Itä-Suomen kirjastojen laatukäsikirja
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Joensuun seutukirjasto - Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 114
80101
Bibliotekets telefonnummer : 
0503020563
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@jns.fi
ISIL-kod : 
FI- Jm
FO-nummer : 
0242746-2
Ansvarsperson : 
Rebekka Pilppula
Telefonnummer : 
0503020563
E-post : 
rebekka.pilppula@jns.fi
Projektets målsättning: 

Kirjastolain mukaan kuntien tulee arvioida järjestämäänsä kirjasto- ja tietopalvelua. Käytännössä kirjastonjohtaja laatii arviointikertomuksen hyödyntäen tilastoja, laatusuosituksia ja muuta tarjolla olevaa aineistoa. Lopputuloksena on, että eri kunnissa lakisääteinen arviointi suoritetaan hyvin kirjavasti. Hankkeen tavoitteena on selkeyttää tilannetta Itä-Suomen osalta ja luoda arviointikertomukselle malli, joka hyödyntää kattavasti tarjolla olevaa aineistoa ja mahdollistaa kirjastonjohtajalle yksinkertaisen arvioinnin toteuttamisen. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Konkreettiset laatutyövälineet

Projektbeskrivning : 

Itä-Suomen kirjastot ovat kehittäneet yhdessä laatutyötä jo useamman vuoden ajan. Ensimmäisessä yhteisessä laatuhankkeessa kartoitettiin arviointia ja laatutyön tilannetta Itä-Suomessa. Sen jälkeen tarkastelun kohteena ovat olleet Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaiset näkökulmat (kokoelmat, asiakaspalvelu, tilat, henkilöstö, yläpitäjäorganisaatio). Kirjastoilla on yhteinen laatutyöryhmä, jossa on edustajat maakuntakirjastoista, niiden alueilta ja aluehallintovirastosta. Ryhmässä on yhteisesti määritelty seuraava arviointikohde. Ryhmän viimeisimmässä kokouksessa toukokuussa 2015 todettiin, että on aika vetää yhteen tehtyä työtä ja laatia konkreettisia apuvälineitä kirjastonjohtajille arviointityön tueksi. Kirjastolain mukaan kuntien tulee arvioida järjestämäänsä kirjasto- ja tietopalvelua. Käytännössä kirjastonjohtaja laatii arviointikertomuksen hyödyntäen tilastoja, laatusuosituksia ja muuta tarjolla olevaa aineistoa. Lopputuloksena on, että eri kunnissa lakisääteinen arviointi suoritetaan hyvin kirjavasti. Hankkeen tavoitteena on selkeyttää tilannetta Itä-Suomen osalta ja luoda arviointikertomukselle malli, joka hyödyntää kattavasti tarjolla olevaa aineistoa ja mahdollistaa kirjastonjohtajalle yksinkertaisen arvioinnin toteuttamisen. Yhteistyötä tehdään myös kirjastoverkon yhteisen Vaikuttavuuden arviointi ryhmän kanssa. Arviointimalli luominen mahdollistaa myös päättäjille sen, että halutessaan he saavat muista kunnista vastaavanlaisia tietoja, jolloin toiminnan vertailu yksinkertaistuu. Tavoite on myös varmistaa, että jatkossa arviointityössä hyödynnetään mm. yleisten kirjastojen neuvoston uutta strategiaa ja että kunnalliset hyvinvointikertomukset huomioidaan kirjastojen toimintaa arvioitaessa. Hankkeeseen palkataan kuudeksi kuukaudeksi työntekijä, joka kartoittaa Itä-Suomen kuntien/kirjastojen arviointitavat ja analysoi niitä sekä vertailee arviointikertomuksia muihin vastaaviin raportteihin. Analysoinnin ja vertailun jälkeen työntekijä laatii ehdotuksen arviointikertomuksen malliksi. Laatutyöryhmä käsittelee ehdotuksen, jonka jälkeen se esitellään kaikille kirjastoille.

Samarbetspartner/s: 
Kuopion maakuntakirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto; Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Tidigare projekt: 

Itä-Suomen kirjastojen arviointiverkosto, Itä-Suomen yleisten kirjastojen laatutyön tila, Tilat syyniin!, Itä-Suomen kirjastojen yhteinen laadunarviointi

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen tavoitteena oli selkeyttää Itä-Suomen kirjastojen arviointikäytäntöjä luomalla arviointikertomukselle malli, joka mahdollistaisi kirjastonjohtajille yksinkertaisen arvioinnin toteuttamisen. Hankkeen aikana tuotettu Itä-Suomen yleisten kirjastojen laatukäsikirja jakoi tavoitteen kahteen osaan. Itse laatukäsikirjassa esitellään kirjaston toiminnan ja tulosten arvioinnin teemoja ja työvälineitä laajasti erilaisia työtapoja kartoittaen. Käsikirjan liitteeksi laadittiin myös kirjaston vuosittaisen arvioinnin malli, jota hyödyntämällä kirjaston on mahdollista arvioida yksinkertaisilla mittareilla toimintaansa vuosittaisella tasolla.

Laatukäsikirjaa koottaessa hyödynnettiin laajasti Itä-Suomen alueen kuntien ja kirjastojen jo olemassa olevia arviointitapoja, laatutyön tuloksia muualla Suomessa sekä aihealueen säädöksiä, suosituksia, linjauksia ja kirjallisuutta. Itä-Suomen alueen arviointitapoja kartoittaessa erityishuomiota kiinnitettiin kirjastojen arviointihankkeisiin sekä erilaisiin säännöllisiin arviointeihin talousarvioista toimintakertomuksiin ja arviointisuunnitelmista hyvinvointikertomuksiin. Materiaaleja kerättiin Joensuun seutukirjaston, Kuopion kaupunginkirjaston – Pohjois-Savon maakuntakirjaston, Mikkelin kaupunginkirjaston – Etelä-Savon maakuntakirjaston, Rutakko-kirjastojen (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Tervo, Vesanto ja Vieremä), Toenperän kirjaston (Joroinen, Juva ja Rantasalmi) sekä Heinäveden ja Mäntyharjun kirjastojen alueilta.

Paikallisten arviointitapojen lisäksi työtä ohjasivat muun muassa kirjastolaki, alan suositukset ja linjaukset sekä aluehallintoviraston peruspalvelujen arvioinnit ja kirjastojen arviointityön raportoinnit eri puolilta maata. Hankkeen käytännön työ toteutettiin kokoamalla edellä mainituista lähteistä arviointiteemoja ja -menetelmiä ja analysoimalla ne käyttäen kirjastolain määrittelemiä yleisen kirjaston tehtäviä ja lain tarkoitusta pääasiallisena viitekehyksenä.

Hankkeen ohjausryhmänä toimi Itä-Suomen kirjastojen kehittämisverkosto. Hanketta esiteltiin ja käsiteltiin maaliskuussa Pohjois-Karjalan kirjastonjohtajien kokouksessa sekä huhtikuussa Pohjois-Savon ja Etelä-Savon kirjastonjohtajien kokouksissa. Lisäksi toukokuussa hanketta käsiteltiin erikseen Heinäveden kunnankirjastossa. 

Webbsidor, publikationer och material: 

Hankkeen lopputuotteena tuotettiin Itä-Suomen yleisten kirjastojen laatukäsikirja ohjaamaan ja helpottamaan kirjastojen toiminnan ja tuloksellisuuden arvioinnin suunnittelua. Lisäksi hankkeessa tuotettiin kirjastojen käyttöön käsikirjan liitteestä löytyvä vuosittaisen arvioinnin malli, jonka avulla kirjastot voivat arvioida toimintaansa vuosittaisella tasolla yksinkertaisilla ja helposti saatavilla olevilla mittareilla.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Laatukäsikirja jaetaan Itä-Suomen alueen yleisiin kirjastoihin, joissa käsikirjaa voidaan hyödyntää arviointeja suunniteltaessa ja vuosittaista arviointia laatiessa. Mikäli vuosittaisen arvioinnin malli otetaan alueella laajasti käyttöön, edistää se kirjastojen arviointien yhdenmukaisuutta ja vertailtavuutta sekä kirjastojen että kuntien tasolla. Yhtenäiset arviointimenetelmät mahdollistavat arviointitulosten helpon vertailtavuuden myös kunnan luottamushenkilöille. 

Projektet börjar : 
01/05/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 

Kommun

Landskap

InfluensområdeFinansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€20 000
Egen finansiering: 
€1 200
Budget sammanlagt: 
€21 200
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€559
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
4kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
31henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€20 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.