Elämyspolulta omille urille
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Karkkilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtatie 26
03600
Kirjaston puhelin : 
0447674642
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@karkkila.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Karki
Y-tunnus : 
0127046-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Sirkka Ylander
Puhelin : 
0447674641
Sähköposti : 
sirkka.ylander@karkkila.fi
Hankkeen tavoite: 

Karkkilan kaupungin koulut, varhaiskasvatus, kirjasto, museot, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimet, järjestöt ja vapaa sivistystyö alkavat luoda yhdessä Turun Elämyspolkua mukailevaa toimintamallia kaupunkiin. Tarkoitus on koota yhteen olemassa olevat toimintamallit sekä kehitellä yhteistyössä uusia ja lanseerata Karkkilan oma malli.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Yhteistyökumppaneiden määrä. Elämyspolkuun liittyvien toimintojen määrä. Pilotteihin osallistuneiden henkilöiden määrä.

Kuvaus : 

Karkkilan kaupungin koulut, varhaiskasvatus, kirjasto, museot, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimet, järjestöt ja vapaa sivistystyö alkavat luoda yhdessä Turun elämyspolkua mukailevaa toimintamallia kaupunkiin. Toimintamallissa kohderyhmä, esim. jokainen perusopetuksen vuosiluokka, ohjataan lukuvuoden aikana tutustumaan paikallisiin kulttuuri-, liikunta yms. kohteisiin.

Tarve Elämyspolun tyyppiselle toiminnalle Karkkilassa on noussut esille mm. valtuustoaloitteessa, ja toisaalta opetussuunnitelmauudistus aiheuttaa vähintään vanhojen toimintatapojen kartoitus- ja päivitystarpeen. Elämyspolulla pyritään hyödyntämään erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä ja työskentelyä viedään säännöllisesti ulos luokkahuoneesta. Elämyspolku on myös tapa toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Toisaalta malli haluttaisiin laajentaa koskemaan myös aikuisia, perheitä ja senioreja, joten asiaa tarkastellaan myös OPS:n ulkopuolella.

Tarkoitus on koota yhteen olemassa olevat toimintamallit sekä kehitellä yhteistyössä uusia ja lanseerata Karkkilan oma malli. Nimi luodaan projektin aikana karkkilalaisille sopivaksi. Hankkeessa myös pilotoidaan mallia kohderyhmien kanssa.

Eri toimijat ovat mukana omaa toimintaansa kehittäen ja toimijat myös rahoittavat omat osuutensa. Kirjasto toimii hankkeen käynnistäjänä ja hakee rahoitusta palvelujensa jäsentämiseen ja kehittämiseen osaksi tätä toimintamallia.

Hankkeessa:

1. Dokumentoidaan eri toimijoiden sellaiset toimintamallit, jotka voisivat olla osana ”elämyspolkua”.

2. Määritellään kenelle ja missä laajuudessa ”elämyspolkua” tehdään ja tehdäänkö mahdollisesti useampi polku eri kohderyhmille.

3. Luodaan uusia toimintamalleja.

4. Markkinoidaan ja pilotoidaan ”elämyspolku”.

Kustannukset koostuvat projektityöntekijän noin palkasta (aika riippuu siitä, montako toimijaa saa hankkeeseen rahoituksen). Kustannuksiin osallistuvat ainakin kirjasto, koulutoimi, varhaiskasvatus, liikunta- ja kulttuuritoimet sekä museo. Kirjaston osuus projektityöntekijän palkasta on 15000 euroa. Kirjaston omarahoitusosuus 4500 euroa koostuu kirjaston henkilökunnan omasta työstä sekä matkakustannuksista. Hankkeen budjetti yhteensä on 19 500 euroa.

Mikäli muut toimijat eivät löydä rahoittajaa hankkeelle ja kirjasto saa rahoituksen, toteutuu hanke suppeampana kokonaistoteutuksena.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Karkkilan kaupungin koulut, varhaiskasvatus, kirjasto, museot, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimet, järjestöt ja vapaa sivistystyö
Aiemmat hankkeet: 

Kangasniemen kunnankirjaston Kulttuuripolku

Turun kaupungin elämyspolku http://blog.edu.turku.fi/elamyspolku/

Mikkelin kaupungin kulttuuripolku http://www.mikkeli.fi/palvelut/kulttuuripolku

Kulttuuripolku senioreille -hanke http://taikusydan.turkuamk.fi/hankkeet/seniorit-ja-ikaihmiset/

Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hanke (2017-2020) voidaan nivoa osaksi toimintaa.

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Karkkilan kaupungin koulut, varhaiskasvatus sekä kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue ovat pitkään tehneet yhteistyötä. Toiminnalle on hankkeen myötä lähdetty etsimään varsinaista toimintamallia, joka osaltaan mukailee Turun kaupungin elämyspolun toimintaa. Kirjaston johdolla hankkeessa on kartoitettu ensin olemassa olevia toimintoja ja sen jälkeen lähdetty ideoimaan uudenlaisia yhteistyön muotoja ja varsinaista elämyspolun mallia. Elämyspolkutoiminta pohjaa osaltaan myös valtuustoaloitteisiin liikuntapassista sekä ilmaisten kulttuurielämysten tarjoamisesta kuntalaisille.
Elämyspolkuhankkeeseen ovat osallistuneet Karkkilan kaupungin varhaiskasvatus (perhepäivähoito, päiväkodit, esiopetus, sekä kunnallinen että yksityinen), perusopetus (kolme alakoulua ja yläkoulu) ja lukio. Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen toimintayksiköt (kirjasto, kulttuuritoimi, liikuntatoimi, museot, nuorisotoimi ja työväenopisto) ovat kukin osaltaan osallistuneet hankkeeseen sekä kehittämällä omia että uusia yhteisiä toimintamuotoja. Yhteistyökumppaneina hankkeessa kaupungin yksiköiden lisäksi ovat olleet Kino Iglu ry., Karkkilan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry., Karkkilan musiikkikoulun kannatusyhdistys ry., KauKoris ry., Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha ry. Lisäksi hankkeen seurauksena Karkkilan kaupunki on ostanut toimintaa ja tapahtumia Teatteri Hevosenkengältä, Runomies Reijo Vähälältä, Lohjan kaupunginorkesterilta sekä Vantaan sanataidekoululta.
Hankkeen tavoitteeksi asetetun toimintamallin luominen on saavutettu, ja varsinainen elämyspolkutoiminta käynnistyy Karkkilassa elokuussa 2018.
Elämyspolulta uusille urille -hankkeessa järjestettiin erilaisia verkostoitumistilaisuuksia eri toimijoiden kanssa. Lisäksi hankkeen ja Karkkilan kaupungin yhteistyönä järjestettiin Runomiehen vierailuesitykset Nyhkälän koululla ja Karkkilan kirjastossa (180 osallistujaa), Tanssiopisto Vinhan TanssiOPEN stage -hankkeen tanssiteatteriesitykset 1-4-vuotiaille päiväkodeissa (110 osallistujaa), Teatteri Hevosenkengän Mimmi Lehmä ja varis -esitys 5-6-vuotiaille Karkkilasalissa (n. 200 osallistujaa), elämysopastukset työläismuseoalueella esikouluikäisille (n. 100 osallistujaa), Vantaan sanataidekoulun työpajat "Hullunkurinen Suomi" kaupungin kolmansille luokille (n. 100 osallistujaa), tanssityöpajat neljänsille luokille (n. 100 osallistujaa), luontoretki viidensille luokille ja OTA-luokalle (110 osallistujaa), soitinesittelytyöpajat kuudensille luokille (n. 100 osallistujaa). Lisäksi elämyspolkutoimintaan liitettiin hankkeen aikana tapahtunutta kirjaston, työväenopiston ja liikuntatoimen jo olemassa olevaa toimintaa. 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Elämyspolku löytyy Karkkilan kaupungin nettisivuilta:
http://www.karkkila.fi/sivut/FI/Elamyspolku

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Karkkilan kaupungin elämyspolkumallissa on huomioitu kaikenikäiset kuntalaiset. Ohjelmaa on koottu yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa, ja siinä on huomioitu myös varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelman näkökulmat. Malli kokoaa yhteen karkkilalaisten toimijoiden vahvuudet, mutta tuo kuntaan myös sellaista toimintaa, jota ei muuten ole tarjolla. Karkkilan kaupunki on budjetoinut elämyspolkutoimintaan 10 000 euroa vuosittain, mikä mahdollistaakin mallin mukaisen toiminnan hankkeen päätyttyäkin.
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kautta elämyspolkutoimintaan osallistuu n. 1500 lasta ja nuorta vuosittain, useimmat jopa monia kertoja. Lisäksi malli tarjoaa toimintaa myös muille ikäryhmille. Elämyspolun vaikutukset ovatkin pienellä paikkakunnalla merkittävät. Elämyspolkuun kuuluvia tapahtumia on vuositasolla n. 100, josta kirjaston tapahtumia noin kolmasosa.

Jatkotoimenpiteet: 

Elämyspolkutoiminta jatkuu kaupungin rahoituksella.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 839
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
41kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 000henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.