Hyvän mielen palvelupaketit
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Lempäälän kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 39
37501
Bibliotekets telefonnummer : 
040 133 7391
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@lempaala.fi
ISIL-kod : 
FI-Lemp
FO-nummer : 
0150783-1
Ansvarsperson : 
Sarri Nykänen
Telefonnummer : 
0503839643
E-post : 
Sarri.Nykanen@Lempaala.fi
Projektets målsättning: 

Hyvän mielen palvelupaketit –projektissa mietitään yhdessä asiakasryhmien kanssa uusia palveluprosesseja, jotka liittyvät asiakkaiden elämänkaareen, elämäntilanteeseen tai muihin heidän palvelutarpeisiinsa vaikuttaviin asioihin ja osallistetaan näin kuntalaisia uuden kirjaston palveluiden suunnitteluun.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

1. Uuden kirjaston palveluprosessien asiakaslähtöisyys. Miten asiakkaiden kuuleminen on vaikuttanut palveluiden kehittämiseen, kun uusi kirjasto avataan.

2. Miten kirjaston tilasuunnittelu on onnistunut ottamaan huomioon asukkaiden tarpeet.

Projektbeskrivning : 

Vuonna 2014 Lempäälän kunnassa valmistui uusi kuntastrategia.

http://www.lempaala.fi/site/assets/files/1215/lemp_l_n_kuntastrategia_2014_2020_virallinen_versio.pdf

 Sen strategisissa päämäärissä painotetaan kuntalaisten hyvinvointia, johon liitetään palveluiden asiakaslähtöisyys, sujuvat palveluketjut sekä kuntalaisten osallistaminen. Strategia tekee näkyväksi niitä haasteita, joihin kirjastonkin tulee vastata.

Lempäälään suunnitellaan uutta kirjastoa, jossa ovet avataan selkosenselälleen ja johon kutsutaan toimimaan kuntalaiset, sekä yksityiset että yhdistykset ja kunnan muut tahot. Tilasuunnittelun pohjaksi tulee selvittää, millaisia toiveita ja tarpeita kunnan eri toimijoilla, kirjaston muilla sidosryhmillä, yhdistyksillä ja kuntalaisilla on tilojen suhteen. Millaista toimintaa haluttaisiin tuoda yhteiseen toimintaympäristöön, kirjastoon, joka on samalla myös monitoimitalo? Tällaisen selvityksen lähtökohtana on asiakasymmärrys – lähdetään asiakkaiden omista tarpeista heiltä kysyen, ei vain kirjastossa asioita päätellen.

Hyvän mielen palvelupaketit –projektissa on tärkeää miettiä yhdessä asiakasryhmien kanssa uusia palveluprosesseja, jotka liittyvät asiakkaiden elämänkaareen, elämäntilanteeseen tai muihin heidän palvelutarpeisiinsa vaikuttaviin asioihin. Prosessityön tuloksia voidaan myöhemmin kytkeä muihin kunnassa käynnissä oleviin ohjelmiin, kuten palveluverkkoa kartoittavaan palveluverkkoselvitykseen, jolloin se saa entistä parempaa näkyvyyttä. Lisäksi palveluprosesseja mietitään mahdollisten yhteistyökumppaneiden kannalta, jotta löydettäisiin mahdollisimman sujuvia palveluketjuja. Prosesseista tehdään kannustavia sekä myös työntekijälähtöisiä.

Lisäksi projektissa luodaan käyttöohjeet ja puitteet toiminnoille yhdessä toimijoiden kanssa. Uusi kirjasto rakennetaan myös kannustamaan omatoimisuuteen ja itsepalveluun, joten käyttäjien kanssa on rakennettava yhteiskuntasopimus, jolla tuetaan kuntalaisten sitoutumista uuteen kirjastoon. Tulevaisuuden kirjastoa suunnitellaan käytettäväksi myös aukioloaikojen ulkopuolella.

Projektissa on tarkoitus järjestää myös asukasiltoja ja työpajoja, joissa voitaisiin aktivoida kuntalaisia osallistumaan kirjaston toimintojen suunnitteluun. Kirjastoon voidaan myös perustaa osallisuusfoorumi, joka tuo asiakkaat entistä lähemmäksi kirjastopalveluita tuottaen elinkelpoisia toimintoja lähidemokratian keinoin uuden kirjaston valmistuttua. Kirjastosta halutaan aidon kohtaamisen ja todellinen matalan kynnyksen sekä hyvän mielen paikka kaikille kuntalaisille.

Projektin tarkoitus:

1)     palveluprosessien kehittäminen yhteistyössä henkilöstön sekä asiakas- ja yhteistyöryhmien kanssa

2)     käyttöohjeiden ja puitteiden luominen uuden kirjaston toiminnoille aktivoiden käyttäjiä

3)     asukasiltojen ja workshopien järjestäminen tulevaisuuden kirjastotoimintojen suunnittelussa sekä lähidemokratiaa tukevan osallisuusfoorumin perustaminen.

 

Projektin rahoitus:

Projektityöntekijä sivukuluineen 5 kk    17 000 €

Asukasiltojen ja workshopien järjestäminen,sisältää myös materiaalit ja mainonnan kulut 1500 €

Palkat - oma osuus 3500 €

Tilat, laitteet, materiaalit, painatukset – oma osuus  700 €

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Lempäälään suunnitellaan uutta kirjastoa, jossa ovet avataan selkosenselälleen ja johon kutsutaan toimimaan kuntalaiset, sekä yksityiset että yhdistykset ja kunnan muut tahot. Tilasuunnittelun pohjaksi haluttiin selvittää, millaisia toiveita ja tarpeita kunnan eri toimijoilla, kirjaston muilla sidosryhmillä, yhdistyksillä ja kuntalaisilla on tilojen suhteen. Millaista toimintaa haluttaisiin tuoda yhteiseen toimintaympäristöön, kirjastoon, joka on samalla myös monitoimitalo? Selvitystyön lähtökohtana oli asiakasymmärrys – lähdettiin asiakkaiden omista tarpeista heiltä kysyen, ei vain kirjastossa asioita päätellen.

Uuden kirjastotilan myötä toivotaan, että kuntalaiset ottaisivat tilan omakseen. Kirjastosta halutaan aidon kohtaamisen ja todellinen matalan kynnyksen sekä hyvän mielen paikka kaikille kuntalaisille. Hyvän mielen palvelupaketit -projektissa selvitettiin kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden toiveita ja tarpeita uusien kirjastotilojen suhteen. Selvitystyössä käytiin läpi erilaisia asiakasryhmiä ja pyrittiin löytämään uusia toimintamuotoja asiakaslähtöisesti. Käytännössä tätä toteutettiin järjestämällä keskustelutilaisuuksia ja työpajoja sekä toteuttamalla kyselyjä.

Lempääläläisten mielipiteitä haluttiin hankkeessa kuulla mahdollisimman monipuolisesti. Järjestimme avoimen yleisötilaisuuden, pystytimme pääkirjastoon Toiveiden seinän, perustimme Lempäälän uusi kirjasto -Facebook-ryhmän ja toteutimme kyselyjä. Lisäksi toteutimme alakouluille oppituntipaketin sekä järjestimme eri kohderyhmille (nuoret, lapsiperheet, eläkeläiset, maahanmuuttajat ja vammaiset) suunnattuja keskustelutilaisuuksia ja työpajoja. (Yleisötilaisuus, keskustelutilaisuudet, työpajat ja oppimateriaalipaketin pohjalta pidetyt oppitunnit on raportoitu tässä "tapahtumiksi".)

Myös nykyisiä ja mahdollisia yhteistyökumppaneita kuultiin keskustelutilaisuuksissa ja kyselyjen välityksellä. Useiden kunnan toimijoiden lisäksi keskusteluja käytiin Tredun opettajien ja paikallisten yhdisten kanssa. Yhteistyökumppaneille suunnattu kysely puolestaan välitettiin kunnan toimijoiden ja yhdistysten lisäksi myös seurakunnalle ja paikallisille yrityksille. Peruskoulun ja lukion opettajille toteutettiin oma kysely.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

ARVIOI TOIMENPITEITÄ JA VAIKUTUKSIA:

Hankkeessa ei juurikaan tavoitettu kirjaston ei-käyttäjiä, mutta muutoin erilaiset asiakasryhmät olivat keskusteluissa ja kyselyissä melko hyvin edustettuina. Koska keskusteluihin osallistui ja kyselyihin vastasi kuitenkin hyvin pieni osa Lempäälän lähes 23 000 asukkaasta, päästiin osallistujien kanssa usein läheiseen ja hedelmälliseen keskusteluyhteyteen. Ihmiset tosin ovat erilaisia, joten myös toiveet uuden kirjaston suhteet ovat erilaisia, mutta joitain selviä päälinjoja toiveissa on kuitenkin havaittavissa.

Lempäälän uutta pääkirjastoa odotetaan innokkaasti sekä kuntalaisten että nykyisten ja mahdollisten yhteistyökumppanien joukossa. Kirjaston perinteisten kirjallisuuteen keskittyvien tehtävien ohella uusi kirjasto nähdään vireänä kulttuurin monitoimitalona, jossa järjestetään monenlaista tapahtumaa ja toimintaa, ja joka on auki nykyistä enemmän. Tarkemmat tulokset on esitetty liitteenä olevassa hankkeen loppuraportissa.

Fortsatta åtgärder: 

Hankkeen tuloksia on esitelty uuden pääkirjaston suunnittelusta vastaavalle työryhmälle ja myös loppuraportti on luovutettu heidän käyttöönsä. Hanke on esitelty myös vapaa-aikalautakunnalle. Hankkeen tuloksia on nostettu esiin myös kirjastohenkilökunnalle suunnattujen suunnittelupäivien yhteydessä. Uuden kirjaston rakentamisen aloitus on lykkääntynyt alkuperäisestä suunnitelmasta; rakentaminen on nyt tarkoitus aloittaa kesällä 2018. Uusi kirjastorakennus valmistunee vuonna 2020. Rakennusprojektin lisäksi hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään kirjaston toiminnan kehittämisessä ja tapahtumatuotannossa.

Projektet börjar : 
01/10/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€18 500
Egen finansiering: 
€4 200
Budget sammanlagt: 
€22 700
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€25 507
Egen finansiering: 
€15 640
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
26kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
230henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti.

Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.