Ikä ei ole este
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Forssan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 55
30101
Kirjaston puhelin : 
03 41415400
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@forssa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Forka
Y-tunnus : 
0145626-1 (Forssan kaupunki)
Yhteyshenkilön nimi : 
Maarit Järveläinen-Kannisto
Puhelin : 
03 41415400
Sähköposti : 
maarit.jarvelainen@forssa.fi
Hankkeen tavoite: 

Projektin tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten palvelutarpeet Louna-kirjastojen alueella ja käynnistää uusia toimintoja.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Henklökunnan koulutus, palvelujen markkinointi

Kuvaus : 

Kuntastrategioiden mukaan Lounais-Hämeessä halutaan parantaa vanhusten elämän laatua ja kehittää heidän tarvitsemiaan palveluita. Esimerkiksi Forssan kaupunki on nimennyt vanhukset toiseksi strategiseksi ”keihäänkärjeksi”. Myös puhtaasti kirjaston kannalta ikääntyvät asiakkaat ovat merkittävä käyttäjäryhmä. Louna-kirjastoilla, eli Forssan kaupunginkirjastolla sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnankirjastoilla, on kuitenkin nykyisellään hyvin vähän ikäihmisille tarkoitettuja erityispalveluja.

Projektin tavoitteet ja toteutus

Projektin tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten palvelutarpeet Louna-kirjastojen alueella ja käynnistää uusia toimintoja.

1. Kartoitetaan ikäihmisille suunnattu erityispalvelujen tarve

Esimerkiksi kuntien vanhuspalveluiden, vanhusneuvoston ja eläkeläisjärjestöjen avulla pyritään selvittämään, millaisia kirjastopalveluja ja missä laajuudessa ikäihmiset haluavat kotiin, erilaisiin palvelukeskuksiin tuotuna tai kirjaston tiloissa. Keskeinen kartoituskohde on liikuntaesteisten vanhusten kotipalvelun tarve. Aktiivisten ikäihmisten toiveita kartoitetaan Forssassa jo aiemmin Kuulto-projektin yhteydessä lapsiperheille käytetyllä Kulttuuriluotain-menetelmällä.

2. Etsitään yhteistyökumppaneita

Toiminnan toteuttamista varten kartoitetaan mahdollisuudet yhteistyöhön kuntien vanhuspalveluiden kanssa. Myös yhteistyömuotoja yhdistysten, ja kotipalvelusta puhuttaessa vanhusten lähipiirin kanssa etsitään. Edelleen selvitetään, mitä toimintaa olisi mielekästä kehittää Louna-kirjastojen välisenä yhteistyönä tai alueen kirjastoautopalveluja hyväksi käyttäen.

3. Kehitetään ikäihmiset tavoittavia toimintamuotoja

Kotipalveluun kehitetään erilaisia malleja standardoidusta valmispaketista räätälöityyn palveluun (muunnellen palvelun tarjoamisen useutta, aineiston valinnan tapaa, yhteydenpitotapaa, kuljetusratkaisuja jne.).

Erilaisiin palvelukeskuksiin luodaan alkukartoituksen perusteella räätälöity malli, mitä palveluja kirjasto voi tuottaa juuri heille.

Aktiivisille ikäihmisille voidaan järjestää kirjastolla monipuolista kirjastopalvelujen käyttöä aktivoivaa ohjelmaa. Projektissa testataan alkukartoituksessa nousseiden uusien ideoiden toimivuutta tilaisuuksien ja toiminnan järjestämisessä.

Projektityöntekijä innostaa ja kouluttaa vakituista henkilökuntaa. Hän luo yhdessä Louna-kirjastojen henkilökunnan kanssa mahdollisimman valmiita ohjelma- ja/tai materiaalikokonaisuuksia, joita voidaan käyttää kaikissa kirjastoissa.

4. Palveluiden markkinoimiseksi järjestetään senioriviikko

Projektin loppupuolella järjestetään tapahtumaviikko ikäihmisille uusien toimintamuotojen markkinoimiseksi. Viikon aikana järjestetään myös tietoiskuja esim. Celiasta, paikallisesta senioritoiminnasta jne.

Projektiorganisaatio
Palkattu osa-aikainen projektityöntekijä (60 % työaika, 15 kk) ja Louna-kirjastojen johtajat.

Aikataulu
04-05/2013: Työntekijän rekrytointi, työpisteen rakentaminen
06-08/2013: Projektityöntekijä täsmentää projektisuunnitelmaa ja –aikataulua, aloitetaan palvelutarpeiden kartoitukset Kulttuuriluotain- ym. menetelmillä
09/2013-05/2014: Kartoitetaan yhteistyökumppaneita ja jatketaan palvelutarpeiden kartoitusta, kehitetään ja kokeillaan toimintamuotoja  (tilaisuuksia, ”esitysformaatteja”, materiaalipaketteja jne.), kehitetään toimivia käytäntöjä palvelujen (esim. kotipalvelujen) tuottamiseksi
06-08/2014: Koulutetaan koko Louna-kirjastojen henkilökuntaa, markkinoidaan uusia palveluja (esim. Senioriviikon valmistelu), aloitetaan raportointi
09/2014: Uudet palvelut toimivat kirjastojen omin voimin

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Louna-kirjastokimppa:
Humppilan kunnankirjasto, Iisakinkuja 3, 31640 Humppila (kirjasto@humppila.fi)
Jokioisten kunnankirjasto, Keskuskatu 23, 31600 Jokioinen (jokioisten.kirjasto@jokioinen.fi)
Tammelan kunnankirjasto, Kirkkoahteentie 1, 31300 Tammela (tammelan.kirjasto@tammela.fi)
Ypäjän kunnankirjasto, Hossintie 2,  32100 Ypäjä (ypajan.kirjasto@ypaja.fi)

Aiemmat hankkeet: 

Esim. Juuassa samantyyppinen kunnallinen Lainaa ja lue! –hanke ja Oulaisissa KirjaVirkku-hanke.
Kulttuuriluotain-menetelmästä on saatu Forssassa kokemuksia Jyväskylän yliopiston kulttuuripalvelujen kehittämishankkeessa, Kuulto-projektissa (kohderyhmänä lapsiperheet).

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Projektin esittely hankepäivässä Hämeenlinnassa 11.9.2014

Louna-kirjastojen senioriviikon ohjelma 20.10.-24.10.2014

Ikäihmiset-osio uudistuneilla Louna-kirjastojen kotisivuilla.

Blogiteksti, jossa esimerkki kulttuuriluotain-menetelmän käytöstä.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektin toteuttaminen

Syyskuun 2013 alusta Forssan kirjastoon palkattiin lisätyövoimaa niin, että aikuistenosastonjohtaja pystyi työskentelemään projektissa kolme päivää viikossa. Louna-kirjastojen johtajat osallistuivat projektia koskevaan päätöksentekoon ja toteuttivat ehdotettuja toimenpiteitä omissa kirjastoissaan harkintansa mukaan. Osa-aikaisuus osoittautui hyväksi ja joustavaksi ratkaisuksi. Työskentelytapa toimi muutenkin osittain, mutta säännöllisesti kokoontuva projektiryhmä olisi kenties tehostanut projektin etenemistä ja kirjastojen välistä vuorovaikutusta.

Ikäihmisten palvelutarpeen kartoittaminen

Ikäihmisten palvelutarpeen kartoittamiseksi ja yhteistyökumppanien löytämiseksi oltiin projektin alussa yhteydessä vanhustoimeen. Jokaisessa kunnassa järjestettiin myös tapaaminen, johon kutsuttiin eläkeläisjärjestöjen ja muiden ikäihmisten kanssa toimivien yhdistysten edustajia. Jatkossa vastaava tapaaminen järjestettiin myös Ystävän Kammarissa, joka on Forssassa sijaitseva vapaaehtoistyön keskus.

Ystävän Kammari onkin osoittautunut hyväksi yhteistyökumppaniksi. Jokioisilla yhteistyötä tehtiin erityisesti seurakunnan eläkekerhon kanssa. Tammelassa kirjasto ja Karjalaseura perustivat yhteisen lukupiirin. Humppilassa kirjasto on osallistunut tarvittaessa kunnantalolla tapahtuviin ikäihmisten kokoontumisiin.

Yksittäisten ikäihmisten palvelutarvetta selvitettiin toivekartoituksena kulttuuriluotain-menetelmällä. Tämä tarkoitti yhteydenottoa 45:een Louna-kirjastojen alueella asuvaan eläkeläiseen. Heistä mukaan lähti 21. Jokaiselle heistä luovutettiin henkilökohtaisesti ”luotain”, johon oli esikyselyn pohjalta laadittu erityyppisiä tehtäviä koskien kirjastoa, lukemista, elämänhistoriaa sekä suhtautumista erilaisiin elämänilmiöihin. Luotaimia palautettiin 18. Myös luotainten palautus tapahtui henkilökohtaisesti. Luodattaville järjestettiin vielä yhteinen tilaisuus, jossa keskusteltiin esille nousseista asioista ja esiteltiin luotainten pohjalta mahdollisesti toteutettavia toimenpiteitä.

Luotainten antia on käyty läpi ja kehitelty palveluiksi työpajamenetelmällä. Kulttuuriluotainta on esitelty myös maakuntakirjaston koulutustilaisuuksissa. Haasteena kulttuuriluotaamisessa on siihen kuluva aika. Toteutusvaihe on työläs. Samoin tulosten löytyminen vaatii työstämistä. Parhaimmillaan menetelmä tarjoaa kuitenkin portin uudenlaisiin näkökulmiin ja ideoihin sekä osallistavan yhteyden kirjaston asiakkaisiin.

Kotipalvelu ja kirjastoautot

Kirjaston kotipalvelu käynnistyi Forssassa ensin yhteistyössä kaupungin vanhustoimen (1.1.2014 alkaen osa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymää) kanssa. Malli tähän oli saatu Hämeenlinnan kaupunginkirjastolta. Lopulta käytännön yhteistyökumppaniksi löytyi kuitenkin Ystävän Kammari. Asiakkuuden tarve kartoitetaan edelleen myös kunnallisessa kotipalvelussa, mutta nyt asiakkuus voi syntyä muutakin kautta. Kirjaston kirjakassit kuljetetaan osana Ystävän Kammarin kauppakassi-palvelua. Myös Jokiosilla ja Tammelassa kotipalvelua on käynnistetty. Ypäjällä kotipalvelua oli jo toteutettu.

Tammela selvittää vielä mahdollisuuksia kotipalveluun osana kirjastoautopalvelujen tehostamista. Forssassa kirjastoauton roolia ikäihmisten palveluna pyrittiin selkeyttämään tiedottamalla heille tehostetusti keskusta-alueen pysäkeistä sekä perustamalla uusi pysäkki alueelle, johon on muuttanut paljon eläkeläisiä.

Muistelupaketit

Lähinnä palvelukeskuksille suunnatuksi toimintamuodoksi valikoitui saadun palautteen pohjalta muistelu- ja teemapakettien tarjoaminen. Niitä voi käyttää esimerkiksi toimintatuokion virikemateriaalina. Paketit voidaan rakentaa joko pysyviksi tai kerätä tarvittaessa.

Forssan museossa oli jo koottuna Siromuistot-kokonaisuus, johon on koottu mm. vanhoja valokuvia sekä vanhoja tehdastyöhön liittyviä esineitä ja kangastilkkuja. ”Siromuistot” siirrettiin kirjastosta lainattavaksi ja sille rakennettiin rinnakkaispaketti ”Kaimmaar sää muistat?” mm. Forssa-aiheista kirjoista ja elokuvista sekä vanhoista koululaulu- ja lukukirjoista. Projektin aikana koottiin toivomuksesta myös Koijärveä käsittelevä muistelukokonaisuus. Lisäksi hankittiin saatavilla olevaa muistihäiriöisille suunniteltua materiaalia. Kokoelmaa on tarkoitus täydentää jatkossa. Muistelupaketteja voisi myös koota eri teemoista ja tarjota esim. päiväkodeille.

Muistelupaketteihin, tai viriketuokiomateriaaleihin tai teemakasseihin, sisältyy runsaasti mahdollisuuksia. Mutta oikeanlaisten sisältöjen valinta, markkinointi sekä käyttötapojen tarkentaminen ja monipuolistaminen vaativat kuitenkin vielä lisäsuunnittelua ja tiiviimpää yhteistyötä palvelukeskusten kanssa.

Henkilökohtainen opastus

Forssan kirjastossa on jo ollut mahdollista varata aika henkilökohtaiseen tietotekniseen opastukseen. Asiakkaat ovat olleet enimmäkseen ikäihmisiä. Koska projektin kuluessa ja muutenkin on käynyt ilmi, että monet ikäihmiset arvostavat kirjastossa juuri henkilökohtaista palvelua, laajensimme ajatusta niin, että ajan voi varata myös esimerkiksi lukuvinkkien saamiseksi tai lukukokemuksen jakamiseen. Palvelu on mahdollinen kaikille, mutta sitä markkinoidaan ensisijaisesti ikäihmisille. Myös muut Louna-kirjastot pyrkivät tarjoamaan henkilökohtaista opastusta resurssiensa mukaan.

"Kirjasto kaikille"

Samoihin aikoihin kuin ”Ikä ei ole este” käynnistyi Celian ”Kirjasto kaikille” –projekti. Siinä pyritään saamaan Celian palvelut tavoitettaviksi oman lähikirjaston kautta. Koska tarve käyttää Celian palveluja syntyy usein ikääntymisen myötä, oli luontevaa, että Forssan kirjasto lähti yhdeksi hankkeen pilottikirjastoista. Nyt Louna-kirjastojen kautta voi lainata Celian aineistoa. Celianetin käytön opastusta varten voi varata henkilökohtaisen ajan. Forssaan on perustettu lukemisesteisten pisteet sekä aikuisten että lasten ja nuorten osastolle, Jokioisille aikuisten osastolle.

Celia-yhteistyö on osoittautunut hedelmälliseksi ja lisännyt huomattavasti asiakkaille tarjottavien äänikirjojen määrää. Jo projektin alussa järjestettiin myös Celian esittelytilaisuus, johon kirjastojen henkilökunnan lisäksi osallistui vanhuspalvelujen työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Lukemisesteisten asiakkaiden tavoittaminen on kuitenkin haastavaa ja vaatii vielä lisää työtä.

Louna-kirjastojen senioriviikko

Yhdistystapaamisissa ja esim. Ystävän Kammarin seniorimessuilla keräsimme toiveita mm. kirjastoissa järjestettävien tapahtumien sisällöstä ja ajankohdasta. Näitä toiveita pyrimme toteuttamaan Louna-kirjastojen senioriviikolla 20.-24. 10.2014. Samoin esittelimme muistelupaketteja ja lukemisesteisten palveluita. Ohjelmassa oli mm. kirjailijavierailuita (Ritva Ylönen kertoi Kalle Päätalosta Forssassa ja Heikki Luoma vieraili Jokioisilla), muistiluento (Jokioisilla) sekä runoesityksiä (Jokivarsien lausujat esittivät toiverunoja). Lapsuuskuvauksia ja ikäihmistä kertovia romaaneja vinkattiin Humppilassa ja Tammelassa. Vaikka pyrkimyksenä oli vastata toiveisiin, viikon tapahtumat vetivät väkeä vaihtelevasti, keskimäärin kuitenkin kohtuullisesti.

Tiedottaminen ja yhteydenpito

Projektin kuluessa keskeiseksi osoittautui ikäihmisille suunnattu tiedottaminen. Tämän vuoksi esim. Louna-kirjastojen uusittuihin kotisivuihin haluttiin sisällyttää erityinen ikäihmisten näkökulma.  Eläkeläisjärjestöt ja muut yhdistykset edustavat isoa joukkoa kirjaston todellisia ja potentiaalisia asiakkaita, joten on tärkeää, että kirjasto näkyy ja muistetaan yhdistysten arjessa. Yhteydenpito voi jatkossa tapahtua esim. säännöllisesti lähetettävän tiedotteen muodossa. Useilla yhdistyksillä on myös säännöllisiä kokoontumisia, joihin ne mielellään kutsuvat kirjaston vieraaksi.

Yksi toivekartoituksessa esiin tulleista asioista oli lukuvinkkien tarve. Forssan kirjastossa on jatkossa tarkoitus järjestää pari kertaa vuodessa uutuuksien ja muun kirjallisuuden vinkkausta. Tilaisuuksien järjestäminen päiväsaikaan ja markkinointi esim. juuri yhdistystiedotteessa suuntaisi niitä ikäihmisille, vaikka osallistuminen ei olisi mitenkään rajoitettua.  Silloin kun tapahtuma on kirjastossa, toteutuspaikkana olisi kirjaston lukusali, jota on tuunattu viihtyisämmäksi toivekartoituksessa esiin nousseiden ajatusten pohjalta.

Kokonaisuudessaan projekti auttoi näkemään ikäihmiset selvästi omana kohderyhmänään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikkien heille sopivien toimintamuotojen tulisi olla vain ikäihmisille suunnattuja. On kaikin puolin taloudellisempaa selvittää, miten perustaltaan sama palvelu voidaan suunnata hieman eri muodossa eri kohderyhmille. Projektin perusteella paras keino ikäihmisten palvelujen kehittämiseen on yhteistyömuotojen etsiminen ja kehittäminen niin kirjaston ja kunnan sisällä, kimpan kirjastojen kesken kuin eri yhteistyökumppanien kanssa.

Jatkotoimenpiteet: 

Mahdollisia jatkohankkeita voisi poimia useita. Yhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä voisi syventää esim. rinnakkain kirjallisuuden avaamisen kanssa. Aiheeltaan ikäihmisiä käsittelevää tai kiinnostavaa aineistoa vinkattaisiin niin, että tilaisuus toimisi samalla myös esim. henkilökunnan koulutuksena. Vinkkaajat voisivatkin tällöin olla ainakin osaksi ikäihmisiä. Myös ikäihmisten kohtaamiseen ja esim. muistisairauksiin liittyvä koulutuksen tarve on henkilökunnan keskuudessa ilmeinen ja voisi olla toteutettavissa esimerkiksi maakuntakirjastotasoisena. Muistelupakettien tyyppiset aineistokokonaisuudet kirjastoaineistona ansaitsisivat varmasti oman jatkohankkeensa. Samoin lisää paneutumista vaatii lukemisesteisten asiakkaiden tavoittaminen sekä heille suunnattujen palvelumuotojen kehittäminen.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€31 010
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 290
Budjetti euroissa yhteensä: 
€44 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€45 708
Oma rahoitus yhteensä: 
€15 708
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
9kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
108henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
14kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
227henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000