Käsi kädessä median maailmaan
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mäntyharjun kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Lääkärinkuja 2
52700
Kirjaston puhelin : 
044-7707229
Kirjaston sähköposti : 
mantyharju.kirjasto@mantyharju.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Manha
Y-tunnus : 
016-5761-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Suvi Pirnes-Toivanen
Puhelin : 
040-5934867
Sähköposti : 
suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi
Kuvaus : 

Joskus tarvitaan kädestä pitäjää, että uskaltaa ottaa hypyn tuntemattomaan. Mäntyharjun kirjastossa uudenlaiset lainattavat ja kirjastossa käytettävät mediat, median käyttö kirjastotyössä ja mediakasvatus ovat olleet pitkään harkinnassa, mutta varsinaista sysäystä tämän alueen käyttöön ottamiseksi ei ole löytynyt. Toisaalta myös lapset tarvitsevat sysäystä median maailmaan ettei heistä kasvaisi vain kuluttajia vaan myös osallistujia, kriittisiä käyttäjiä ja mikä tärkeintä - innokkaita kirjaston käyttäjiä. Tässä projektissa kirjasto kulkee käsi kädessä lasten kanssa median maailmaan yhdessä kokeillen ja oppien.

Tarkoituksena on osallistaa eri-ikäisiä lapsia tekemään yhdessä kirjaston kanssa kirjavinkkaus-, pelivinkkaus-, satu- ja kirjastomainosvideoita tai -trailereita. Samalla on luontevaa käydä yhdessä läpi ikäkausille sopivalla tavalla videon tekemiseen ja esittämiseen liittyviä kasvatuksellisia asioita. Videot pääsevät esille kirjastolle hankittavaan info-televisioon sekä kirjaston internet- ja Facebook-sivuille, sen mukaan miten vanhemmat antavat lupia esittämiseen. Videoita annetaan myös koulujen käyttöön niin, että niitä voidaan käyttää opetustarkoituksessa. Hankkeessa hankitaan kirjastolle videon tuottamisen ja esittämisen välineet. Videon tuottamisen ohjelmia ollaan hankkimassa kuntaan muutenkin, joten kirjasto osallistuu tähän omalta osaltaan. Lainattava videokamera hankitaan kuntaan eräässä kulttuuritoimen projektissa, joten tässä kohtaa kirjasto käyttää jo hankittua välineistöä.

Toisena tarkoituksena on aloittaa Mäntyharjun kirjastossa vähälle jääneen median eli erilaisten pelien hankinta kirjastoon. Tähän mennessä on hankittu vain pc-pelejä, mutta nyt niiden hankintaa tiivistetään ja rinnalle hankitaan konsoli- ja lautapelejä. Tämäkin tehdään osallistaen eli lasten ja nuorten peliasiantuntemusta hyväksi käyttäen ja heitä kuunnellen sekä samalla peleihin liittyvää mediakasvatusta läpi käyden. Myös hankittavista peleistä tehdään videovinkkauksia. Pelien lainaamisen lisäksi tarkoituksena on luoda kirjastossa pelaamisen / oleskelun kulttuuria, joka Mäntyharjussa on ollut vähäistä.

Toteutuksena on päiväkoti- ja esikouluikäisten kanssa huhtikuun aikana satutyöpajat pienryhmissä, joissa pieniä lapsia orientoidaan sadun ja kuvan yhdistämiseen ja sadun tuottamiseen. Satutyöpajojen jälkeen tehdään lasten kanssa yhdessä sadutusvideoita sekä valokuvasatukirjoja yhdistäen lasten ottamia valokuvia ja tekstiä. Lasten kanssa keskustellaan ikäkaudelle sopivalla tasolla videoiden ja kuvien tuottamisesta ja esittämisestä. Tuotokset esitetään kirjaston info-tv:ssä ja Facebookissa ja tässä vaiheessa myös koulutetaan kirjaston henkilökunta käyttämään info-tv:tä.

Toukokuussa aloitetaan työskentely ala- ja yläkoululaisten sekä lukiolaisten kanssa kokoamalla heistä peliraati, jolle pelikauppa esittelee mahdollisia kirjastolle hankittavia pelejä. Lapset saavat kokeilla pelejä ja olla vaikuttamassa pelien hankintaan ja samalla heidän kanssaan keskustellan ikärajoista, peligenreistä yms. Toukokuussa hankitaan myös pelikonsolit kirjastolle ja järjestetään pelipaikka siten, että kaikuvassa kirjastosalissa saadaan pelaamiselle kohtuullinen rauha. Henkilökunta koulutetaan pelien ja konsolipelien käyttöön ja luodaan lainaamiselle, hankinnalle ym. säännöt.

Toukokuussa pyydetään alakouluilta kaikki koulukummit (noin 4.-6.-luokkalaiset) kirjastolle mediakasvatustunnille (kyläkoulujen koulukummien luokse mennään kouluille), jossa käydään läpi erityisesti peleihin liittyvää mediakasvatusta ja tuotetaan yhdessä lasten kanssa esim. juliste- tai tehtäväaineistoa, jonka koulukummit vievät kouluille kummioppilaidensa nähtäväksi tai käyttöön. Toukokuun lopulla kirjasto kutsuu kaikki alakoululaiset kirjastoon pelipäivää viettämään (kyläkoululaisille maksetaan kyydit) siten, että koulukummit pelaavat kummioppilaidensa kanssa lauta-, pc- ja konsolipelejä ja näin opettavat erilaisten pelien käyttöä.

Syyskuussa projektityöntekijä kiertää kaikissa alakoulujen luokissa päivän tekemässä kirjavinkkausvideoita lasten kanssa. Videot tehdään ennalta luetusta kirjasta, esimerkiksi lukudiplomikirjasta. Jokainen lapsi saa tehdä ainakin yhden lyhyen vinkkausvideon ja videoita esitetään kirjaston info-tv:ssä, Facebookissa yms. Lukudiplomiaiheiset vinkkaukset linkitetään kirjaston www.lukulumous.fi -lukudiplomisivustolle diplomikirjalistojen kautta löydettäviksi. Videoita voidaan tarjota myös kouluille ristiin esimerkiksi "aamunavaus"-videoiksi tai muuhun käyttöön.

Lokakuussa kirjaston henkilökunta kouluttautuu käyttämään videokameraa ja DreamBroker-ohjelmaa ja valmistautuu tuottamaan itse videoaineistoa esimerkiksi aikuisten kirjavinkkikäyttöön tai kirjastonkäytön opetuksen materiaaliksi. Yläkoulu- ja lukioikäisistä pyydetään myös kuvataiteen ja äidinkielen ryhmiä mukaan tekemään kirjavinkkaus-, pelivinkkaus- tai kirjastomainosvideoita, miksei myös pieniä kirjastotarinoita tai mielikuvituksellisempaa materiaalia ja keskustellaan heidänkin kanssaan mm. kuvalukutaidosta ja pelilukutaidosta. Tuotetut videot otetaan esille kirjastolle. Lopuksi annetaan vielä hankkeessa tuotettuja pelivinkkauksia ym päiväkoti-ikäisille esitettäväksi ja kutsutaan päiväkoti- ja esikouluryhmiä viettämään peliaamupäivää kirjastolle.

Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä neljäksi kuukaudeksi tekemään aikaa vievää käytännön työtä lasten kanssa kouluilla ja kirjastolla. Projektityöntekijä myös kouluttaa kirjaston henkilökunnan käyttämään pelejä, konsolilaitteita, videointilaitteita ja -ohjelmia sekä info-tv:tä. Jos talon sisältä löytyy halukas "mediakasvattaja", niin hänelle palkataan tällöin hankerahalla sijainen.

Hankerahalla maksetaan projektityöntekijän palkan lisäksi satutyöpajoille eri vetäjä, ostetaan 2 pelikonsolia ja niille tv-ruudut sekä info-tv ja sen ohjelmisto, hankitaan akustiikkalevyjä hillitsemään pelaamisen ääniä hyvin avarassa ja kaikuvassa kirjastotilassamme, ostetaan lukollinen säilytyskaappi konsolipeleille ja matto sekä sohva pelipaikalle ja maksetaan kirjaston osuutta DreamBroker-videontyöstöohjelmasta ja maksetaan projektityöntekijän matkakuluja kyläkouluilla sekä kertaluontoisesti kyläkoululaisten käynti kirjastolla. Omarahoitusosuus kattaa hankkeen hallinnointiin, henkilökunnan koulutuksiin, pelien hankintaan ja luettelointiin menevän työn.Lisäksi hankimme omarahoitteisesti konsoli-, pc- ja lautapelejä vähintään 2000 eurolla sekä uuden säilytys/esittelyhyllyn peleille.

Hankkeessa käytetään hyväksi kunnassa käyttöön otettavaa DreamBroker-videonrakennusohjelmistoa ja kulttuuritoimen omassa seniorihankkeessaan hankkimia kuvausvälineitä. Kirjaston hankkeessa tuotettua materiaalia annetaan myös kulttuuritoimen hankkeen käyttöön kotihoidossa olevien vanhusten kulttuuritarjonnan laajentamiseksi.

Hanke on osaltaan jatkohanke Mäntyharjun kirjaston aiemmille kirjavinkkaus- ja lukudiplomihankkeille. Kirjavinkkausta viedään tässä hankkeessa uusiin medioihin ja lukudiplomikirjat saavat uutta nostetta tullessaan vinkatuiksi ja näin jaetuiksi mediassa. Hanke on myös jatkoa vuonna 2012 toteutetulle kirjaston sisätilojen ajantasaistamisen suunnitteluhankkeelle, jonka asiakaskyselyssä pelien hankinnan toiveet tulivat vahvasti esille. Tämä toive voidaan ottaa huomioon jo ennen muuta sisätilojen ajantasaistamista.

Jatkossa kirjastolaisten on tarkoitus itse tuottaa videoaineistoa mm. koulujen aamunavaus- tai "välipala"-käyttöön kirjavinkkien tms muodossa sekä kaikille asiakkaille tarkoitettuja esittelyjä info-tv:n kautta. Pelien hankinnasta tehdään pysyvä käytäntö ja sille varataan määräraha.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

koulutoimi, varhaiskasvatus, kulttuuritoimi, nuorisotoimi

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Lasten satu- ja kirjavinkkausvideoita nähtävissä osoitteessa www.facebook.com/mantyharju.kirjasto .

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa toteutettiin suunnitelmien mukaan päiväkoti- ja esikouluikäisten satutyöpajat ja satuvideoiden tekeminen sekä esikoululaisten peliaamupäivät. Alakoululaisten kanssa toteutettiin myös suunnitelman mukaiset mediakasvatus-, kirjavinkkaus- ja videontekotunnit sekä peliaamupäivät. Lähestulkoon kaikki kunnan 3-12-vuotiaat lapset osallistuivat hankkeeseen, minkä lisäksi nuorisotilassa järjestettiin kaksi pelienvalintailtaa, isänpäiväviikonloppuna kirjastolla perheiden peliviikonloppu ja yhdellä koululla media-aiheinen vanhempainilta.

Osallistamisen suhteen hanke onnistui erinomaisesti, sillä lapset ja nuoret pääsivät valitsemaan kirjastolle hankittavia pelejä ja tuottamaan itse videoita kirjastolla näytettäviksi. Koulukummit suunnittelivat ja toteuttivat mediakasvatusaiheisia lehtiä kummioppilailleen ja pelasivat kummioppilaidensa tukena erilaisia pelejä peliaamupäivissä. Joissakin luokissa tehtiin mediakasvatusaiheisia lehtiä vanhemmille. Yläkoulu- ja lukioikäiset kuvataideoppilaat tekivät kirjaston info-tv:oon mm. pelivinkkauksia, elokuvavinkkauksia ja kirjastonkäytönopetuksia.

Mediakriittisyyttä käytiin läpi mm. Mediataitokoulun nettisivujen videoiden ja erilaisten tuntiesimerkkien avulla. Mediakriittisyyteen kannustettiin myös, kun lapset pohtivat vanhempiensa kanssa saako omaa videota esittää kirjaston info-tv:ssä ja Facebook-sivuilla. Kirjavinkkaustunteja (joissa myös tutustuttiin Okariino-palveluun) pidettiin pohjaksi sille, että jokainen löytäisi sopivan vinkattavan kirjan ja tiedonhakua kerrattiin kaikkien ryhmien kanssa ennen kirjojen lainaamista. Kirjastonkäyttö lisääntyi talven aikana jonkin verran, kun lapset lainasivat vinkattavia kirjoja. Myös lautapelien pelaamismahdollisuus kirjaston tiloissa toi jonkin verran kävijöitä.

Alkuperäisestä suunnitelmasta poikettiin siinä, että kirjastolle ei perustettu konsolipelipaikkaa. Tähän ei saatu AVI:lta rahoitusta eikä omaa rahoitusta asialle ollut. Peliaamupäiviä varten lainattiin tv:t ja pelikonsolit kunnan nuorisotoimelta. Videokuvausvälineitä lainattiin niinkuin oli tarkoituskin, sillä niitä on monella sivistystoimen yksiköllä olemassa. Maksullista videokuvausohjelmistoa ei tarvittu. Pelejä varten hankittiin esittelyhylly, mutta hankkeen ulkopuolella. Lisäkustannuksia omarahoitusosuuteen aiheutti info-tv:n hajoaminen jännitepiikin yhteydessä ja harmia hankaluudet tv:n toimittajan kanssa. Pelejä pystyimme hankkimaan suunniteltua vähemmän kunnan säästötoimien vuoksi, mutta pelien hankinta jatkuu hankkeen jälkeen.

Kirjasto osoitti tässä hankkeessa paikkansa koulujen mediakasvatuksen tukena. Teimme niin intensiivistä työtä koululaisten kanssa, että kirjastonkäytöstä on tullut monelle mielekkäämpää meidän todella tuttujen kasvojen takia. Kirjaston henkilökunnalle hanke oli loistava oppimisprosessi mediakasvatuksen, kirjastonkäytönopetuksen ja kirjavinkkauksen suhteen, mutta erityisesti tekninen osaaminen kehittyi pelikonsolien, videoiden ja info-tv:n myötä.

Kouluilta on tullut kiittävää palautetta hankkeesta, sillä mediakasvatus on monelle opettajalle vielä epäselvä alue. Samoin kyläkoulut kiittelivät mahdollisuudesta päästä kirjastokäynnille hankkeen rahoittamalla kuljetuksella. Kyläkouluilta saimme monta uutta kirjastonkäyttäjää ja kirjastokortinhaltijaa, jotka ovat kevään mittaan ottaneet asiakseen vierailla kirjastolla säännöllisesti.

Jatkotoimenpiteet: 

Info-tv siirtyy välineeksi kirjaston muulle tiedottamiselle, mutta siihen on tarkoitus tehdä myös itse videoita. Kouluilta on jo tullut heidän muissa yhteyksissä tekemiään videoita esitettäväksi.

Kirjavinkkaukseen saatiin uusi tekijä henkilökunnan joukosta, joten ensi lukuvuonna voidaan järjestää enemmän kirjavinkkauksia. Mediakasvatusaiheista on tarkoitus tehdä pysyvä osa kirjastonkäytönopetuksia.

Lukudiplomisivustomme www.lukulumous.fi tulee saamaan kesän jälkeen täydennystä lukudiplomikirjoista tehdyillä kirjavinkkausvideoilla. Luvat videoiden näyttämiseen sivustolla kysytään videoiden tekijöiltä ja heidän vanhemmiltaan erikseen.

Pelien hankinnasta tulee pysyvä käytäntö.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/04/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€26 770
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€36 670
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€23 601
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 601
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€6 060

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
85kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
1 857henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
16kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
143henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta ei voi käyttää kalustehankintoihin. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi