Juurilla
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Tyrnävän kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Meijerikatu 3
91800
Ansvarsperson : 
Ritva Nikola
Telefonnummer : 
0444971240
E-post : 
ritva.nikola@tyrnava.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeessa kirjastoon muodostuu fyysinen ja henkinen kansalaiskeskustelun paikka, jonka avulla osallistetaan kuntalaisia keskusteluun omasta hyvinvoinnista ja elinvoimasta.
Teema 2. Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

1. Osallistuminen: Kantapaikan osallistujamäärä, Porinapaikkojen tapahtumapaikat ja osallistujamäärät, Kansalaiskeskusteluiden osallistujamäärä
2. Vuorovaikutus: Kantapaikassa ja Porinapaikoissa verkkoon syntyvän aineiston ja keskustelun määrä, Kansalaiskeskustelun puheenvuorojen määrä
3. Hankkeen aikana syntyvien kuntalaisaloitteiden määrä

Projektbeskrivning : 

Juurilla-hankkeen toiminnat koostuvat kolmesta kokonaisuudesta: Kansalaiskeskustelusta, Porinapaikoista ja Kantapaikasta.

Kaikille avoin Kansalaiskeskustelu järjestetään noin 1-2 kuukauden välein kirjastossa. Kansalaiskeskusteluissa ollaan niillä juurilla, joista nousevat kuntalaisen oma toimijuus, elinvoima ja hyvinvointi. Yhteiskunnassa osallisena oleminen tarkoittaa jokaisen mahdollisuutta terveyteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. Kansallisella tasolla osallisuus vaikuttaa demokratian keskeisenä rakenteena. Tällöin kansalaisella on oikeus tasavertaisena osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja yhteiskunnan kehitykseen. Ihmisen osallisuuden aste ja yhteiskunnallinen aktiivisuus vaihtelevat elämänkulun ja -tilanteiden mukaisesti. Osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot toimivat suojaavina tekijöinä ihmisten hyvinvoinnin vajeita ja syrjäytymistä vastaan. Hankkeen myötä kirjasto on paikallisella tasolla edistämässä mm. maakuntauudistuksen toteuttamista tarjoamalla mahdollisuuksia yhteiselle keskustelulle ja muutosprosessin etenemiselle.

Kansalaiskeskustelua valmistellaan Porinapaikoissa, jotka viedään ihmisten luontaisille kulkureiteille, kohtaamispaikoille ja työpaikoille. Kantapaikka luodaan pääkirjastoon tilaksi, jossa on välineet Juurilla-hankkeessa syntyvien keskusteluiden ja toimintojen seuraamiseen suorana ja jälkikäteen.

Kantapaikka
Kantapaikassa kuntalaiset voivat osallistua digitaalisesti ja/tai kasvotusten kunkin Kansalaiskeskustelun ja Porinapaikkojen keskusteluihin. He voivat keskustella, ottaa kantaa ja antaa palautetta niin teemoista kuin itse hankkeesta. Kantapaikan välineistöä hyödynnetään myös Kansalaiskeskusteluissa ja Porinapaikoissa.
Hankkeen alkaessa
1. pääkirjastoon luodaan fyysinen Kantapaikka, johon hankitaan tarvittava digitaalinen välineistö kuten tietokone, tabletti ja älytaulu, joiden avulla kuntalainen voi tutustua teemoihin ja osallistua keskusteluun kirjastossa.
2. kunnan nettisivuille luodaan Kantapaikka-sivu, johon teemat ja niihin liittyvät keskustelut linkitetään, joten keskusteluun voi osallistua myös etänä verkon välityksellä mistä tahansa. Hankkeessa ei rakenneta erillistä keskustelusivustoa, vaan pyritään käyttämään jo olemassa olevia verkkoalustoja.

Porinapaikat
Porinapaikoissa testataan teemoja ja osallistetaan etukäteen kuntalaisia tulevaan Kansalaiskeskustelun aiheeseen. Syntyvä keskustelu tai tuotos tallennetaan verkkoon jatkokeskustelua varten. Porinapaikkojen ja Kantapaikan keskustelu ja tuotokset tuodaan esiin Kansalaiskeskustelussa kunkin teeman käsittelyn pohjaksi.
Yhtä Kansalaiskeskustelua varten järjestetään useita Porinapaikkoja. Niitä voidaan järjestää päiväkodeilla, kouluilla, nuorisotiloissa, kahviloissa, kuntosaleilla/liikuntatapahtumissa, työpaikoilla, perhekerhoissa, harrastuspiireissä, kauppojen auloissa, palvelutaloyksiköissä. Porinapaikkoja järjestetään eri puolilla kuntaa, jotta kylissä asuvat ihmiset pääsevät helposti osallistumaan. Porinapaikkojen määrä teemaa kohden voi vaihdella.

Kansalaiskeskustelu
Kansalaiskeskustelu järjestetään noin 1-2 kuukauden välein kirjastossa. Kansalaiskeskustelussa hyödynnetään Kantapaikan välineistöä. Kansalaiskeskustelu on aina kaikille avoin, mutta teemasta riippuen se voi olla pientä kohderyhmää tai laajaa yleisöä kiinnostava. Kansalaiskeskustelussa käsitellään teemoja niille luontevimmilla tavoilla, joita voivat olla mm. dialogi, puheenvuorot, luotsaus, elävä kirjasto, taidepaja, kumppanuuspöytä tai ajatuspaja.

Teemat Kansalaiskeskusteluun ja Porinapaikkoihin nousevat kuntalaisilta itseltään ja ajankohtaisista asioista. Laajasti ajateltuna kohderyhmänä ovat kaikki kuntalaiset, mutta teemoja kohdennetaan eri tyyppisiin kohderyhmiin kuten lasten palvelut, nuorten palvelut, nuorten aikuisten palvelut, lapsiperheiden palvelut, yksin asuvan palvelut, työikäisten palvelut, ikäihmisten palvelut.

Teemoja voivat olla esim.
Kirjasto osana kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja. Miten vapaa-aikapalvelut Tyrnävällä tukevat parhaiten kuntalaisten hyvinvointia ja elinvoimaa?
Miten edistetään yhteisöjen, järjestöjen ja yhdistysten roolia kansalaistoimijoina ja yhteistyökumppaneina Tyrnävällä?
Sananvapaus. Mitä sananvapaus tarkoittaa esimerkiksi Facebookin paikallisissa puskaradio-ryhmissä? Voiko sananvapautta käyttää väärin?
Medialukutaito, mediakriittisyys ja vastamedia. Miten tunnistan medioiden erilaiset taustavaikuttimet?
Opetuspalvelut. Miten uusi perusopetuksen opetussuunnitelma ja uudella tavalla toimiva Rantaroustin koulu toimivat?
Maakuntauudistus. Miten maakuntauudistus vaikuttaa Tyrnävällä asuvan hyvinvointiin ja toimijuuteen?

Hankkeen aikataulu on 13 kk, joka jaksottuu seuraavasti:
- kk 0-2 Hankkeen käynnistäminen. Työvälineiden hankinta. Kantapaikan luominen. Kuntalaisia osallistava ensimmäisten teemojen ja kohderyhmien valinta. Porinapaikkojen ja käsittelytapojen valinta.
- kk 2-8 Kansalaiskeskustelua valmistelevat Porinapaikat, Kantapaikan ylläpito. 4-6 Kansalaiskeskustelua kirjastossa vaihtuvin teemoin, kohderyhmin ja käsittelytavoin.
- kk 8 Uusi kuntalaisia osallistava teemojen valinta.
- kk 9-12 Juurilla-hankkeen alustavat tuotokset ja vaikutukset -yhteenveto. Kirjaston henkilökunnan kouluttaminen ja Kantapaikan ylläpidon ja Kansalaiskeskustelun järjestämisen osaamisen siirtäminen. Porinapaikat vaihtuvin teemoin, 3-4 Kansalaiskeskustelua kirjastossa vaihtuvin teemoin.
-kk 13 Hankkeen raportointi

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat
-Tyrnävän kunnan sivistys- ja hyvinvointiosasto ja muut yksiköt, jotka tuovat asiantuntemuksensa Kansalaiskeskusteluihin valikoituviin teemoihin
-Maaseudun Sivistysliitto/Hyvän mielen paikat, joka tuo hankkeeseen menetelmäosaamista
-yhdistysten, järjestöjen ja yhteisöjen kokoontumiset voivat toimia Porinapaikkoina, kumppanuuspöydän järjestäminen.

Samarbetspartner/s: 
Maaseudun Sivistysliitto
Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€51 900
Egen finansiering: 
€13 500
Budget sammanlagt: 
€65 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€50 000