Hämeenlinnan koulukirjastohanke
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Hämeenlinnan kaupunginkirjasto - Hämeen maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Lukiokatu 2
13100
Kirjaston puhelin : 
03-6212598
Kirjaston sähköposti : 
tietopalvelu@hameenlinna.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hm
Y-tunnus : 
Y 0146921-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Irmeli Isokivijärvi
Puhelin : 
03-6213632
Sähköposti : 
irmeli.isokivijarvi@hameenlinna.fi
Kuvaus : 

Hämeenlinnan koulukirjastohanke

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto hakee apurahaa koulukirjastopalveluiden suunnittelua varten. Hämeenlinnan kaupungin organisaatio perustuu tilaaja-tuottaja malliin. Tarkoituksena on, että kaupungin opetus- ja nuorisopalvelut ostaisi jatkossa kaupunginkirjastolta koulukirjastopalvelut. Tavoitteena on Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tarjoama ammattimaisesti hoidettu, tasalaatuinen ja laadukas koulukirjastopalvelu kaikille Hämeenlinnan peruskouluille.

Hankkeeseen palkataan informaatikko tekemään alustavan kartoitustyön koulukirjastojen nykytilasta, kokoelmista ja tiloista sekä kirjastojen ja koulujen yhteistyöstä ja kirjastoauto reittien sopivuudesta. Informaatikko myös suunnittelee kirjaston ja koulukirjastojen tulevan toimintamallin.

Tällä hetkellä koulukirjastot toimivat hyvin erilaisin resurssein. Hämeenlinnan kantakaupungin alueella on 17 peruskoulua ja liittyneiden kuntien alueella 8 koulua. Osa koulukirjastojen kokoelmista on rekisteröity, mutta koulujen resurssit eivät riitä rekisterin ylläpitoon eikä kouluilla ole kunnollista lainausjärjestelmää. Osalla kouluista on omat kirjastotilat ja kokoelmat. Useissa kouluissa ei ole omaa kirjastohuonetta, vaan kirjoja on mm. luokissa. Kuudella koululla yleinen kirjasto on aivan naapurissa. Koulu- ja luokkakirjastojen kokoelmat ovat usein vanhentuneita ja huonokuntoisia. Kouluilla myös kirjahankintaa ei suunnitella kokonaisvaltaisesti. Useilla kouluilla on omia lukusarjoja. Opettajat pitävät sarjoja tärkeinä ja toivovat, että niitä hankittaisiin lisää. 

Hämeenlinnan kirjastolla on kaksi kirjastoautoa. Kirjastoautolla on pysäkki 12 eri koululla joka toinen viikko. Koulupysäkeillä lainaus on erittäin vilkasta. Keväällä 2012 autojen reitit suunnitellaan uusiksi, kun Hämeenlinna saa uuden kirjastoauton.

Hämeenlinnan kirjasto kutsuu säännöllisesti koululuokkia tutustumaan kirjaston eri palveluihin ja kokoelmiin. Kaikki alakoulujen 1- ja 4 -luokat vierailevat lähikirjastoissaan. 7- ja 9-luokat kutsutaan pääkirjastolle tai lähikirjastoihin. Lukuharrastuksen lisäämiseksi kirjasto tarjoaa jokaiselle luokka-asteelle mahdollisuutta suorittaa lukudiplomi. Lähes vuosittain ulkopuolisen määrärahan turvin järjestetään koululaisille erilaisia hankkeita liittyen lukuharrastukseen. Kirjasto tukee koulun tekemää mediakasvatusta, huolehtii kirjavinkkauksesta sekä ohjaa oppilaita monipuolisesti verkko-aineiston käyttöön.

Hankkeen aikana informaatikko kartoittaa kaikki Hämeenlinnan ala- ja yläkoulujen koulukirjastot ja niiden kokoelmat sekä laatii hankintasuunnitelman. Vanhentunut ja huonokuntoinen aineisto poistetaan. Kouluilla tällä hetkellä olevat kirjasarjat kartoitetaan ja rekisteröidään. Kaikki opettajat näkevät silloin mitä kirjasarjoja on olemassa ja he voivat varata niitä koulujen yhteisestä kirjasto-järjestelmästä. Uuden aineiston hankinta keskittyisi pääasiassa lukusarjoihin, joiden valinnasta, rekisteröinnistä, muovituksesta, säilytyksestä ja jakelusta vastaa yleinen kirjasto. Kirjastoautojen reitit suunnitellaan paremmin vastaamaan koulujen tarpeita ja suunnitteilla on lisätä pysäkkejä myös sellaisille kouluille, joilla ei tällä hetkellä ole pysäkkiaikaa. Kirjastoauto myös toimittaa kouluille opettajien toivomia kirjapaketteja eri aloilta.

Informaatikko suunnittelee tulevan toiminnan. Hän kartoittaa myös tämänhetkisen lukudiplomin käytön ja markkinoi sitä uusille kouluille sekä toimii yhteyshenkilönä kouluihin päin. Jokaiselle koululle nimetään kirjaston yhteyshenkilö.

Informaatikko yhdessä kirjaston johdon kanssa myös tuotteistaa koulukirjastoyhteistyön ja vuoden 2013 alusta lähtien Hämeenlinnan kaupungin opetus- ja nuorisopalvelut ostaa kirjastolta koulukirjastopalvelut. Hankkeella on valtakunnallista merkitystä ja sen tuloksia voivat Suomen muut kirjastot hyödyntää, erityisesti kunnat, joiden hallinto perustuu tilaaja-tuottaja –malliin.

Aikataulu: 2.4.2012-31.12.2012

Kustannukset:

Informaatikko                                                                  30 000 €

Matkakulut                                                                        4 000 €

Toimistokulut                                                                   2 000 €

Markkinointi                                                                     2 000 €       

Oma työ                                                                          12 000 €

 Yhteensä                                                                        50 000 €                                                                                                                             

Haettava avustus:                                                             38 000 €

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Hämeenlinnan opetus- ja nuorisopalvelut

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hämeenlinnassa on 22 koulua, joiden koulukirjastotoiminta siirtyy yleisen kirjaston alle. Hankkeen aikana informaatikko vieraili jokaisella koululla, kartoitti koulujen kokoelmat, tarpeet ja suunnitelmat. Kaikki koulut nimesivät itselleen kirjastoyhteyshenkilön, joka oli mukana tapaamisessa ja ottaa vastuun koulun ja kirjaston välisestä yhteistyöstä omassa yksikössään.

Informaatikko kävi yhteysopettajan kanssa läpi koulun kokoelman, suoritti poistot ja huolehti poistetun materiaalin kuljetuksesta. Samalla löydettiin uusia yhteistyötapoja sekä toimintamalleja, kuten teemapakettien rakentaminen opettajien toiveiden mukaan, lukudiplomin markkinointi sekä kirjastoauton käytön tehostaminen.

Alakoulujen kirjasarjat kerättiin yleisen kirjaston omistukseen, ja informaatikko teki niiden käytöstä ja kuljettamisesta logistiikkasuunnitelman sekä toteutti sen. 89 kirjasarjaa sisältää yhteensä 1710 nidettä, jotka laitettiin käyttökuntoon. Kaikki alakoulujen kirjasarjat ovat koko kaupungin oppilaiden käytössä. Yläkoulujen osalta tarvetta kirjasarjojen kierrättämiselle kaupunginlaajuisesti ei ole, sillä monisarjaisina ne pystyvät hyödyntämään hankkimansa kirjasarjat läpi vuoden taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Koulujen kanssa keskusteltiin laajasti koulukirjastotietokannasta, joka sisälsi joidenkin koulujen materiaalia. Koulut totesivat, että tarvetta ja resursseja varsinaisen rekisterin ja lainausohjelman käytölle ei ole. Yhdessä päätettiin luopua nykyisestä tietokannasta ja tallentaa rekisterin tiedot nykymuodossaan. Jos yleisen kirjaston tuleva kirjastojärjestelmä sisältää kouluille mielekkääksi koetun koulukirjasto-ohjelman, on materiaali käytettävissä välittömästi. Opetus- ja kirjastotoimi tekevät syksyn aikana yhteistyösopimuksesta, jonka mukaan opetuspalvelut tilaavat kirjastolta koulukirjastopalvelut 1.1.2014 alkaen toistaiseksi. Summaksi on määritelty 30 000 euroa (n. 5 euroa/perusopetuksen oppilas) vuosittain. Sopimuksen mukaisesti yleinen kirjasto huolehtii koko kaupungin koulukirjastotoiminnasta – kirjasarjoista, kouluyhteistyöstä, luokkakäynneistä, koulutuksesta, lainaustoiminnan takaamisesta sekä materiaalihankinnoista soveltuvin osin.

 Noin puolet koulutoimelta saatavasta korvauksesta käytetään opetus- ja kirjastotoimen yhteisen pedagogisen informaatikon palkkaamiseen, mikä on tärkein koulukirjastoiden toimintaan, niiden ammattimaiseen hoitoon sekä tasalaatuisuuteen vaikuttava seikka. Hänen tehtävänään on pitää yllä ja laajentaa opetustoimen, kirjaston ja kolmannen sektorin verkostoitumista, sekä toimia kaikkien osapuolten yhteisenä koordinaattorina. Pedagoginen informaatikko huolehtii yhdessä kirjaston sisällä olevien eri tiimien kanssa siitä, että kirjaston kouluille tarjoamat palvelut ovat toivottuja, ajantasaisia ja tavoittavat kaikki oppilaat yhdenvertaisesti. Hän seuraa opetussuunnitelmaa ja sen tulevia muutoksia sekä suunnittelee sisältöjä niin tiedonhaun, mediakasvatuksen kuin lukuharrastuksen edistämisenkin alueilla. Pedagogisen informaatikon toimi on ennen kaikkea koordinoiva, suunnitteleva, luova ja laaja-alainen aina hankinnasta ja koulutuksesta tapahtumasuunnitteluun saakka.

Yleinen kirjasto tulee huolehtimaan uusien kirjasarjojen hankinnasta alakouluille sekä on mukana auttamassa suunnitelmallisemman hankintapolitiikan tekemisessä koulukirjastoihin. Koulut toivoivat laajalti apua erilaisten vierailuiden ja tapahtumien organisointiin, mihin kirjasto pyrkii vastaamaan. Koulutus, tiedottaminen ja yhteydenpito nousivat koulujen puolelta esille. Tähän uusi pedagoginen informaatikko pystyy hyvin vastaamaan.

Hankkeen lopussa hämeenlinnalainen lasten- ja nuortenkirjailija Tapani Bagge vieraili Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kouluilla sekä kirjastoauto Bellassa puhumassa kirjoittamisesta ja kirjoistaan 3-6 - luokkalaisille sekä pääkirjastossa sekä Hätilän ja Jukolan lähikirjastoissa vinkattiin 10 eri kertaa 3-4 -luokkalaisille, yhteensä lähes tuhannelle oppilaalle.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeessa saatiin onnistuneesti kerättyä tietoa koulujen ja opetustoimen toiveista kirjaston palveluita koskien. Osaan näistä pystyttiin vastaamaan jo hankkeen puitteissa (kirjasarjat, vanhentuneet kokoelmat, yhteydenpito), ja sen aikana saatiin suunniteltua myös toimiva tulevaisuuden toimintamalli. Tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti on määritelty palvelukokonaisuus, joka sisältää luokkakäynnit, tiedonhaun- ja kirjastonkäytön opetuksen, lainaustoiminnan, yhteistyön koulujen kirjahankinnoissa ja muissa kirjastoasioissa, kirjasarjojen hankinnan ja logistiikan, koulutukset sekä pedagogisen informaatikon palvelut. Nämä palvelut voidaan yhteisten resurssien avulla tuottaa tasapuolisesti koko kaupungin kouluja ja oppilaita hyödyttävällä tavalla.

HYKin ja Tuomelan koulukirjastojen yhdistäminen Tuomelan lähikirjaston kanssa Hätilän kombikirjastoksi alkoi hankkeen aikana. Sen rekisteri siivottiin ja siirrettiin kokonaisuudessaan yleisen kirjaston tietokantaan. Hätilän kombikirjasto tulee palvelemaan koulujen ja kirjaston yhteistyötä koko kaupungin laajuisesti antamalla molemmille mahdollisuuksia erilaisten palvelukokonaisuuksien ja ideoiden testaamiseen. Hätilän kirjasto avattiin 16.9. 2013. Kirjasto toimii osin omatoimiperi- aatteella, kirjaston henkilökunta on paikalla maanantaista torstaihin klo 13-19 ja perjantaisin klo 12-16.

Sopimus kirjasto- ja opetustoimen välillä allekirjoitettiin joulukuussa 2013 ja helmikuun alussa 2014 aloittaa informaatikko työnsä koulukirjastoyhteistyön kehittämiseksi.  Noin puolet koulutoimelta saatavasta korvauksesta käytetään opetus- ja kirjastotoimen yhteisen pedagogisen informaatikon palkkaamiseen, mikä on tärkein koulukirjastoiden toimintaan, niiden ammattimaiseen hoitoon sekä tasalaatuisuuteen vaikuttava seikka. Hänen tehtävänään on pitää yllä ja laajentaa opetustoimen, kirjaston ja kolmannen sektorin verkostoitumista, sekä toimia kaikkien osapuolten yhteisenä koordinaattorina. Informaatikko huolehtii yhdessä kirjaston sisällä olevien eri tiimien kanssa siitä, että kirjaston kouluille tarjoamat palvelut ovat toivottuja, ajantasaisia ja tavoittavat kaikki oppilaat yhdenvertaisesti. Hän seuraa opetussuunnitelmaa ja sen tulevia muutoksia sekä suunnittelee sisältöjä niin tiedonhaun, mediakasvatuksen kuin lukuharrastuksen edistämisenkin alueilla. Informaatikon toimi on ennen kaikkea koordinoiva, suunnitteleva, luova ja laaja-alainen aina hankinnasta ja koulutuksesta tapahtumasuunnitteluun saakka.

Yleinen kirjasto tulee huolehtimaan uusien kirjasarjojen hankinnasta alakouluille sekä on mukana auttamassa suunnitelmallisemman hankintapolitiikan tekemisessä koulukirjastoihin. Koulut toivoivat laajalti apua erilaisten vierailuiden ja tapahtumien organisointiin, mihin kirjasto pyrkii vastaamaan. Koulutus, tiedottaminen ja yhteydenpito nousivat koulujen puolelta esille.

Loppuraportti: https://vanamo.verkkokirjasto.fi/c/document_library/get_file?uuid=fefbb870-6b6b-4eeb-973f-0d181b954920&groupId=10448

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€38 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€50 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€30 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 000

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
25kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 080henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000
 
okm
avi