Heili hehkeäksi - Etelä-Karjalan Heili -kirjastokimpan kokoelmat kuntoon
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Lappeenrannan maakuntakirjasto
Lappeenrannan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtakatu 47
53100
Kirjaston puhelin : 
05 6162341
Kirjaston sähköposti : 
kirjaston.toimisto@lappeenranta.fi
ISIL-tunnus : 
FI Lm
Y-tunnus : 
0162193-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi Parviainen
Puhelin : 
040 5949856
Sähköposti : 
paivi-linnea.potry@lappeenranta.fi
Hankkeen tavoite: 

Etelä-Karjalan kirjastot suunnittelevat ensimmäistä kertaa yhteisen aineistotietokannan, Etelä-Karjalan Heilin, muodostamista syksyllä 2012. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Yhteinen aineistorekisteri

Kuvaus : 

Etelä-Karjalan kirjastot suunnittelevat ensimmäistä kertaa yhteisen aineistotietokannan, Etelä-Karjalan Heilin, muodostamista syksyllä 2012. Alueella on tähän asti toiminut ainoastaan Imatran, entisen Joutsenon, Rautjärven ja Ruokolahden muodostama Priima-kimppa. Alueen kunnat ovat tehneet itsenäisesti omaa kokoelmatyötään, Priima-kimpan sisällekin on muodostunut ainoastaan käytännön tasolla joitakin linjanvetoja.

Yhteiseen aineistorekisteriin siirryttäessä alueen kirjastot pyrkivät myös yhteiseen kokoelmapolitiikkaan: haluamme yhtenäistää aineiston valintaperiaatteita, varastointi- ja poisto-ohjeita, kotiseutukokoelmien keräys- ja lainauskäytäntöjä. Tämä edellyttää olemassa olevien kokoelmien arviointia (kokoelmien laajuus, käsikirjastot, päällekkäiset varastot, ikä, kiertonopeus jne.).

Kokoelmien arviointityöhön palkataan kirjastonhoitaja, joka selvittää nykyisen tilanteen alueen kirjastoissa. Alkuselvityksen jälkeen kirjastot sopivat yhteisistä kokoelmapoliittisista pelisäännöistä ja tarvittavista toimenpiteistä. Hankkeen kirjastonhoitaja opastaa ja ohjaa kunkin kirjaston kokoelmien poisto- ja varastointitoimissa sovitun yhtenäisen linjan mukaisesti.

Hankkeen jälkeen Etelä-Karjalan kirjastoilla on elävät, laadukkaat, ajantasaiset ja tehokkaasti käytetyt kokoelmat. Tuleva Heili-kimppa ja käynnistyvät kuljetukset kirjastojen välillä antavat tähän uudet mahdollisuudet. Hankkeen aikana luotua yhteistä kokoelmapolitiikka päivitetään jatkossa. Se on osa alueellista kirjastostrategiaa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Etelä-Karjalan yleiset kirjastot

Aiemmat hankkeet: 

Kyyti -kirjastojen kokoelmat eläviksi

Joensuun seutukirjaston Piika ja luuta

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Etelä-Karjalan 9 kunnassa oli kevääseen 2013 saakka käytössä 7 eri tietokantaa ja 4 eri kirjastojärjestelmää. Vuonna 2012 käynnistyneessä Heili hehkeäksi –hankkeessa pyrittiin arvioimaan kirjastojen kokoelmat (kokoelmien laajuus, päällekkäiset varastot, ikä, kiertonopeus jne.) ennen yhteiseen aineistotietokantaan siirtymistä. Hankkeen tavoitteena oli myös yhteisestä kokoelmapolitiikasta sopiminen: halusimme yhtenäistää aineiston valintaperiaatteita, varastointi- ja poisto-ohjeita sekä kotiseutukokoelmien keräys- ja lainauskäytäntöjä. Kokoelma-arvioinnin taustalla olivat OKM:n tekemät Yleisten kirjastojen laatusuositukset.

 

Kokoelmien arviointityöhön palkattiin keväällä 2012 kirjastonhoitaja, joka keräsi eri kirjastoista ja tietokannoista hankkeen ohjausryhmän määrittelemiä tietoja. Hyvä peruslähtökohta työlle oli Tilastotietokanta. Ongelmaksi tietojen saannille muodostuivat kirjastojärjestelmät, joista sai ulos vain murto-osan siitä tiedosta, jota olisimme halunneet. Parhaiten tietoja sai Lappeenrannan Origo-järjestelmästä. Osittain tästä syystä hanketyöntekijä päätyi tekemään myös otostutkimuksia aineiston liikkumisesta ja käytöstä, esim. musiikkiaineistojen kohdalla.

 

Hankeraportista käy ilmi se, miten eri tavalla kokoelmia hoidetaan alueen kirjastoissa. Esimerkiksi aineistomäärärahat asukasta kohti vaihtelevat pienten kuntien oikein hyvästä tasosta isompien heikompaan (Imatra) ja myös poistoja tehdään hyvin eri tavalla eri kunnissa. Osittain hankintamäärärahojen taso heijastuu myös poisto- ja varastointikäytäntöihin. Kokoelmaselvitystyön rinnalla kokoelmia jo perattiin raskaalla kädellä useissa kirjastoissa, kun valmistauduttiin tuleviin konversioihin.

 

Yleensä ottaen Etelä-Karjalan kirjastoissa kokoelmat ovat hyvät. Monissa kohdin opetus- ja kulttuuriministeriön suositustaso ylitettiin reippaasti. Parannettavaa onkin juuri poistojen tasossa, jotta aineistot saataisiin paremmin esille ja asiakkaitten saataville. Lisäksi raportissa tuli selkeästi ilmi muuttunut asiakaskäyttäytyminen musiikin lainaamisen ja paperilehtien lukemisen suhteen, joka suuntaus on yhteneväinen koko maassa.

 

Hankkeen aikana Etelä-Karjalan kirjastoille kirjoitettiin myös yhteinen kokoelmapolitiikka, jonka kirjastonjohtajat hyväksyivät. Hankkeen päätteeksi järjestettiin koulutuspäivä, jossa esiteltiin valmistunut hankeraportti sekä muualla Suomessa tehtyjä vastaavia hankkeita (Jyväskylä, Helsinki). Samassa koulutuspäivässä esiteltiin myös uusia kirjastotiloja (Luumäki, Savonlinna).

Etelä-Karjalan kirjastojen Heili-kimppa muodostettiin vuoden 2013 aikana. Yhteinen tietokanta konvertoitiin marraskuun aikana ja tuotantokäyttö alkoi 4.12.2013.

 

Heili hehkeäksi –hankkeelle asetettiin tavoitteeksi, että hankkeen jälkeen Etelä-Karjalan kirjastoilla olisivat elävät, laadukkaat, ajantasaiset ja tehokkaasti käytetyt kokoelmat. Heili-kimppa ja käynnistyvät kuljetukset kirjastojen välillä antavat tähän uudet mahdollisuudet.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeessa tehtiin kuitenkin vasta kokoelmien perusselvitys ja annettiin suosituksia siitä, miten kokoelmatyötä tulisi jatkaa. Kokoelmia pitäisikin arvioida uudelleen, kun kimpan toiminta on lähtenyt kunnolla käyntiin ja selvityksessä saatuihin tietoihin on ollut mahdollista reagoida. Kokoelmien rakenne ei muutu vuodessa eikä kahdessakaan; isot muutokset vaativat useamman vuoden työn.

Hankkeen aikana luotua yhteistä kokoelmapolitiikka tarkastellaan ja päivitetään jatkossa valtuustokausittain.  Se on osa alueellista kirjastostrategiaa.

Aloituspäivämäärä : 
03/06/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€23 322
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 915
Budjetti euroissa yhteensä: 
€36 237
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€29 433
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 433

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
100henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
30henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000
 
okm
avi