ETSI, LUE JA ESITÄ - TEHOA KIRJASTON JA KOULUN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN
År 2015 Hyvä käytänne   (Projekt fått finansiering)


Kiuruveden kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Lähteentie 10 A
74700
Bibliotekets telefonnummer : 
0405766500
Bibliotekets e-postadress : 
kiuruvesi.kirjasto@kiuruvesi.fi
ISIL-kod : 
FI-Kirve
FO-nummer : 
0170843-0
Ansvarsperson : 
Marja Siponen-Nurkkala
Telefonnummer : 
0405766506
E-post : 
marja.siponen-nurkkala@kiuruvesi.fi
Projektets målsättning: 

Tavoitteena on ottaa huomioon uusi opetussuunnitelma ja kartoittaa sen tuomat mahdollisuudet kirjaston ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on saada aikaan uusia käytänteitä kirjaston ja koulun välille tiedonhankinnan ja monilukutaidon opetukseen. Hankkeessa pyritään myös saavuttamaan kaikki alakoululaiset kirjavinkkauksella ja lukukampanjalla lukuinnon herättämiseksi.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Koulujen ja kirjaston yhteistyö (koulujen kirjastossa käynnit ja kirjastolta tehtävät koulukäynnit)

Projektbeskrivning : 

ETSI, LUE JA ESITÄ - TEHOA KIRJASTON JA KOULUN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN Etsi, lue ja esitä – tehoa kirjaston ja koulun väliseen yhteistyöhön nimisessä hankkeessa on tavoitteena tehostaa projektiluontoisesti kirjaston nykyistä tiedonhaun opetusta ja lukemisharrastuksen edistämistä peruskoulun alakoululaisille. Tavoitteena on ottaa huomioon uusi opetussuunnitelma ja kartoittaa sen tuomat mahdollisuudet kirjaston ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on saada aikaan uusia käytänteitä kirjaston ja koulun välille tiedonhankinnan ja monilukutaidon opetukseen. Hankkeessa pyritään myös saavuttamaan kaikki alakoululaiset kirjavinkkauksella ja lukukampanjalla lukuinnon herättämiseksi. Peruskoulun uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan syksyllä 2016. Niissä korostuvat tiedon etsiminen erilaisista tiedonlähteistä ja monilukutaito. Oppilaita ohjataan vertailemaan ja arvioimaan löytämäänsä tietoa. Monilukutaitoiseksi kehittyäkseen oppilaat tarvitsevat sekä rikasta tekstiympäristöä että suojaavaa tukea median käytössä. Kirjastoilla on paljon osaamista tähän liittyen. Kiuruveden kirjaston rooli peruskoulun opetuksessa tullaan kirjaamaan ylös uuteen opetussuunnitelmaan. Projektissa on tavoitteena integroida tiedonhankinnan opetusta osaksi oppijoiden todellista tiedontarvetta tutkivan oppimisen mallin mukaisesti tietyillä luokka-asteilla. Tämä voidaan toteuttaa myös kirjaston tiloissa, jossa on hyödynnettävissä laaja aineistokokoelma sekä mahdollisuudet verkkotiedonhakuun. Projektin vetäjä ohjaa ja opettaa tiedonhankintaa koko prosessin ajan. Näin tiedonhankinnan opetus nivoutuu aitoihin opetustilanteisiin. Tähän mennessä tiedonhaun opetus on jäänyt yleensä resurssipulan vuoksi irralliseksi elementiksi eri aineiden aihesisällöistä. Projektissa myös ohjataan lähdekriittisyyteen sekä tunnistamaan tekijänoikeuksien merkitys. Tekijänoikeus.fi verkkopalvelun kautta pyydetään vierailija kertomaan tekijänoikeuksista. Projektin toisena osa-alueena on lukemisharrastuksen lisääminen. Projektin aikana tarjotaan kaikille alakoulun luokille kirjavinkkausta, jossa esitellään monipuolisesti erilaista kirjallisuutta. Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan, että fiktiivisten tekstien rinnalla lasten kanssa tulisi käsitellä aiempaa monipuolisemmin faktatekstejä. Lapsia ohjataan myös itse tekemään kirjavinkkejä, joita voidaan videoida ja laittaa esille kirjaston nettisivuille. Näin kannustetaan lapsia tuottamaan itse tekstiä ja esittämään se visuaalisesti. Tarkoituksena on myös toteuttaa Talven lukutempaus! –kampanja, jolla innostetaan lapsia lukemaan. Projektin vetäjä käy markkinoimassa kampanjaa kaikilla alakoulun luokilla. Kampanja kestää kaksi kuukautta ja sen aikana osallistujat merkitsevät ylös lukemansa kirjat. Eniten lukeneita palkitaan lahjakorteilla. Kampanjan aikana toteutetaan myös kirjailijavierailu. Projekti toteutetaan 1.9.2015 – 30.4.2016. Tehtävään palkataan pedagoginen informaatikko, jonka palkkakuluista muodostuvat projektin kustannukset 25 000 €. Kiuruveden kirjaston oma rahoitus on 2 000 €.

Samarbetspartner/s: 
Kiuruveden opetustoimi, alakoulut
Tidigare projekt: 

Pedagoginen informaatikko kouluyhteistyön laajentamiseksi -projekti Lohjan kaupunginkirjastossa

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen tavoitteena oli tehostaa kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä. Hankkeen aikana tehtiin peruskoulun uuteen opetussuunnitelmaan liittyen kirjaston ja alakoulun välille yhteistyösuunnitelma, jossa määriteltiin luokka-asteittain kirjaston tarjoaman kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetuksen tavoitteet ja sisällöt sekä lukemisharrastuksen edistämiseen liittyvät palvelut kouluille. Yhteistyösuunnitelma liitetään vuosittain koulun lukuvuosisuunnitelmaan.

Projektin aikana kirjastossa otettiin käyttöön tabletit tiedonhankinnan ja kirjastonkäytön opetuksessa. Kirjastonkäytön opetusta varten tehtiin tableteille tehtäviä verkkolomakemuotoon sekä qr-koodeja kirjastosuunnistukseen. Tabletteja hyödynnettiin myös tiedonhankinnan opetuksessa kirjaston ulkopuolella. Projektin työntekijä kävi koululla tablettien kanssa tunnilla opastamassa tiettyyn aiheeseen liittyvää tiedonhankintaa ja tekijänoikeutta. Kaikki nämä toimet saivat hyvää palautetta, ja niitä toteutetaan ja kehitetään jatkossakin. Tableteilla toteutettavia kirjastosuunnistuksia tullaan tekemään lisää eri luokka-asteille.

Kirjasto järjesti yhteistyössä Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun ja sanataidekoulu Aapelin kanssa kirjailijavierailun ja vierailuun liittyvät työpajat. Kirjailija Jyri Paretskoi kävi esiintymässä peruskoulun 7. ja 5. – 6.luokkalaisille. Hän pyrki nostattamaan lukuintoa sekä luomaan positiivisen kuvan kirjoista ja kirjoittamisesta. Vierailu oli erittäin onnistunut. Erityisesti pojat innostuivat kirjailijan kirjoista. Kirjailijavierailuihin liittyivät vielä Lastun ja Aapelin järjestämät työpajat kirjastolla. Erilaiset työpajat kirjastossa olisivat jatkossakin hyvä oppimisympäristö esimerkiksi koulun monialaisten oppimiskokonaisuuksien yhteyteen sijoitettuina.

Lukemisharrastuksen edistämiseksi kirjasto järjesti Luku-Velhon Taikametsä –lukukampanjan. Ajankohdaksi valikoitui talven sijaan kesäkausi 1.6. - 31.8.2016. Kampanja haluttiin järjestää kaikenikäisille eikä siitä haluttu tehdä liian vaikeaa. Lukemalla vähintään kolme kirjaa saattoi osallistua kampanjaan. Lukija sai lisätä tämän jälkeen jonkun hahmon kirjaston Satusopen seinälle kasvatettavaan taikametsään sekä osallistua kirjapalkintojen arvontaan. Pääpalkintona oli kirjaston kustantama Harry Potter –kirjasarja. Kampanja oli suosittu ja vastaavanlaisia tullaan tekemään myös tulevaisuudessa.

Projektissa järjestettiin myös kaikille halukkaille Nivan alakoulun luokille kirjavinkkausta tai lukudiplomien esittelyä. Vetäjän ja esitysten tueksi tehtiin esitysmateriaaleja power point –muotoon eri luokka-asteille. Materiaaleja on jatkossa helppo päivittää. Niissä hyödynnetään myös kuvia ja youtube videopätkiä, koska visuaalisuus on tärkeä osa tämän päivän lasten arkea. Osassa luokkia oppilaat esittelivät toisille oppilaille lukemiaan kirjoja. Vertaisvinkkaus on tärkeää ja siihen kannattaa myös jatkossa kirjaston omalta osaltaan kannustaa lapsia ja nuoria.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Koulujen kanssa tehty yhteistyösuunnitelma (opsin kuntakohatine lisä) luo hyvän pohjan jatkossa tehtävälle yhteistyölle. Hankkeessa löydettiin hyviä toimintamalleja, joita voi hyödyntää jatkossa. Tiiviimpi yhteistyö opettajien kanssa lisäsi kirjaston ja koulujen sosiaalista verkostoa.

Fortsatta åtgärder: 

Tiedonhankinnan ja kirjastonkäytön opetusta sekä lukuharrastuksen edistämistä tullaan toteuttamaan kirjaston ja koulun välisen yhteistyösuunnitelman mukaisesti. Erityisesti tässä huomioidaan peruskoulun uuden opetussuunnitelman mukaisesti oppilaiden oma aktiivinen rooli. Oppiminen tapahtuu parhaiten itse tekemällä ja kokeilemalla.

Projektet börjar : 
01/09/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€25 000
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€27 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€20 361
Egen finansiering: 
€2 361
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
45kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
685henkilö/person
Antalet evenemang: 
10kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
462henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€18 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2015, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015