Eskarit tietotoreilla
Vuoden 2011 Hyvä käytänne   


Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
Kuvaus : 

Tausta

Eskaritoiminta on lähtöisin aikuisväestölle suunnattujen tietoyhteiskuntataitojen opetuksesta, jota on myöhemmin laajennettu ensin peruskoulun 7-9-luokille, ja sitten alle kouluikäisille lapsille. Ensimmäiset esiopetusryhmät vierailivat Sampolan tietotorilla vuonna 2003. Tästä eteenpäin toiminta on ollut vakituista, ja ryhmiä on kutsuttu tietotorille, myös Hervantaan, viikoittain sekä syksy- että kevätkaudella. Myös Tampereen kaupungin internet-bussi Netti-Nysse on toiminnassa mukana, kiertäen kaukaisempia kaupungin alueita, joista tietotoreille lähteminen on hankalaa etäisyyden vuoksi. “Eskaripakettien” kutsulla tavoitetaan tällä hetkellä kaikki Tampereen kaupungin esikouluryhmät.

Henkilöresurssit

Eskaripaketteja vetävät tietotoreilla ja Netti-Nyssessä internet-ohjaajat. Yleensä läsnä on kaksi henkilöä, opettaja ja apuopettaja. Internet-ohjaajat ovat tuottaneet myös tilaisuuksissa käytettävät aineistot (PowerPoint), sekä hoitavat esiopetusryhmien kutsumisen ja muut käytännön toimenpiteet.  Joskus apuopettajaa tarvitaan myös yleisen järjestyksen ylläpitoon, mutta tämä riippuu paljon esiopetusryhmän kanssa tulevan opettajan tai ohjaajan omasta aktiivisuudesta.

Materiaalit

Eskaripaketeissa käytetään esitysmateriaalia (ks. liite), joka toimii tilaisuuden runkona, mutta toisaalta sisältää myös leikkisempää ja humoristista materiaalia. Tällä tavalla tilaisuuksiin voidaan tuoda asiapitoisen keskustelun lisäksi myös ilmapiiriä keventäviä “hassutteluja”, sillä muuten on vaarana että lapset eivät jaksa keskittyä koko tilaisuuden mittaa. Materiaaleissa visuaalisuus ja kuvallisuus on keskeisellä sijalla, sillä läheskään kaikki esiopetuksessa olevat lapset eivät osaa vielä lukea tekstiä. Materiaalin visuaalisuus tukee myös lasten keskittymiskykyä esitettävään asiaan. Koska eskaripakettiin kuuluu myös erilaisten tietoteknisten käsitteiden läpikäynti, on lasten helpompi ymmärtää oudot sanat niitä vastaavien kuvien ja grafiikan kautta.

Opetuksessa käytettävät materiaalit on arvioitettu ulkopuolisella, esiopetussuunnitelman aihepiirin sisällöt tuntevalla taholla, jonka mukaan käytettyjen opetusmateriaalien ja -menetelmien sopivuus esikoululaisille on hyvä.

Esiopetusryhmien rekrytointi

Yhteyttä otetaan yleisellä kutsukirjeellä (ks. liite). Tämän jälkeen vastuu jää esikoulun opettajalle tai ohjaajalle, joka ottaa halutessaan yhteyttä ja sopii ajan kutsukirjeessä tarjotuista päivistä, sekä tarkemmasta ajankohdasta. Tampereen tapauksessa eri tietotoreilla on sovittu eri päivät eskariryhmien vetämiseen, mutta käytännön syynä on lähinnä muiden tietotoreilla samaan aikaan pidettävien kurssien päällekkäisyys. Tietotorilla tehtäviin harjoituksiin liittyen esikoululaisia pyydetään myös piirtämään kuva haluamastaan aiheesta, ja opettajia pyydetään huolehtimaan että kuvat tulevat mukaan tietotorikäynnille.

Ryhmien vetäminen

Eskarituntien sisällöt vaihtelevat Tampereella hieman tietotoreittain. Koska tila ja henkilöt ovat useimmiten outoja, tilaisuudet aloitetaan usein esittely- ja nimikierroksella sekä “niitä näitä” juttelemalla. Tilaisuuksien vetämiseen on varattu aikaa puolestatoista kahteen tuntia. Oheinen kuvaus vastaa parhaiten Sampolan tietotorilla vedettyjä eskarikäyntejä.

Ensimmäisenä voidaan tutustua esimerkiksi tietokoneen osiin, ja opetella sitä kautta tunnistamaan erilaisia tietoteknisiä käsitteitä. Tässä voidaan käyttää esimerkiksi sanalappu-menetelmää, jossa jokainen lapsi ottaa korista vuorotellen lapun, ja lukee (osatessaan) siinä olevan sanan. Sitten vetäjä lukee sanan ja arvuuttelee lasten kanssa, mistä tietotorilta kyseisen sanan viittaava esine löytyy. Tässäkin vetäjä voi keventää tilaisuutta esimerkiksi ripustamalla USB-muistitikun kaulaansa, ja olemalla “tietämätön” sen sijainnista. Hiiri-sanan kohdalla siirrytään kokeilemaan hiiriotetta ja opastetaan tarvittaessa oikean otteen löytämisessä. Yleisesti ottaen käydään läpi kaikki korissa olevat sanat, ja keskustellaan siitä mitä tehtävää mikin palvelee tietokoneessa tai siihen liittyen. Pyritään siihen että jokainen lapsi saa sanoa asiansa, mutta harjoitellaan myös oman vuoron odottamista ja puheenvuoron pyytämistä. Lapset saavat kertoa aina ensin mitä itse asiasta tietävät, ja lopuksi vetäjä täydentää ja kertaa käsitellyn asian.

Internetin palveluista kuten verkkosivuista, sähköpostista ja pelaamisesta, jutellaan tietotorikäynnin toisessa sisällöllisessä kokonaisuudessa. Tähän liittyy myös muistutukset siitä, mitä tehdään jos verkossa nähdään tai koetaan epämiellyttäviä tai pelottavia asioita. Otetaan myös lapsilta heidän omia esimerkkejään tässä kohdassa, jos haluavat kertoa. Yhdenkin lapsen kommentit omista kokemuksistaan saavat yleensä muutkin osallistumaan keskusteluun. Keskustelun pohjalta käydään läpi “ensiapuohjeet” netissä koettujen outojen sisältöjen varalta: laitteet ja ohjelmat voidaan sammuttaa, ja kertoa asiasta tämän jälkeen vanhemmille tai muille aikuisille. Tietotoreilla on kerätty ja ylläpidetty listaa eskari-ikäisille sopivista peleistä, ja tämä lista annetaan jokaiselle mukaan tietotorikäynnin päätteeksi. Peleistä keskustelun yhteydessä voidaan purkaa myös käsitteellisiä eroja jännittävyyden ja pelon välillä: miksi jokin koetaan jännittäväksi, ja milloin jännittävästä tulee epämukavaa.

Kolmas osio on painotuksellisesti elämyksellinen ja sisällöntuotannollinen. Jokainen osallistuja saa toteuttaa aihemmin tehtäväksi annetun piirustuksen kuvankäsittelyohjelmalla. Ohjelmaa harjoitellessa tutustutaan myös käytännöllisesti hiiren toimintoihin ja laitteen liikkeen sekä ruudulla näkyvän kursorin vastaavuuteen. Lopuksi jokaisen digitaalipiirustus tulostetaan, ja mietitään yhdessä kynällä piirtämisen ja hiirellä piirtämisen välistä eroa. Mikäli piirtämisen jälkeen jää vielä aikaa, lapset saavat jatkaa loppuajan joko piirtämällä lisää, tai pelaamalla jotain peliä.

Itsearviointi

Eskariryhmien vetäminen on alkanut tilanteessa, jossa monilla esikouluryhmillä tai yksittäisillä perheillä ei ollut vielä käytössään omaa tietokonetta. Sitten vuoden 2003 tilanne on toki muuttunut, mutta kiinnostus eskarien tietotorikäyntejä kohtaan on pysynyt melko vahvana. Lähes poikkeuksetta esikouluissa on myös vain yksi tietokone, jolloin pääsystä koneelle täytyy sopia, tai jopa kilpailla. Eskarikäynnin yhteydessä jokainen lapsi saa oman tietokoneensa, ja pääsee tekemään sillä kiireettömästi haluamiaan tehtäviä. Eräällä tavalla eskarikäynneissä on kirjaston kannalta kyseessä  myös tarjottavien palveluiden markkinointi tuleville asiakkaille.

Viime vuosina on ollut havaittavissa lasten noussut teknisten käyttötaitojen taso. Tietokoneen osat ja komponentit ovat monelle esikoululaisille jo tuttuja. Näiden asioiden läpikäyntiä puolustaa kuitenkin se, että kaikkien ikäluokkaan kuuluvien tiedot ja taidot eivät ole samalla tasolla, ja usein myös “teknotietoisten” osaamisessa on puutteita, mikä selviää kun asioista keskustellaan tarkemmin. Osaamispuutteita voidaan paikantaa tietotekniikkaan sinänsä, mutta jo esikouluvaiheessa olisi hyvä kiinnittää vielä enemmän huomiota sisällöllisiin arviointitaitoihin – ikäkauteen sopivalla otteella.

Mediakasvatuksen ja medialukutaidon tullessa yhä enemmän kirjastojen toimintakenttään voidaan myös tietotorikäyntien yhteydessä edistää erilaisia lukutaitoja. Fakta ja fiktio, internet-sisältöjen luonne, ikäsuosituksiin ja -rajoihin liittyvät asiat sekä kotien mediakasvatusvastuun korostaminen ovat hyviä asioita läpikäytäviksi. Mahdollisuuksien mukaan voidaan tukea myös erilaisia sisältöjen tuotannon muotoja, kuten esimerkiksi digitaalista piirtämistä, joka on tietotorien toiminnallisen ympäristön vuoksi helppo toteuttaa käyntien yhteydessä. Medialukutaidon edistäminen sinänsä ei ole ollut eskarikäyntien julkituotu tavoite, mutta kuten monessa muussakin kirjaston toimintamuodossa, medialukutaidon aspekti on kyllä ollut pitkään myös eskarien vierailujen riviväleissä.

Teksti: Hakari Anu, Meriläinen Marjaana, Mustikkamäki Mika @ Tampereen kaupunginkirjasto

Aloituspäivämäärä : 
17/04/2011
Lopetuspäivämäärä : 
17/04/2011
 


Anomuksen rahoitus

Toteutunut rahoitus


 
okm
avi