Erityisesti sinun
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Vantaan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Lummetie 4
01300
Ansvarsperson : 
Katariina Ervasti
Telefonnummer : 
050 3146 258
E-post : 
katariina.ervasti@vantaa.fi
Projektets målsättning: 

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan peruskoulun oppilaista sai vuonna 2016 erityistä tukea Vantaalla noin 8,5 % ja Espoossa noin 8 %. Erityisen tuen oppilaat tarvitsevat kirjastossa vieraillessaan yhdenvertaisuuslaissa määriteltyä positiivista erityiskohtelua. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kehittää Vantaan ja Espoon kirjastoissa erityisesti näille oppilaille soveltuva, kirjavinkkausta ja sanataiteen elämyksellisiä menetelmiä hyödyntävä toimintamalli, joka synnyttää ja vahvistaa kohderyhmän lukuintoa ja itsenäisen lukemisen harrastusta. Pilottikohderyhmänä hankkeessa toimivat 5.-6. luokkalaiset erityisen tuen oppilaat ja heidän opettajansa, 10 pienryhmää Vantaalta ja 10 Espoosta, joilta kerätty palaute vaikuttaa toimintamallin lopulliseen muotoon. Hankkeen tavoitteena on myös kasvattaa kirjastolaisten sanataiteen elämyksellisten menetelmien tuntemusta ja ymmärtämystä erityisen tuen oppilaiden kanssa toimimisesta. Hankkeessa kehitettävä toimintamalli on otettavissa käyttöön myös muissa yleisissä kirjastoissa ympäri Suomen.

Hanke liittyy hakuohjeessa mainittuun teemaan 1 Monipuoliset lukutaidot ja kohtaan "kaikkien väestöryhmien lukemisen edistäminen ja siihen liittyvien toimintamuotojen kehittäminen" ja myös uuteen kirjastolakiin, jonka mukaan yksi kirjaston tehtävistä on tarjota ohjausta ja tukea monipuoliseen lukutaitoon. Hanke linkittyy keskeisesti myös yhdenvertaisuuslakiin, joka edellyttää kirjastoja(kin) arvioimaan ja kehittämään yhdenvertaisuuden toteutumista palveluvalikoimassaan. Hankkeella on kytkös myös Merkityksellinen Suomessa -ohjelmaan, jolla halutaan vahvistaa muun muassa "varhaiskasvatuksen sekä kirjasto- ja kulttuurialan toimijoiden rakenteita ja toimintakulttuuria monilukutaitojen oppimista tukeviksi".

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Hankkeen toteuttaa edellä hahmotellun aikataulun mukaisesti työryhmä, ja ohjausryhmä seuraa ja arvioi projektin edistymistä. Seurannan määrällisenä mittarina toimii osallistuneiden oppilaiden määrä ja laadullisena mittarina heidän ja heidän opettajiensa antama palaute.

Erityisen tuen oppilaat jäävät usein kirjastojen ja koulujen yhteistyöprojekteissa paitsioon, eikä erityisesti heille tarkoitettuja palveluja ole juurikaan kehitetty. Yhdenvertaisuuden arviointi ja edistäminen kuuluvat kuitenkin kaikille viranomaisille, myös kirjastoille, joten jos hanke onnistuu, kiinnostavat sen tulokset varmasti yleisiä kirjastoja ympäri Suomen. Hankkeesta tiedotetaan ammatillisissa verkostoissa esimerkiksi sosiaalisen median ja Kirjastot.fi:n kautta, ja tieto hankkeen tuloksista leviää myös hankkeen päätteeksi järjestettävän seminaarin ja loppuraportin avulla, joka sijoitetaan Kirjastot.fi-sivustolle kenen tahansa kiinnostuneen luettavaksi.

Projektbeskrivning : 

Hanke käynnistyy elokuun 2018 alussa ja päättyy lokakuun 2019 lopussa. Työskentely erityisen tuen oppilaiden ja heidän opettajiensa kanssa toteutetaan lukuvuoden 2018-2019 aikana. Lokakuussa 2019, hankkeen lopuksi, järjestetään seminaari, jossa esitellään hankkeen tuloksia ja toimintamallia. Esittelemässä ovat hankkeen osapuolet ja mahdollisesti lapsia hankkeeseen osallistuneista pienryhmistä. Seminaari on suunnattu kirjastontyöntekijöille, sanataideohjaajille ja erityisopettajille. Lisäksi seminaariin kutsutaan puhujiksi erityisen oppimisen tuen ammattilaisia ja asiantuntijoita. Loppuseminaarissa julkistetaan projektin loppuraportti, jota levitetään myös useissa kirjasto- ja opetusalan verkkokanavissa. Loppuraportti toimii oppaana, jonka avulla toimintamalli voidaan ottaa käyttöön yleisissä kirjastoissa.

Hankkeen toteuttaa työryhmä, jossa on yksi osa-aikainen, sanataideopetukseen erikoistunut projektityöntekijä (Vantaan sanataidekoulun opettaja) sekä kirjavinkkareita Vantaalta ja Espoosta. Hankkeella on myös ohjausryhmä, joka kokoontuu kaksi kertaa hankkeen aikana ja jolle työryhmä raportoi hankkeen etenemisestä. Hankkeeseen osallistuvat erityisen tuen pienryhmät (5.-6. luokkalaisia) opettajineen valitaan niin, että yhdestä koulusta osallistuu vain yksi pienryhmä (max. 10 oppilasta per ryhmä), joten mahdollisimman moni vantaalainen ja espoolainen koulu eri puolilta kaupunkia pääsee mukaan hankkeeseen. Oppilaat eivät ole välttämättä samalla luokalla vaan opettajat määrittelevät, ketkä erityisen tuen oppilaista ovat eniten tällaisen toiminnan tarpeessa.

Työskentely pienryhmän kanssa alkaa alkukartoituskeskustelulla, jonka kirjavinkkari käy opettajan kanssa puhelimessa ja jossa selvitetään etukäteen oppilaiden lukutasoa, -tapoja ja tottumuksia. Sen jälkeen pienryhmä tapaa kirjavinkkarin ja sanataideopettajan yhteensä kolme kertaa. Ensimmäisellä tapaamiskerralla pienryhmä käy kirjastossa heille räätälöidyssä kirjavinkkauksessa, jonka jälkeen jokainen oppilas valitsee itselleen henkilökohtaisen kirjan. Oppilaiden luettua kirjan käyvät kirjavinkkari ja sanataideopettaja yhdessä koululla keskustelemassa oppilaiden lukukokemuksista. Tämän perusteella kirjavinkkari ja sanataideopettaja suunnittelevat yhdessä oppilaan kanssa oppilaan valitsemasta kirjasta pienen elämystuokion sanataiteen keinoin. Nämä elämystuokiot toteutetaan koululla toisella ja kolmannella tapaamiskerralla, ja näin koko pienryhmä saa elämyksellisiä kokemuksia ryhmäläisten valitsemista kirjoista. Elämyspajojen materiaali voidaan jättää näkyville luokkiin, jolloin elämyksellinen kokemus jakautuu koko luokalle. Lopuksi oppilailta ja opettajilta kerätään palaute, jota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä välittömästi, ja näin toimintamalli kehittyy vuorovaikutuksessa oppilaiden ja opettajien kanssa kohti lopullista muotoaan.

Samarbetspartner/s: 
Vantaan sanataidekoulu
Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/10/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€19 640
Egen finansiering: 
€4 910
Budget sammanlagt: 
€24 550
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000