Iloa ihmisille, valoa vanhimmille
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pöytyän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kyröntie 16
21800
Kirjaston puhelin : 
040 6722 968
Kirjaston sähköposti : 
kyron.kirjasto@poytya.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Potki
Y-tunnus : 
1929519-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Laila Uusitalo
Puhelin : 
0401435701
Sähköposti : 
laila.uusitalo@poytya.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on lisätä Pöytyän laitoksissa asuvien ikäihmisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia tuomalla heidät mukaan kirjaston toimintaan ja lisäämällä heidän kontaktejaan ympäröivään yhteiskuntaan. Hanke edistää yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä sekä sukupolvien kohtaamista. Lasten ja nuorten osalta tavoite on vahvistaa heidän tuntemustaan omista juuristaan kotipaikkakunnalla sekä heidän medialukutaitonsa ja tiedonhakutaitojensa kohentuminen hankkeessa tehtävien ryhmätöiden avulla. Kasvatuksellisia tavoitteita lapsille ja nuorille ovat hyvien tapojen oppiminen, elämänkaaren vaiheiden ymmärtäminen, kokemus sukupolvien ketjusta sekä yhteiskuntavastuu eli osallistuminen oman yhteisön toimintaan. Kirjaston tavoite on myös yhteistyön kehittäminen koulujen kanssa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteen seurannan mittareita ovat toimintaan osallistuneiden vanhusten haastatteluissa antama palaute hankkeen vaikutuksista heidän elämänlaatuunsa. 

Tavoitteen seurannan mittari lapsilta ja nuorilta on lomakekyselyn muodossa kerättävä palaute hankkeen vaikutuksista heidän osaamisensa ja kokemuksiinsa.

Opettajilta seurannan mittari on laadullinen palaute toiminnasta.

Kuvaus : 

Kirjaston Pöytyän palvelukeskuksissa tekemä työ on tähän asti ollut lähinnä siirtokokoelmien toimittamista ja niiden säännöllistä vaihtamista. Vanhustyöntekijöiltä on hiljattain tullut aloite myös palvelukeskuksissa asuvien vanhusten ottamisesta aktiivisemmin mukaan kirjaston ja erilaisten järjestöjen toimintaan. Vanhustyössä toivottiin erityisesti erilaisten elämyksellisten tapahtumien järjestämistä palvelukeskuksissa sekä eri sukupolvien kohtaamisia. 

Yhdessä vanhustyöntekijöiden, kulttuuritoimen ja kolmannen sektorin kanssa ideoitiin toimintoja, joissa eri sukupolvet kohtaavat palvelukeskuksissa. Toimintamuodoiksi valikoituivat:

  • Palvelukeskuksissa järjestettävät satutunnit
  • Päiväkotien, esiopetuksen ja päiväkerhojen tuokiot vanhusten hoitoyksiköissä ja eläkeläisten kerhoissa esim. teemalla Elettiinpä ennen vanhaan tai Oma elämänkaari
  • Koululaisten ryhmätyöt ja esitelmät, joihin liittyy paikkakunnan historiaa. Koululaiset haastattelevat vanhuksia ja kuvaavat haastattelut tabletille sekä koostavat niistä esityksen kouluun. Kirjasto auttaa laitteiden käytössä ja niitä tarjoamalla, opastaa tiedonhauissa ja tarjoaa käyttöön paikallishistoriallisia kotiseutuaineistoja
  • Lapset tai nuoret laativat oman sukupuun vaikkapa isovanhempien kanssa henkilötietolain säännökset huomioon ottaen. Kirjasto auttaa kuvien skannamisessa ja tarjoaa tilan sukupuunäyttelylle. Sukupuut tulevat näkyviin myös palvelukeskuksiin. 
  • Koululaiset videoivat kotiseutua vanhusten toiveiden mukaan. Koululaiset ja kirjaston työntekijä keräävät toiveita. Moni laitoksissa asuva vanhus haluaisi nähdä vanhat kotiseudut vielä. Videoista järjestetään esityksiä palvelukeskuksissa. 
  • Runonlausuntailta kaikissa alueen palvelukeskuksissa. Mahdollisuuksien mukaan myös omaiset voivat osallistua runonlausuntailtaan ja tuottaa sinne myös omaa ohjelmaansa, esimerkiksi pieniä musiikkiesityksiä. 

Hankeavustuksella palkataan projektihenkilö koordinoimaan toimintaa, järjestämään tilaisuuksia ja työskentelemään tiedonhaun, laitteiden käytön sekä mediakasvatuksen apuna tiiviissä yhteistyössä alueen koulujen kanssa. Tallentamisen apuvälineiksi hankitaan kolme iPadia. Hankkeen lopuksi hankitaan runonlausuja esiintymään kaikkiin kunnan palvelukeskuksiin.

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Poytyän kunta: vanhustyö, kulttuuritoimi ja koulu, Ilonpiiri, Eläkeliitto
Aiemmat hankkeet: 

Kirjasto viivähtää vierellä - kuntoon katsomatta

Satusilta

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Koska Pöytyän kirjastojen henkilöstömäärä on hyvin pieni suhteutettuna toimipisteiden lukumäärään, hankkeeseen palkattiin musiikkipedagogin koulutuksen saanut paikallinen projektihenkilö koordinoimaan toimintaa, vetämään toimintatuokioita ja työskentelemään tiedonhaun, laitteiden käytön sekä mediakasvatuksen apuna tiiviissä yhteistyössä alueen koulujen kanssa.

Hankkeeseen osallistui yhteensä 13 eri toimijatahoa, jotka vierailivat neljässä Pöytyän palvelukodissa eri kuntakeskuksissa. Vierailuja toteuttivat alueen koulut ja päiväkodit, kunnan nuorisopalvelut sekä seurakunnan lapsi- ja nuorisotoiminta. Yhteensä tapahtumia kertyi 56, ja niihin osallistui 1 436 henkeä.

Hankkeen aikana mm. pidettiin satutunteja palvelukodeilla, luettiin asukkaille lehtiä, tehtiin haastatteluja ja kirjoitettiin ne tarinaksi sekä pidettiin runoilta kolmella palvelukodilla. Hankkeeseen suunniteltu vanhusten kotiseutujen kuvaaminen vaihtui tekijöiden toiveesta Pöytyän nuorisovaltuuston tekemään haastatteluun, jossa nuoret kyselivät palvelukodin asukkailta heidän nuoruudestaan ja nuorten elämästä ylipäänsä paikkakunnalla. Haastattelu videoitiin kirjaston välineillä, editoitiin ja tallennettiin dvd-levylle. Lisäksi lukuisat vierailut palvelukeskuksissa edistivät sukupolvien kohtaamista, elämänkaariajattelua, paikkakunnan historian ja entisajan elämänmenon tuntemusta vuorovaikutustilanteissa mm. musiikkituokioiden, ulkoilun, askartelun, liikunnan ja leipomisen äärellä.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeelle ei luotu omia verkkosivuja, mutta palvelukodit ovat julkaisseet tapahtumista kuvia ja tekstiä omilla julkaisukanavillaan kuvauslupien sen salliessa. Lisäksi hankkeen tapahtumista on kirjoitettu paikallislehteen. Auranmaan viikkolehti esitteli hankkeen artikkelissaan 30.1.2018 sekä julkaisi 25.5.2018 artikkelin Kotitaloustunti Kotikarpalossa. Nuorisovaltuuston videoimasta haastattelusta koostettiin DVD-levy, joka annettiin nuorisovaltuustolle, Yläneen Kartanokodille sekä Yläneen kirjaston kotiseutukokoelmaan.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lapset ja nuoret olivat ja ovat odotettuja vieraita palvelukodeilla. Palvelukotien asukkailta haastattelemalla kerätyissä arvioissa toiminta koettiin yksinomaan positiiviseksi. Lasten ja nuorten läsnäolo ilahdutti palvelukodin arkea ja toi mieleen ajat kotona. Hankkeeseen osallistuneilta toimijoilta kerätty kirjallinen ja suullinen palaute nosti esille pääasiassa positiivisia vaikutuksia sekä vanhusten että lasten elämässä. Lasten mielipiteisiin vaikuttivat itse käyntien lisäksi myös muut tekijät, kuten kyseessä ollut satu tai muu toiminta, osalla myös kävelymatka ja sen tapahtumat.

Useat vierailijatahojen työntekijät totesivat, että vierailut tuntuivat välillä suunnitellessa liian lyhyiltä ajallisesti tai liian yksinkertaisilta sisällöllisesti, mutta käynnin jälkeen he olivat huomanneet kuinka paljon iloa lyhyt käynti tai pieni esitys voivat tuottaa. Lisäksi palautteessa esille nousi ajatus siitä, kuinka palvelukotivierailut eivät saisi olla vain hankkeiden varassa, vaan niiden tulisi kuulua perustoimintaan.

Jatkotoimenpiteet: 

Osa toimijoista on ilmoittanut jatkavansa vierailuja hankkeen päätyttyä. Eri toimijatahot tutustuivat toisiinsa paremmin hankkeen aikana, jolloin on helpompi ottaa yhteyttä ja jatkaa yhteistyötä. Palvelukeskuksissa vierailleet tahot toivoivat kuitenkin hankerahoitukselle jatkoa, sillä etenkin pienten lasten kanssa liikkuessa projektihenkilöstä koettiin olevan suurta apua. Kirjaston perustoiminnassa vastaavaa käyntien koordinointia ei ole helppo toteuttaa ja säännöllinen jatko jääkin vierailijoiden oman aktiivisuuden varaan. Toisaalta satutuokioiden järjestämistä palvelukeskuksissa on helppo jatkaa ilman lisärahoitustakin kutsumalla päiväkotiryhmiä satutuokioon ja järjestämällä satutuokiot palvelukeskuksissa.

Lisätietoa: 

Koska hankkeeseen suunniteltu vanhusten kotiseutujen kuvaaminen ei toteutunut vaan vaihtui nuorisovaltuuston tekemiin haastatteluihin lisälaitteistoa ei tarvittu. Niinpä suunnitellut iPadit jäivät hankkimatta. Lisäksi kirjasto oli varautunut tarjoamaan hankkeen aikana tarvittavat tarjoilut, materiaalit ja matkat, mutta palvelukeskukset olivat vierailuista niin mielissään, että he tarjosivat tarvittavat materiaalit eikä vierailijatahojen matkakustannuksiakaan lopulta juuri tullut kirjastolle maksettaviksi.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/10/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 682
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 031
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
56kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 436henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000
 
okm
avi