Käy kirjastossa -sivusto PIKI-verkkokirjaston Lapset-osioon
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tampereen kaupunginkirjasto – Pirkanmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Pl 152
33101
Kirjaston puhelin : 
03 565 611
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tampere.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tam
Y-tunnus : 
0211675-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Leila Virta
Puhelin : 
040 8007830
Sähköposti : 
leila.virta@tampere.fi
Hankkeen tavoite: 

Sivuilla kerrotaan värikkäästi, yksinkertaisesti ja selkeästi kohderyhmälle eli alakouluikäisille  7 – 12 -vuotiaille lapsille mitä (PIKI-)kirjastoissa voi tehdä. Sivusto palvelee ennen kaikkea  kirjastopalvelujen tunnetuksi tekemistä ja käytön opastusta. Mukana on medialukutaidon edistämisen elementtejä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjaston käyttö, tarinat

Kuvaus : 

Sivuston tarkoitus

Sivuilla kerrotaan värikkäästi, yksinkertaisesti ja selkeästi kohderyhmälle eli alakouluikäisille  7 – 12 -vuotiaille lapsille mitä (PIKI-)kirjastoissa voi tehdä. Sivusto palvelee ennen kaikkea  kirjastopalvelujen tunnetuksi tekemistä ja käytön opastusta. Mukana on medialukutaidon edistämisen elementtejä.

Sivuja voivat käyttää muutkin kuin pirkanmaalaiset lapset ja kirjastot esitellessään kirjastoa lapsiryhmille. Sisällöt tehdään yleisluontoisiksi ja sopiviksi kaikille. Esim. Okariinossa ei ole tämäntyyppistä osiota.

PIKI -kirjastot hyötyvät, kun niiden ei tarvitse pitää yllä omia erillisiä lasten sivuja. Kaikki tuotetaan yhteiseen pottiin. Tämä on sovittu PIKI-kirjastojen kesken. Painettua aineistoa tulee jakoon kaikkiin Piki-kirjastoihin.

Sivua toimittaa PIKIn Lapset -osion työryhmä. Siinä on edustajia sekä maakunnasta että Tampereelta, joten koko PIKI -alueen kirjastot saavat äänensä kuuluviin sivun suunnittelussa.

Sivusto tukee PIKI-verkkokirjaston lapsille ja nuorille suunnattua palvelukokonaisuutta, johon koottu jo runsaasti erilaista aineistoa. Esimerkkeinä Puuha-Piki -sivut, jossa on lapsille suunnattuja tietokilpailuja, sekä suosittu Kirjatti –kokonaisuus, jossa on jo alle kouluikäisille tarina Kirjatin seikkailuista kirjastossa.

PIKIssä olisi tämän jälkeen yhdessä paikassa tarjolla opastusta kirjaston käyttöön eri ikäryhmille. Nuorille on jo olemassa  Eväitä opiskeluun –sivusto. Aikuisopiskelijan Tiedonhakijan opas on myös osa PIKI-kokonaisuutta.

Sisältö (ideatason otsikoita, osin lasten omien kysymysten pohjalta)

  • Kirjastokortti on avain suureen maailmaan
  • Kuinka lainataan, koska nämä pitää palauttaa?, mitä jos kirja katoaa jne.
  • Kirjastossa on kivaa: pelit, tietokoneet, nukketeatterit jne.
  • Kirjasto auttaa
  • Osaan itse etsiä: vinkkejä tiedonhakuun ja vähän esitelmän tekoonkin

Toteutus

Toteutuksessa hyödynnetään PIKIn Lapset -osion kuvittajaa, jotta yhtenäinen ulkoasu säilyy.

Alustavana ideana on sarjakuvamainen muoto. Yksi tarina ja yksi aihe: esimerkiksi ”Näin Mirmeli sai kirjastokortin”. Kuvituksessa käytetään jo Lasten-osion kuvituksessa olevia hahmoja. Ne ovat lapsille tuttuja, ovathan he  itse antaneet hahmoille nimetkin.

PIKI –hahmoilla varustettuja tuotteita on jo käytetty PIKIn mainostuksessa: paperinuket ja lukujärjestys. Nämä ovat saavuttaneet suuren suosion. Jouluksi on tulossa joulukalenteri.

Tarinat voi myös yhdistää kokonaiseksi kuvakirjaksi, jonka voi julkaista paperisena ja/tai sähköisenä kirjana  (esim. e- paper) tai jollakin muulla vastaavalla ohjelmalla. Tulostettavaa, väritettää versiota voisi käyttää kirjastovierailujen yhteydessä jaettavina materiaaleina.

Resurssit

Ammattiapua tarvitaan graafiseen ilmeeseen ja mahdollisesti myös tarinan kirjoittamiseen tai ainakin viimeistelyyn. Toteuttajasta riippuen käytetään palkkarahoitusta tai ostopalvelua. Hakemuksessa kuluja on merkitty molempiin kohtiin, mutta niiden välillä saatetaan projektin kuluessa siirtää rahoja.

Osa työstä tehdään olemassa olevassa PIKI-verkkokirjaston lapset-työryhmässä. Tästä kertyy omavastuuosuutta.

Jaettavia painotuotteita varten varataan rahaa. Niiden muoto päätetään projektin kuluessa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Muut PIKI-kirjastot; PIKI-verkkokirjaston Lapset-osion työryhmä

Aiemmat hankkeet: 

Useilla kirjastoilla on omia lastensivuja, mutta ne keskittyvät yleensä aineistovinkkeihin. Kirjastot.fi:stä löytyvistä sivustoista tätä hanketta vastaavat lähinnä Helsingin Kirviön sivut, Vihdin Liito-oravan satumetsän Tiedonpuu-osio  ja Hyvinkään Tiedon jäljillä.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tausta ja tavoitteet

Käy kirjastossa -hankkeen tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa PIKI-verkkokirjaston Lapset-osioon uusi sivusto alakouluikäisille eli 7-12-vuotiaille lapsille. Tätä varten oli haettu ELY-keskukselta hankerahoitusta. Tarkoituksena oli luoda verkkokirjastoon kohderyhmän huomioiva tietopaketti kirjaston käytöstä, kirjastopalveluista, tiedonhankinnasta sekä medialukutaidosta. Kokonaisuudesta haluttiin helposti lähestyttävä, jossa asiat esitettäisiin selkeästi ja yksinkertaisesti.

PIKI-verkkokirjastossa on paljon erilaista aineistoa lapsille ja nuorille. Selkeä aukko on kuitenkin ollut alakouluikäisille suunnatussa kirjastonkäytön opastuksessa. Nuorille ja aikuisille omat vastaavat kokonaisuutensa verkkokirjastosta löytyvät. (Eväitä opiskeluun ja Tiedonhakijan opas). Projektin tavoitteena oli vastata tähän puutteeseen.

Kirjastojen koululuokkakäyntejä on paljon ja Käy kirjastossa -sivuilla haluttiin tukea tätä toimintaa. Tavoitteena oli luoda yleisluontoiset kirjastonkäytön esittelysivut, joita kaikki Pirkanmaan kirjastot voisivat hyödyntää esimerkiksi 2. ja 4. luokkien kirjastonkäytön opetuksessa.

Käy kirjastossa -sivuille haluttiin iloinen ja värikäs ilme, johon kuuluisi tekstin lisäksi esimerkiksi sarjakuvaa tai videoita. Yhtenäisyyden vuoksi kuvittajana oli päätetty käyttää Satu Cozensia. Hän on jo aiemmin tehnyt verkkokirjastoon kuvitusta ja piirtänyt siellä esiintyvät lapsihahmot (Matias, Mirmeli ja Leena-Liisa).

Sivuston markkinointia varten oli suunniteltu oheismateriaalia, kuten painotuotteita. Materiaalit tulisivat jakoon kaikissa PIKI-kirjastoissa.

Toteutus

Projektisuunnittelija Tuija Rasimäki vastasi projektin suunnittelusta, koordinoinnista, etenemisestä sekä sivujen sisällöistä. Apuna toimi ohjausryhmä, jonka kanssa päätettiin muun muassa rakenteesta, tyylistä ja kuvituksesta. Ohjausryhmässä oli mukana ammattilaisia eri kirjastoista, eri osastoilta sekä eri aloilta. Ohjausryhmään kuuluivat pedagoginen informaatikko Mervi Hietanen, kirjastovirkailija Jaana Kakkonen, kirjastovirkailija Leena Korpela ja websuunnittelija Leila Virta.  Jokainen jäsen toi projektiin oman näkökulmansa ja osaamisensa. Ryhmäläiset saattoivat osallistua projektiin oman kiinnostuksensa ja aikataulunsa sallimien rajojen mukaan. Projektisuunnittelija ja ohjausryhmä keskustelivat ja olivat yhteydessä projektin aikana lähinnä sähköpostitse. Lisäksi järjestettiin tapaamisia, joissa projektin asioita käsiteltiin tarkemmin.

Sivujen kuvittajana toimi Satu Cozens (Kummakko ry.). Kuvittajan kanssa pidettiin aloituspalaveri, jossa suunniteltiin kuvituksen pääpiirteet ja esiteltiin sivuston ideaa. Sivuille päätettiin tilata sarjakuvaa ja muuta kuvitusta. Projektisuunnittelija vastasi kuvitusten käsikirjoituksista, jotka suunniteltiin yhteistyössä ohjausryhmän ja kuvittajan kanssa. Kaikki valmiit kuvat kiersivät ohjausryhmässä kommenttikierroksella ennen lopullista hyväksyntää. Painotuotteet tilattiin Juvenes Print -painotalolta Tampereen kaupungin yleisen käytännön mukaisesti.

Sivujen asiasisällöstä ja kirjoitustyöstä huolehti projektisuunnittelija. Tekstejä muokattiin ohjausryhmän palautteen perusteella. Tarkemman luennan teksteistä teki ohjausryhmän jäsen Mervi Hietanen. Asiasisällöille haettiin palautetta myös työryhmän ulkopuolelta. PIKI-kirjastojen koordinaattori Pirjo Järvinen sekä viestintäsuunnittelija Ritva Hokka-Ahti antoivat sisällöistä omat palautteensa. Lisäksi tekstit oikoluki Elina Rauhala-Kari Kangasalan kirjastosta.

Päätökset sisältöjen sijoittelusta verkkoympäristöön sekä sivujen ulkoasun suunnittelu tehtiin yhteistyönä websuunnittelija Leila Virran kanssa. Kaikki ryhmäläiset pääsivät kuitenkin vaikuttamaan sivujen visuaaliseen ilmeeseen. Sivujen teknisestä toteutuksesta huolehti Leila Virta.

Tavoitteista valmiiksi sivustoksi

Projektin aikana suunniteltiin ja toteutettiin Käy kirjastossa -sivusto PIKI-verkkokirjastoon. Aikataulurajoituksista johtuen sivujen suunnitelmien mukainen viimeistely jäi Leila Virran tehtäväksi projektisuunnittelijan työsuhteen päätyttyä. Sivusto julkaistiin 7.1.2013 joululomien jälkeen.

Sivuilla käsiteltävät aiheet jakautuvat selkeästi kahteen eri osa-alueeseen. Tämä vaikuttaa ratkaisevasti myös rakenteeseen. Sivut on jaettu kahteen isompaan osioon: Kuinka kaikki toimii? sekä Tietoa ja taitoa. Ensin mainittu sisältää kirjastonkäytön käytännön tietoa esimerkiksi kirjastokortista, lainaamisesta, palauttamisesta ja varaamisesta. Jälkimmäinen osio puolestaan sisältää tiedonhankinta- ja medialukutaitoa kartuttavaa materiaalia, jossa käsitellään esimerkiksi eri tietolähteitä, lähdekritiikkiä ja verkossa toimimista.

Muita sivujen osia ovat Esitelmäpolku, Testaa tietosi -visailu, Kysy Super-Kaunolta sekä opettajille ja ohjaajille suunnattu kuvakooste kirjastonkäytön opetuksen tueksi ja keskustelun herättäjäksi. Esitelmäpolulla tiedonhaun vaiheet ja esitelmän valmistaminen esitetään kuusivaiheisena polkuna. Testaa tietosi -visailussa lapset voivat selvittää, millaisia kirjastonkäyttäjiä he ovat. Kysy Super-Kaunolta tarjoaa palvelun, jossa saa vastauksia kirjastoaiheisiin kysymyksiin. Sivujen keskushahmo, Super-Kauno vastaa lasten kysymyksiin avoimesti verkkosivulla.

Sivujen ohessa on tulostettava lukujärjestys sekä tulostettavia sarjakuvia, joita lapset voivat itse värittää ja täydentää. Lisäksi on kerätty linkkilista erilaisista lapsille sopivista sivuista: joukkoon mahtuu niin viihteellisten kuin hyödyllistenkin verkkosivujen linkkejä.

Sivujen visuaaliseen ilmeeseen vaikutti eniten päätös sarjakuvan käytöstä sekä yhden uuden keskushahmon ja raikkaan, mutta värikkään piirrostyylin löytäminen. Sivujen omasta hahmosta muotoutui supersankari-poika: vähän hullunkurinen, humoristinen, kirjastoarjen yläpuolelle asettuva hahmo, joka sopii sekä tyttö- että poikayleisölle. PIKI-verkkokirjastossa aiemmin esiintyneistä lapsihahmoista luovuttiin. Sivuille haluttiin humoristinen ote, johon lasten on helppo tarttua. Realistiset lapsihahmot eivät olisi toimineet tässä yhteydessä. Myös väritykseen ja piirrostyyliin haettiin erilaista linjaa verrattuna aiempiin verkkokirjastoon tehtyihin kuvituksiin. Sivujen visuaalisesta ilmeestä tehtiin raikas ja värikäs, mutta selkeä.

Kuvittaja piirsi kolme hahmovaihtoehtoa, joista työryhmä valitsi yhden ja nimesi Super-Kaunoksi. Super-Kauno on kirjastojen sankari, joka seikkailee sivujen sarjakuvissa ja muussa kuvituksessa. Hahmon ja kuvituksen kautta ei pyritä opettamaan, vaan hahmo toimii miten sattuu ja tekee mitä mieleen juolahtaa. Kuvat tukevat kuitenkin aihesisältöä. Niissä esitetään aina käsillä olevasta aiheesta jokin yksityiskohta hauskasta ja erilaisesta näkökulmasta.

Markkinointiin tarkoitetut oheistuotteet painatettiin Juvenes Print -painotalossa. Painatteiksi teetettiin Satu Cozensin piirtämää kirjanmerkkiä sekä lukujärjestystä. Kirjanmerkit tulevat heti sivuston julkaisun yhteydessä jakoon kaikkiin PIKI-kirjastoihin. Lukujärjestystä jaettiin tammikuussa 2013 julkaisun yhteydessä. Lisäksi PIKI-kirjastojen omaan käyttöön teetettiin kuvittajalla rintamerkkikuva, josta voidaan itse tehdä rintamerkkejä erilaisissa kirjastojen lastentapahtumissa jaettaviksi.

 Lapsilta tuli kyselyjä Super-Kaunosta henkilönä, joten päätettiin tehdä uusi sivu, jossa Super-Kauno esittäytyy. Loput hankerahat käytettiinkin kesällä 2013, kun tilattiin muutama piirros lisää Satu Cozensilta uutta sivua varten. Tämä Super-Kauno haastattelussa -sivu julkaistiin syyskuussa 2013. Syksyllä 2013 painatettiin lisää Super-Kauno -lukujärjestystä.

Tavoitteiden toteutuminen

Projektissa toteutui keskeiset tavoitteet, vaikka yksityiskohdat muuttuivat projektin edetessä. Lopullisessa sivustossa korostuu lapsinäkökulman ja humoristisen kuvituksen lisäksi myös sivujen käytännöllisyys suhteessa kirjastonkäytön opetukseen. Kirjastojen luokkakäynneillä voi esimerkiksi hyödyntää kuvakoostetta opetuksen runkona. Sivujen helppo lähestyttävyys saavutettiin ensisijaisesti hauskan hahmon sekä sarjakuva-kuvituksen avulla. Sarjakuva on alakouluikäisille tuttu ja suosittu muoto. Sarjakuvien on tarkoitus herättää kiinnostus ja saada lapsi lukemaan asiasta lisää. Myös osallistavammat sivut, Testaa tietosi -visailu, Kysy Super-Kaunolta sekä Esitelmäpolku tulevat lähelle lasta. Tekstisisällöissä on pyritty kevyeen ja selkeään ilmaisuun, mikä osaltaan tukee sivujen humoristista linjaa. Asiat esitetään yksinkertaisesti ja lyhyesti. Keskeisenä ajatuksena on, että kirjastosta on paitsi iloa myös hyötyä. Kirjastosta saa apua ja apua voi myös aina pyytää.

Tiedotus

Sivustoa mainostettiin ennakkoon PIKI-verkkokirjaston sivuilla. Ennakkomainostuksessa esiteltiin hahmo, johon pääsi tutustumaan paremmin sivujen julkaisun jälkeen. Sivuista tiedotettiin kaikkiin PIKI-kirjastoihin. Varsinaisia tiedotuskanavia tulevat olemaan esimerkiksi kirjastot.fi, kirjastojen verkkosivut, facebook-sivut, postituslistat ym. Sivuja esitellään ja mainostetaan kirjaston lastentapahtumissa, ja muissa sopivissa tilaisuuksissa, joissa kirjasto on mukana. Tietoa sivuista pyritään saamaan myös opettajille ja kouluille.

Jatkotoimenpiteet: 

Projektin jälkeen sivuja kehittää ja vastaa PIKI-verkkokirjaston lasten työryhmä, jota vetää websuunnittelija Leila Virta.Sivuja esitellään alakoululuokille, opettajille ja muille kohderyhmään kuuluville asiakkaille. Pirkanmaan laajuiset yhteiset sivut luovat pohjaa myös yhteisille kirjastonkäytön opetuskäytännöille. Mikäli hahmo ja sivusto todetaan käytössä toimiviksi, samaa ideaa voidaan tulevaisuudessa laajentaa ja kehittää. Aineiston pohjalta on esimerkiksi mahdollista koota oma materiaali kirjastojen sisäiseen käyttöön opetusta varten.

Aloituspäivämäärä : 
29/02/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/08/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€23 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€19 032
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 032
Muualta saatu avustus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000