Jotakin tolkkua kokoelmiin - Keski-Pohjanmaan maakuntakirjastojen kokoelmapolitiikka
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kokkolan kaupunginkirjasto, Joni Virtanen
Kokkolan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Isokatu 3
67100
Bibliotekets telefonnummer : 
0408065124
Bibliotekets e-postadress : 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
ISIL-kod : 
FI-KLM
FO-nummer : 
FI0179377-8
Ansvarsperson : 
Susann Forsberg
Telefonnummer : 
0447809564
E-post : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Projektbeskrivning : 

 Johdanto

Keski-Pohjanmaan maakuntakirjastoalueen kirjastot ovat laatineet aluestrategian vuosille 2008 -2015 sekä yksittäiset kunnankirjastot omat strategiansa, minkä lisäksi alueella on tehty mm. asiakassegmentointihanke ja seniorien palvelutoiveita kartoittavia selvityksiä: Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on tuottanut kirjastojen käyttöön mm. laatusuositukset.  Samaan aikaan kuntien taloudellinen tilanne heikkenee, mikä merkitsee entistä tiukempaa budjetointia ja kirjastojen toimintaa kohdistuvia leikkauksia.  Kirjastojen talousarvion kaksi isointa menoerää ovat henkilöstökulut ja aineistomäärärahat, joihin leikkaukset tällöin kohdistuvat.  Kirjastoille on entistä tärkeämpää pystyä perustelemaan kuntapäättäjille, miksi ja miten kirjastoille myönnetyt varat käytetään. Samoin erilaisten selvitysten jatkohyödyntäminen selvien politiikka -ohjelmien laatimisessa on kirjastojen informaatiojohtamisen kannalta tärkeää.

1          Projektin organisointi

1.1    Sidosryhmäkuvaus

Projektin tuloksena kokoelmaa koskeva kommunikointi asiakkaiden ja sidosryhmien, kirjaston työntekijöiden, päättäjien ja rahoittajien helpottuu kirjallisen ja julkisen ohjeistuksen myötä. Kirjastojen työntekijät saavat ennen kaikkea puitteet ja työvälineet kokoelmien kartuttamiseen ja aineistojen valintaan.

1.2    Vastuuhenkilöt

Projektista vastaa Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto kirjastotoimenjohtaja Susann Forsbergin johdolla sekä projektiin palkattava projektihenkilö

2          Projektin ohjaaminen

2.1    Tavoitteet ja priorisointi

Projektin tavoitteena on saada Keski-Pohjanmaan maakuntakirjastoalueelle yhteinen kokoelmapolitiikka ja toiseksi hankkia alueen kirjastojen henkilökunnalle täydennyskoulutusta kirjastopolitiikan laatimiseen liittyvissä kysymyksissä.

2.2    Seuranta ja ohjaus

Projektin toetutumista seuraavat maakuntakirjastoalueen kunnan- ja kaupunginkirjastojen kirjastotoimenjohtajat. Ohjaamisesta vastaa Kokkolan kaupunginkirjastotoimenjohtaja Susann Forsberg ja hänen määräämänsä henkilöt.

2.3    Henkilöstöresurssien käytön suunnittelu

Projektiin palkataan yksi projektityöntekijä neljän kuukauden ajaksi ja lisäksi projektiin sisältyy yksi koulutuspäivä alueen kirjastojen henkilökunnalle.

3          Tekniikka

3.1    Menetelmät ja työkalut

Kokoelmapolitiikan laatimisessa käytetään apuna teemahaastattelu- ja survey -kyselytekniikoita. Koulutus toteutetaan perinteisenä luentokoulutuksena.

3.2    Dokumentointi

Raportti projektin toteutuksesta.

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Halsuan kunnankirjasto, Lestijärven kunnankirjasto, Kannuksen kaupunginkirjasto, Kaustisen kunnankirjasto, Toholammin kunnankirjasto ja Vetelin kunnankirjasto

Webbsidor, publikationer och material: 

Tuotetut julkaisut: Kati Salmén & Mirjami Köyhäjoki (2014): Anders-kirjastojen kokoelmien arviointi Kati Salmén (2015): Anders-kirjastojen kokoelmapolitiikka

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kokoelmapolitiikan tekeminen edellytti kokoelmien arviointia, joten aloitimme sillä keväällä/kesällä 2014. Mirjami Köyhäjoki kokosi Anders-kirjastojen kokoelmista erilaisia tilastolukuja ja koosti niistä pylväsdiagrammeja. Näitä tarkasteltiin taustatietoihin sekä muihin kirjastoihin/tunnuslukuihin verraten ja annettiin kullekin kirjastolle kokoelmanhoidollisia ohjeita. Arvioinnin perusteella saatiin hyvä käsitys Anders-kirjastojen kokoelmista ja niiden käytöstä. Varsinainen kokoelmapolitiikka-osio käynnistyi arvioinnin rinnalla perehtymällä kunkin kirjaston olemassa oleviin kokoelma- ja hankintapolitiikkoihin. Kirjastojen kokoelmavastaavat vastasivat myös siihen, millaisen he haluaisivat oman kirjastonsa osuuden olevan tulevassa Anders-kokoelmapolitiikassa. Selkeitä hankintavastuualueita kirjastoille (eli erikoistumisia tietyn alueen hankintaan) ei kokoelmapolitiikkaan pystytty juuri kirjaamaan, pääpaino vaihtui hankkeen edetessä varastointivastuualueiden jakamiseen. Arvioinnin perusteella useimmilla Anders-kirjastoilla poistoprosentti on liian alhainen ja kokoelman kiertoluku jää myös matalaksi. Rivakalla poistamisella ja aineiston jaetulla varastoinnilla kokoelmat saadaan paremmin liikkeelle ja uusi aineisto paremmin esille. Varastointivastuualueista koostettiin selkeät taulukot, joita jokainen kokoelmatyötä tekevä osaa lukea.

Fortsatta åtgärder: 

Anders-kirjastojen kokoelmapolitiikka on lähetetty sähköpostitse kaikille asianomaisille ja se esitellään tulevassa maakuntakirjastokokouksessa. Kokoelmapolitiikka otetaan saman tien käyttöön ja sen toivotaan toimivan ohjenuorana käytännön kokoelmatyössä. Samoin sen avulla voidaan kirjaston hankinta- ja karsintapolitiikkaa esitellä ja perustella esim. päättäjille. Vähintään parin vuoden välein kokoelmia arvioidaan joltain kantilta ja politiikkaa voidaan sen perusteella päivittää.

Projektet börjar : 
01/09/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€11 750
Egen finansiering: 
€3 900
Budget sammanlagt: 
€15 650
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 070
Egen finansiering: 
€1 070
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Perustelumuistio, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013