JÄRKI - Järjestöjen ja kirjaston yhteistyön kehittämishanke
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjaston oma tapahtumakuva, kuvaaja on kirjaston henkilökuntaa.
Limingan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Tupoksentie 5
91900
Kirjaston puhelin : 
0503182044
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@liminka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Limnu
Y-tunnus : 
0186553-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Sanna Näätänen
Puhelin : 
0505236361
Sähköposti : 
sanna.naatanen@liminka.fi
Kuvaus : 

Projektin tavoitteena oli tavoittaa ei-kirjastonkäyttäjiä ja houkutella heitä kirjastoon erityisesti heille suunnatuilla tapahtumilla. Kantavana ideana on madaltaa kynnystä kirjastoon tulemiseen ja informoida kirjaston palveluista mahdollisimman kohdennetusti ja räätälöidysti. 

Limingan uusi kirjasto on suunniteltu koko kunnan olohuoneeksi. Kuitenkaan uusikaan rakennus ei välttämättä houkuttele sellaisia kuntalaisia, jotka eivät ole tottuneita kirjastonkäyttäjiä. Projektissa pyrittiin löytämään kirjaston sisällöistä ja palveluista tarkkaan kohdennettuja osioita joita markkinoidaan selkeästi määritellyille, rajatuille kohderyhmille.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Limingan alueella toimivat järjestöt ja harrastusryhmät. Erityisesti markkinointia ja toimintaa kohdistettiin sellaisiin järjestöihin ja harrasteryhmiin joiden kanssa kirjastolla ei vielä ole yhteistyötä tai jotka ovat ei-tyypillisiä yhteistyökumppaneita kirjaston kanssa.  Yhteistyötä tehtiin mm. metsästysseuran, urheiluseuran, riistanhoitoyhdistyksen, paikallisten taide- ja kulttuurijärjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Yhteistyötä tehtiin kuitenkin kaikkien kiinnostuneiden tahojen kanssa.

Yksittäisten tapahtumien lisäksi projektin aikana järjestettiin mm. teemaviikkoihin liitettyjä tapahtumia (vanhustenviikko, peliviikko, Luonto lainassa -viikko jne.). Tämän kaltaisia tapahtumia pystytään toistamaan helposti ja selkeä toistuva aikataulu tuo jatkuvuutta yhteistyöhön. Projektin aikana laadittiin myös kirjastolle tapahtumien vuosikello. Vuosikelloon kirjattiin tapahtumat joita kirjasto tuottaa tai joihin se osallistuu vuosittain. Vuosikellon avulla pystytään ennakoimaan tapahtumia helpommin, varautumaan markkinointiin ja yksityiskohtien hiomiseen aiemmin. Lisäksi yksittäisten, vuosikellon ulkopuolisten, tapahtumien aikatauluttaminen on helpompaa ja vältytään päällekkäisyyksiltä.

Tapahtumien sisällöt ja markkinointi oli suunnattu erityisesti ryhmien jäsenille, mutta kirjaston aukioloaikana pidettävät yleisötapahtumat olivat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tapahtumien sisällöt räätälöitiin järjestöjen ja ryhmien toiveiden mukaisesti. Projektin aikana järjestettävät tapahtumat olivat mm. asiantuntijaluentoja, -paneeleja sekä järjestöjen toiminnan ja sisältöjen esittelyä.

Projektin tavoitteena oli luoda sellaisia yhteistyön muotoja jotka voidaan testata projektin aikana ja vakiinnuttaa kirjaston ja järjestöjen yhteisiksi työmuodoiksi jatkossa. Kirjasto saavuttaisi käyttäjäryhmiä, joita ei muuten välttämättä tavoitettaisi. Järjestöt saisivat jäsenilleen uutta toiminnallista sisältöä kirjaston kanssa järjestetyistä asiantuntijaluennoista ja näkyvyyttä omalle toiminnalleen kaikille kuntalaisille avoimien tapahtumien kautta.

Projektiin palkattiin työntekijä, jonka työkuva muodostui pääosin projektin työtehtävistä, mm. markkinointi, viestintä, tapahtumajärjestäminen ja osittain kirjaston työtehtävistä. Kirjastotehtäviin osallistuminen vapautti kirjaston työtekijöiden aikaa osallistua projektiin sekä tutustutti projektityöntekijää kirjaston toimintaan ja arkeen.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Oulun Ammattikorkeakoulun opiskelijat Teija Hirsivaara ja Jaana Rusanen tekivät opinnäytetyön aiheesta:
"Mielenkiintoista, messissä ollaan": Selvitys Limingan kunnan järjestöjen ja Limingan kunnankirjaston yhteistyöstä. 

https://publications.theseus.fi/handle/10024/73300

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektin määrälliset tavoitteet saavutettiin ja odotukset jopa ylitettiin. Projektin aikana kirjaston tapahtumissa kävi n. 1100 asiakasta, tapahtumia järjestettiin 24 kappaletta. Suosituimmassa yksittäisessä tapahtumassa kävi n. 140 osallistujaa, pienin osallistujamäärä oli 5. Yhteistyökumppaneita hankkeessa oli kaikkiaan n. 20, joista osa kirjastolle kokonaan uusia kumppaneita. Uudet tapahtumasisällöt saivat näkyvyyttä paikkakunnalla sekä mediassa. Kirjasto sai positiivista palautta uusista ideoista.

Tapahtumissa kävi myös kirjaston ei-käyttäjiä, vaikkakin tämän asian toteaminen jäi henkilökunnan kasvomuistin ja joidenkin tapahtumien yhteydessä tehtyjen uusien kirjastokorttien varaan. Jotta voisimme tietää tarkkaan ketkä yleisöstä olivat uusia asiakkaita, olisi jokaisen tapahtuman aikana pitänyt tehdä asiakaskysely. Kyselyn toteuttamista harkittiin, mutta sen toteuttaminen olisi ollut liian työlästä.

Yhteistyötahot olivat tyytyväisiä yhteistyöhön. Osa uusista kumppaneista kommentoi saaneensa uudenlaista näkyvyyttä yhteistyöstä kirjaston kanssa.
Kirjasto sai näkyvyyttä projektin myötä, mutta yhteydenottoja ja toiveita mahdollisesta yhteistyöstä tuli vain pari kappaletta. Todennäköistä siis on, että jatkossakin kirjaston on oltava aktiivinen osapuoli yhteistyökuvioiden kehittämisessä sekä uusien kumppaneiden etsimisessä. Tältä osin tavoite siitä, että järjestöt ja organisaatiot oma-aloitteisesti miettisivät yhteistyökuvioita kirjaston kanssa, oli turhan optimistinen.

Kaikkia sisällöllisiä tavoitteita ei saavutettu. Yleisön tavoittaminen uusien yhteistyökumppaneiden kautta ei ollut niin tehokasta kuin olimme etukäteen toivoneet. Suurin osa markkinoinnista tapahtui edelleen kirjaston kautta ja kirjaston perinteisiä kanavia käyttäen. Todennäköisesti tästä syystä ei-käyttäjien saavuttaminen oli edelleen vaikeaa.
Uudenlaisia sisältöjä sisältävät tapahtumat eivät myöskään houkutelleet kovin suuria yleisöjä. On vaikea tietää oliko syynä markkinointi, eli tieto ei vain saavuttanut yleisöjä. Vai onko niin, että kirjasto tapahtumapaikkana ei houkutellut tai sisällöt eivät kuitenkaan kohdanneet kohdeyleisön tarpeiden kanssa.

Markkinointiin panostettiin projektin aikana erityisesti. Tavallisesti kirjastolla ei ole henkilöstöresursseja käyttää kovin monipuoliseen ja aikaa vievään markkinointiin. On varmasti syytä jatkossa pohtia onko kustannustehokkaampaa tarjota tapahtumia olemassa oleville yleisöille, joita mahdollisesti tavoitetaan kevyemmällä markkinoinnilla. Vai toteuttaa vähemmän tapahtumia ja panostaa kyseisiin tapahtumiin, ja myös markkinointiin, enemmän ja pidemmällä aikavälillä.

Projektin aikana Oulun Ammattikorkeakoulun opiskelijat tekivät opinnäytetyön aiheesta: "Mielenkiintoista, messissä ollaan": Selvitys Limingan kunnan järjestöjen ja Limingan kunnankirjaston yhteistyöstä. Opinnäytetyö toimi projektissa esiselvityksenä ja opinnäytetyöhön tehty kysely Limingan eri järjestöille toi lisätietoa ja uusia ideoista kirjaston tapahtumajärjestämiseen ja muuhunkin yhteistyöhön. Opinnäytetyön tuloksia on mahdollista palata myös jatkossa mietittäessä uusia kumppaneita ja toteutettavia ideoita. 

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen aikana kirjaston kanssa tapahtumia järjestäviin tahoihin ollaan jatkossakin yhteydessä. Vuosittain toistettavia tapahtumia on jo suunniteltu teemaviikkojen ympärille. Hankkeen aikana saadut kokemukset ja yhteistyöverkostot saadaan aktiiviseen käyttöön tulevassa tapahtumasuunnittelussa. Projektin aikana esille tuli myös yhteistyön muotoja ja tapahtumaideoita joita ei hankkeen aikana ehditty toteuttaa, mm. eläkeläiskerhojen vuorovierailut sekä kirjaston ”avoimet ovet”, eli kirjasto arjen esittely asiakkaille ja päättäjille. 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/08/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€39 190
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 920
Budjetti euroissa yhteensä: 
€45 110
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€36 076
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 076

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
24kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 100henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€26 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta: http//hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013