Intoa ja ilonaiheita ikääntyneille
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Asikkalan kirjasto
Asikkalan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Asikkalantie 21
17200
Kirjaston puhelin : 
0447780741
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@asikkala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Asiku
Y-tunnus : 
0145208-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Tanja Kairimo
Puhelin : 
0447780661
Sähköposti : 
tanja.kairimo@asikkala.fi
Hankkeen tavoite: 

Asikkalan ja Padasjoen kirjastot halusivat kartoittaa, miten kirjasto voisi tavoittaa alueen ikäihmisiä paremmin. Tavoitteena oli saada uusia yhteistyökumppaneita, käynnistää kirjakassipalvelu sekä taata palvelun jatkuvuus hankkeen päätyttyä.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen onnistumista mitataan uusien yhteistyökumppaneiden määrällä ja kirjakassipalvelun käyttäjämäärillä. Tavoitteena on saada hankkeen aikana ainakin 10 kirjakassiasiakasta sekä taata toiminnan jatkuvuus.

Kuvaus : 

Lähtökohdat

Sekä Asikkalassa että Padasjoella yli 65-vuotiaiden kuntalaisten osuus on suurempi kuin maassa keskimäärin. Ikäihmisten osuus kasvaa tulevina vuosina entisestään. Kirjaston ikääntyneille tarjoamat palvelut vaativat kehittämistä molemmissa kunnissa.

Asikkala: Asikkalassa kirjaston saavutettavuus on Päijät-Hämeen heikoin: vain 36 prosentilla kuntalaisista on kirjasto korkeintaan kolmen kilometrin säteellä kodista. Sijainti on suurimpien koulujen kannalta hyvä, mutta kunnan keskustaankin matkaa kertyy 1,5 kilometriä. Kirjakassitoiminnalle on selkeää tarvetta. Palvelukeskuksesta on toivottu kirjaston järjestämiä lukutuokioita ja kotihoito on kiinnostunut yhteistyöstä.

Padasjoki: Padasjoen kunnankirjasto käsittää pääkirjaston ja kirjastoauton. Monille liikuntaesteisille vanhuksille kuitenkin myös kirjastoauton pysäkit ovat liian kaukana. Kirjaston henkilökunta on vienyt siirtokokoelmia paikkakunnan vanhustentaloihin, mutta kokoelmien käyttö on vähäistä. Tarkkoja tietoja vanhustentalojen asiakkaiden toiveista ei ole, ja siirtokokoelmat koostettiin pitkälti mutu-tuntumalla. Kotipalvelun kautta on toimitettu kirjoja yhdelle asiakkaalle hänen omasta pyynnöstään, mutta varsinaista kirjakassitoimintaa ei ole.

Hankkeen tavoitteet

Asikkalan ja Padasjoen kirjastojen yhteishanke on kaksivaiheinen.

Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on kartoittaa millaisia palveluita ikääntyneet ihmiset kaipaavat kotikuntansa kirjastolta ja millaisten yhteistyökumppaneiden kanssa palvelut voitaisiin toteuttaa. Kohderyhmiä on kaksi: ikääntyneet, jotka eivät pysty käyttämään kirjastoa esimerkiksi liikuntarajoitteen vuoksi ja ikääntyneet, jotka eivät käytä kirjaston palveluita esimerkiksi siksi, että he eivät tunne niitä. Toisessa vaiheessa toivotut palvelut pyritään ottamaan käyttöön sekä löytämään keinoja, joiden avulla uusien palveluiden tarjoamista voitaisiin jatkaa myös hankkeen päätyttyä.

Käytännön toteutus

Kaikkiaan kaksivaiheinen hanke kestää 12 kuukautta. Kuuden kuukauden ajan hankkeessa työskentelee puolipäiväinen projektityöntekijä.

1) Sopivien palvelumuotojen kartoitus

Aluksi on kartoitettava, millaisia palveluita kunnan ikäihmiset kaipaavat kirjastolta. Tähän työhön palkataan projektityöntekijä, jolla on kokemusta ikäihmisten kanssa työskentelystä.

Alueen kotipalvelutyötä tunteva projektityöntekijä saavuttaa kotihoidon piirissä olevat. Hän etsii myös keinoja saavuttaa ikäihmisiä, jotka eivät ole kotipalvelun piirissä, mutta eivät käytä kirjaston palveluita. Ikäihmisiä haastatellaan ja toiveet uusistakin toimintamuodoista kirjataan ylös. Projektityöntekijä kuulee myös alueen ikäihmisten kanssa työskenteleviä ja yrittää löytää tapoja sujuvaan yhteistyöhön. Projektityöntekijä kartoittaa samalla mahdollisuuksia esimerkiksi kirjakassitoiminnan käynnistämiseen.

2) Toiminta käyntiin

Hankkeen toisessa vaiheessa mahdollisimman monia toivottuja palveluita pyritään saamaan asiakkaiden käyttöön. Kirjastot järjestävät palveluita resurssiensa mukaan. Lisäksi palveluiden toiminnassa hyödynnetään eri sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden osaamista ja toimintaa. Toimintaa koordinoi aluksi projektityöntekijä, mutta tarkoituksena on löytää toimintatapoja, joiden avulla uusien palveluiden tarjoamista voitaisiin jatkaa myös hankkeen päätyttyä.

Jo etukäteen tiedetään, että kirjakassitoiminnalle on tarvetta molemmissa kunnissa. Kasseja toimitetaan joko kotipalvelun kautta, vapaaehtoisten mukana, tai kirjasto toimittaa niitä mahdollisuuksien mukaan itse. Kirjaston järjestämät kuljetukset ovat mahdollisia korkeintaan 10 asiakkaalle kerran kuukaudessa. Jo ennen kartoituksen tekemisestä on viitteitä myös palvelutaloissa järjestettävien kirjatuokioiden sekä kirjastossa järjestettävien senioritapahtumien tarpeellisuudesta.

Kirjaston uusiakin palveluja markkinoidaan senioreille Vanhustenviikon aikana, jolloin ikäihmisiä houkutellaan kirjastoon erilaisilla tapahtumilla.

Hankkeen onnistumisen mittaaminen ja hankkeeseen liittyvät riskit

Hankkeen onnistumista mitataan uusien palveluiden määrällä ja varsinkin laadulla, uusien palveluiden käyttäjämäärillä sekä yhteistyökumppanien tyytyväisyydellä.

Suurin riski hankkeessa on se, että uuden palvelun jatkuvuutta ei saada turvattua. Jos asiakkaille kuitenkin saadaan edes yksi uusi ja pysyvästi käyttöön jäävä palvelu, hanketta voidaan pitää onnistuneena.

Aikataulu

04-05/2016: Työntekijän rekrytointi ja työpisteen rakentaminen. Projektityöntekijä täsmentää projektisuunnitelmaa ja –aikataulua.

06-09/2016: Projektityöntekijä kartoittaa yhteistyökumppaneita ja palvelutarpeita. Kehitetään ja kokeillaan erilaisia toimintamuotoja sekä kehitetään toimivia käytäntöjä palvelujen (esim. kotipalvelujen) tuottamiseksi.

10/2016: Koulutetaan koko kirjastojen henkilökuntaa ja sidosryhmiä, markkinoidaan uusia palveluja (esim. Vanhustenviikon valmistelu), aloitetaan raportointi.

10/2016: Vanhustenviikko 2.10.-9.10.2016. Kirjastoissa tapahtumia.

11/2016: Uudet palvelut toimivat kirjastojen omin voimin.

Yhteishankkeen kustannukset

 • Henkilöstökulut: projektityöntekijän palkka- ja työnantajakulut 6880 €
 • Matkakulut 1500 €
 • Palvelujen ostot: posti- ja puhelinkulut 200 €, tiedotus ja markkinointi 500 €, esiintyjäpalkkiot 350 €
 • Aineet, tarvikkeet, tavarat: tarjoilut tapahtumiin 70 €

Yht. 9500 €

Kustannukset jakautuvat tasaisesti molempien kirjastojen kesken.

Hankkeen rahoitus:

AVI:n hankeavustus 7600 €

Omarahoitus 1900 €

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Padasjoen kirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Padasjoen kirjasto (taru.tanska@padasjoki.fi)

 

 

Aiemmat hankkeet: 
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hanketta muokattiin saadun rahoituksen mukaisesti.

Asikkalan ja Padasjoen kirjastojen ikääntyneiden kirjastopalveluihin keskittyvä yhteishanke oli kaksivaiheinen.

Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli löytää kirjastolle uusia yhteistyökumppaneita ja etsiä keinoja kirjakassikuljetusten järjestämiseen. Toisessa vaiheessa kirjakassipalvelu oli tarkoitus ottaa käyttöön, markkinoida toimintaa sekä vakiinnuttaa toiminta siten, että uusien palveluiden tarjoamista ja uudenlaista yhteistyötä voitaisiin jatkaa myös hankkeen päätyttyä.

Tavoitteena oli saada noin 10 kirjakassiasiakasta Asikkalaan. Padasjoen kohdalla määrällistä tavoitetta ei erikseen määritelty.

Käytännön toteutus

Hankkeeseen palkattiin kolmeksi kuukaudeksi hanketyöntekijä selvittämään mahdollisuuksia kirjakassikuljetuksiin, tavoittamaan yhteistyökumppaneita ja kartoittamaan, millaisia palveluja kirjastolta toivotaan. Tärkeää oli myös kirjaston olemassaolevien palvelujen markkinointi ikäihmisille ja heidän kanssaaan työskenteleville. Käytännössä geronomiopiskelija Päivi Kauttio oli mukana koko hankkeen ajan (12 kk). Hankkeen eteneminen:

 1. Kartoitus: mahdollisuudet kirjakassien kuljetuksiin sekä yhdistysten, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden (yksilö- ja yhteisö-) tavoittamiseen
 2. Materiaalin luominen: kirjastojen esittelymateriaalit, kirjakassiesitteet, toiminnan esittely yhdistyksille, esite lukemisen apuvälineistä
 3. Yhteydenotot: puhelut, tapaamiset, sähköpostit
 4. Kirjapiirin organisointi: palvelutalon asukkaille lukija Asikkalan kirjastosta
 5. Tapahtumat: vanhustenviikolla kirjastoissa ja palvelukeskuksessa esittelypisteitä
 6. Kirjastopalveluiden ja kirjakassitoiminnan esittely: kunnan kotihoito, peruspalvelukeskus Oivan koko kotihoitohenkilöstö, eläkeläisjärjestöt
 7. Raportointi: palautteen keruu, lehdistötiedotteet, hankkeen esittelyt vammais- ja vanhusneuvostoille

Hanketyöntekijä oli yhteydessä hankkeen aikana muun muassa kyläyhdistysten puheenjohtajiin, vapaaehtois- ja eläkejärjestöihin, ikäihmisten palveluiden ohjaajiin, koordinaattoreihin ja palvelutalon päivätoiminnan ohjaajiin sekä yksityisiin palveluntuottajiin ja seurakuntaan.

Asikkalan ja Padasjoen kunnissa oli ikäihmisten saavutettavuudessa erilainen lähtötilanne. Kirjastorakennus sijaitsee Padasjoella lähempänä muita palveluja kuin Asikkalassa. Lisäksi Padasjoella on käytössään kirjastoauto, joka palvelee myös syrjäkylien asukkaita.

Kirjakassien kuljettamiseen haettiin ratkaisua, joka olisi kirjastoille mahdollisimman edullinen, mutta takaisi kuitenkin palvelun jatkuvuuden.

Koska saatu avustus oli suunniteltua pienempi, typistyneessä hankkeessa kuntien erityispiirteitä ei voitu täysin huomioida. Pääpaino asetettiin Asikkalaan, jossa tarve oli suurempi.

Kuljetuksia lukuun ottamatta toimintamalli muodostui kirjastoissa samankaltaiseksi: asiakas (/omainen/hoitohenkilö) ottaa yhteyttä kirjastoon ja sen jälkeen voidaan tehdä kirjallinen sopimus kirjakassipalvelun aloittamisesta. Kirjastovirkailija kartoittaa, millaista materiaalia asiakas haluaa. Kirjakassi vaihtuu noin kerran kuukaudessa: kuljettaja tuo vanhan kassin pois ja vie uuden kassin asiakkaalle. Virkailija pitää kirjaa siitä, mitä materiaaleja asiakas on aiemmin saanut. Kassin mukana kulkee ns. reissuvihko, johon voidaan puolin ja toisin kirjata huomioita.

Asikkala

Kirjakassipalvelu:

Kirjaston työntekijät eivät voineet sitoutua kuljettamaan kirjakasseja. Palvelua oli yritetty käynnistää jo aiemmin vapaaehtoisvoimin, mutta toiminta kuivui kokoon nopeasti. Nyt toiminta haluttiin pysyväksi.

Kirjakassien kuljettajiksi saatiin vapaaehtoisten rinnalle apua muualta kunnasta: kasseja voidaan toimittaa kunnan omiin pisteisiin kiinteistönhoitajien matkassa, jonka jälkeen kassit jatkavat matkaansa eri reittejä.

Asikkalassa oli jo valmiina kirjakasseja ja niitä hankittiin jonkun verran lisää. Kirjastosta nimettiin työntekijä hoitamaan kirjakassiasiakkuuksia.

Mukaan saatiin nopeasti yhteisöasiakkaita, kun asumispalveluyksiköt lähtivät mukaan kirjakassitoimintaan. Kassien sisältö on yksiköissä asukkaiden käytettävissä. Yhteisökasseja on käytetty myös palvelukeskuksen päivätoimintaryhmässä. Kotihoitajat saivat käyttöönsä tutustumiskasseja ja kirjakassiasiakkaita alkoi nopeasti löytyä kotihoidon asiakkaista. Kunnan kiinteistönhoitajat kuljettavat kirjakassit kotihoidon toimistolle, josta hoitajat kuljettavat kassit edelleen asiakkaille. Kasseja kulkee kiinteistönhoitajien matkassa myös vanhusten vuokrataloille.

Hankkeen aikana kasseja saatiin kulkemaan Asikkalassa yksityishenkilöille 16 kpl ja yhteisökasseja 4 kpl.

Muuta:

 • Asikkalaan hankittiin hankkeen aikana rollaattori kirjastokäyttöön sekä MP3-soitin, jolla voi kuunnella myös Celia-äänikirjoja.
 • Kirjastovirkailija käy lukemassa palvelutalon asukkaille 3 viikon välein. Hankkeen aikana käyntejä oli 8.
 • Vanhustenviikon tapahtumassa toimintaansa ikäihmisille esittelivät kirjaston lisäksi Päijät-Hämeen muistiliitto, Apteekki ja Osuuspankki. Osallistujia oli 50. Hankkeen aikana kirjastossa järjestettiin myös Muistiyhdistyksen tapahtuma.
 • Asikkalan kirjaston henkilökunta vietti koulutus- ja virkistyspäivää tutustuen Heurekan ikää ja vanhenemista käsittelevään näyttelyyn Dialogi ajassa. 

Padasjoki

Kirjakassipalvelu:

Kirjakassien kuljetus oli helpommin järjestettävissä kuin Asikkalassa, koska sekä kirjaston henkilökunta että erityisesti kirjastoautonkuljettaja pystyvät kuljettamaan kirjakasseja. Padasjoella kotihoitoon meni yksi tutustumiskassi, jonka perusteella löytyi yksi kiinnostunut. Kirjakassiasiakkaita ei toistaiseksi ole ollut enempää. Padasjoella on kuitenkin jo vuosia viety kirjoja kolmeen eri palvelutaloon, mikä jatkuu yhä.

Muuta:

 • Vanhustenviikolla Padasjoella kirjasto esitteli e-palveluita ja hanketyöntekijä esitteli kirjakassi-palvelua. Lisäksi toimintaansa esittelivät Osuuspankki, muistiliitto sekä kunnan IT-asiantuntija opasti internetin käyttöä. Osallistujia oli noin 20. Padasjoen kirjastossa järjestettiin lisäksi Muistiyhdistyksen tapahtuma.

 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Aikataulullisesti hanke oli lyhyt, minkä vuoksi kirjakassiasiakkaita piti hakea jo ennen kuin kuljetuksia oli saatu kokonaan järjestettyä. Päähuomio päätettiin jo aluksi laittaa Asikkalaan – Padasjoella aiottiin sitten ottaa käyttöön ensin Asikkalassa hyväksi todettuja keinoja. Myös Padasjoen hyvin toimiva kirjastoauto vähensi kuntalaisten intoa kirjakassipalvelun käyttöönottoon.

Hanketyöntekijä koki haastavimmaksi saada aktiivisia yhteyshenkilöitä ymmärtämään, millainen tilanne ikääntyneellä voi todellisuudessa olla kotona fyysisten rajoitusten kanssa elinpiirin pienentyessä. Asiaa ei auttanut ikääntyneiden vaatimaton asenne ”ei minun takia tarvitse vaivautua”.

Uusia yhteistyökuvioita solmittiin, kirjakassipalvelu saatiin käyntiin ja jo olemassa olevat kirjaston palvelut tulivat monille tutummiksi, kun hanketyöntekijä kiersi yhdistyksissä ja yhteisöissä kertomassa kirjastosta ja kirjakassipalvelusta. Erilaisia koulutustilaisuuksia oli yhteensä 17.

Palaute on ollut hyvää. Asikkalan kirjaston kirjakassiasiakkailta saatiin muun muassa seuraavanlaista palautetta: ”Mukava palvelu, hyvää ajanvietettä. Itse kirjastoon meneminen on mahdotonta, joten palvelu ratkaisee tämän ongelman.” ”Aika on kulunut kirjoja kuunnellen paljon paremmin, mukavaa ajanvietettä.”

Kotihoitohenkilöstö on myös kiitellyt ja kokenut palvelun hyväksi: se on tuonut ajankulua ja iloa kotihoidon asiakkaiden arkeen ja he ovat keskustelleet kirjoista hoitajien kanssa. Samoin yhteisökassit on koettu hyviksi. Kirjastovirkailijan järjestämä kirjapiiri on samoin koettu hyödylliseksi, vaikka siihen osallistunut enimmilläänkin vain 5 palvelutalon asukasta.

Suurin riski hankkeessa oli se, että uuden palvelun jatkuvuutta ei saada turvattua. Hanke pääsi tavoitteeseensa, sillä kirjakassipalvelu saatiin käynnistettyä ja se toimii myös hankkeen päätyttyä. Tavoitteet asiakasmäärissä täyttyivät. Kirjastot saivat paljon uusia yhteistyökumppaneita.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjakassitoiminta jatkuu ja palvelua mainostetaan. Palvelutalon kirjapiiri jatkuu toistaiseksi. Uusia yhteistyökumppaneita on saatu ja tieto kirjastojen tarjoamista palveluista leviää edelleen yhdistysten kautta. Asikkalan kirjastossa toimi keväällä 2017 muun muassa Muistiyhdistyksen järjestämä aivotreeniryhmä ja toiveissa on, että yhdistykset käyttäisivät jatkossa kirjaston tiloja enemmänkin.

 

 

 

 

Lisätietoa: 
 • Henkilöstökulut: projektityöntekijän palkka- ja työnantajakulut 4199 €
 • Matkakulut 677 €
 • Palvelujen ostot: painatukset ja ilmoitukset 178 €
 • Aineet, tarvikkeet, tavarat: Vanhustenviikon tapahtumien kahvitarjoilut 133 €, muut 254 €

Yht. 5441 €

Hankkeen rahoitus:

AVI:n hankeavustus 4000 €

Omarahoitus 1441 € (Padasjoki 162 €, Asikkala 1279 €)

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 441
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 441
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
17kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
235henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
12kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
125henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000