"Ihan tyhmii runoi!" – Nuorten näkökulmia kirjastoon
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kangasalan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 31 (Keskusaukio 2)
36201
Kirjaston puhelin : 
050 407 3903
Kirjaston sähköposti : 
kangasalan.kirjasto@kangasala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kang
Y-tunnus : 
1923299-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Taina Sahlander
Puhelin : 
050 373 8648
Sähköposti : 
taina.sahlander@kangasala.fi
Kuvaus : 

Avustusta haetaan nuorten, etenkin yläkouluikäisten, kirjastopalvelujen kehittämiseen Kangasalan kunnankirjastossa, kohteina erityisesti Kangasalan pääkirjasto ja Vatialan lähikirjasto. Hankkeen tarkoituksena on tavoittaa nuoret kirjastonkäyttäjinä nykyistä paremmin ja löytää luontevia väyliä ja välineitä nuorten, kirjaston ja muiden nuorten palveluja tuottavien keskinäiseen kohtaamiseen ja kanssakäymiseen. Hankkeessa 1) selvitetään nuorten kirjastonkäyttäjien ja ei-käyttäjien palveluja ja tiloja koskevia tarpeita ja toiveita, 2) koulutetaan kirjaston henkilökuntaa nuorten kohtaamiseen, ja 3) järjestetään osallistavia, työpajatyyppisiä tapahtumia.

Taustaa

Kangasala on kasvava, yli 30 000 asukkaan kunta Tampereen kaupunkiseudulla; kuntaan on viime vuosina muuttanut erityisen paljon lapsiperheitä. Kirjasto on kehittänyt lapsille ja lapsiperheille suunnattuja kirjastopalveluja varsin hyvin, ja lapsille on v. 2010 uudistetussa pääkirjastossa tarjolla kiitettävästi tilaa, tekemistä ja tapahtumia.

Kangasalalaisia 10-14 -vuotiaita nuoria kunnassa asui v. 2011 yli 1 800; 15-19 -vuotiaiden osuus oli yhtä suuri. Pääkirjaston tilasuunnittelussa ja -toteutuksessa nuoria ei otettu huomioon riittävän hyvin eikä heille ole tällä hetkellä tarjota paikkaa, jossa he voisivat vapaasti viettää aikaa kirjastossa.  Nuortenosasto on kokoelmapainotteinen ja toimii käytännössä osana lastenosastoa.

Tilaa, tekemistä, toimintaa

Nuoret tarvitsevat ensisijaisesti oman viihtyisän ja rauhallisen tilan, jossa voi viettää aikaa rennosti yhdessä tai yksin muita häiritsemättä. Olotilan lisäksi nuoret kaipaavat tekemistä ja toimintaa. Kunnan ydinkeskustan nuorisotila sijaitsee saman torin laidalla, mutta kaikki nuoret eivät käytä nuorisotilan palveluja. Nuorille suunnitellun oman oleskelu- ja toimintatilan puuttuminen on osaltaan aiheuttanut hankausta sekä henkilökunnan ja nuorten sekä muiden asiakkaiden ja nuorten välille. Kirjasto on kuitenkin suunniteltu tiloiltaan joustavaksi ja tilamuutoksia on mahdollista tehdä. Toisaalta tarvetta on luontevan kontaktipinnan ja keskusteluyhteyden luomiseen nuoriin sekä tiiviimpien yhteistyömuotojen kartoittamiseen myös yläkoulujen ja nuorisopalvelujen kanssa.

Uusi, pääkirjaston yhteyteen kiinteästi rakennettava kulttuuri-, kokous- ja näyttelytoimintaa tuottava Kangasala-talo valmistuu syksyllä 2014. Kirjasto- ja kulttuuripalveluille tarjoutuu mahdollisuus suunnitella yhteistyömalleja talon toimintaa pyörittävän Kangasala-talo Oy:n kanssa vuoden 2014 alkupuolesta lähtien esim. nuorille suunnattavan työpaja- ja tapahtumatoiminnan osalta. Kunta on tehnyt tilasuunnitelmia myös vanhan valtuustosalin muuttamisesta kulttuuritoimijoiden käyttöön Kangasala-talon valmistuttua. Tilahanke tuo toteutuessaan sopivaa työpaja- ja tapahtumatilaa myös nuorten ulottuville.

Nuoret mukaan suunnitteluun

Vatialan lähikirjasto avataan uusissa, saneeratuissa veturikorjaamon tiloissa Pitkäjärven koulun (yläkoulu) pihapiirissä vuodenvaihteessa 2013-14. Samassa rakennuksessa kirjaston kanssa toimii nuorisotila. Yhteistyökumppanit ovat lähellä, ja toimijoiden kesken olisi siten erityisen luontevaa perustaa kirjaston tai laajemmin nuorten vapaa-aikapalvelujen käyttäjäraati. Lähikirjaston toimintakonseptia on niin ikään mahdollista muokata alkuvaiheessa kohtalaisen helposti.

Hankkeen aikataulu ja toteutus

Hanke alkaa syksyllä 2014 ja päättyy toukokuun lopussa 2015. Syksyllä 2014 rekrytoidaan projektityöntekijä, joka 

  • selvittää nuorten kirjastonkäyttäjien ja ei-käyttäjien palveluja ja tiloja koskevia tarpeita ja toiveita, ja selvittää myös henkilökunnan toiveita
  • järjestää osallistavia, työpajatyyppisiä tapahtumia ja luo kontakteja ja pohjaa toiminnan jatkuvuudelle projektin jälkeenkin
  • järjestää asiantuntijakoulutusta kirjaston henkilökunnalle nuorten kohtaamiseen.

Kustannusarvio

  • Henkilöstökulut: projektityöntekijän palkka 9 kk (60 % työajalla) 18 000 €, kirjaston henkilökunnan oman työn osuus 2 000 €
  • Asiantuntijapalvelut mm. koulutus, tilasuunnittelu 4 000 €
  • Palvelujen osto 2 500 €
  • Tarvikkeet, tiedotus  1 500 €
  • Matkakustannukset 500 €
  • Työtilavuokra, laite- ja työvälinekustannukset 1 000 €

 Yhteensä 29 500 €

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen kohderyhmänä olivat yläkouluikäiset nuoret ja tavoitteena luoda heihin nykyistä parempi kontakti. Hanketyöntekijä työskenteli 1.1. - 31.5. 60 %:n työajalla. Hankesuunnitelman mukaisesti hänen tehtävänsä oli

- järjestää nuorille osallistavia, työpajatyyppisiä tapahtumia ja luoda kontakteja ja pohjaa toiminnan jatkuvuudelle

-  selvittää nuorten kirjastonkäyttäjien ja ei-käyttäjien palveluja ja tiloja koskevia tarpeita ja toiveita, ja selvittää myös henkilökunnan toiveita

-  järjestää asiantuntijakoulutusta kirjaston henkilökunnalle nuorten kohtaamiseen.

 

Hankkeen myötä tavoitteeksi tuli luoda pääkirjastoon nuorille oma, viihtyisä tila. Nuorten toiveita kartoitettiin yhdessä kirjastossa pidetyssä työpajassa ja lisäksi tekemällä kysely nuorisotiloilla. Pääkirjaston musiikki- ja taideosastolla nuortenosaston lähellä sijaitseva oleskelupaikka tuunattiin nuorille mieleiseksi kevyillä kalusteratkaisuilla ja järjestelemällä aineistoa uudelleen. Kirjaston rahoituksella ostettiin värikkäitä raheja ja hankerahoilla järjestettiin tuunaustyöpaja, jossa tilassa oleva pöytä uudistettiin maalaamalla pöydäkanteen kiinnitettävät vaihdettavat palaset raikkailla väreillä. Tuunauspajan lisäksi järjestettiin graffitipaja. Työpajat olivat osa "Nuoret valtaavat Kangasala-talon"-teemapäivää ja järjestelyapua saatiin Kimmo Pyykkö -taidemuseosta. Työpajat olivat suosittuja, niihin osallistui 55 nuorta.

Hankerahoituksella hankittiin myös kolme iPad-tablettia, joista kahta nuoret voivat käyttää kirjaston tiloissa ja yksi on varattu henkilökunnan käyttöön.

Viestintää kohennettiin luomalla kirjastolle Instagram-tili ja henkilökuntaa opastettiin tekemään päivityksiä.

Kirjaston henkilökunnalle järjestettiin toukokuussa ja syyskuussa koulutusta nuorten kohtaamisesta. Kevään koulutukseen (kaksi samansisältöistä luentoa) osallistui 12 ja syksyn koulutukseen 16 työntekijää.

Koska rahoitusta saatiin hiukan yli kolmannes anotusta, hankesuunnitelmaa tiivistettiin. Työntekijän työsuhde päättyi toukokuun lopussa, mutta hanke jatkui omin voimin syyskuulle asti. Suurin osa suunnitellusta toteutui. Tarkoitus oli, että hanketyöntekijä olisi ollut enemmän läsnä kirjaston arjessa ja osallistunut mahdollisten ongelmatilanteiden selvittelyyn. Hänen työaikansa kului kuitenkin pääasiassa kartoitusten ja selvitysten tekemiseen ja koulutusten ja muiden tapahtumien organisointiin.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjaston tiedotustiimi jatkaa sosiaalisen median kanavien parissa ja laatii kirjastolle some-toimintamallin. Facebook-päivitysten lisäksi Instagramin käyttö vakiinnutetaan.

Nuorten tilaa laajennetaan tiivistämällä ja karsimalla musiikkiosaston kokoelmaa.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€22 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€29 500
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€14 474
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 474

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
28henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
58henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014