestettiin Pontuksen koululla toukokuussa 2019 ja kyselyn tulosten mukaan oppilaiden e-kirjojen käyttö on lisääntynyt ja se on sujunut hyvin 

2.    lisätä lasten ja nuorten e-kirjojen käyttöä

-       toteutui, koska ennen hanketta käyttöä ei juurikaan ollut

3.    tuoda sähköisen oppimateriaalin ja e-oppikirjojen rinnalle sähköinen kaunokirjallisuus

-       toteutunut, e-kirjalisenssejä hankittu hankeaikana

  •    Lappeenranta 2525 kpl 
  •  Porvoo 48 kpl

4.    tehdä uuden tekniikan käytöstä luontevaa ja helppoa lukemis- ja oppimistilanteissa

-       oppilaat ovat kokeneet e-kirjan käytön pääsääntöisesti helpoksi, loppukyselyt keväällä 2019 Lappeenrannassa ja Porvoossa

5.    luoda ja testata uusia lisenssimalleja koulujen käyttöön valtakunnallisesti

-       Lappeenrannan POKSI-kokoelmaan hankittiin eri luokka-asteille sopivia sarjalisenssejä, joita hyödynnettiin opetuksessa (esimerkiksi äidinkielen tunneilla oppilaat lukivat saman kirjan ja tekivät siihen liittyviä tehtäviä yksin/pienryhmissä)

6.    vaikuttaa siihen, että lisää suomen- ja ruotsinkielistä lasten ja nuorten aineistoa saataisiin sähköisessä muodossa Ellibsin kautta saataville

-       Ellibs on toteuttanut hankintatoiveita mahdollisuuksien mukaan. Uusia kustantajia on tullut hankkeen aikana mukaan e-kirjatarjonnallaan. Ruotsinkielisen aineiston osalta Ellibsin tarjonta ei vastannut lukion tarpeita yhtä hyvin kuin suomenkielisellä puolella. Hanke lisäsi tietoisuutta ruotsinkielisen aineiston tarpeellisuudesta.

7.    hankkia lisää sähköistä aineistoa Porvoon sekä Etelä-Karjalan kirjastojen ja koulujen käyttöön

-       toteutunut Lappeenrannan koulujen osalta

-       toteutunut Porvoossa lukioiden osalta

8.    sopia aineistohankinnan työn- ja kustannustenjaosta kirjaston ja opetustoimen kesken

-       sovittu 2019

9.    Rovaniemen hankkeen ”Sähköinen oheislukemisto Lapissa” tulosten hyödyntäminen ja jalostaminen

-       hankkeen alussa Rovaniemen tiedoista oli iso hyöty, hanke aloitti Rovaniemellä tehdyn työn pohjalta

10. luoda uusi e-kirjojen lukudiplomi alakoulujen käyttöön

-       opettajat eivät halunneet tehdä puhtaasti e-kirjojen lukudiplomia. Lappeenrannan lukudiplomit on kuitenkin päivitetty ja diplomeihin on lisätty lause, jonka mukaan e-kirjoilla tai e-äänikirjoilla voi korvata painetun kirjan tai perinteisen äänikirjan niin halutessaan. Uudet diplomit otettiin käyttöön lokakuussa 2018

11. oppilaiden omien e-kirjojen julkaisualustan testaaminen

-       tulossa 2019 opetustoimen omana työnä

12. vahvistaa opettajien e-aineisto-osaamista

-       tämä toteutui hankkeeseen osallistuneiden opettajien osalta

 MITTARIT

-       hankittu suomen- ja ruotsinkielinen e-aineisto, kpl/lisenssiä

  •  Lappeenranta: 130 kpl kirjoja / 2525 lisenssiä (suomenkielisiä)
  • Porvoo: 7 kpl kirjoja / 48 lisenssiä (suomenkielisiä), elokuussa 2019 hankitaan 5 kpl kirjoja / 8 lisenssiä (ruotsinkielisiä)

-       lasten ja nuorten e-aineistojen lainausluvut

  • Lappeenranta: 858 lainaa
  • Porvoo: 99 lainaa

-       hanketyöntekijän ja kirjastohenkilökunnan oppilaille ja opettajille järjestämien opastustuokioiden ja niihin osallistuneiden määrä hankkeessa

  • Lappeenranta: kouluissa 71 opastuskertaa, 1651 osallistujaa
  • Porvoo: kirjastolla 2 opastuskertaa, 40 osallistujaa (osallistujat olivat lukion opiskelijoita)

 

Fortsatta åtgärder: 

KOULUJEN E-KIRJAKOKOELMA SIIRTYY LAPPEENRANNAN OPETUSTOIMEN HALLINTAAN

Toukokuussa 2019 sovittiin, että e-kirjakokoelma POKSI siirtyy syksyllä 2019 opetustoimen hallintaan. Lappeenrannan kaupunki myönsi tätä varten erillisrahoituksen, jonka avulla opetustoimi hankkii Ellibsiltä käyttöalustan sekä uusia e-kirjalisenssejä kahden vuoden ajan. Lisäksi opetustoimi ostaa kirjastosta aineistojen valinta- ja hankintatyön ostopalveluna.

Ytterligare information: 

Hankkeelle haettiin 5.10.2018 jatkoaikaa 30.6.2019 saakka. Päätös jatkoajasta ESAVI/9514/07.03.2016 saatiin 22.10.2018.

Lappeenrannan kaupungin kirjanpito-ohjelma muuttui 1.1.2019. Samalla muuttuivat laskentatunnisteet, kustannuspaikkanumerot ja tilitunnisteet. Projektinumero säilyi ennallaan 1482.

Projektet börjar : 
01/05/2017
Projektet avslutas : 
30/06/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€50 286
Egen finansiering: 
€16 994
Budget sammanlagt: 
€67 280
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€37 809
Egen finansiering: 
€7 809
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
17kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
290henkilö/person
Antalet evenemang: 
56kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 401henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€30 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.