Johtti girjerádju/Jutaava kirjasto
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Maiju Saijets
Inarin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Piiskuntie 4
99800
Kirjaston puhelin : 
040- 745 1988
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@inari.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Inari
Y-tunnus : 
0190758-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Leivo
Puhelin : 
040- 830 4886
Sähköposti : 
eija.leivo@inari.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on saamelaisen kulttuurin ja kirjallisuuden näkyville tuominen ja avaaminen. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumat ja koulutukset

Kuvaus : 

Jođi lea buoret go oru jutaava elämäntapa on parempi kuin pysyvä asuminen. Jutaava kirjasto, Johtti girjerádju tavoittelee toiminnoissaan ja tapahtumien järjestämisessä saamelaisten perinteistä elämäntapaa.  

Hankkeen tavoitteena on saamelaisen kulttuurin ja kirjallisuuden näkyville tuominen ja avaaminen. Suomessa on useita saamelaiskirjailijoita, joiden tuotantoa valtaväestö ei juurikaan tunne. Myös saamelaisten keskuudessa omaan kulttuuripiiriin kuuluvaa kirjallisuutta tunnetaan vähän. Toiminnalla  lisätään saamelaisalueen asukkaiden tietoa vähemmistökielistä ja vähemmistökielisestä kirjallisuudesta sekä edistetään  asukkaiden lukuharrastusta. Monikieliset ja  -kulttuuriset tapahtumat lisäävät alueen väestön keskuudessa myös suvaitsevaisuutta.

Markkinointi:

Eri kohderyhmät tavoitetaan hieman erilaisin keinoin. Koulujen, päiväkotien ja nuorisotoimen kanssa tapahtuvalla yhteistyöllä tavoitetaan lapset ja nuoret. Aikuisväestön tavoittaminen on haasteellisempaa.  Tarvitaan monipuolisten markkinointikanavien käyttämistä esim.  sähköiset tiedotusvälineeet, lehdistö, ilmoitustaulut, kirjastojen  nettisivut  ja sosiaalien media. Yhteydenpito  järjestöihin, yhdistyksiin ja organisaatioihin on myös välttämätöntä. 

Jođi lea buoret go oru – tapahtumien järjestelyt suunnittelee ja koordinoi Johtti girjerádju/Jutaava kirjasto – työhön palkattu kulttuurituottaja yhteistyössä saamelaisalueen kirjastojen kanssa. Tapahtumiin rekrytoidaan eri saamelaisryhmiä eli inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkieliä edustavia saamelaiskirjailijoita ja muita asiantuntijoita.

Saamelaiskulttuurin ja -kirjallisuuden esittelyä saamelaisalueella

Järjestetään

1) saamelaiskirjailijakiertue saamelaisalueen kirjastoissa,

2) kirjavinkkausta ja kirjallisuuden esittelyä kirjastoissa, kouluilla, päiväkodeilla ja vanhainkodeissa,

3) keskustelutilaisuuksia, näyttelyitä ja esittelyjä eri tapahtumissa

Johdatus saamenkielten ja saamelaiskulttuurin maailmaan  - koulutus kirjastohenkilökunnalle:

Noin 10  tunnin virtuaalikoulutus ja/tai seminaari Johtti girjerádju/Jutaava kirjasto – työssä mukana olevalle, Enontekiön, Inarin, Muonion, Sompion ja Utsjoen kirjastohenkilökunnalle. Koulutus toimii johdatuksena saamelaiskulttuuriin, kieliin ja kirjallisuuteen. Koulutus hankitaan ostopalvelunan hyvin saamenkielet ja saamelaiskulttuurin tuntevalta taholta. Esim. Giellagas-instituutti tai Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Tavoite: Kirjastohenkilökunnan tietämyksen lisääminen saamenkielistä, - kulttuurista ja -kirjallisuudesta. Koulutus edistää saamelaiskirjastotoiminnan, Johtti girjerádju/Jutaava kirjasto – työn sisältöjen kehittämistä jatkossa ja parantaa toiminnassa mukana olevien kirjastojen saamelaiskulttuuriin liittyviä palveluja.  

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Johtti girjerádju/Jutaava kirjasto – työn tapahtumia toteuttaa Inarin kirjastotoimi. Muita toiminnassa mukana olevia tahoja ovat Sompion kirjasto, Utsjoen kirjasto, Enontekiön kirjasto, Muonion kirjasto yhteispohjoismaisen kirjastoauton kautta sekä Suomen saamelainen erikoiskirjasto Rovaniemellä. 

Aiemmat hankkeet: 

Saamelaisalueen kirjastoselvitys.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Saamelaisalueen kirjastojen yhteishanke, jonka tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa saamenkielisiä kirjasto- ja kulttuuripalveluja sekä edistää monikulttuurista kanssakäymistä saamelaisalueen kirjastoissa. Hankkeen aikana on järjestetty säännöllisiä satu- ja vanhustunteja eri saamenkielillä sekä näyttelyitä ja kiertuetoimintaa. Lapsille ja nuorille suunnatun kirjallisuuden arviointia jatkettiin ja teosarvioinnit liitettiin saamenkieliseen lukudiplomiin, lohkandiploma, joka löytyy osoitteesta http://www.sompionkirjasto.fi/lohkandiploma. Inarin koulun saamenkielisten opiskelijoiden kirjastonkäytön opetusta varten laadittiin opetusmoniste, jota jaettiin saamelaisalueen kirjastoihin. Monisteen lähteenä käytettiin Pohjoinen kirjasto sivustoa http://www.pohjoinenkirjasto.fi.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana keskityttiin Johti girjerádjju / Jutaava kirjastotyön toiminnan ja käytäntöjen suunnitteluun, toteuttamiseen sekä toiminnasta tiedottamiseen. Tiedottamisessa hyödynnettiin sosiaalista mediaa ”Saamelainen virtuaalikirjasto Suomessa” Facebook – sivustoa, paikallislehtiä ja kirjastojen tiedotuskanavia. Toimintaa esiteltiin saamelaisyhteistyökumppaneille ja kouluille sekä Saamelainen kulttuurikeskus Sajoksen tapahtumien yhteydessä. Aineistosta tiedottamisessa kokeiltiin myös QR-koodien mahdollisuuksia.  

Hankkeen aikana 2012 - 2013 järjestettiin säännöllisesti toistuvia tapahtumia kuten satu- ja vanhustunteja kaikilla kolmella saamenkielellä. Tilaisuuksien pitämistä varten palkattiin kieltä taitavia henkilöitä. Satutuntien järjestämisessä tehtiin yhteistyötä lastenkulttuurikeskus Mánnun ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Koltankielisten satutuntien toteuttamisesta vastasivat koltansaamen opiskelijat ja saivat näin käytännön harjoitusta esittämisestä ja kielen puhumisesta. Säänölliset tapahtumat koettiin tarpeellisiksi ja ne keräsivät osallistujia 1329 henkeä

Pienimuotoisten, säännöllisten tapahtumien lisäksi hankkeen toimesta esiteltiin saamelaista kulttuuria monipuolisesti järjestämällä satuteatteri-, runokonsertti- ja musiikkikiertueita sekä kirjailijavierailuita. Saamelaisen kirjallisuuden ja musiikkinäyttelyiden lisäksi kunnissa kiersi Saamelaisen erikoiskirjaston kokoama Nils-Aslak Valkeapää 70 vuotta syntymästä - juhlanäyttely. Tapahtumiin osallistui lähes 800 henkeä

Sompion kirjaston hanketyönä laatimaa saamenkielistä lukudiplomia täydennettiin Oulun yliopiston Giellagas instituutin opiskelijoiden toimesta. Kirjaluetteloa päivitettiin vuosina 2009 - 2013 ilmestyneiden saamenkielisten kirjojen osalta. Saamenkielinen lukudiplomi löytyy Sompion kirjaston nettiosoitteesta http://www.sompionkirjasto.fi/lohkandiploma. Lukudiplomia esiteltiin kevään 2013 aikana Inarin, Vuotson, Utsjoen ja Karigasniemen kouluilla. Inarin koulun saamenkielisten opiskelijoiden kirjastonkäytön opetusta varten laadittiin opetusmoniste, jota jaettiin saamelaisalueen kirjastoihin. Monisteen lähteenä käytettiin Pohjoinen kirjasto sivustoa http://www.pohjoinenkirjasto.fi.

Ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa toukokuun 2012 – 2013 välisenä aikana. Hankkeen rahoitus- ja toimintasuunnitelma toteutui suunnitellusti.

Jatkotoimenpiteet: 

Ohjausryhmän hyväksymää toimintasuunnitelmaa toteutetaan ja päivitetään jatkohankkeessa 2013 - 2014.

Lisätietoa: 

Hanketta on edeltänyt Okm:n rahoittama esiselvitystyö v. 2011 - 2012, jota tarkoitusta varten saatiin avustusta 50 000 euroa, josta siirrettiin 10 150 euroa vuodelle 2012. Hankkeen toteutumisesta on annettu tiliselvitys painettu raportti Suomen saamelaisalueen kirjastoselvitys 20.12.2012. Vuonna 2012 hanke sai jatkorahoitusta Opetus ja kulttuuriministeriöltä 40 000 euroa ja Lapin Ely-keskukselta 22 000 euroa. Raportti hankkeen toteutumisesta on annettu Okm:lle ja Lapin Ely- keskukselle 10.12.2013. Hanke jatkuu Okm:n ja Lapin Ely- keskuksen rahoittamana v. 2013 - 2014.

Aloituspäivämäärä : 
29/02/2012
Lopetuspäivämäärä : 
27/02/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€22 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€24 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€72 629
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 700
Muualta saatu avustus: 
€50 150
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€5 266

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Tapahtumien lukumäärä: 
119kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 295henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€22 000

Kirjastolain mukaan saamelaisten kotiseutualueen kunnissa sekä saamenkielisen että suomenkielisen väestöryhmän tarpeet tulee ottaa huomioon yhtäläisin perustein. Avustuksella pyritään edistämään tätä tavoitetta.