Kaikki irti kouluyhteistyöstä
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kotkan kaupunginkirjaston markkinointitunnus
Kotkan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 204, (Kirkkokatu 24)
48101
Kirjaston puhelin : 
040 688 3754
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kotka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kotka
Y-tunnus : 
0160225-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Marika Jussila
Puhelin : 
040 648 2790
Sähköposti : 
marika.jussila@kotka.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen lopputuloksena syntyy Kotkan koulujen ja kirjaston yhteinen kirjastonkäytön, tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon malli, joka on sovellettavissa muihin kaupunkeihin ja kuntiin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen tavoitteiden onnistumisessa tarkastellaan:

1) Kullekin vuosiluokalle toteutuneet kirjastonkäytön, tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon esimerkkiopetuskokonaisuuksien suunnitelmat
2) Kirjaston henkilökunnan didaktinen osaaminen
-didaktisen koulutuksen määrä ja laatu.

Lisäksi hankkeen tuloksena syntyneen mallin leviämistä ja toteutumista sekä mallin markkinointia kouluille seurataan hankkeen päättymisen jälkeen.

Kuvaus : 

Kotkan kaupungin kouluille on laadittu uudet opetussuunnitelmat ja ne on otettu käyttöön syksyllä 2016. Opetussuunnitelmissa painotetaan mm. laaja-alaista osaamista, ilmiölähtöistä oppimista, monialaisia oppimiskokonaisuuksia, tieto- ja viestintäteknisten taitojen hallitsemista sekä kokeilevaa, virheet sallivaa ja muutoksiin tottuvaa toimintakulttuuria. Kotkan kaupunginkirjasto tekee yhteistyötä Kotkan koulujen kanssa: viimeisteltävänä on koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelma. Koululaisille ja opiskelijoille on suunniteltu ja toteutettu monia erilaisia kirjaston käytön, tiedonhankinnan ja lukuharrastuksen lisäämisen opetustuokioita (www.kyyti.fi/palvelut/kotka-kirjastonkayton-opastus-ja-ryhmakaynnit).

Opetus kouluissa siis tulee muuttumaan tätä päivää vastaavaksi. Kirjaston opetustuokiot eivät saa jäädä muutoksesta jälkeen. Myös kirjastossa tarvitaan uusia didaktisia/ opetusopillisia taitoja. Lisäksi tarvitaan syvempää yhteistyötä opettajien kanssa suunniteltaessa oppilaiden ja opiskelijoiden kirjastonkäytön, tiedonhankintataitojen ja informaatiolukutaidon opetusta. Kotkan koulun ja kirjaston valmistuva yhteistyösuunnitelma on runko ja käytännön ohje yhteistyölle, mutta tarvitaan myös suunnitelma sisällöistä sekä siitä, mitä taitoja kunkin vuosiluokan oppilaan on hyvä hallita. 

Haemme avustusta 

1)    Didaktista osaamista omaavan projektityöntekijän palkkaukseen (5 kk)
Projektityöntekijän tehtävänä on:

  1. Laatia opetustuokioita kullekin vuosiluokalle sekä liittää ne osaksi jokapäiväistä koulutyötä. Testata, miten erilaiset opetustuokiot voidaan käytännössä toteuttaa mm. tieto- ja viestintätaidot huomioon ottaen. Esimerkiksi miten opetusmateriaali saadaan verkkoon/ mikä pilvipalvelu tai verkkoresurssi otetaan käyttöön/ onko koululla käytössä verkkoresurssi, jota voisi hyödyntää?
  2. Kirjaston henkilökunnan didaktisten taitojen vahvistaminen.
  3. Luoda keskustelukanava opettajien ja kirjastotyöntekijöiden välillä

2)    Tablettien ostoon (12 kpl)
Kotkan koulujen tieto- ja viestintäteknisten laitteiden varustus vaihtelee. Samoin vaihtelee oppilaiden taidot käyttää välineitä koulutyössään. Kirjastolla on muutamia läppäreita, mutta ei esim. tietokoneluokkaa tai tabletteja niin, että niitä riittäisi normaalikokoiselle koululuokalle. Normaalinkokoisessa koululuokassa on 22-24 oppilasta. Pareittain työskenneltäessä tarvitaan 12 tablettia. Esim. tablettien kanssa 6.-7. luokkalaisten ryhmäkäynnit sekä tiedonhaun opetustuokiot voitaisiin toteuttaa paljon sujuvammin ja järkevämmin. Tableteista voitaisiin myös koota lainattava tablettikassi, jota koululuokat voisivat lainata silloin, kun kirjasto ei niitä tarvitsisi. Näin tabletit olisivat jatkuvassa käytössä. 

Hanke toteutetaan yhdessä Kotkan koulujen kanssa. Tarkoituksena on valita yksi yhteistyökoulu alakouluista, yläkouluista ja lukiosta. Hankkeen lopputuloksena syntyy Kotkan malli, joka on sovellettavissa muihin kaupunkeihin ja kuntiin. Kotkan malli sisältää koulun ja kirjaston yhteistyönä laaditun kirjastonkäytön, tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon esimerkkiopetuskokonaisuuden kullekin vuosiluokalle.

Hankkeen omarahoitus koostuu pedagogisen informaatikon ja muun kirjastohenkilökunnan omasta työstä, kirjaston opetustilojen kohentamiseksi ostettavista av-laitteista, tablettien käyttöön tarvittavista oheislaitteista, tablettien hallintaohjelmamaksuista sekä projektityöntekijän matkakuluista.

Hankkeen budjetti

Haettava avustus:

Projektityöntekijän palkkakulut (5 kk) 14 600 €

Tabletit (12 kpl) 5 040 €

Omavastuu:

Oma työ 3 500 €

Aineet, tarvikkeet, tavarat (av-laitteet, oheislaiteet ym.) 1 000 €

Matkakulut 260 €

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kotkan kaupungin opetustoimi
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Opetustoimenjohtaja Juha Henriksson, p. 0400 371 396/ juha.henriksson@kotka.fi
Lasten ja nuorten palvelut - Opetustoimi
PL 257
48101 KOTKA 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankeeseen haettiin avustusta 19 640 € ja saatiin avustusta 10 000 €. Hankkeen tarkoituksena oli toteuttaa Kotkan koulujen ja kirjaston yhteinen kirjastonkäytön, tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon malli, joka on sovellettavissa muihin kaupunkeihin ja kuntiin.

Hankkeeseen palkattin projektityöntekijä kolmeksi kuukaudeksi. Projektityöntekijä laati kirjastonkäytön, tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon opetuksen tueksi suunnitelman eri luokka-asteille. Käytännössä tämä tarkoittu kirjastonkäytön, tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon sekä mediakasvatuksen opetuspaketteja ja tehtäviä eri luokka-asteille.  Suunnitelman tavoitteena oli, että yhdeksännen luokan jälkeen kotkalaisista kouluista valmistuisi maailmalle nuoria, joilla on erinomaiset taidot käyttää kirjastoa, hankkia tietoa sekä arvioida ja arvottaa informaatiota. Suunnitelma haluttiin laatia niin, että se olisi toteuttamiskelpoinen kouluissa ja kirjastoissa: opetussuunnitelmat ja esim. Kotkan koulujen tva-suunnitelma otettiin huomioon suunnitelmassa. Kirjastonkäyttö, tiedonhankinta, informaatiolukutaito ja mediakasvatus ovat laajoja aiheita. Suunnitelmasta pyrittiin tekemään sellainen, että se huomioi tärkeimmät asiat, mutta ottaa huomioon koulun ja kirjaston resurssit ja aikataulut. Suunnitelman toteutuksessa ei haluttu uuvuttaa opettajia ja kirjaston työntekijöitä kaikilla mahdollisilla tehtävillä, vaan suunnitelman tehtävät muodostavat kokonaisuuden, jolla päästään tavoitteeseen. Kirjaston henkilökunta päivittää suunnitelmaa ja siihen voidaan laatia lisätehtäviä.

Kotkan kaupunginkirjastolle avattiin Peda.nettiin oma osio, johon suunnitelma ja tehtävät tallennettiin. Peda.net -sivuilta mikä tahansa koulu tai kirjasto pystyy näkemään ja kopioimaan Kotkan kaupunginkirjaston alla eri luokka-asteille laaditun tehtävien suunnitelman kirjautumalla sivustolle. Peda.net on laajasti opettajien käytössä. Kirjaston henkilökunnan didaktisia taitoja vahvistettiin, kun laadittiin selkeät opetuspaketit. Henkilökunnalle järjestettiin opetusta Peda.netin käytöstä. Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä opettajien kanssa vahvistaen näin yhteistyötä.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa tuotettu suunnitelma ja siihen liittyvät tehtävät eri luokka-asteille sekä muu materiaali löytyvät Kotkan kaupunginkirjaston Peda.net -sivuilta (https://peda.net/kotka/kkk). Peda.net vaatii kirjautumista, mutta tunnukset Peda.nettiin voi tehdä kuka tahansa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tavoite toteuttaa Kotkan koulujen ja kirjaston yhteinen kirjastonkäytön, tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon malli, joka on sovellettavissa muihin kaupunkeihin ja kuntiin, toteutui. Suunnitelma on helpottanut kirjastonkäytön, tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon liittämistä osaksi koulun ja kirjaston arkea sekä nostanut kirjastonkäytön, tiedonhankinnan, informaatiolukutaidon ja mediakasvatuksen tärkeyttä koulujen ja kirjastojen työssä. Suunnitelman myötä kirjaston työntekijöiden on helpompi vastata koululta tulleisiin joskus nopealla aikataululla toteutettaviin kirjastonkäytön, tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon opetushetkien pyyntöihin. Suunnitelma vähentää stressiä niin kouluilla kuin kirjastoissakin: kaikkea ei tarvitse tehdä, vaan se, mikä on suunitelmassa, riittää. Toteutuessaan joka luokka-asteella suunnitelma takaa sen, että tärkeimmät kirjastonkäytön, tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon asiat tulevat selviksi oppilaille.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastonkäytön, tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon suunnitelman markkinointi sekä jalkauttaminen kouluihin jatkuu. Suunnitelmaa myös päivitetään saatujen kokemusten pohjalta. Samantapainen suunnitelma voidaan laatia lasten- ja nuorten lukuharrastuksen lisäämistä varten. Kotkan kaupunginkirjastolla on tarkoitus selvittää uudessa hankkeessa, miksi Kotkan lasten ja nuorten lainaaminen on keskiarvoa vähäisempää. Tästä selvityksestä saadut tulokset antavat pohjaa sille, miten eri toimenpiteillä lukuharrastusta saataisiin lisättyä. Yksi toimenpide voisi olla juuri lukuharrastussuunnitelman laatiminen koulujen kanssa.

Aloituspäivämäärä : 
03/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€19 640
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 760
Budjetti euroissa yhteensä: 
€24 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€13 206
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 206
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
7henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.