Eepoksen lukutohtori
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 217
60101
Kirjaston puhelin : 
064162317
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@seinajoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sm
Y-tunnus : 
1928736-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Mervi Heikkilä
Puhelin : 
0447541621
Sähköposti : 
mervi.heikkila@seinajoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Lasten ja nuorten lukemisenedistämisen tukeminen kaikissa Eepos-kunnissa.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- hankkeen tavoittamien lasten ja nuorten määrä
- hankkeen järjestämien koulutuspäivien määrä ja osallistujat

Kuvaus : 

Eepoksen Lukutohtori

Eepos on tuore kirjastokimppa, joka koostuu 22 erikokoisesta kunnasta kolmen maakunnan: Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella.
Kunnat ovat Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lappajärvi, Lapua, Perho, Seinäjoki, Soini, Teuva, Veteli, Vimpeli ja Ähtäri.

Tausta

Kirjastojen resurssit toimia peruskoululaisten lukemisenedistämiseksi vaihtelevat kunnittain. Joissakin kunnissa kouluyhteistyö on kattavaa ja vilkasta, toisissa kirjaston mahdollisuudet tukea lukuharrastusta ja –taitoa ovat heikommat. Siitä syystä alueen koulujen lapset ovat eriarvoisessa asemassa esimerkiksi kirjailijavierailuiden, kirjavinkkauksien ja muiden lukemisenedistämistoimenpiteiden suhteen. Tietysti myös muut kuin kirjaston resursseista johtuvat syyt aiheuttavat ko. epätasa-arvoa.

Tavoitteet
Lisätä alakoululaisten lukemisharrastusta ja parantaa lukutaitoa ja vähentää alueellista epätasa-arvoa. Lisätä yhteistyötä kirjastojen ja kuntien välillä Eepos-alueen sisällä. Tuottaa lukemisenedistämisestä materiaalipankki, joka on alueella myöhemminkin hyödynnettävissä. Kehittää alakoululaisten lukemisenedistämismenetelmiä. Jakaa hyviä käytäntöjä kirjastojen välillä ja lisätä kirjastojen henkilöstön osaamista

Käytännössä
Eepoksen alueelle palkataan lukemisenedistäjä, joka toimii yhteistyössä jokaisen alueen kunnan ja yleisen kirjaston kanssa. Yhteistyömuodot vaihtelevat sen mukaan, millaista toimintaa ja tukea missäkin kunnassa tarvitaan ja halutaan.

Vaihtoehtoja toimenpiteiksi eri kunnissa:
- kirjailijavieras koululle (tai kirjastoon niin, että koululaiset tulevat kuuntelemaan sinne) tai kirjailijavieras verkon kautta.
- kirjavinkkausta eri luokka-asteille
- huomio erityisoppilaisiin: kirjavinkkausta, erityisvieras heitä varten
- sanataidepajoja, joissa sanataide ja digitaalinen tekeminen yhdistyvät
-  erityishuomio poikien lukemisenedistämiseen
- lukudiplomin käyttöönotto kouluilla
- kouluttaa opettajia ja kirjastohenkilöstöä luovien ja toiminnallisten lukemisenedistämismenetelmien käytössä
- edistää lukukoiratoimintaa
- kannustaa ja tiedottaa lasten vanhemmille lukemisen tärkeydestä ja kirjastonkäytöstä esimerkiksi vanhempainilloissa

Lisäksi lukemisenedistäjä kokoaa Eepoksen tulevia tarpeita varten lukemisenedistämistietopankin, jonne kootaan tietoa alueella käytettävissä olevista resursseista, esimerkiksi kirjavinkkareista.

Taloussuunnitelma

Lukutohtorin palkka/1 vuosi: 47 970€
työtila: tilavuokra (Apilassa): 2440€
puhelinkulut (sis.puhelin): 700€
toimistotarvikekulut: 100€
tietokone: ohjelmat ja kone 1000€
kirjailijavierailut: 10 000€
asiantuntijapalkkiot 4000€
matkakulut 7000€
kirjastohenkilöstön työ 22 kunnassa (yht. 3,3kk, palkat, sosiaalikulut) 10 148€
 
yht. 83 358€

Aikataulu
Hanke alkaa heinäkuussa 2017 ja päättyy heinäkuussa 2018.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Seuraavien kuntien kirjastot ja koulut: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lappajärvi, Lapua, Perho, Seinäjoki, Soini, Teuva, Veteli, Vimpeli ja Ähtäri.
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Toiminnan tavoitteena oli lisätä alakoululaisten lukemisharrastusta, parantaa lukutaitoa ja vähentää alueellista epätasa-arvoa. Tavoitteena oli myös lisätä yhteistyötä kirjastojen ja kuntien välillä Eepos-alueen sisällä.
Toimintamenetelminä hankkeessa olivat esimerkiksi kirjavinkkaus (196 vinkkaustilaisuutta), sanataidepajat, lukudiplomit, koulutuspäivät, lukukoiratoiminnan edistäminen. Kirjailijavierailuja järjestettiin 16 kunnassa, kahdeksan eri lasten- ja nuortenkirjailijan voimin, yhteensä 62 vierailua. Hankkeessa toteutettiin myös lukukerho ja sarjakuvapaja sekä osallistuttiin vanhempainiltaan, jossa kerrottiin lukemisen tärkeydestä vanhemmille. Hanketta esiteltiin myös Ilman kirjoja olisin tullut hulluksi –koulutuspäivässä ja hankkeessa järjestettiin kolme täydennyskoulutuspäivää. Hankkeen yhteydessä kerättiin myös alueen kirjavinkkareiden ja sanataideohjaajien yhteystietoja sekä aiheeseen liittyvien linkkien ja kirjallisuuden luetteloa myöhempää käyttöä ajatellen.  Hankkeen ohjausryhmänä toimi Eepos-kirjastojen työvaliokunta. Hankkeen edistymisestä raportoitiin Eepos-kirjastojen johtajakokouksessa.
Toimintaa toteutettiin kaikissa Eepos-alueen 22 kunnassa eli kaikissa Etelä-Pohjanmaan alueen kunnissa sekä kahdessa Keski-Pohjanmaan ja kolmessa Pohjanmaan kunnassa. Hankkeen kohderyhmänä olivat kaikki Eepos-kirjastojen alueen alakouluikäiset, erityishuomiota yritettiin kiinnittää poikien lukemisenedistämiseen sekä erityisoppilaisiin. Toisaalta kohderyhmänä olivat myös kirjastojen henkilökunta sekä koulujen henkilökunta, esimerkiksi opettajat, tälle kohderyhmälle järjestettiin hankkeen puitteissa kolme koulutuspäivää, joista ensimmäiset kaksi olivat samansisältöisiä ja keskittyivät alakoululaisten lukemisen edistämiseen ja kiinnittivät huomiota myös niihin, joille lukeminen on vaikeaa. Kolmas koulutuspäivä keskittyi alakoululaisille suunnattuun kirjavinkkaukseen. Eepos-kirjastoille lähetettiin hieman ennen hankkeen alkua kysely, jossa kysyttiin minkälaisia toimintoja he hankkeelta toivovat. Eepos-kirjastot ovat saattaneet tarvittaessa kysyä myös alueensa koulujen toiveita. Hankkeen aikana on pidetty jokaisen Eepos-kirjaston kanssa myös suunnittelupalaveri, jossa on mietitty tarkemmin, miten kunkin kirjaston alueen kouluille varattua hankeaikaa hyödynnetään. Useimmiten kirjastot sopivat alueensa koulujen kanssa hankkeen toteutuksen aikataulutuksesta. Hankkeen koulutuspäivien yhteydessä on koulutettavilta kerätty palautetta ja hankkeen loppuvaiheessa Eepos-kirjastot ovat saaneet arvioida hanketta kyselyn muodossa.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 Hankkeessa toteutettiin noin 320 erilaista tilaisuutta ja ne tavoittivat yhteensä yli 8500 henkilöä. Suurin osa tilaisuuksista oli oppitunnin mittaisia. Joissakin kunnissa tavoitettiin kaikki alakoulujen oppilaat. Joissakin kunnissa taas keskityttiin erityisesti pienluokkien oppilaisiin, mikä oli myös hankkeen kohderyhmän määrittelyn mukaista toimintaa. Koulutuspäivissä tavoitettiin kirjaston henkilökuntaa ja jonkin verran myös opettajia.
Tilaisuuksien ansiosta oppilaat mm. lainasivat kirjoja ja heidän lukemisensa voidaan arvioida lisääntyneen. Koulutuksiin osallistuneiden ammattilaisten osaaminen lastenkirjallisuuteen ja kirjavinkkaukseen liittyen lisääntyi. Yhteistyö Eepos-kirjastojen kesken lisääntyi ja verkostoiduttiin paremmin.
Hankkeessa kerättiin runsaasti myös palautetta, sekä aluksi että lopuksi. Palaute oli  pääsääntöisesti kiittävää, hanke koettiin hyödylliseksi ja tarpeelliseksi. Lukemisesta on innostuttu ja kirjoja on lähtenyt lainaan. Oppilaat ovat pitäneet kirjailijavierailuista ja sanataidepajoista. Palautteissa on mm. todettu, että esimerkiksi juuri vilkkaat pojat ovat olleet kiinnostuneita kirjavinkkauksesta. Oppilaiden itsensä antamassa palautteessa on mm. todettu, että kirjavinkkaukset ja sanataidepajat ovat olleet niin mieluisia, että ne olisivat saaneet kestää pidempäänkin. Palautteiden mukaan esimerkiksi kirjavinkkausta ja kirjailijavieraita on saatu sellaisille kouluille ja paikkakunnille, joissa näitä ei ole pitkään aikaan ollut. Hankkeen avulla on järjestetty myös uudenlaista, esimerkiksi nimenomaan pienluokkiin keskittyvää toimintaa ja esimerkiksi tarjottu sanataideharjoituksia oppilaille, joille näitä ei ole ollut aikaisemmin tarjolla. Lukukoiratoiminta on saanut joillakin paikkakunnilla alkusysäyksensä hankkeen myötä. Myös hankkeen koulutuspäivät koettiin hyödyllisiksi. Palautteita käytetään hyödyksi mietittäessä Eepoksen lastenkirjastotyöyhteistyötä tulevaisuudessa. Luonnollisesti myös alkukyselyn tulokset ohjasivat hankkeen sisältöjä ja suunnittelua.
Kaikkiaan palautteiden ja tilastojen sekä itsearvioinnin perusteella voidaan sanoa, että hanke saavutti tavoitteensa erinomaisesti. Haasteeksi muodostui lähinnä laaja maantieteellinen alue ja lyhyt hankeaika: hanketyöntekijän työpäivät venyivät ja joissakin kunnissa tarve lukemisenedistämiseen olisi ollut paljon suurempi, kuin mitä hankkeen puitteissa pystyttiin toteuttamaan.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeessa kerättiin yhteystietoja kirjavinkkareista. Ne ovat kirjastojen käytössä jatkossakin. Myös Eepoksen yhteinen lasten- ja nuortenkirjastotyöntekijä on ollut harkinnassa. Hanke osoitti, että sellaiselle on tarvetta. Hedelmälliseksi nähdään Eepos-alueen lasten- ja nuortenkirjastotyön kehittäminen jatkossa nimenomaan yhteisin hankkein ja ponnistuksin.

Lisätietoa: 

Omavastuuosuudessa nyt mukana vain dokumentoitu oma työaika Seinäjoen pääkirjastosta, summasta puuttuu muiden hankkeeseen osallistuneiden kirjastojen oman työn osuus, hallinto, vuokrat ym.

Aloituspäivämäärä : 
01/07/2017
Lopetuspäivämäärä : 
19/10/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€69 670
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 688
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 688
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€53 840
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 840
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
73henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
317kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
8 518henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€50 000
 
okm
avi