Hakeutuvat palvelut ikäihmisille
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kemijärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Hietaniemenkatu 5
98100
Kirjaston puhelin : 
040 746 0267
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kemijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kemja
Y-tunnus : 
0191717-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Inkeri Kulpakko
Puhelin : 
040 838 7072
Sähköposti : 
inkeri.kulpakko@kemijarvi.fi
Kuvaus : 

Ikäihmiset on kasvava asiakasryhmä. Jotta kirjasto voisi palvella hyvin myös niitä ikäihmisiä, jotka eivät enää liikuntarajoitteen tai muun syyn takia voi itse käydä kirjastossa tai kirjastoautossa, tarvitaan sopivia hakeutuvan palvelun muotoja. Kemijärven kaupunginkirjastossa panostetaan erityisesti ikäihmisten palveluun vuonna 2013.

Hankkeen ensimmäinen vaihe

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään yhteistyötä kaupungin palvelutalojen kanssa viemällä kirjapaketteja näihin yksiköihin ja tarjoamalla kirjavinkkausta asukkaille. Kotona asuville ikäihmisille järjestetään kirjastossa avoin lukupiiri.

Kirjavinkkauksia palvelutaloissa tehdään kirjaston henkilökunnan voimin. Lukupiiriä vetämään pyydetään ulkopuolinen ihminen, jolle maksetaan palkkio työstä.

Hankkeeseen liittyy myös vapaahetoistyö. Vapaahetoiset osallistuvat avustajina mm. kuljetuksiin ja palvelutalokäynteihin. Jotta kauempana asuvat tai liikuntarajoitteiset pääsisivät lukupiiriin, autolliset vapaaehtoiset sitoutuvat kuljettamaan lukupiiriin tulijoita.

Vapaaehtoisia on jo alustavasti kyselty mukaan Kemijärvellä toimivan Uusi paikallisuus -hankkeen vapaaehtoisten ryhmästä. Uusi paikallisuus -hanke on kansalaistoiminnan kehittämishanke, ja siinä pyritään mm. hakemaan sopivia matalan kynnyksen vapaaehtoistöitä sellaisille ihmisille, jotka haluavat omalla panoksellaan kehittää oman paikallisyhteisönsä asioita.

Hankkeen toinen vaihe

Toisessa vaiheessa tehdään kokeiluluontoisesti kotipalvelua. Ikäihmisten lukupiiristä saatujen kokemusten ja muiden kontaktien perusteella kirjastolle otetaan n. 10 kotipalveluasiakasta, joille toimitetaan määrätyin väliajoin heidän toivomaansa kirjastoaineistoa suoraan kotiin (kotikäyntiasiakkaiden luona käydään n. kerran kuukaudessa tai sopimuksen mukaan).

Hankeen yhteydessä kirjaston henkilökuntaa koulutetaan tekemään hakeutuvaa kirjastopalvelua. Kirjaston henkilökunnasta kaksi työntekijää tekee pääasiassa kotipalvelukäynnit. Jos ensimmäisen vaiheen aikana vapaaehtoisista joku osoittaa kiinnostusta kotipalvelua kohtaan, vapaaehtoisia voidaan ottaa mukaan avustajiksi kotipalvelutoimintaan.

Hankkeen aikana kartoitetaan, millaisia kirjastopalveluja ikäihmiset haluavat. Palvelutalojen asukkaita ja kirjastossa kokoontuvan lukupiirin jäseniä haastatellaan, ja heidän toiveidensa mukaan pyritään ottamaan uusia palvelumuotoja kirjaston toimintaan. Myös kaupungin vanhuspalvelun työntekijöiden mielipiteitä ja toiveita kartoitetaan.

Henkkeen kustannukset koostuvat kuljetuskustannuksista, lukupiirin vetäjän palkkiosta ja henkilökunnan projektiin käyttämästä työajasta.    

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Yhteistyökumppaneina Kemijärven kaupungin Vanhus- ja vammaispalvelut, eläkeläisjärjestöt ja Uusi paikallisuus - Kemijärven osahanke.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hakeutuvat palvelut ikäihmisille –hanke toteutettiin vuoden 2013 aikana. Hanke toteutettiin kolmessa eri osioissa: kirjavinkkaukset ja lausunta Elinkaaritalolla alkuvuodesta, muistelupiiri kirjastolla kesällä ja kotipalvelukokeilu loppuvuodesta. 

Yhteistyö vapaaehtoisten kanssa oli yksi tämän hankkeen tavoitteista. Hankkeen alkuvaiheessa pyydettiin Kemijärven Lausujat –ryhmää mukaan käynteihin kaupungin päivätoimintayksikössä Elinkaaritalolla, koska kirjaston henkilökunta ei voinut irrottaa ajastaan viikoittaisia kirjavinkkauskäyntejä. Lausujien kanssa sovittiin käytännöistä ja aikataulusta. Tämän osaavan vapaaehtoisryhmän mukaan tulo mahdollisti säännölliset käynnit Elinkaaritalolla, mikä oli ollut siellä toiveena. Käytännössä joka viikko joko lausujien jäseniä tai kirjastonjohtaja/hankevastaava veivät Elinkaaritalon ikäihmisille kirjastoaineistoa, vinkkasivat ja lukivat kirjoja. Tämä oli yksi projektin onnistuneimmista osioista: aikataulut pitivät, toimintaa oli koko kevään ajan säännöllisesti ja yhteistyö Lausujien kanssa sujui saumattomasti.  Elinkaaritalosta saatu palaute oli myös hyvää. Suunnitelmissa on jatkaa Elinkaaritalokäyntejä yhteistyössä Kemijärven Lausujien kanssa.

Käynnit kaupungin hoivakodeilla jäivät vain yhteen kertaan. Yhteistyö näiden tahojen kanssa vaatii enemmän suunnittelua ja paneutumista, sillä asukkaiden vaihteleva kunto vaatii erityistä huomiota. Lisäksi hoivakotien vuorotyö aiheuttaa sen, että tieto henkilökunnan kesken ei kulje saumattomasti. Olisikin hyvä jatkossa löytää yksittäinen työntekijä hoivakodeilta, joka välittäisi viestiä kirjaston ja asukkaiden välillä. Nyt tieto ei oikein kulkenut, ja koimme, että henkilökunta piti käyntejä turhana.

Toisessa vaiheessa hankkeen puitteissa järjestettiin ikäihmisten muistelupiiri kirjastossa. Alun perin oli tarkoitus järjestää lukupiiri, mutta se muunnettiin muistelupiiriksi, johon kyllä kirjallisuus nivottiin mukaan. Tämän ajateltiin houkuttelevan paikalle niitäkin osallistujia, jotka vierastavat tavallista lukupiiriä.

Muistelupiirin vetäjäksi pyydettiin ilmaisutaidonohjaaja Erja Kärkkäinen, jolla on kokemusta ikäihmisten muistelutyön vetämisestä. Kirjastonjohtaja suunnitteli yhdessä Kärkkäisen kanssa sopivan tavan järjestää muistelupiiri. Lähtökohdaksi otettiin kirjallisuus, koska toiminta haluttiin nivoa kirjaston ydinalueeseen. Muistelupiireissä edettiin teemoittain. Vetäjä valitsi ennakkoon kullekin kokoontumiskerralle teeman ja keräsi siihen liittyvää kirjallisuutta muistelutyön virittäjäksi. Muistelupiiri oli mielenkiintoinen konsepti, mutta se ei saavuttanut suurta suosiota. Kävijöitä oli vain muutama. Yksi muistelupiiri vedettiin kaupungin palvelutalolla, ja siellä osallistujia oli enemmän. Tässä vaiheessa harkittiin, pitäisikö muistelupiirit siirtää kirjastosta palvelutalolle, mutta siihen ei lähdetty, sillä tiedotteissa oli jo kerrottu kirjastosta kokoontumispaikkana. Pyrkimyksenä oli saada myös ikäihmisiä houkuteltua kirjastoon.

Kynnystä osallistua pyrittiin madaltamaan hyvällä tiedottamisella. Muistelupiireistä kerrottiin normaalien tiedotuskanavien lisäksi eri yhteyksissä: kaupungin vanhuspalvelun työntekijöille välitettiin tiedotetta ja kirjastonjohtaja kävi kertomassa toiminnasta veteraani- ja eläkejärjestöjen tilaisuuksissa.

Uusi paikallisuus –hankkeen vapaaehtoisryhmää pyydettiin mukaan mahdollisiin kuljetuksiin ja saattamisiin, jotta kauempana asuvat tai liikuntarajoitteiset voisivat helpommin osallistua muistelupiiriin. Tämä oli myös yksi keino madaltaa osallistumiskynnystä.  Lopulta kukaan muistelupiiriin osallistujista ei kuitenkaan tarvinnut apua kyydeissä.

Hankkeen kolmas ja viimeinen vaihe oli kotipalvelukokeilu niille asiakkaille, jotka eivät itse voi käydä kirjastossa tai kirjastoautossa liikuntarajoitteen takia. Tämä osio jäi hyvin pieneksi, johtuen ajan puutteesta. Loppuvuodesta suunniteltiin kotipalvelua ja siitä tiedotettiin marraskuussa. Yksi asiakas ilmoittautui kokeiluun, ja kirjastonjohtaja kävi hänen luona kerran ennen hankkeen päättymistä. Kotipalveu silti kiinnosti ihmisiä, mutta sen kokeileminen vaatii ilmeisesti rohkaisua.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hanke opetti sen, että  kannattaa lähteä välillä ulos kirjastosta. Ja helpoiten se käy, kun on kohteena sellainen paikka, johon ihmiset muutenkin kokoontuu, kuten ikäihmisten päivätoimintapaikka Elinkaaritalo. Sen sijaan uuden toiminnan aloittaminen kirjaston sisällä vaatii enemmän promootiota, testausta ja kokeiluja. Ihmisten on vaikea lähteä mukaan, jos he eivät ole varmoja, mitä tilaisuudessa on tarjolla. Hyvät yhteistyökumppanit ovat yksi tekijä projektin onnistumisessa. Uusia ideoita ja toimintamalleja ei kannata kirjaston viedä käytäntöön yksin.

Hankkeen pysyviä vaikutuksia on yhteistyön lujittuminen kaupungin ikäihmisten päivätoiminnan ja Kemijärven Lausujien kanssa. Elinkaaritalon työntekijän kanssa olemme suunnitelleet alustavasti jatkoa ensi vuodelle. Myös Kemijärven Lausujat jatkavat yhteistyökumppaneina kirjaston kanssa.  Kotipalvelukokeilua jatketaan ainakin kevään 2014 ajan. Uutena avauksena vuonna 2014 ryhdytään suunnittelemaan tietotekniikan opastuksia ikäihmisille.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/08/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 500
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 524
Oma rahoitus yhteensä: 
€524

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
4henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
24kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
186henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000
 
okm
avi