Junnut remmiin ja tilat vaihtoon!
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
scx.hu
Pieksämäen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Savontie 13
76100
Kirjaston puhelin : 
0447874024
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pieksamaki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Piksa
Y-tunnus : 
2048903-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Pia Rask-Jussila
Puhelin : 
0400-855 618
Sähköposti : 
pia.rask-jussila@pieksamaki.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tausta ja tarve

Pieksämäen kaupunginkirjastossa otettiin askel lasten- ja nuorten kirjastopalveluissa, kun pääkirjaston osaston naisvahvuuteen liittyi pitkään odotettu informaatikko kesäkuussa 2013. Kirjasto on viime vuodet ollut tilanteessa, jossa henkilöresursseista (tai pikemminkin niiden puutteesta) johtuen toiminta on rajoittunut melko lailla rutiineihin ja esimerkiksi kouluyhteistyö on ollut vähäistä. Tätä tilannetta informaatikko pyrkii kampittamaan kaikin tavoin.

Pieksämäellä on laadittu monialaisena yhteistyönä Lasten ja Nuorten Pieksämäki -hyvinvointisuunnitelma. Suunnitelman laadinnasta vastaava työryhmä asetti hyvinvointisuunnitelman tavoitteeksi lasten ja nuorten kasvu- ja elinolojen nykytilan kirjaamisen sekä palvelujen ja monialaisen yhteistyön kehittämisen Pieksämäellä. Niin suunnittelun kuin suunnitelman tavoitteena oli laatia työkalu, jonka avulla kehitetään ja uudistetaan organisaatioita, johtamisrakennetta, monialaista yhteistyötä sekä palveluprosesseja Pieksämäellä. Suunnitelmaan on merkitty yhtenä kirjaston kehittämiskohteena lasten ja nuorten osallistaminen kirjaston toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin heille sopivin menetelmin.

Jotta kirjaston lasten ja nuorten toimintoja voidaan kehittää yhteistyössä nuorisotoimen kanssa, on olennaista osallistaa se asiakasryhmä jota kehittämistoimenpiteet koskettavat eli lapset ja nuoret. Osallisuustyön kautta nuorille tarjoutuu tilaisuus oppia uutta vaikuttamisen maailmasta ja yhteiskunnasta sekä kehittää omia henkilökohtaisia mahdollisuuksiaan ja intressejään. Osallisuustyössä mukana olo on nuorelle vapaaehtoista, jolloin työhön sisältyy lähtökohtaisesti nuorten tarpeiden kuuleminen ja kunnioitus. Osallisuus antaa nuorille kokemuksen omista vaikuttamismahdollisuuksista ja kasvattaa uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa. Osallisuuteen kasvetaan ja kasvatetaan. Kun nuori saa mahdollisuuden oppia, ideoida ja toteuttaa itselle ja lähiyhteisölleen mielekkäitä asioita, hän oppii samalla vaikuttamaan laajemmissakin yhteisöissä.

Viime vuosina Pieksämäellä on oltu huolissaan siitä että, lasten ja nuorten lainausaktiivisuus on viime vuosina laskenut ja kirjastonkäyttö vähentynyt. Vaikka lainaaminen onkin vain osa kirjastotoimintaa, on signaali selvä: vuodesta 2008 vuoteen 2012 lasten ja nuorten osaston lainaus on laskenut 750000 lainasta 53000:een. Toki tämä on valtakunnallinen trendikin, mutta meillä Pieksämäellä suunta on ollut rajumpi kuin maassa keskimäärin.

Pieksämäen kirjasto – ja nuorisotoimi ovat mukana myös Kirjavaa-hankkeessa, jonka fokuksessa on kirjastojen ja nuorisotyön monialainen yhteistyö mediakasvatuksen keinoin Etelä-Savossa. Hankkeen myötä kirjastohenkilökunta saa koulutusta mediakasvatuksessa ja nuorten kohtaamisessa, lisäksi toteutetaan työpajoja nuorille. Lisätietoa hankkeesta täällä: http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kirjavaa-%E2%80%93-kirjastojen-ja-nuorisoty%C3%B6n-monialaisen-yhteisty%C3%B6n-kehitt%C3%A4minen-osallisuuden-ja.

 


Hankkeen tavoitteet

Hankkeella on kolme päätavoitetta:

  1. Osallistaa lapset ja nuoret kirjaston toiminnan suunnitteluun ja arviointiin heille sopivin menetelmin.
  2.  Luoda pysyvät toimintamallit kirjasto- ja nuorisotoimen yhteistyölle Pieksämäellä
  3. Tuoda hakeutuva kirjastotoiminta osaksi kirjaston lasten ja nuorten osaston ”keinovalikoimaa”.

 

Toimenpiteet joilla tavoitteisiin päästään:

1.1 Kehitetään ja toteutetaan uudenlaisia menetelmiä lasten ja nuorten osallistamiseen sekä asiakaspalautteen keräämiseen esimerkiksi asiakasraati, mystery shopping, piirtäen toteutetut ”unelmien kirjasto” – kyselyt jne.

Osallistamisen kautta toivomme saavamme nykyistä enemmän palautetta junnuikäisiltä asiakkailtamme.
Tällä hetkellä kirjasto kerää asiakaspalautetta lähinnä asiakaskyselyn kautta, joka ei oman valistuneen arviomme mukaan ole toimivin lasten ja nuorten keskuudessa. Tavoitteena on pysyvien toimintamallien ja kontaktien luominen eri sidosryhmien keskuudessa. Tässä työssä huomioidaan myös nuorisovaltuusto PISTO ja lasten parlamentti SkidiUp. Hankkeen toteutusaikana on tarkoitus saada mahdollisimman laajasti mielipiteitä ja ideoita pääkirjaston uudelleenjärjestelyyn ja nuorten tilan kehittämiseen.

2.1 Luodaan pysyvät toimintamallit kirjasto- ja nuorisotoimen yhteistyöhön. Yhteistyötä kirjaston ja nuorisotoimen välillä on toki ollut aiemminkin. Hyvä esimerkki tästä on nuorten aloitteesta lähtenyt, yhdessä toteutettu kirjaston nuorten tila.  Yhteistyö ei kuitenkaan ole ollut systemaattista. Hankkeen myötä kirjasto- ja nuorisotoimen yhteistyöhön luodaan pysyvä, vuosikelloon sidottu toimintamalli, joka hyödyttää molempia osapuolia. Yhteistä tarttumapintaa lasten ja nuorten palveluihin on runsaasti, esimerkiksi tapahtumatoiminnan saralla sekä koulunuorisotyössä.

3.1 Hankkeen kolmas aspekti on hakeutuva/jalkautuva kirjastotyö, joka myös tarjoaa tarttumapinnan nuoriso- ja kirjastotoimen väliseen yhteistyöhön. Tarkoituksena on jalkauttaa sekä kirjastopalveluita ulos talosta ja luoda pääkirjastosta ympäristö, jossa nuorisopalveluiden toteuttaminen on luontevaa eli kirjastoa muuallakin kuin kirjastotiloissa ja kirjastoon muutakin kuin perinteistä kirjastotoimintaa. Toimintojen kautta kirjastoa nuorten toimintaympäristönä moninaistetaan jolloin kirjastosta tulee kiinnostavampi paikka jonne nuoret mielellään hakeutuvat. Jalkautuvalla työllä viedään kirjasto pienimuotoisesti sinne missä nuoret ovat ja luontaisesti viettävät vapaa-aikaansa. Samanaikaisesti kehitetään myös yhteistyötä koulun kanssa. Koulu yhteistyön yhtenä työympäristönä on perusteltu, sillä siellä tavoitetaan kaikki nuorten ikäluokat. Yhteistyön eri menetelmin voidaan vahvistaa tiedonhallinnan osaamista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, kun koko yhteisö eri toimijoineen jakaa yhteisesti sovitun vision kasvun, kasvamisen ja osallisuuden muodoista.

Hankkeen myötä kirjastoon hankitaan fillari, joka mahdollistaa kirjaston jalkautumisen ja toteutetaan erilaisia kokeiluluontoisia ”ulostuloja” vaikkapa rantakirjaston muodossa. Fillari mahdollistaa pienehkön kokoelman viemisen erilaisiin tapahtumiin ja palvelee lasten ja nuorten osaston lisäksi koko kirjastoa. Sen hankinnassa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi paikallisen nuorten työpajan osaamista. Liikkuvan kirjaston toiminnan mahdollistamiseksi hankitaan myös kannettava tietokone, jota voidaan hyödyntää tehokkaasti myös muussa opetuksessa (mediakasvatus, kirjastonkäytön opetus).

Hankkeen aikataulu 1.7.2014 – 31.12.2015


Syksy 2014

toiminnan aloitus ja suunnittelu

lasten ja nuorten osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin

erilaisten toimintojen toteutus ja pilotointi

Kevät 2015

asiakasraadin kasaaminen ja toiminnan käynnistäminen

vuosikellon suunnittelua

jalkautuvien palvelujen toteutus ja pilotointi

Syksy 2015

  vuosikellon laatiminen

yhteistyön mallintaminen

uudenlaisten palveluiden kiinnittäminen peruspalveluihinYhteistyökumppanit, työryhmä: 

Pieksämäen nuorisotoimi, nuorisosihteeri Seija Laitinen
Puh. 044 088 2470, sähköposti seija.laitinen@pieksamaki.fi

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Actiontrack- rata kirjastoon, palvelupolku-toimintamalli, haamuasiakkaana kirjastoon -kaavake, hankeposteri, kirjastovisa, kirjastosuunnistus, hankeraportti.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kehitimme erilaisia metodeja, joilla keräsimme palautetta erityisesti nuorilta asiakkailtamme, sekä osallistimme lapsia ja nuoria kirjaston tilojen ja palveluiden suunnitteluun. Testasimme uusia toimintatapoja ja palautteen keräämisen malleja. Toteutimme yhteistyössä nuorisotoimen kanssa tapahtumia kirjastoon sekä osallistuimme kaupungin tapahtumiin, tavoitteenamme näkyä myös kirjastorakennuksen ulkopuolella (kirjastofillari) ja samalla tavoittaa alueen nuoria. Hankkeesta on tehty kattava raportti kirjaston ja nuorisotoimen tulevaa yhteistyötä silmälläpitäen. Hankkeen aikana saadut palautteet on koostettu kirjaston käyttöön ja esiin nousseita ehdotuksia on otettu huomioon kirjaston kalustemuutoksia suunniteltaessa. Yhteistyö ja yhteydenpito nuorisotoimen kanssa on tiivistynyt ja hankkeen aikana lapset ja nuoret ovat tulleet kuulluiksi kirjaston kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Jatkotoimenpiteet: 

Tulevaisuutta ajatellen on suunniteltu vuosikello, jonka avulla ylläpidetään kirjaston ja nuorisotoimen yhteistyötä. Kirjastolta ja nuorisotoimelta määritellään yhteyshenkilöt, jotka varmistavat yhteistyön toteutumisen jatkossakin. Raportissa on suunnitelma asiakasraatien toteuttamiseksi 2016 alkaen. Valmiit kyselykaavakkeet ja toimintatavat ovat kirjaston käytettävissä ja kehitettävissä jatkossakin ja niihin liittyvät materiaalit kaikkien kirjastolaisten saatavilla.

Lisätietoa: 

Tapahtumiin osallistujien määrää on vaikea arvioida ja tarkkoja osallistujamääriä ei olla kirjattu ylös ensimmäisen hanketyöntekijän aikana. Kirjasto oli mukana järjestämässä lukuisia tapahtumia kuten valtakunnallista pelipäivää, seiskojen ryhmäytyspäivää, Yökirjastoa, Elävää kirjastoa, kolmasluokkalaisten Mix-viikkoa ja tammiriehaa. Kirjasto osallistui ja näyttäytyi myös Start a summer kesäharrastepäivässä, Iltatoreilla, Start Now –konsertissa, nuorisovaltuusto Piston ja lasten parlamentti Skidi Up!:in kokouksissa ja muissa yleisötapahtumissa. Kirjastolla kävi myös koululuokkia hankkeen osallistamismetodeja kokeilemassa, sekä päiväkoti- ja perhepäivähoitoikäisiä lapsia joista osa oli satutuntien osallistujia. Kaikissa näissä tapahtumissa tilaisuuksissa toteutettiin hankkeen tavoitteiden mukaisia toimintatapoja.

Aloituspäivämäärä : 
01/07/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 407
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 322
Budjetti euroissa yhteensä: 
€23 793
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€22 331
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 311
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi