Eskareiden ensiaskeleet mediataitopolulla
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuvittaja: Johanna Taskinen
Raision kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Eeronkuja 2
21200
Kirjaston puhelin : 
044-7971827
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@raisio.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Raiki-PK
Y-tunnus : 
0204428-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Johanna Taskinen
Puhelin : 
044-7971827
Sähköposti : 
kirjasto@raisio.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on järjestää esikoululaisten mediatuokiot, joiden pohjana ovat 1.8.2017 käyttöön otettavat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja Aparaattisaari - peli.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Syvennetään varhaiskasvatuksen ja kirjaston yhteistyötä ja päivitetään kirjaston pedagogisia toimintatapoja.

Parannetaan varhaiskasvattajien ja kaikkien Raision esiopetukseen osallistuvien lasten mediataitoja ja tablet-tietokoneiden hallintaa. Kerätään varhaiskasvattajilta suullista ja kirjallista palautetta sekä kehitysehdotuksia mediatuokiosta.

Kuvaus : 

Uudet Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet tulevat käyttöön syksyllä 2017. Muutoksen myötä myös varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä kirjastotyö vaatii tuoreita lähestymistapoja. Monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ovat yksi keskeinen uuden opetussuunnitelman tavoite. Raision kaupunki on hankkinut kaikkien esiopetusryhmien käyttöön tablet-tietokoneet. Osa varhaiskasvattajista on kokenut, että hyppäys digitaaliseen oppimisympäristöön on tullut yllättäen, eikä oma osaaminen ole riittävällä tasolla.

Hankkeen avulla kirjasto voisi mediakasvatuksen ammattilaisena tukea varhaiskasvatusta nivelvaiheessa, jossa siirrytään sähköiseen oppimisympäristöön. Samalla tulemme syventäneeksi pitkäjänteisesti rakennettua yhteistyötämme. Päivitämme kirjaston pedagogisia toimintatapoja vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa, jossa ilmiöpohjainen oppiminen ja monilukutaito ovat avainasemassa. Jalkautamme esiopetusikäisille lapsille suunnatun Aparaattisaari-pelin osaksi kirjastossa tapahtuvaa mediakasvatusta.

Hankkeessa työskentelee sekä opetusalan, että informaatioalan koulutuksen saanut työntekijä, joka toteuttaa mediatuokion pedagogisesti laadukkaan suunnittelun, pitää yhteyttä varhaiskasvattajiin sekä vetää mediatuokiot Raision esikouluryhmille.

Mediataitoja opitaan vierailulla leikin avulla. Tunnin mittaisella kirjastokäynnillä ryhmän kanssa pelataan yhdessä Aparaattisaari-peliä (www.aparaattisaari.fi), tunnistetaan erilaisia medialaitteita, pohditaan mediasisältöjen ikärajoja, harjoitellaan valokuvaamista tableteilla ja kartutetaan kuvanluku-, keskustelu-, ja tunnetaitoja. Pelin tavoitteena on, että lapsi oppii tekemään turvallisia valintoja mediassa sekä pyytämään apua tarvittaessa.

Mediatuokiosta järjestettiin pilottikierros keväällä 2016. Hanke antaisi mahdollisuuden kehittää tuokiota saadun palautteen pohjalta, ja tarjota sitä kaikille kaupungin noin kahdellekymmenelle esikouluryhmälle. Kirjasto nostaa tuokiossa esille mediakasvatusta tukevaa aineistoa, ja hankkii esiopetusta järjestäviin päiväkoteihin aiheeseen liittyviä kuvakirjoja (esim. Linda Liukkaan Hello Ruby-kirjat.)

Monilukutaitoisiksi kansalaisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia, rikasta tekstiympäristöä ja lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja. Kirjasto tarjoaa tähän erinomaiset mahdollisuudet. Medialukutaito pitää sisällään taidon tuottaa digitaalisia sisältöjä. Osaamisen kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu läpi elämän. Lasten tasa-arvon kannalta on tärkeää, että jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus saada laadukasta opetusta. Laadukas opetus vaatii osaavat kasvattajat. Raision kirjasto järjestää 1.4.2017 Kiprilli-lastenkirjallisuuspäivän, joka on osa varhaiskasvattajien veso-koulutusta. Tapahtumassa sanataidekasvattaja Maami Snellman ja lastenkirjallisuuden kriitikko Päivi Heikkilä-Halttunen puhuvat lapselle lukemisen merkityksestä. Koulutuksessa mediatuokio esitellään varhaiskasvattajille.

Aikataulu:

Mediatuokion suunnittelu ja tiedotus esiopetusryhmille keväällä 2017.
Ryhmien (n.20 kpl) ohjaaminen syksyllä 2017 ja keväällä 2018. Palautteen kerääminen ryhmien vierailujen jälkeen.

Taloussuunnitelma:

Avustus käytetään hankkeeseen yhteensä kahdeksi kuukaudeksi palkattavan  sekä opetusalan että informaatioalan koulutuksen saaneen työntekijän palkkakuluihin. Muita kustannuksia ovat esikouluille hankittavat mediakasvatusaineistot.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Raision varhaiskasvatus
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeessa järjestettiin 17kpl mediatuokioita, joiden pohjana oli 1.8.2017 käyttöön otetut Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja Aparaattisaari - mediakasvatuspeli. Avustus oli tarkoitettu käytettäväksi projektityöntekijän palkkakuluihin. Hankkeen aikana syvennettiin onnistuneesti varhaiskasvatuksen ja kirjaston yhteistyötä ja päivitettiin kirjaston pedagogisia käytäntöjä vastaamaan paremmin asiakkaiden ja yhteistyötahojen tarpeita.

Mediatuokioiden avulla parannettiin varhaiskasvattajien ja esiopetukseen osallistuvien lasten mediataitoja ja tablet-tietokoneiden hallintaa. Hankkeessa tavoitettiin 17 esiopetusryhmän varhaiskasvattajat ja lapset, joita oli vuonna 2017 yhteensä 247henkeä. Hanke rohkaisi varhaiskasvattajia Raision kaupungin hankkimien tablet-tietokoneiden monipuoliseen käyttöön. Esimerkiksi pilvipalveluiden käyttö tiedostojen jakamisessa oli vielä monelle opettajalle uutta.

Mediataitoja opittiin vierailulla leikin avulla. Tunnin mittaisella kirjastokäynnillä ryhmän kanssa pelattiin yhdessä Aparaattisaari-peliä (www.aparaattisaari.fi), tunnistettiin erilaisia medialaitteita, pohdittiin mediasisältöjen ikärajoja ja opeteltiin elokuvien sisältömerkintöjä. Aparaattisaari-pelin tavoitteena on, että lapsi oppii tekemään turvallisia valintoja mediassa sekä pyytämään apua tarvittaessa. Medialukutaito pitää sisällään taidon tuottaa digitaalisia sisältöjä, minkä vuoksi kierroksen aikana esikoululaiset harjoittelivat valokuvaamista tableteilla ryhmätyönä ja oppivat mm. luvan kysymisen toisen kuvaamiseen. Tehtävänä oli ottaa kuvia mieluisasta lukuhetkestä. Esikoululaiset valitsivat itseään kiinnostavia kirjoja kuvattavaksi ja saivat joko esiintyä kuvissa itse tai lavastaa kuvan lelujen avulla. Kirjastossa oli käytössä myös lasten roolivaatteita, joita lapset halusivat käyttää kuvissa.

Mediatuokiosta järjestettiin pilottikierros keväällä 2016. Hankkeen avulla tuokiota kehitettiin saadun palautteen pohjalta entistä paremmin lapsia aktivoivaksi. Esikouluryhmille lahjoitettiin Linda Liukkaan Hello Ruby –koodisatukirjat, joiden koodausajatteluun harjoittavia tehtäviä esikoululaiset pystyivät jatkamaan päiväkodeissa.  Päiväkodeilta kirjasto sai kiitosta muuntautumiskyvystä ja siitä, että kierrokset olivat mielenkiintoisia paitsi lapsille, myös aikuisyleisölle. Kierroksia uudistetaan hankkeen jälkeen joka vuosi hieman erilaisiksi, jotta varhaiskasvattajat saavat tutustumiskäynnistä uusia ideoita.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa suunniteltuja mediakierroksia olivat seuraamassa myös Runosmäen ja Mynämäen kirjastojen henkilökunta. Kierrokset on otettu koulutuksen jälkeen käyttöön Runosmäen kirjastossa. Vierailu kirjastossa jätti lapsille positiivisen kuvan kirjastosta ja teki kirjaston henkilökuntaa heille tutuksi, mikä näkyy tulevaisuudessa positiivisena suhtautumisena kirjaston palveluihin. Nykypäivän lapset ovat tulevaisuuden lukijoita, joiden lukukokemus koostuu myös pelillisyydestä ja audiovisuaalisuudesta. Kirjaston tulee huomioida tämä muutos mediakasvatuksessa. Ilmaisen pelin käyttäminen oli kierroksella olennaista, jotta esikoulut voivat hyödyntää opittua myös kirjastokäynnin jälkeen.

Kirjaston oli tarkoitus järjestää 1.4.2017 Kiprilli-lastenkirjallisuuspäivä, joka olisi osa varhaiskasvattajien veso-koulutusta. Tapahtumassa sanataidekasvattaja Maami Snellmanin ja lastenkirjallisuuden kriitikko Päivi Heikkilä-Halttusen piti puhua lapselle lukemisen merkityksestä. Kiprilli peruuntui kuitenkin vaalien vuoksi ja sen tilalle järjestettiin 28.4.2018 Tatu ja Patu –teemapäivä. Tapahtuma kannusti perheitä lukemisen pariin ja kirjaston käyttäjiksi. Päivän aikana työpajoihin osallistui  n.400 aikuista ja lasta. Työpajojen ja lukuhetkien lisäksi tapahtumassa esitettiin Linnateatterin Tatu ja Patu työn touhussa -näytelmä. Perheiltä saadun palautteen mukaan teemapäivä oli elämyksellinen ja hauska ja moni oli tullut kirjastotaloon tapahtuman houkuttelemana ensimmäistä kertaa. 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Syksyllä 2018 hankkeen työntekijä kouluttaa Raision opettajia koodaamaan Arduino-alustalla kirjastojen käyttöön suunnitellun Metaboxin avulla. Tavoitteena on lisätä esikoululaisten mediatuokioon e-kuvakirjavinkkausta ja tutustumista kuvakirjoihin, joihin on saatavilla lisätyn todellisuuden sovelluksia. Suunnitelmissa on lisätä mediatuokioon myös iPadeillä toimiva Kahoot-tietokilpailu esim. av-aineistojen ikärajoista ja kirjastossa toimimisesta, jotta kierroksesta saa vielä vuorovaikutteisemman.

Lisätietoa: 

Avustussumma käytettiin kokonaisuudessaan henkilöstökuluihin. Kirjasto maksoi lisäksi mediatuokiossa vierailleille ryhmille lahjoitetut kirjat. 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 720
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 180
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 859
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 159
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
4henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
17kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
247henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 700
 
okm
avi