Eepoksen kokoelmapolitiikka
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 217
60101
Bibliotekets telefonnummer : 
064162317
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@seinajoki.fi
ISIL-kod : 
FI-Sm
FO-nummer : 
1928736-3
Ansvarsperson : 
Mervi Heikkilä
Telefonnummer : 
0447541621
E-post : 
mervi.heikkila@seinajoki.fi
Projektets målsättning: 

Parantaa aineiston saatavuutta ja kiertoa sekä kokoelmien kehittämistä Eepoksen alueella.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kokoelmapolitiikan valmistuminen ja kaikkien kirjastojen osallistuminen sen työstämiseen. Kokoelmapolitiikan periaatteiden ja toimenpiteiden noudattamisen aloittaminen.

Projektbeskrivning : 

Eepoksen yhteisjärjestelmä otetaan käyttöön helmikuun alussa 2017. Samalla pyörähtää käyntiin koko kimpan laajuinen aineistokuljetus ja yhteinen e-kirjasto. Vaikka vielä ei ole koko Eepoksen laajuista varausjonoa tai aineiston kellutusta, on asiakkaiden tasapuolisen ja laadukkaan palvelun takaamiseksi syytä miettiä kirjastojen kokoelmia osana laajempaa kontekstia eli koko kimppaa.

Asiakas pystyy varaamaan ja lainaamaan aineistoa mistä tahansa Eepos-kirjastosta ja samaten palauttamaan aineiston minne tahansa. Tärkeää on pohtia, miten kokoelmia kehitetään isompana kokonaisuutena siten, että ne hyödyntävät koko alueen asiakkaita mahdollisimman hyvin ja resurssit tulevat tehokkaasti käyttöön. Tällaisen kokoelmayhteistyön työkaluksi tarvitaan yhteistä kokoelmapolitiikkaa, joka on tehty perusteellisesti, kriittisesti, tulevaisuuteen suuntautuen ja johon kaikki kirjastot ja kunnat ovat sitoutuneet.

Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa on voimassaoleva ja vuosittain päivitettävä kokoelmapolitiikka, jonka informaatikko Hanna Kotila on laatinut osana ylemmän amk-tutkinnon opintojaan vuonna 2015. Se sisältää myös maakuntakokoelman kokoelmapolitiikan. Tätä dokumenttia on hyvä käyttää yhtenä lähtökohtana, mutta tarkastellen aluetta kokonaisuutena ja ottaen huomioon jokaisen kirjaston, kokoelman ja asiakaskunnan mahdolliset erityispiirteet.

Kokoelmapolitiikka tullaan laatimaan tiiviissä yhteistyössä kaikkien osallistuvien kirjastojen kesken. Hanketta varten palkataan projektityöntekijäksi kirjastonhoitaja, joka ohjaa kokoelmien arviointia, tekee kokoelmakyselyn ja mahdollisesti sitä täydentäviä haastatteluja sekä kirjoittaa lopuksi kokoelmatyön pelisäännöt Eepos-kirjastoille. Apuna työssään projektityöntekijällä on Eepoksen kokoelmatyöryhmä, jossa on jäseniä eri Eepos-kirjastoista. Hankkeen ohjausryhmänä toimii Eepoksen työvaliokunta.
Työskentelyaikaa projektityöntekijälle varataan 5 kuukautta.

Hankkeen talousarvio
Hanketyöntekijän palkka sivukuluineen 17 000€
toimistokulut (vuokra) 1220€
toimistotarvikkeet 100€
puhelinkulut 500€
matkakulut 1000€
tietokonekulut  300€
kirjastohenkilöstön palkkakulut sivukuluineen (22 kuntaa, yht. 3,3kk) 10 148€

Aikataulu
Hanke alkaa syyskuussa 2017 ja päättyy helmikuussa 2018.

Samarbetspartner/s: 
Seuraavien kuntien kirjastot: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lappajärvi, Lapua, Perho, Seinäjoki, Soini, Teuva, Veteli, Vimpeli ja Ähtäri
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi:

 

Tavoitteena oli parantaa aineiston saatavuutta ja kiertoa sekä kokoelmien kehittämistä Eepoksen alueella. Hankkeen konkreettisena tavoitteena oli Eepoksen yhteisen kokoelmapolitiikan valmistuminen.

 

Hankkeen toteutuksesta vastasi hankepäällikkö. Hänen työnsä alkoi 6.9.2017 ja päättyi 28.2.2018. Hankepäällikön apuna oli Eepoksen kokoelmatyöryhmä, johon kuului jäseniä eri Eepos-kirjastoista. Kokoelmaryhmä kokoontui hankkeen aikana kaksi kertaa. Ryhmän työskentelyyn osallistui 10 henkilöä. Hankkeen ohjausryhmänä toimi Eepoksen työvaliokunta ja kokoelmapolitiikan hyväksyy Eepoksen johtoryhmä.

 

Eepoksen yhteisen kokoelmapolitiikan laatimisessa hyödynnettiin muun muassa Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kokoelmapolitiikkaa ja muita olemassa olevia Eepos-kirjastojen kokoelmapolitiikkoja. Vain muutamilla kirjastoilla oli aiempi kirjattu kokoelmapolitiikka.

 

Hankeen aluksi Eepos-alueen kirjastojen johtajille tehtiin kokoelmakysely. Kyselyllä selvitettiin mm. aineiston hankintaa, aineistomäärärahoja, varastointia, poistoja sekä kirjastonjohtajien näkemyksiä kokoelmien kehittämisestä. Lähes kaikki kirjastot vastasivat kyselyyn.

 

Kirjastojen henkilöstölle järjestettiin neljä kokoelmatyöpajaa. Työpajat pidettiin Alavudella, Kurikassa, Lapualla ja Seinäjoella. Työpajoihin osallistui yhteensä 50 henkilöä. Lähtökohtana työskentelylle olivat erilaisten asiakasryhmien tarpeet ja asiointitavat. Yhteistä kokoelmaa tarkasteltiin erityisesti hankinnan, poistojen ja varastoinnin näkökulmista kehittäen ratkaisuja kokoelmatyön ongelmiin.

 

Kirjastojen johtajille järjestettiin oma työpaja, jossa esiteltiin kokoelmapolitiikkaluonnos, asetettiin kokoelmien seurannan mittarit sekä visioitiin yhteistä Eepos-kokoelmaa viiden vuoden kuluttua. Johtajien työpajaan osallistui 25 henkilöä.

 

Kokoelmapolitiikan valmisteluun osallistuivat kaikki kirjastojen johtajat, kokoelmaryhmän jäsenet ja kaikki halukkaat kirjastojen henkilökunnan jäsenet. Kokoelmapolitiikkaan on yhteisen työskentelyn kautta sitouduttu hyvin ja yhteinen tavoite kehittämiselle saavutettu. Käytännön toteutus on alkamassa. Kokoelmahankkeen tuloksena kirjastot säästävät tulevaisuudessa varastointi- ja hankintakuluissa ja asiakkaat saavat tarvitsemansa aineiston käyttöönsä nopeasti ja vaivattomasti. Hankinta- ja varastointiyhteistyön laajentaminen vaatii uusia logistisia ratkaisuja ja maksujen tuomien esteiden purkamista.

 

Webbsidor, publikationer och material: 

 

Eepos-kirjastojen kokoelmapolitiikka 2018

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

 

Eepoksen kokoelmapolitiikka valmistui hankkeen aikana. Se esitetään johtoryhmän hyväksyttäväksi kevään 2018 kokouksessa. Eepoksen kokoelmaryhmän työskentely käynnistyi ja tulee jatkumaan hankkeen päätyttyä. Kokoelmakyselyn tuloksena muodostui kokonaiskuva kirjastojen nykyisten kokoelmien tilasta ja tärkeimmistä kehittämistarpeista. Henkilöstö osallistui aktiivisesti kokoelmatyöpajoihin lähes kaikista alueen kirjastoista. Työpajoissa syntyi konkreettisia ideoita kokoelmatyöhön ja hyödynnettiin henkilöstön kokoelmaosaamista laajasti. Kokoelmien seurannalle sovittiin konkreettiset mittarit vuodelle 2018 sekä luotiin visio kehittämisestä vuoteen 2023 saakka.

 

Fortsatta åtgärder: 

 

Kokoelmaryhmä tarkistaa kokoelmapolitiikan vuosittain ja seuraa kokoelmien kehitystä sovittujen mittarien avulla. Johtoryhmä hyväksyy kokoelmapolitiikan ja päättää vuosittain kehittämiskohteista. Varastointia ja poistoja varten laaditaan työohjeet. Lehtien varastoinnin vastuuta jaetaan kirjastojen kesken. Myöhemmin voidaan jakaa myös muun aineiston varastointia.

 

Ytterligare information: 

Huom!
Saatu avustus sisältää alkuperäisen 10 000€:n lisäksi Kurikalta laskutetun avustussumman 6213€, joka on Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston päätöksellä 3.5.2017 siirretty Eepoksen kokoelmapolitiikkan. (LSSAVI/5643/07.03/2014) Omavastuuosuus sisältää osan projektityöntekijän palkkaa ja lisäksi 439 työtuntia Eepos-kirjastojen henkilöstöltä työpajojen, kokousten ja ohjauksen muodossa.

Projektet börjar : 
01/09/2017
Projektet avslutas : 
28/02/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€18 500
Egen finansiering: 
€11 768
Budget sammanlagt: 
€30 268
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€24 763
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
5kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
75henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .