ETSI, LUE JA ESITÄ - TEHOA KIRJASTON JA KOULUN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN
Vuoden 2015 Hyvä käytänne   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kiuruveden kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lähteentie 10 A
74700
Kirjaston puhelin : 
0405766500
Kirjaston sähköposti : 
kiuruvesi.kirjasto@kiuruvesi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kirve
Y-tunnus : 
0170843-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Siponen-Nurkkala
Puhelin : 
0405766506
Sähköposti : 
marja.siponen-nurkkala@kiuruvesi.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on ottaa huomioon uusi opetussuunnitelma ja kartoittaa sen tuomat mahdollisuudet kirjaston ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on saada aikaan uusia käytänteitä kirjaston ja koulun välille tiedonhankinnan ja monilukutaidon opetukseen. Hankkeessa pyritään myös saavuttamaan kaikki alakoululaiset kirjavinkkauksella ja lukukampanjalla lukuinnon herättämiseksi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulujen ja kirjaston yhteistyö (koulujen kirjastossa käynnit ja kirjastolta tehtävät koulukäynnit)

Kuvaus : 

ETSI, LUE JA ESITÄ - TEHOA KIRJASTON JA KOULUN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN Etsi, lue ja esitä – tehoa kirjaston ja koulun väliseen yhteistyöhön nimisessä hankkeessa on tavoitteena tehostaa projektiluontoisesti kirjaston nykyistä tiedonhaun opetusta ja lukemisharrastuksen edistämistä peruskoulun alakoululaisille. Tavoitteena on ottaa huomioon uusi opetussuunnitelma ja kartoittaa sen tuomat mahdollisuudet kirjaston ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on saada aikaan uusia käytänteitä kirjaston ja koulun välille tiedonhankinnan ja monilukutaidon opetukseen. Hankkeessa pyritään myös saavuttamaan kaikki alakoululaiset kirjavinkkauksella ja lukukampanjalla lukuinnon herättämiseksi. Peruskoulun uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan syksyllä 2016. Niissä korostuvat tiedon etsiminen erilaisista tiedonlähteistä ja monilukutaito. Oppilaita ohjataan vertailemaan ja arvioimaan löytämäänsä tietoa. Monilukutaitoiseksi kehittyäkseen oppilaat tarvitsevat sekä rikasta tekstiympäristöä että suojaavaa tukea median käytössä. Kirjastoilla on paljon osaamista tähän liittyen. Kiuruveden kirjaston rooli peruskoulun opetuksessa tullaan kirjaamaan ylös uuteen opetussuunnitelmaan. Projektissa on tavoitteena integroida tiedonhankinnan opetusta osaksi oppijoiden todellista tiedontarvetta tutkivan oppimisen mallin mukaisesti tietyillä luokka-asteilla. Tämä voidaan toteuttaa myös kirjaston tiloissa, jossa on hyödynnettävissä laaja aineistokokoelma sekä mahdollisuudet verkkotiedonhakuun. Projektin vetäjä ohjaa ja opettaa tiedonhankintaa koko prosessin ajan. Näin tiedonhankinnan opetus nivoutuu aitoihin opetustilanteisiin. Tähän mennessä tiedonhaun opetus on jäänyt yleensä resurssipulan vuoksi irralliseksi elementiksi eri aineiden aihesisällöistä. Projektissa myös ohjataan lähdekriittisyyteen sekä tunnistamaan tekijänoikeuksien merkitys. Tekijänoikeus.fi verkkopalvelun kautta pyydetään vierailija kertomaan tekijänoikeuksista. Projektin toisena osa-alueena on lukemisharrastuksen lisääminen. Projektin aikana tarjotaan kaikille alakoulun luokille kirjavinkkausta, jossa esitellään monipuolisesti erilaista kirjallisuutta. Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan, että fiktiivisten tekstien rinnalla lasten kanssa tulisi käsitellä aiempaa monipuolisemmin faktatekstejä. Lapsia ohjataan myös itse tekemään kirjavinkkejä, joita voidaan videoida ja laittaa esille kirjaston nettisivuille. Näin kannustetaan lapsia tuottamaan itse tekstiä ja esittämään se visuaalisesti. Tarkoituksena on myös toteuttaa Talven lukutempaus! –kampanja, jolla innostetaan lapsia lukemaan. Projektin vetäjä käy markkinoimassa kampanjaa kaikilla alakoulun luokilla. Kampanja kestää kaksi kuukautta ja sen aikana osallistujat merkitsevät ylös lukemansa kirjat. Eniten lukeneita palkitaan lahjakorteilla. Kampanjan aikana toteutetaan myös kirjailijavierailu. Projekti toteutetaan 1.9.2015 – 30.4.2016. Tehtävään palkataan pedagoginen informaatikko, jonka palkkakuluista muodostuvat projektin kustannukset 25 000 €. Kiuruveden kirjaston oma rahoitus on 2 000 €.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kiuruveden opetustoimi, alakoulut
Aiemmat hankkeet: 

Pedagoginen informaatikko kouluyhteistyön laajentamiseksi -projekti Lohjan kaupunginkirjastossa

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli tehostaa kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä. Hankkeen aikana tehtiin peruskoulun uuteen opetussuunnitelmaan liittyen kirjaston ja alakoulun välille yhteistyösuunnitelma, jossa määriteltiin luokka-asteittain kirjaston tarjoaman kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetuksen tavoitteet ja sisällöt sekä lukemisharrastuksen edistämiseen liittyvät palvelut kouluille. Yhteistyösuunnitelma liitetään vuosittain koulun lukuvuosisuunnitelmaan.

Projektin aikana kirjastossa otettiin käyttöön tabletit tiedonhankinnan ja kirjastonkäytön opetuksessa. Kirjastonkäytön opetusta varten tehtiin tableteille tehtäviä verkkolomakemuotoon sekä qr-koodeja kirjastosuunnistukseen. Tabletteja hyödynnettiin myös tiedonhankinnan opetuksessa kirjaston ulkopuolella. Projektin työntekijä kävi koululla tablettien kanssa tunnilla opastamassa tiettyyn aiheeseen liittyvää tiedonhankintaa ja tekijänoikeutta. Kaikki nämä toimet saivat hyvää palautetta, ja niitä toteutetaan ja kehitetään jatkossakin. Tableteilla toteutettavia kirjastosuunnistuksia tullaan tekemään lisää eri luokka-asteille.

Kirjasto järjesti yhteistyössä Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun ja sanataidekoulu Aapelin kanssa kirjailijavierailun ja vierailuun liittyvät työpajat. Kirjailija Jyri Paretskoi kävi esiintymässä peruskoulun 7. ja 5. – 6.luokkalaisille. Hän pyrki nostattamaan lukuintoa sekä luomaan positiivisen kuvan kirjoista ja kirjoittamisesta. Vierailu oli erittäin onnistunut. Erityisesti pojat innostuivat kirjailijan kirjoista. Kirjailijavierailuihin liittyivät vielä Lastun ja Aapelin järjestämät työpajat kirjastolla. Erilaiset työpajat kirjastossa olisivat jatkossakin hyvä oppimisympäristö esimerkiksi koulun monialaisten oppimiskokonaisuuksien yhteyteen sijoitettuina.

Lukemisharrastuksen edistämiseksi kirjasto järjesti Luku-Velhon Taikametsä –lukukampanjan. Ajankohdaksi valikoitui talven sijaan kesäkausi 1.6. - 31.8.2016. Kampanja haluttiin järjestää kaikenikäisille eikä siitä haluttu tehdä liian vaikeaa. Lukemalla vähintään kolme kirjaa saattoi osallistua kampanjaan. Lukija sai lisätä tämän jälkeen jonkun hahmon kirjaston Satusopen seinälle kasvatettavaan taikametsään sekä osallistua kirjapalkintojen arvontaan. Pääpalkintona oli kirjaston kustantama Harry Potter –kirjasarja. Kampanja oli suosittu ja vastaavanlaisia tullaan tekemään myös tulevaisuudessa.

Projektissa järjestettiin myös kaikille halukkaille Nivan alakoulun luokille kirjavinkkausta tai lukudiplomien esittelyä. Vetäjän ja esitysten tueksi tehtiin esitysmateriaaleja power point –muotoon eri luokka-asteille. Materiaaleja on jatkossa helppo päivittää. Niissä hyödynnetään myös kuvia ja youtube videopätkiä, koska visuaalisuus on tärkeä osa tämän päivän lasten arkea. Osassa luokkia oppilaat esittelivät toisille oppilaille lukemiaan kirjoja. Vertaisvinkkaus on tärkeää ja siihen kannattaa myös jatkossa kirjaston omalta osaltaan kannustaa lapsia ja nuoria.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Koulujen kanssa tehty yhteistyösuunnitelma (opsin kuntakohatine lisä) luo hyvän pohjan jatkossa tehtävälle yhteistyölle. Hankkeessa löydettiin hyviä toimintamalleja, joita voi hyödyntää jatkossa. Tiiviimpi yhteistyö opettajien kanssa lisäsi kirjaston ja koulujen sosiaalista verkostoa.

Jatkotoimenpiteet: 

Tiedonhankinnan ja kirjastonkäytön opetusta sekä lukuharrastuksen edistämistä tullaan toteuttamaan kirjaston ja koulun välisen yhteistyösuunnitelman mukaisesti. Erityisesti tässä huomioidaan peruskoulun uuden opetussuunnitelman mukaisesti oppilaiden oma aktiivinen rooli. Oppiminen tapahtuu parhaiten itse tekemällä ja kokeilemalla.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€25 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€27 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€20 361
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 361
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
45kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
685henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
462henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2015, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015