Itä-Suomen kirjastojen (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala) OKM:n laatukuvauksen mukainen laatutason kartoittaminen
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Maaherrankatu 12
70100
Kirjaston puhelin : 
017-182314
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kuopio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Km
Y-tunnus : 
0171450-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Tiittanen-Savolainen
Puhelin : 
0447182311
Sähköposti : 
marja.tiittanen-savolainen@kuopio.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on arvioida kuntien tarjoamien kirjastopalvelujen laatu Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kysely ja siitä saadut vastaukset

Kuvaus : 

OKM on kuvannut laatukuvauksessaan laadukkaita kirjastopalveluja tarjoavan kunnan. Laatukuvaus sisältää osittain selkeitä mittareita (esimerkiksi rahoitustasosta) ja osittain kuvauksia, joista olisi muodostettava mittareita, joiden avulla kirjastopalvelujen laatua voidaan kyselylomakkeen avulla kysellä ja mitata.

Hankkeen tavoitteet ja tuotos

Hankkeen tavoitteena on arvioida kuntien tarjoamien kirjastopalvelujen laatu Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. Arvioinneissa lähdetään liikkeelle OKM:n laatukuvauksesta, koskien laadukkaita kirjastopalveluja tarjoavaa kuntaa. Arviointia varten palkataan projektityöntekijä (mahdollisesti opiskelija) neljäksi (4) kuukaudeksi. Projektityöntekijän tehtävänä on laatia laatukuvauksen perusteella kyselylomake ja lähettää se kuntiin vastattavaksi. Hänen tehtävänään on myös analysoida kyselylomake ja työstää analysoinnin pohjalta raportti. Hanke toteutetaan niin, että projektityöntekijä työskentelee touko- syyskuussa 2014.

Hankkeen tuotoksena saadaan arviointiraportti itäsuomalaisten kirjastojen laatutasosta. Tätä arviointiraporttia voidaan hyödyntää kirjastopalvelujen kehittämisessä kunnissa.

Hankkeen hallinnointi, ohjausryhmä ja yhteistyökumppanit

Hankkeen vetäjänä toimii kirjastotoimenjohtaja Marja Tiittanen-Savolainen Kuopion kaupunginkirjastosta.  Hankkeen ohjausryhmän muodostavat Pohjois-Savon maakuntakirjaston kirjastotoimenjohtaja Marja Tiittanen-Savolainen, Etelä-Savon maakuntakirjaston kirjastotoimenjohtaja Virpi Launonen ja Pohjois-Karjalan maakuntakirjaston kirjastotoimenjohtaja Rebekka Pilppula. Hankkeessa toimivat yhteistyökumppaneina Pohjois-Karjalan maakunta-alueen kirjastot ja Etelä-Savon maakunta-alueen kirjastot.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto

Raatihuoneenkatu 6

50100 Mikkeli

Joensuun seutukirjasto - Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto

Koskikatu 25

80100 Joensuu

Aiemmat hankkeet: 

Aikaisempia Itä-Suomen kirjastojen yhteisiä laadunarviointihankkeita ovat olleet Joensuun hallinnoimat kokoelmien arvioimishanke ja Itä-Suomen kirjastojen laatutyön tilaa arvioinut hanke sekä Mikkelin hallinnoimat asiakaspalveluarviointihanke ja tilojen arviointihanke.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tarkoitus ja toteutus Itä-Suomen kirjastojen laadunarviointihankkeen tarkoituksena oli kartoittaa alueen kirjastopalveluiden laatutaso. Laadunarvioinnin pohjana käytettiin OKM:n Yleisten kirjastojen laatusuositus -julkaisua (2010) ja sen Kirjastopalveluiden laatu ylläpitäjänäkökulmasta –osiota. Siinä linjataan laadun mittareita ja vähimmäisvaatimuksia laadukkaiden kirjastopalveluiden järjestämiseen kunnissa. Hanke toteutettiin kolmen maakunnan yhteishankkeena. Mukana olivat Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien kirjastot. Hanke jatkoi Itä-Suomen kirjastojen aikaisempaa laatuyhteistyötä. Hankkeen aikana laadittiin kaksi sähköistä kyselyä. Ensimmäinen, laajempi kysely kohdistettiin hankealueen kuntien kirjastotoimenjohtajille. Kysely koostui laatumittareista muodostetuista väittämistä, joita vastaajat arvioivat oman kuntansa ja kirjastonsa lähtökohdista viisiportaisen Likert-asteikon avulla (täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä). Loppuraportissa tulokset esitettiin koko Itä-Suomen yleisten tuloksien lisäksi myös taustakysymyksinä käytettyjen kirjaston sijaintimaakunnan sekä kunnan koon mukaan jaoteltuina. Toinen, tiiviimpi kysely toimitettiin kuntien kirjastoasioista vastaavien lautakuntien päättäjille. Päättäjäkysely sisälsi kaksitoista kirjastokyselystä poimittua väittämää. Kysely lähetettiin lautakuntien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. Loppuraportissa päättäjien vastauksia vertailtiin näiden väittämien osalta kirjastotoimenjohtajien vastauksiin. Hankkeen lopputuotoksena syntyi Itä-Suomen kirjastopalveluiden laatua kartoittava raportti. Raporttia on mahdollista käyttää jatkossa kirjastoissa tehtävän laatutyön tukena sekä pohjana kuntien päättäjien kanssa käytävissä laatukeskusteluissa. Loppuraportti toimitettiin kaikkiin hankealueen kirjastoihin joulukuussa 2014. Arvio toimenpiteistä ja vaikutuksista Kyselyiden tulokset osoittivat, että kirjastopalveluiden laatu koetaan kaiken kaikkiaan hyvänä Itä-Suomen kunnissa. Väittämien saamat keskiarvot koko Itä-Suomen alueella tarkasteltuna olivat korkeita. Joidenkin väittämien kohdalla maakuntakohtaiset erot saattoivat kuitenkin olla suuria, ja tuloksia onkin hyvä tarkastella juuri maakuntatasolla oman toiminta-alueen puitteissa. Kirjastokyselyn vastausprosentti oli 63 %, ja se koettiin riittävänä yleisten johtopäätöksien muodostamiseksi. Vaikka kyselyn väittämät pyrittiin laatimaan mahdollisimman yksiselitteiseen muotoon, ovat vastaajat saattaneet kuitenkin tulkita niitä eri tavoin. Joidenkin väittämien kohdalla esimerkiksi korkea en osaa sanoa –vastauksien määrä voi osittain kertoa väittämän monitulkintaisuudesta. Tätä pyrittiin kuitenkin ennalta minimoimaan tarjoamalla kyselyssä avoimia vastauskenttiä kommentointia ja vastausten tarkentamista varten. Päättäjäkyselyn vastausprosentti jäi alhaiseksi (33 %), ja tuloksia voitiin tarkastella vain hyvin yleisellä tasolla. Päättäjät olivat kuitenkin ylipäänsä kirjastoja jonkin verran tyytyväisempiä kuntiensa kirjastopalveluiden laatuun. Suurimmat erot kirjastotoimenjohtajien näkemyksiin verrattuna koskivat kirjastopalveluiden kehittämistä osana muita kunnan kulttuuri ja sivistyspalveluita sekä kirjastojen sisällyttämistä kuntalaiskyselyihin. Muun muassa aukioloaikojen toimivuuteen, kuntalaisten palautteenantomahdollisuuksiin ja kirjaston rooliin tiedonlähteiden tarjoajana ja paikallisen kulttuurin tutkimisen mahdollistajana olivat molempiin kyselyihin vastanneet lähes yhtä tyytyväisiä. Hankkeen työstäminen ja sen aikana käydyt keskustelut selkeyttivät ohjausryhmän sisällä ajatusta laatutyön merkityksestä ja toisaalta sen haastavuudesta. Vastaajille hankkeen tulokset tarjosivat katsauksen oman toiminta-alueensa kirjastojen laadun tilaan. Tulokset osoittivat niitä laatutyön osa-alueita joissa on onnistuttu, ja joissa toisaalta voisi olla vielä kehittämisen varaa. Hankkeen tulosten tarkastelu syventää kokonaiskuvaa Itä-Suomen kirjastojen laatutyöstä ja palveluiden laadun tilasta. Sähköinen kysely toimi hankkeen tavoitteita ajatellen toteutusmuotona hyvin. Päätöspalaverissa ohjausryhmä kuitenkin pohti, olisiko muunlaisella toteutuksella voitu saada korkeampi osallistumisprosentti kirjastoille suunnattuun kyselyyn. Kirjastotoimenjohtajat saavat paljon kyselyitä vastattavakseen, ja esimerkiksi suorat haastattelut, työryhmätoiminta tai muu tutkimusmuoto voisi olla kohderyhmää ajatellen tehokkaampi. Kyselyn tulosten tarkastelun kautta kiinnitettiin huomiota järjestelmällisen laatutyön tekemisen ja laadun arvioinnin tärkeyteen kirjastoissa. Esiin nousi etenkin pienten kirjastojen tukeminen laatutyössä. Toisaalta päättäjäkyselyn alhaista vastausprosenttia pohdittaessa esiin nousi ajatus päättäjien paremmasta perehdyttämisestä kirjaston arkeen ja työtehtäviin tiiviimmän yhteistyön ja vuorovaikutuksen kautta.

Jatkotoimenpiteet: 

Loppuraportin valmistumisen jälkeen hanketta on esitelty Kuopiossa järjestetyssä Pohjois-Savon maakuntakirjastokokouksessa maaliskuussa 2015 sekä päättäjäkyselyn osalta AVI:n järjestämässä kirjastolakiuudistusta koskevassa koulutuksessa Varkaudessa. Toukokuussa 2015 järjestettiin myös hankkeen loppuseminaari, Yleisten kirjastojen laatu tulevaisuuteen peilaten, jossa laatutyöstä keskusteltiin laajemmin. Aiheesta oli kutsuttu puhumaan Päivi Jokitalo. Ohjausryhmä kokoontui samassa yhteydessä loppupalaveriin miettimään, millaisia jatkotoimenpiteitä hankkeesta saadut tulokset voisivat aiheuttaa. Tärkeäksi koettiin kirjastojen laatutyötä ja laadun arviointia tukevan helppokäyttöisen työkalun laatiminen ja siihen liittyvä, kirjastoille suunnattu käytännönläheinen käyttökoulutus. Jatkohanke asian tiimoilta käynnistyy Joensuussa keväällä 2016. Itä-Suomen laatuyhteistyö jatkuu uuden laatuhankkeen merkeissä syksyllä 2015.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/08/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€14 161
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 102
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014