Eroon e-esteistä
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kirjaston kokoelmat, kuvaaja Laura Tyysteri
Someron kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kiiruuntie 2
31400
Bibliotekets telefonnummer : 
0401268331
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@somero.fi
ISIL-kod : 
FI-Somero
FO-nummer : 
0153082-0
Ansvarsperson : 
Laura Tyysteri
Telefonnummer : 
0401268331
E-post : 
laura.tyysteri@somero.fi
Projektets målsättning: 

Poistaa aineellisia ja tiedollisia esteitä e-aineistojen käytöltä.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Hankkeen onnistumista mitataan e-aineistojen käytön kasvulla, e-lukupisteen käytön aktiivisuudella sekä asiakkailta saadulla palautteella. Hankkeen suurin riski ovat tiedotuksen epäonnistuminen niin, että e-aineistoista potentiaalisesti kiinnostuneita asiakkaita ei edelleenkään tavoiteta. Riski pyritään minimoimaan tiedottamalla asiasta mahdollisimman laajasti sekä tekemällä e-lukupisteestä sekä kaikenlaisille asiakkaille ergonomisesti sopiva että visuaalisesti mahdollisimman houkutteleva.

Projektbeskrivning : 

Hankkeen tausta: Someron kirjaston kokoelmiin hankittiin ensimmäiset e-kirjat vuonna 2015. Yksi kirjaston vuoden 2016 toiminnallisista tavoitteista oli sähköisen aineiston tunnetuksi tekeminen. Vuonna 2016 e-aineistoista tiedotettiin mm. kirjaston verkkosivuilla ja kirjaston fyysisissä tiloissa, mutta se auttoi lisäämään e-aineistojen käyttöä vain vähän.

Hankkeen tavoite on poistaa aineellisia ja tiedollisia esteitä, joiden vuoksi asiakkaat eivät käytä e-aineistoja.

Asiakkailla voi olla e-aineistojen käytössä ainakin seuraavia esteitä:

-          Asiakas ei tiedä aineistoista.

-          Asiakas ei osaa käyttää aineistoja.

-          Asiakkaalla ei ole laitteita aineiston käyttöön.

Hankkeen käytännön toteutus

Asiakkaat voivat lukea kirjastosta lainaamiaan e-kirjoja missä tahansa. Hankkeen alussa kirjaston e-aineistokokoelmaa täydennetään e-sanomalehdillä (ePress-palvelu), joita asiakkaat voivat lukea kirjaston tiloissa. EPress-palvelun tilausta jatketaan myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Aineellisten esteiden poisto: Kirjastoon perustetaan kiinteä ja selkeästi merkitty e-lukupiste, jossa e-aineistoja voivat mukavasti käyttää nekin, joilla ei ole kotonaan tarvittavaa laitteistoa. Piste koostuu pöydästä ja kahdesta tuolista sekä kahdesta kalusteisiin ketjulukolla kiinnitetystä iPadistä. Lukupiste merkitään selkeästi valtakunnallisella oranssilla e-lukupiste-roll-upilla. Lisäksi lukupisteeseen sijoitetaan selkeät ohjeet kirjaston e-palveluiden käytöstä. E-lukupiste jää kirjaston asiakkaiden käyttöön pysyvästi hankkeen jälkeenkin. E-lukupisteen ja e-aineistojen esittely otetaan osaksi kirjastonkäytön opastuksia.

Tiedollisten esteiden poisto: E-aineiston käytön tiedollisia esteitä poistetaan kirjastossa pidettävässä koulutustilaisuudessa, jossa kerrotaan e-aineistojen olemassaolosta ja opastetaan kädestä pitäen e-aineistojen käyttöön. Jotta asiakkaat saataisiin osallistumaan tapahtumaan, vetonaulaksi hankitaan varsinkin eläkeikäistä väestöä kiinnostava kirjailijavieras. Kirjailijavieras vierailee kirjastossa virtuaalisesti. Näin voidaan samalla e-aineistojen lisäksi esitellä myös muita tietotekniikan mahdollisuuksia.  Virtuaalivierailua varten kirjastoon hankitaan laadukas verkkokamera-mikrofoni sekä omilla jaloillaan seisova liikuteltava valkokangas. Hankkeen jälkeen välineitä voidaan käyttää myös monenlaisessa muussa toiminnassa.

Virtuaalivierailuista on hyviä kokemuksia esimerkiksi Padasjoen, Asikkalan ja Hartolan vuonna 2016 toteuttamasta yhteishankkeesta ”Virtuaalivieraita kasiluokkalaisille” (http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/virtuaalivieraita-kasiluokkalaisille-%E2%80%93-asikkalan-hartolan-ja-padasjoen-kirjastojen-yhteishanke). Kirjailijavieraaksi valitun kirjailijan teoksia hankitaan etukäteen kirjaston e-kirjavalikoimaan ja niitä käytetään esimerkkeinä opastuksessa. Opastuksessa käytetään kirjastoon vuonna 2016 AVI:n hankerahoituksella tiedonhaun ja digitaitojen opetukseen hankittuja tabletteja. Tapahtuman yhteydessä myös vihitään juhlallisesti käyttöön kirjastoon perustettava e-lukupiste.

Asiakkaiden osallistumista tapahtumaan edistetään laajalla tiedotuksella paikallislehdissä, kirjaston fyysisissä tiloissa ja nettisivuilla. Ideoita tiedottamiseen ja e-aineistojen näkyväksi tekemiseen saadaan esimerkiksi tästä Sanni Koffertin esityksestä ”E-aineisto näkyväksi erilaisissa kirjastotiloissa (http://www.kirjastokaista.fi/sanni-koffert-e-aineisto-nakyvaksi-erilaisissa-kirjastotiloissa-4/) sekä Facebookin ”E-aineistojen näkyvyys kirjastossa” -ryhmästä. Lisäksi pyritään varmistamaan, että tilaisuuteen osallistuminen on mahdollisimman monelle fyysisesti mahdollista. Yksi keino tähän on rollaattorin hankkiminen kirjastoon. Tiedotusta e-aineistoista ja e-lukupisteestä jatketaan kirjaston tiloissa ja nettisivuilla myös koulutustapahtuman jälkeen.

Toteutusaikataulu

Hanke toteutetaan vuoden 2017 aikana. Koulutustilaisuus pidetään ja e-lukupiste pystytetään kesäkuun 2017 aikana. Koulujen alkaessa syksyllä e-aineistot ja e-lukupisteen esittely otetaan osaksi myös koululaisten kirjastonkäytön opetusta. Tiedotusta e-aineistoista ja e-lukupisteestä jatketaan tehostetusti koko loppuvuoden ajan.  Hankkeen onnistumista tarkastellaan koko hankkeen ajan.  Lopulliset tilastot e-aineistojen käytön muutoksista hankkeen aikana kerätään vuoden 2017 lopussa.

Budjetti

Haettava rahoitus:    

Rollaattori    250 €
Virtuaalinen kirjailijavieras    300 €
Ilmoitukset paikallisissa lehdissä    480 €
2 iPad-tablettia    700 €
Lukko ja turvakotelo tabletille    150 €
Kahvitarjoilu    100 €
Roll-up ja muut opasteet    200 €
Omilla jaloillaan seisova siirrettävä valkokangas (ellei saada toisesta AVI-hankkeesta)    500 €
Verkkokamera-mikrofoni    323 €
Haettava rahoitus yhteensä    3003 €
    
Oma rahoitus:    
Lukupisteen kalusteet    1000 €
ePress-palvelu, 2 lisenssiä/vuosi    2400 €
Työtunnit, 30 tuntia á 20 €     600 €
Oma rahoitus yhteensä    4000 €
    
Koko hankkeen kulut yhteensä    7003 €

Tidigare projekt: 

E-aineistojen näkyvyyden parantamista on tavoiteltu monissa aiemmissa hankkeissa, ja rahoitusta on myönnetty paljon myös e-aineistoihin liittyvän laitteiston hankkimiseen. E-lukupisteet ovat käytössä monissa kirjastoissa.

http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/e-pisteen-avulla-e-lehdet-vihdoin-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/e-aineistot-aktiivisesti-arkeen

http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/helposti-e-aineistojen-%C3%A4%C3%A4relle

 

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hanke toteutettiin vuoden 2017 aikana: Kevätpuolella tehtiin hankkeeseen liittyviä hankintoja ja valmisteltiin syksyn teemapäivää. Lokakuussa kirjaston lehtisaliin avattiin e-lukupiste, joka jää pysyvästi kirjaston asiakkaiden käyttöön hankkeen jälkeenkin. Samana päivänä e-lukupisteen avajaisten kanssa kirjastossa vietettiin Eroon e-esteistä -teemapäivää, jonka aikana oli tarjolla neuvontaa e-aineistojen käyttöön. Opastuksissa käytettiin kirjastoon vuonna 2016 AVI:n hankerahoituksella hankittuja tabletteja. Päivän vetonaulaksi oli tilattu virtuaalinen kirjailijavierailu, jonka yleisömäärä jäi kuitenkin pieneksi.

Hankkeen aikana kirjaston e-aineistokokoelmaa täydennettiin e-sanomalehdillä, e-musiikilla sekä suomen- ja englanninkielisillä e-äänikirjoilla. Uusien palveluiden tilausta jatketaan myös hankeen päättymisen jälkeen. E-aineistoista tiedotettiin tehostetusti koko hankkeen ajan. Varsinkin lukupisteen avajaisten aikaan e-aineistoja ja tapahtumapäivää mainostettiin laajasti paikallisissa lehdissä, kirjaston fyysisissä tiloissa sekä kirjaston nettisivuilla.

Webbsidor, publikationer och material: 

Hankkeen aikana e-aineistoista ja uudesta e-lukupisteestä tiedotettiin paikallisille lehdille, joista ainakin Somero-lehti, Seutu-Sanomat ja Salon Seudun Sanomat julkaisivat jutun aiheesta. Uutta e-sanomalehtipalvelua kiiteltiin myös Somero-lehden yleisönosastolla.

Linkit kaikkiin Someron kirjaston tarjoamiin e-aineistoihin on koottu kirjaston verkkosivuille osoitteeseen https://somero.finna.fi/Content/eaineistot. Kirjaston e-aineistoista tehtiin hankkeen aikana myös painettu esite, jota on jaossa kirjastossa.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen aikana onnistuttiin poistamaan sekä aineellisia että tiedollisia esteitä, joiden vuoksi asiakkaat eivät käyttäneet e-aineistoja. Vaikka hankkeeseen kuuluneiden tapahtumien kävijämäärät jäivät pieniksi, e-aineistojen käyttäjämäärät kääntyivät tapahtumapäivän ja siihen liittyneiden lehtijuttujen jälkeen selvään kasvuun. Tapahtumapäivissä tarjolla olleet opastukset madalsivat asiakkaiden kynnystä pyytää apua e-aineistojen käyttöön myös tapahtumien jälkeen. Hankkeen ansioista Someron kirjastoon saatiin edullisesti ja vähällä vaivalla houkuttelevan näköinen e-lukupiste.

Fortsatta åtgärder: 

E-aineistot on otettu pysyväksi osaksi kirjastonkäytönopastuksia ja vinkkauksia. Myös muuta tiedottamista e-aineistoista jatketaan aktiivisesti.

Vaikka virtuaalisen kirjailijavierailun yleisömäärä jäi pieneksi, kokemus oli kirjaston väelle hyvä. Kirjastoon tilattiin jo samana syksynä toinenkin virtuaalinen kirjailijavieras, mutta tällä kertaa yleisöksi värvättiin etukäteen koululaisryhmiä.

Projektet börjar : 
01/04/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€3 003
Egen finansiering: 
€4 000
Budget sammanlagt: 
€7 003
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€7 870
Egen finansiering: 
€4 870
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
20henkilö/person
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
5henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 000

Perustelumuistio: hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017