Kaikki mukaan kirjastopolulle
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Raatihuoneenkatu 6, PL 96
50101
Kirjaston puhelin : 
0447942460
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@mikkeli.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Mm
Y-tunnus : 
0165116-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Virpi Launonen
Puhelin : 
0447942460
Sähköposti : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
Hankkeen tavoite: 

Mikkelin uusiin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin liittyvä Kirjastopolku on saanut hyvän vastaanoton ja herättänyt kiinnostusta myös muualla maakunnassa. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa maakunnan kirjastojen omien kirjastopolkujen käyttöönotto tarjoamalla koulutusta ja jo testattuja valmiita suunnittelupohjia ja materiaaleja ja näin edistää alueellista tasa-arvoa resursseiltaan erilaisten kirjastojen ja koulujen kesken.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteiden toteutumisen tärkeimmät mittarit ovat käyttöön otettujen kirjastopolkujen ja/tai päivitettyjen koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelmien määrä. Uusien kehitettyjen tuntimallien määrä.

Kuvaus : 

Taustaa Esi- ja perusopetukselle on otettu käyttöön uudet opetussuunnitelmat, joiden mukaan alakouluissa on alettu työskennellä syksystä 2016 lähtien. Yläkouluissa ne astuvat voimaan porrastetusti syksystä 2017 alkaen. OPS 2016 on erityisen merkityksellinen kirjastoille, koska monet sen tavoitteista liittyvät kirjaston tehtäväalueeseen, ja kirjasto on myös mainittu yhtenä tärkeimmistä yhteistyökumppaneista ja oppimisympäristöistä.

Mikkelin kaupunginkirjastolla oli mahdollisuus osallistua kaupungin ops-työhön ja uudistaa kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelma vastaamaan uuden opsin henkeä ja valtakunnallisia linjauksia (Kirjastolaki, Opetusministeriön kirjastopolitiikka). Työ tehtiin ”Kirjasto ja uusi ops – koulun ja kirjaston yhteistyö mediakasvatuksessa” -hankkeessa. Uuden yhteistyösuunnitelman kulmakiviä ovat kirjaston roolin määrittely suhteessa uuteen opetussuunnitelmaan ja lukutaitokäsitteisiin sekä näiden pohjalta suunnitellut vuosiluokkakohtaiset tavoitteet koulun ja kirjaston yhteistyölle.

Kirjasto profiloituu koulun yhteistyökumppaniksi monilukutaidon edistäjänä tukemalla peruslukutaitoa lukemaan innostamisella, informaatiolukutaitoa tiedonhankinnan ohjauksella ja medialukutaitoa mediakasvatuksella. Sen lisäksi kirjasto ohjaa kirjastonkäytössä ja tukee tvt-taidoissa. Kirjaston ohjaustyössä näkyy uuden opsin korostamat oppijan aktiivinen rooli, toiminnalliset menetelmät ja teknologian hyödyntäminen. Uuden yhteistyösuunnitelman konkreettinen ilmentymä on Mikkelin koulujen Kirjastopolku, joka on kirjattu myös paikalliseen opsiin ja jonka verkkosivusto toimii opettajien ja kirjaston yhteistyöalueena.

Kirjastopolku koostuu opetussuunnitelmaan sisältyvistä kirjastokäynneistä ja opettajan tueksi kootusta verkkomateriaalista. Kirjastokäynnit on suunnattu esiopetukselle sekä 1-, 3-, 5-, 7- ja 9-luokille. Sivustolta löytyy myös valmiita tuntimalleja, joita Mikkelin kaupunginkirjaston eri toimipisteet voivat hyödyntää. Osa tuntimalleista on kehitelty Luovasti lisää lukutaitoja –hankkeessa, joten mukana niissä on tablettien ja muiden motivaatiota lisäävien apuvälineiden käyttöä. Selkeimmin uutta sisältöä Kirjastopolku tuo 3- ja 7-luokkalaisille kirjavinkkauksissa sekä 5- ja 9-luokkalaisille ”ilmiöprojekteissa”, jotka liittyvät monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, ja joihin on otettu vaikutteita Kuhlthaun ohjatun tutkimisen mallista.

Mikkelin koulujen Kirjastopolku on saanut hyvää palautetta Mikkelin ops-työskentelyn yhteydessä, opettajilta sekä erilaisissa koulutustilaisuuksissa, joissa mallia on esitelty. Se on herättänyt kiinnostusta myös useissa Etelä-Savon kirjastoissa. Niin Mikkelissä kuin muissakin maakunnan kirjastoissa eletään niukkenevien resurssien aikaa. Selkeä suunnitelma tavoitteista ja sisällöistä, sekä valmiit tuntimallit jäntevöittävät kouluyhteistyötä ja auttavat kohdentamaan kirjaston resursseja.

Mikkelin valmista mallia voisivat käyttää muutkin kirjastot joko sellaisenaan tai oman koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelmansa (kirjastopolkunsa) pohjana. Etelä-Savon kirjastoilla on paljon yhteistyötä (mm. Lumme-kimppa), ja yhteinen perusta kouluyhteistyölle tarjoaisi mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja työtaakkaa. Mikkelin Kirjastopolku kattaa yleiset tavoitteet, sisällöt ja tuntimallit esi- ja perusopetukselle, mutta toistaiseksi materiaalit perusopetukseen valmistavalle opetukselle ja erityisopetukselle ovat puuttuneet.

Olemassa olevien tuntimallien jalkauttamisen lisäksi Kaikki mukaan Kirjastopolulle -hankkeessa luotaisiin yhdessä tuntimallit, jotka palvelisivat maahanmuuttajien ja erityisopetuksessa olevien tarpeita.

Toimintasuunnitelma

Hankkeessa tarjotaan Etelä-Savon kirjastoille apua Mikkelin Kirjasto ja uusi ops -hankkeen tulosten hyödyntämiseksi. Yhteistyösuunnitelma ja Kirjastopolkusivusto materiaaleineen ovat jo vapaasti verkossa nähtävillä, mutta käyttöönotto vaatii aikaa ja paneutumista. Tätä kynnystä voidaan alentaa koulutuksella ja konsultoinnilla: - järjestetään koulutusta Kirjastopolun o tausta-ajatuksista, eli uudesta opetussuunnitelmasta, lukutaidoista ja ohjausmenetelmistä o tavoitteista ja sisällöistä o tuntimalleista (esim. leikkiin perustuva kirjastonkäytön opetus, kirjavinkkaus, kirjatrailerityöpajat, ilmiöprojektit) - tarjotaan mahdollisuus kopioida Mikkelin kirjastopolkusivusto omaan käyttöön ja järjestetään WordPress-koulutusta - tarjotaan mahdollisuus ottaa Mikkelin yhteistyösuunnitelma oman kuntansa koulu-kirjastoyhteistyön pohjaksi (koulut ja kirjastot ja niiden resurssit lasketaan paikallisesti) - valmistetaan materiaaleja perusopetukseen valmistavalle opetukselle ja erityisopetukselle sekä pilotoidaan näiden ryhmien tuntimalleja yhdessä maakunnan kirjastojen kanssa. Hankkeen päätyttyä: - alueen kirjastot on koulutettu uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen kirjastoissa - olemassa olevat tuntimallit on koulutettu alueen kirjastojen henkilökunnalle - on luotu ainakin yksi tuntimalli perusopetukseen valmistavalle opetukselle ja ainakin kaksi tuntimallia erityisopetuksen ryhmille - kunnissa on mahdollisimman kattavasti tehty koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelmat

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
maakunta-alueen kirjastot, Varkauden kaupunginkirjasto
Aiemmat hankkeet: 

Kirjasto ja uusi opetussuunnitelma – koulun ja kirjaston yhteistyö mediakasvatuksessa – Vuoden 2014 AVI-hanke Luovasti lisää lukutaitoja – Vuoden 2015 AVI-hanke

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Mikkelin uusiin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin liittyvä Kirjastopolku on saanut hyvän vastaanoton ja herättänyt kiinnostusta myös muualla maakunnassa. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa maakunnan kirjastojen omien kirjastopolkujen käyttöönotto tarjoamalla koulutusta ja jo testattuja valmiita suunnittelupohjia ja materiaaleja ja näin edistää alueellista tasa-arvoa resursseiltaan erilaisten kirjastojen ja koulujen kesken.

Hankkeessa tarjottiin Etelä-Savon ja Lumme-kirjastoille apua Mikkelin ”Kirjasto ja uusi ops” -hankkeen tulosten hyödyntämiseksi. Kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelma ja Kirjastopolkusivusto materiaaleineen olivat jo vapaasti verkossa nähtävillä, mutta niiden hyödyntämisen arveltiin helpottuvan koulutuksella ja konsultoinnilla. Hanke aloitettiin kyselyllä kirjastojen kouluyhteistyön tilasta ja tarpeista sekä osallistumishalukkuudesta. Kaikki kirjastot lähtivät mukaan kuka suuremmalla, kuka pienemmällä panostuksella. Hankkeessa vierailtiin Kangasniemen, Juvan, Savonlinnan, Heinäveden, Varkauden, Mäntyharjun, Rantasalmen, Enonkosken ja Pieksämäen kirjastoissa paikan päällä juttelemassa kouluyhteistyöasioista. Lisäksi Sulkavan ja Joroisten tilanteesta keskusteltiin puhelimessa. Vaikka lähtökohtana oli Mikkelin mallin tarjoaminen muille kirjastoille, vähintään yhtä tärkeää oli eri mallien ja toimintatapojen vertailu ja hyvien käytäntöjen jakaminen. Jo hankkeen alussa kirjastojen yhteistyölle kouluasioissa perustettiin oma alue Itä-Savon kirjastojen osaajat –hankkeessa käyttöönotetulle Trello-verkkotyöskentelyalustalle. Tälle alueelle koottiin vierailumuistiot ja kirjastojen käytössä olevia tuntimalleja vuosiluokittain.

Kirjastovierailuilla käytiin läpi kunkin kunnan kirjasto-kouluyhteistyön tilanne ja mahdolliset ongelmapaikat. Mikkelin Kirjastopolusta esiteltiin sen tausta-ajatukset (uusi opetussuunnitelma, lukutaidot ja ohjausmenetelmät) sekä tavoitteet ja sisällöt (tuntimallit) painottuen aina niihin asioihin, joissa kukin kirjasto kaipasi eniten tukea. Tapaamisista tehtiin muistiot, joissa nostettiin erityisesti esiin toimivia käytäntöjä, joita muutkin voisivat hyödyntää.

Kirjastoille tarjottiin mahdollisuus kopioida Mikkelin kirjastopolkusivusto omaan käyttöön. Tätä varten hankkeen myötä huomattiin tarvetta WordPress-julkaisualustan koulutukselle (kouluttaja Otavan opistolta). Koulutukseen osallistui 13 henkilöä ja sen jälkeen ainakin kahdella kirjastolla oli jo oma sivusto valmiina (Juva, Rantasalmi).

Kunnille tarjottiin myös Mikkelin yhteistyösuunnitelmaa uusien yhteistyösuunnitelmien pohjaksi. Tähän ei ilmennyt tarvetta, mutta kylläkin useampi kunta innostui tekemään oman yhteistyösuunnitelman tai saattamaan jo aloitetun loppuun (Juva, Rantasalmi, Kangasniemi, Savonlinna).

Hankkeessa valmistettiin myös kolme uutta tuntimallia perusopetukseen valmistavan opetuksen ja erityisopetuksen käyttöön. Näitä pilotoitiin Mikkelissä viiden ryhmän kanssa. Tuntimalleihin saatiin kommentit Savonlinnan kirjastossa työskentelevältä maahanmuuttajien opettajalta.

Hankkeessa järjestettiin myös kolme yhteistä tapaamista Mikkelissä. Niihin osallistui henkilökuntaa Juvan, Rantasalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun, Savonlinnan ja Sulkavan kirjastoista. Hanketyö käynnistettiin elokuussa aloitustapaamisella, minkä yhteydessä pidettiin Mikkelin Kirjastopolun arviointi. Arviointia oli vetämässä asiantuntija Anu Ojaranta, ja mukana oli kirjastolaisten lisäksi runsaasti opettajia. Tässä tilaisuudessa myös hankkeeseen osallistuvat kirjastot kuulivat Mikkelin Kirjastopolusta ja opettajien kokemuksista. Polku sai erittäin hyvät arviot, mikä toimi hyvänä kannustimena hankkeelle. Hankkeen päätöstapaamisessa vedettiin yhteen sen tuloksia sekä pohdittiin etenkin kirjastojen omien lukudiplomien tulevaisuutta ja mahdollisuuksia siirtyä yhteisesti ylläpidettävään diplomiin. Tapaamisiin osallistui yhteensä 55 henkilöä.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Vapaamuotoinen tarkempi raportti tulossa (sisältää kirjastojen tilannekartoituksen). Raportti jaetaan yhteistyökirjastoille, Trelloon sekä Mikkelin seutukirjaston verkkosivuille.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tavoitteet täyttyivät pääosin: alueen kirjastojen kanssa on käyty läpi uuden opetussuunnitelman toteuttamista kirjastossa ja olemassa olevat tuntimallit ovat tulleet tutuiksi.  On myös luotu suunnitellut uudet tuntimallit perusopetukseen valmistavalle opetukselle ja erityisopetuksen ryhmille (kolme kpl). Tavoitteena oli myös saada kuntiin mahdollisimman kattavasti koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelmia, mutta niitä syntyi lähinnä sinne, joissa ajatus oli ollut ilmassa jo muutenkin (Juva, Rantasalmi, Kangasniemi, Savonlinna) . Suunnitelman tekeminen vie aikaa ja vaatii yhteistyötä, joten mahdollisesti niitä syntyy vielä myöhemmin. Toisaalta on useita kuntia, joissa yhteistyö toimii hyvin ilman että sitä on kirjattu paperille. Hankkeen aikana havaittiin tarvetta asiantuntijaluennoille (Anu Ojaranta ja Wordpress-kouluttaja  Jari Sarja) ja nämä toteutettiin alkuperäisestä budjetista poiketen (matkakustannukset jäivät arvioitua pienemmiksi).

Suurin vaikutus hankkeella on siinä, että Etelä-Savon ja Lumme-kirjastojen yhteistyö käynnistyi kirjasto-koulu-asioissa. Kuntien tilanne saatiin kartoitettua ja todettua, että hyvää yhteistyötä koulun kanssa on lähes kaikkialla. Yhteistyöllä ja materiaaleja ja ideoita jakamalla voidaan jatkossa yhteisesti paikata niitä kohtia, jotka kenelläkin on heikommin. Yhteistyöalueelle Trelloon saatiin koottua jo paljon tuntimalleja ja hyviä käytäntöjä

Jatkotoimenpiteet: 

Yhteistyöaluetta Trellossa ylläpidetään. Yhteistyötä jatketaan seuraavaksi kartoittamalla lukudiplomien tilannetta.

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€18 571
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 571
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
13henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
55henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi