Esteettömyys ja erityisryhmien palveluiden saavutettavuuden huomioiminen Kaarinan kaupungin uudessa pääkirjastossa.
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kaarinan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 50
20781
Kirjaston puhelin : 
050 373 2742
Kirjaston sähköposti : 
ritva.nurminoro@kaarina.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Kaari
Y-tunnus : 
0133226-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Ritva Nurminoro
Puhelin : 
050 373 2742
Sähköposti : 
ritva.nurminoro@kaarina.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on luoda moderni kirjastoympäristö, jossa esteettömyys ja monikanavainen opastus toimii ennen näkemättömän hyvin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittarina on ollut vanhus- ja vaimmaisneuvoston etukäteislistaus esteettömyyteen vaikuttavista tekijöistä ja valmiin talon esteettömyyden läpikäynti. 

Kuvaus : 

Kaarinan nykyinen pääkirjasto on ääriesimerkki kirjastosta, jossa esteettömyyttä ei ole voitu huomioida juuri mitenkään. Tämä on sulkenut pois kirjastopalveluista osan potentiaalisista asiakkaista. Uudessa vuonna 2017 valmistuvassa pääkirjastossa panostetaan erityisesti erityisryhmiin ja palveluiden saavutettavuuteen. Uudesta kirjastosta, kirjaston aineistosta ja palveluista halutaan aidosti esteettömiä ja saavutettavia kaikille väestöryhmille. Uusi tila tulee olemaan haaste esteettömyydelle siitäkin syystä, että tietokirja-aineisto joudutaan jakamaan kahteen osaan ja kahteen kerrokseen.

Palveluiden esteettömyyden suunnitteluun ja varmistamiseen perustetaan asiakasraati, johon jäsenet valitsee Kaarinan vanhus- ja vammaisneuvosto. Ryhmässä tulee olemaan myös maahamuuttajataustainen jäsen. Asiakasraati on suunnittelutyössä mukana kiinteästi ja heidän asiantuntemustaan käytetään hyväksi sekä suunnittelussa että myös toteutuksen arvioinnissa.

Esteettömyydessä otetaan huomioon kaikki rajoitukset, tällaisia ovat muun muassa heikentynyt näkö-, kuuloaisti, liikuntaesteet mutta myös vaikeudet suomenkielessä. Hankkeessa selvitetään alan asiantuntijoiden avustuksella esteettömyyden eri elementit kirjastossa. Kirjastotilassa olevien viestiärsykkeiden määrä on suuri ja se voi eksyttää kenet tahansa. Palvelukokemus on näissä tilanteissa turhauttava, asiakas ei löydä haluamaansa eikä mahdollisesti palaa kirjastoon toista kertaa. 

Hankkeessa kirjastoon suunnitellaan visuaalinen ilme esteettömyyden näkökulmasta opasteineen yhtenäiseksi ja koko kirjastoon ulottuvaksi. Kaikki elementit, kuvat, värit ja tekstit toistavat ja tukevat sellaistakin asiakasta, jolla on hahmotusvaikeuksia. Selkeä opastus ulotetaan kaikille osastoille, kaikkiin toimintoihin ja kaikkiin viestimiin; verkkoon, tilaan ja viestintämateriaaleihin.

Esteettömyys huomioidaan toki myös hankittavassa välineistössä, mutta tässä hankkeessa keskitytään helpottamaan asiakkaan asiointia linjakkaalla ja selkeällä visuaalisella viestinnällä. Erilaiset tekniikat ja monikanavaisuus huomioidaan viestintäkokonaisuuksissa.

Hankkeen toteutus ja tavoitteet:

1. Perustetaan asiantunteva asiakasraati vanhus- ja vammaisneuvoston ehdottamista jäsenistä. Ryhmään valitaan myös maahanmuuttajataustainen jäsen, jonka valitsevat esimerkiksi Kaarinan kirjaston maahanmuuttajakahvilaan osallistuvat henkilöt.

2. Palkataan hankkeelle vetäjä 10 kuukauden ajaksi. Hankkeessa ostetaan myös asiantuntijapalveluita. Välineiden hankita budjetoidaan pääosin kaupungin omaan budjettiin.

3. Hankkeessa yhteistyökumppaneita ovat asiakasraadin lisäksi kirjastotalon suunnittelijat ja esteettömyyden asiantuntijat. Yhteistyökumppani on myös kaupungin yhteispalvelupiste, joka tulee kirjaston kumppaniksi uuteen taloon.

Tavoitteena on luoda moderni kirjastoympäristö, jossa esteettömyys ja monikanavainen opastus toimii ennen näkemättömän hyvin.

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kaarinan vammais- ja vanhustyöryhmä, Kaarinan ikäihmisten palvelut, arkkitehtitoimisto Ark'Aboa
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Esteettömyyshankkeeseen palkattiin osa-aikainen hanketyöntekijä ajalle 1.8.2016 -31.5.208. Hankkeen pääasiallinen yhteistyökumppani on ollut Kaarinan vanhus- ja vammaistyöryhmä, jonka kanssa hanketyöntekijä Anri Veston kartoitti esteettömyyden tavoitteet.
Hankkeen tavoitteiden saavuttaminen osoittautui hyvin haastavaksi. Hankkeen suurin kompastuskivi on kirjastotilan pienuus, tilaa pienennettiin pariinkin kertaan, joka aiheutti sen, että kirjaston 1. kerroksen hyllyvälit jouduttiin hyväksymään liian ahtaiksi ja hyllyt ovat osittain liian korkeat. Valaistus on osassa kirjastoa huono ja esimerkiksi induktiosilmukoita puuttuu tiloista, joissa ne pitäisi olla.
Opasteista tehtiin mahdollisimman isot ja näkyvät ja ne onnistuivat hyvin.
Kaarina-talon arkkitehti kuunteli kirjaston henkilökunnan pyyntöjä esteettömyydestä. Sen sijaan rakentajapuolen kanssa kommunikointi oli usein todella vaikeaa. Osaaminen esteettömyysasioissa vaikutti olevan edelleen aika olematonta. 
Kirjaston henkilökunnalle erityisryhmien palveluiden parantaminen ja siihen liittyvä pohdinta ja koulutukset olivat sen sijaan hyvin antoisia ja hankkeen aikana tämä osaaminen lisääntyi huikeasti. 

Esteettömyys ja erityisryhmien palvelut -projekti jäi hankevaiheessa keskeneräiseksi, mutta erilaisia apuvälineitä on hankittu edelleen ja näkökulma esteettömyyteen on jatkossa selvyytenä kaikissa kehittämistoimenpiteissä.

Jatkotoimenpiteet: 

Kaarina-talossa tehdäään syksyn kuluessa parannuksia esimerkiksi valaistukseen ja hankitaan lisää apuvälineitä.

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€41 250
Oma rahoitus yhteensä: 
€23 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€64 250
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€47 892
Oma rahoitus yhteensä: 
€27 892
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi