Hyvän mielen lukutaito
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Tampereen kaupunginkirjasto
Tampereen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 152
33101
Kirjaston puhelin : 
0400985991
Kirjaston sähköposti : 
pirkko.lindberg@tampere.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tam
Y-tunnus : 
0211675-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Marjut Pohjalainen
Puhelin : 
0407738803
Sähköposti : 
marjut.pohjalainen@tampere.fi
Hankkeen tavoite: 

Hyvän mielen lukutaito -hankkeen tavoitteena on lukupiirin ja World Cafeen avulla lisätä mielenterveystietoutta helpolla tavalla kaikille kirjaston asiakkaille,  edistää suomen kielen lukutaitoa ja madaltaa lukemisen kynnystä suomen kieltä harjoitteleville sekä edistää kahdensuuntaista kotoutumista, jolloin kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat saavat tilaisuuden oppia kommunikoimaan keskenään.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osallistujat

Pidetyt sarjakuvalukupiirit

Kyselyn tulokset hankkeen jälkeen

Kuvaus : 

Hyvän mielen lukutaito -hankkeen tavoitteena on lukupiirin ja World Cafeen avulla lisätä mielenterveystietoutta helpolla tavalla kaikille kirjaston asiakkaille. Hankkeen toisena tavoitteena on edistää suomen kielen lukutaitoa ja madaltaa lukemisen kynnystä suomen kieltä harjoitteleville. Tavoitteena on myös kahdensuuntainen kotoutuminen, jolloin kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat saavat tilaisuuden oppia kommunikoimaan keskenään. Samalla opitaan eri kulttuureiden tapaa käsitellä mielenterveysasioita. Mielenterveyden lukutaitoa edistetään sarjakuvien avulla lukupiireissä ja World Cafe-illassa. hanke toteutetaan pääosin Hervannan kirjastossa, koska alueella asuu paljon maahanmuuttajaväestöä ja yhteistyö eri yhteisöjen kanssa on jo ennestäänkin vilkasta. 

Sarjakuvalukupiiri järjestetään viisi kertaa puolen vuoden aikana. Lukupiireissä keskustellaan suomen kielellä ennakkoon ilmoitetuista sarjakuvista. Sarjakuvissa on mielenterveyteen liittyviä teemoja. Lukupiireissä on mukana keskustelemassa aiheen tunteva psykologian asiantuntija ja/tai kokemusasiantuntija. Lukupiirikerroilla paikalla ei ole tulkkia. Lukupiiri on kaikille avoin ja sinne voi tulla ilmoittautumatta.

Lisäksi järjestetään yksi mielenterveysaiheinen World Cafe-ilta "Hyvän Mielen Kahvila". Se on n. kolme tuntia kestävä fasilitoitu, pienryhmissä tapahtuva keskustelu mielenterveyttä tukevista toimintatavoista ihmisten arjessa. Paikalla on mielenterveysasiantuntija. Jokaisessa pienryhmässä on luottamuksellisten keskustelujen mahdollistaja eli fasilitaattori. Hyvän mielen Kahvila on monikielinen ja siellä käytetään tulkkia kahdessa ryhmässä. Hyvän mielen kahvilaan on ennakkoilmoittautuminen. Kahvilassa syvennytään rauhassa mielenterveyden teemoihin ja etsitään ryhmäläisten kanssa heille saatavilla olevia matalan kynnyksen keinoja ratkaista kaikille arkielämässä eteen tulevia mielenterveyttä haastavia tilanteita yksilöllisesti ja yhteisötasolla.

Kohderyhmänä ovat suomea äidinkielenään puhuvat ja suomen kielen oppijat B-tasosta ylöspäin. World Cafe -keskusteluun voidaan ottaa myös halukkaita A-tason suomen kielen oppijoita.

Lisäksi pyritään tavoittamaan sosiaali-ja terveysalan sekä suomen kielen opiskelijoita, joiden opintoja hankkeeseen osallistuminen hyödyttäisi. He puolestaan voivat viedä hankkeessa oppimaansa mielenterveystietoutta omiin taustayhteisöihinsä. Hankkeessa syntynyttä yhdessä oppimisen mallia he voivat mahdollisesti soveltaa myöhemmin ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä.

Hankkeeseen palkataan koordinaattori. Hankekoordinaattorilla on lukupiiritapaamisissa tärkeä rooli keskustelun mahdollistajana, koska mukaan tulee sekä suomen kielen oppijoita, että suomea äidinkielenään puhuvia - ja koska aiheet voivat olla herkkiä.

Mielenterveyden lukutaito-hankkeen hyödyt ovat:

  • Kirjastoaineistoa hyödynnetään mahdollistamaan mielenterveysasiat helposti lähestyttäväksi.
  • Lisätään sarjakuvien tunnettavuutta ja niissä monipuolisesti esille tuotuja aihepiirejä
  • Lukemisen kynnystä madalletaan suomen kielen oppijoille sarjakuvien kautta.
  • Tiedonvälitystä ja tietoutta lisätään mielenterveyteen liittyvistä teemoista, niiden kohtaamisesta ja ratkaisemisesta.
  • Lisätään tietoa mielenterveyden tukeen tarjolla olevista palveluista.
  • Helpotetaan mielenterveydestä puhumista. Tämä on tärkeää kaikille, mutta erityisesti kirjaston maahanmuuttaja-asiakkaille, joille mielenterveyden teemat ovat kulttuuritaustasta riippuen toisinaan isompi tabu kuin suomalaisille.
  • Kulttuurit kohtaavat kirjaston tiloissa ja samalla edistetään yhteisöllisyyttä.
  • Vertaistietoa lisätään eri kulttuurien tavoista nähdä mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä.
  • Keskusteluista seuraa molemminpuolinen kotoutuminen.
  • Kehitetään uusi moniammatillinen käytäntö kotoutumisen parantamiseksi suomen kielen, sosiaali- ja terveysalan oppijoille kirjaston tarjoamia mahdollisuuksia käyttäen.

 

Yhteistyökumppanit. Työntekijät. Aika. Kustannukset

Yhteistyökumppaneita haetaan Tampereen kaupungin mielenterveystyön yksiköstä, kaupungin maahanmuuttajatyön yksiköstä, nuorisopalveluista, Tampereen keskiasteen oppilaitoksista ja kouluista, joissa on maahanmuuttajaopiskelijoita.

Hankkeeseen palkataan yksi 50 % työajalla toimiva hankekoordinaattori. Hän toimii myös keskustelun mahdollistajana eli fasilitaattorina lukupiiritapaamisissa.

Muut työntekijät toimivat palkkioilla : lukupiirikertoihin yhdestä viiteen alustajaa mielenterveydestä , yksi avustaja Hyvän Mielen kahvilaan , neljä fasilitaattoria ja kaksi tulkkia.

Koordinaattorin työnä on yhteistyöverkostojen luominen, mainostaminen, mielenterveyteen liittyvien materiaalien kokoaminen eri lähteistä, lukupiiritapaamisten organisointi ja fasilitointi, World Cafe:n fasilitaattorien kouluttaminen, illan mainostaminen, keskustelun järjestäminen, tulosten kirjaaminen ja hankkeen hallinnointi ja raportointi.

Koko hankkeen kesto on 8 kuukautta. Lukupiiri & World cafe toteutetaan 6 - 7 kuukauden aikana

Kustannukset:

50 % koordinaattorin palkka 8 X 1500 € = 12 000 €

Lukupiirien kustannukset: alustajien palkkiot 5x200 € = 1000 €

Hyvän mielen World Cafen kustannukset:

2 tulkkia & käännökset World Cafen tuloksista osallistujien omalle kielelle (max 2 kieliryhmää) = 1000 €

Pienryhmäkeskustelujen fasilitaattorien palkkiot 400 €

World Cafe:n tarjoilut 300 €

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hyvän mielen lukutaito-hanke suunniteltiin kolmeen tärkeään tarpeeseen. Ensimmäisenä tavoitteena oli lisätä mielenterveystietoa helpolla tavalla kaikille kirjaston asiakkaille. Toisena tavoitteena oli helpottaa kielen lukemisen harjoittelua suomen oppijoille. Yleisempänä tavoitteena oli kahdensuuntainen kotoutuminen: kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat saavat mahdollisuuden kommunikoida keskenään ja oppia toisiltaan.

Hanke suunniteltiin Hervannan kirjastolla. Lukupiiritapaamisten lisäksi oli tarkoitus järjestää mielenterveyteen liittyvä World Cafe -tilaisuus. Saadulla rahoituksella päätettiin panostaa viiden mielenterveysteemaisen sarjakuvalukupiirin toteuttamiseen. Hankkeeseen palkattiin projektikoordinaattoriksi FT Salome Tuomaala ajalle 15.5.-15.9.2017 25 % työajalla ja ajalle 16.9.-31.12.2017 50% työajalla.

Toteutetuissa viidessä sarjakuvalukupiirissä luettiin yhdessä sarjakuvia, tarjottiin mielenterveystietoutta matalalla kynnyksellä, ja parannettiin suomen kielen lukutaitoa. Neljännes lukupiirien osallistujista oli maahanmuuttajataustaisia suomen kielen oppijoita, kolme neljäsosaa suomea äidinkielenään puhuvia kantasuomalaisia. Keskusteluissa opittiin toisilta; siinä toteutui myös kahdensuuntaisen kotoutumisen tavoite.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Metsähalme, Freija: Oletko sokerihullu - Täysin uudenlainen sarjakuvapiiri käynnistyy Hervannassa
Hervannan Sanomat 13.9.2017
https://hervannansanomat.fi/oletko-sokerihullu-taysin-uudenlainen-sarjak...

Sarjakuvalukupiirissä pohditaan perheen merkitystä
Hervannan Sanomat 27.9.2017

Tuomaala, Salome: Hyvän mielen sarjakuvia
Lukupiireissä käytettyjen sarjakuvien tarkemmat esittelyt PIKI-kirjaston suosituksissa
http://bit.ly/2xs28G3

Tuomaala, Salome: Hyvä mieli sarjakuvista.
Blogikirjoitus Suomen mielenterveysseuran sivulla
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/hyv%C3%A4-mieli-sarjakuvista

Tuomaala, Salome: Ihmisyyden siedätyshoitoa
kolumni Hervannan Sanomat 15.11.2017

Tuomaala, Salome: Hyvän mielen sarjakuvalukupiiri. Koulutus kirjaston kuukausi-infossa 15.11.2017

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanketyö alkoi yhteistyökumppanien haulla. Yhteistyökumppaneita etsittiin muun muassa oppilaitoksista, jotta olisi saatu opiskelijaryhmä lukupiirin vakituisiksi kävijöiksi. Hankkeen alkamisajankohta ei ollut otollinen tällaiselle yhteistyölle. Oppilaitokset olivat hankkeen alkaessa lopettamassa kevätkauttaan ja syksynkin työsuunnitelmat oli lyöty lukkoon. Kiinnostusta kuitenkin löytyi sekä oppilaitoksilta ja Tampereen kaupungin maahanmuuttajatyöstä, jotka auttoivat lukupiirin mainoksia leviämään eri kohderyhmille hankkeen aikana.

Suunnitteluvaiheessa varmistettiin sarjakuvien helppo luettavuus. Sarjakuviksi valittiin lyhyitä kirjoja, ja niiden valinnassa auttoi henkilö, joka oli opetellut suomen kielen aakkosista lähtien kahden viime vuoden aikana. Näin varmistettiin se, että sarjakuvien tekstaus oli riittävän selkeää kaikkien halukkaiden luettavaksi. Projektikoordinaattori valitsi kirjat viidestä eri mielenterveysteemasta. Valitut sarjakuvat kertoivat syömishäiriöstä, perheestä sodan keskellä, työelämästä ja perfektionismista, mielenterveysdiagnooseista sekä elämänmuutoksesta ja maahanmuutosta. Kaikista aiheista löytyi luettavaksi teos, jossa oli ainakin ripaus toivoa tai huumoria.
Lukupiiri kokoontui Hervannan kirjaston lukusalissa viisi kertaa syksyn 2017 aikana. Syyskuussa kuultiin Tarinoita omasta kehosta. Sarjakuvana oli Hanna Koljosen Sokerihullu ja alustajana sarjakuvataiteilija, kokemusasiantuntija Viivi Rintanen. Lokakuussa keskusteltiin otsikoilla: Perhe on paras? ja Työn ilo ja kirous. Sarjakuvat olivat Zeina Abirachedin Pääskysen leikki ja Joanna Rubin Drangerin Neiti Tärkeä ja Uraputki. Alustajina toimivat perhetutkija Jaana Vuori sekä taiteilija ja tutkija Saara Särmä. Marraskuussa sarjakuvana oli Jarkko Vehviläinen: Kamala luonto. Minäkö hullu?, jonka pohjalta psykiatri Tapio Halla alusti. Joulukuun aihe oli Muutos mielen haasteena, josta alusti kansalaisaktivisti, tutkija Karim Maïche.

Kaikki toivotettiin tervetulleeksi kuulemaan kiinnostavia alustuksia, sekä jakamaan ajatuksia mielen voimavaroista. Viestinnässä käytettiin useita kanavia, jotta lukupiiri olisi avoin mahdollisimman monelle kirjaston asiakkaalle. Mainonnan sisällössä ja visuaalisessa ilmeessä painotettiin toivon ja mielen hyvinvoinnin näkökulmia. Mainonta tehtiin mahdollisimman selkeäksi ja kutsuvaksi myös suomen kielen oppijoiden näkökulmasta. Paikalle tulleista osallistujista neljäsosa oli suomen kielen oppijoita.

Mielenterveystiedon saamista edistettiin hankkeessa sarjakuvalukupiirien kirjavalinnoilla, asiantuntevien alustajien valinnoilla ja luottamuksellisen keskustelun tukemisella. Jokaisella lukupiirikerralla esiteltiin myös lisää sarjakuvia illan teemasta, sekä pidettiin tarjolla esitteitä mielenterveyspalveluista ja mielen hyvinvoinnin vertaistuesta. Mielenterveysteemaa pidettiin Hervannan kirjastossa esillä koko syksyn ajan esittelypöydällä, jossa oli sarjakuvia mielenterveydestä ja esitteitä mielen hyvinvoinnista.

Sarjakuvalukupiiri avasi keskustelun mielen hyvinvoinnista kaikille ja kurkistusluukkuja siihen, mitä kohtaamiseen ja yhdessä oppimiseen tarvitaan. Lukupiirin järjestelyjen kuluessa havainnoitiin kielellisen saavutettavuuden kysymyksiä käytännössä. Tärkein oivallus oli, että monikielisen ryhmän alustajan ja ohjaajan tehtävät ovat vaativia, varsinkin jos selkeällä suomella kommunikoimiseen ei ole rutiinia. Myös hyvä ja kokenut esiintyjä tai opettaja tarvitsee harjoitusta ja välineitä monikielisen ryhmän kanssa toimimiseen. Asian voi ratkaista niin, että lukupiirin vetäjä tukee kielenkäytön selkeyttä ja ymmärrettävyyttä omilla kysymyksillään ja kommenteillaan. Näin projektin koordinaattori toimi lukupiiritapaamisissa. On myös mahdollista kouluttaa vetäjät ja alustajat etukäteen monikielisen ryhmän pedagogiikkaan.

Tuloksena tehtiin havaintoja siitä, että kielellisen saavutettavuuden huomioiminen ei ole itsestäänselvyys. Lukupiirikerroilla kerättiin suuntaviivoja tapahtumien saavutettavuuden parantamiseen osallistujien kielitaidosta riippumatta. Alustajan on paitsi esitettävä asiansa kiinnostavasti koko ryhmälle, myös huomattava suomen kielen oppijoiden tarpeet kaikessa viestinnässään. Kuuluvuus, selkeys, visuaaliset virikkeet ja selkeä suomen kieli ovat välttämättömiä suomen kielen oppijoille, ja helpottavat kaikkien osallistumista. Lukupiirin vetäjän puolestaan täytyy huolehtia turvallisesta ja rennosta keskusteluilmapiiristä, muistaa seurata keskustelun kulkua suomen oppijoiden kannalta, pysäyttää keskustelu tarvittaessa tarkistaakseen pysyvätkö kaikki perässä, kirjoittaa vaikeita sanoja ylös, ja selittää ne.

Tampereen kirjaston työntekijöille tarjottiin kirjaston marraskuisessa kuukausi-infossa tietopaketti hankkeessa opituista käytännöistä. Lisäksi kolme kirjaston työntekijää sai yksityiskohtaisemman perehdytyksen lukupiirin käytännön kommunikointiin, ja osallistui lukupiiriin ammatillinen oppiminen mielessään. Tietoa lukupiirin käytännöistä kysyttiin myös kolmesta oppilaitoksesta ja järjestöstä, mutta koulutuksia ei ehditty järjestää projektikoordinaattorin vähäisen työajan takia. Turun Kaupunginkirjastolla suunniteltiin vastaavanlaisen mielenterveysteemaisen sarjakuvalukupiirin järjestämistä nuorille. Kaikille kyselijöille lähetettiin tiedoksi hankeraportti.

Jatkotoimenpiteet: 

Kokemuksia ja tuloksia tullaan hyödyntämään toiminnassa, esimerkiksi eri oppimisvaiheissa olevien suomen oppijoiden huomioimisessa kirjaston asiakkaina, sekä suomea äidinkielenään puhuvien ja suomen oppijoiden tilaisuuksien järjestämisessä.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 876
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 876
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
67henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
37henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hakemus on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi