Kaikkien Stage : tapahtumien uusi aalto Turun ja Raision musiikkikirjastoissa
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 248
20101
Kirjaston puhelin : 
02 2620 624
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-tunnus : 
FI_Tm
Y-tunnus : 
0204818-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Rantala
Puhelin : 
044 907 2721
Sähköposti : 
jaana.rantala@turku.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa Turun ja Raision musiikkikirjastojen tapahtumatoiminta kehitetään toimivaksi ja tunnetuksi kokonaisuudeksi, joka houkuttelee yhteistyöhön ja jonka erityispiirteenä on yhteisöllisyyteen panostaminen.  

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä

Tapahtumiin osallistuneiden lukumäärä 

Uusien yhteistyökumppanien lukumäärä

Kuvaus : 

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi konsepti Turun ja Raision kaupunginkirjastojen musiikki-osastojen tapahtumatoiminnalle. Tavoiteltava konsepti on kaksitahoinen. Toisaalta haluamme edistää musiikin harrastamista erityisesti sellaisilla tavoilla, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja integroitumista yhteiskuntaan ja vastaavasti vähentävät syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Toisaalta hankkeen tarkoituksena on kehittää brändiajattelua julkisen sektorin toiminnassa. Markkinoinnin ja palvelumuotoilun ammattilaisten avulla toiminta tuotteistetaan tavalla, joka huomioi koko tapahtumaprosessin esiintyjien lähestymisestä asiakaspalautteen keruuseen asti. Tuloksena on musiikkikirjastojen tapahtumatuotannon paketointi kokonaisuudeksi, jota voidaan soveltaa ja varioida tulevissa tapahtumissa ja henkilökuntaa koulutettaessa.

Perustelut

Musiikkipalvelut ovat osa kirjastojen perustoimintaa. Musiikin jakelu- ja käyttötavat ovat kuitenkin viime vuosina muuttuneet ja sen seurauksena äänitteiden lainaus laskee jatkuvasti. Tässä tilanteessa kirjaston on etsittävä uudenlaisia tapoja edistää musiikkiharrastusta ja säilyttää musiikkikirjasto vetovoimaisena elämys-, osaamis- ja tietokeskuksena. Samanaikaisesti on tärkeää säilyttää kirjaston ja kirjastotilan yhteisöllinen ja demokraattinen luonne; toivotamme kaikki asiakasryhmät tervetulleeksi ja pidämme erityistä huolta siitä, että helposti marginalisoidut väestöryhmät voivat kokea kirjaston aidosti tasa-arvoiseksi ja tasa-arvoistavaksi tilaksi. Eläkeläisille räätälöidyt palvelut ja maahanmuuttajaväestön integrointi toimintaan ovat esimerkkejä tästä tavoitteesta.

Kuvaus

Hankkeessa kehitetään kirjastojen yhteistyötä Turun ja Raision kaupungeissa toimivien muiden musiikkitoimijoiden ja kolmannen sektorien kanssa. Mahdollisia yhteistyökumppaneita ovat toisaalta musiikkioppilaitokset, musiikin ammattilaiset ja musiikkialan yritykset, toisaalta senioriyhdistysten, SPR:n ystävätoiminnan, työttömien yhdistysten ja maahanmuuttajayhdistysten kaltaiset kolmannen sektorin toimijat. Toiminnan ytimessä on yhdessä tekeminen: musiikin kokeminen kuuntelemalla ja tuottamalla sitä, musiikin sisällöistä keskusteleminen sekä musiikkiin liittyvä oppiminen esimerkiksi luentojen tai soitonopetuksen avulla.

Esimerkkejä mahdollisista yhteistyömuodoista: musiikkioppilaitosten opiskelijat antavat nuottivinkkausta saaden vastineeksi opetuspisteitä; yhteistyöpartnereina toimivat musiikkialan yritykset lainaavat soittimia soitintyöpajoihin.

Työskentelytapa ja tulokset

Projektissa kartoitetaan sopivia yhteistyökumppaneita sekä suunnitellaan uusia tapahtumia ja tapahtumatoiminnan muotoja. Kehitystyössä hyödynnetään palvelumuotoilua. Lisäksi luodaan markkinointipaketti, jossa tuodaan esille yhteistyökumppanille koituva hyöty näkyvyydessä sekä kirjaston maine luotettavana toimijana ja haluttuna tilana. Valmis tietopaketti helpottaa jatkossa uusien kumppanuuksien muodostamista.

Onnistuessaan hanke luo alueen kirjastoista vakiintuneet ja arvostetut musiikkitoimijat, joiden kumppanuuteen artistit, oppilaitokset ja muut partnerit hakeutuvat oma-aloitteisesti.

 

Hankkeen rahoitus

Projektityöntekijän palkka19.500,00Esiintymis- ja asiantuntijapalkkiot7.500,00Matkakulut 500,00Hankeraha-anomus27.500,00Kirjastojen työpanos 5.800,00Projektityöntekijän työvälineet900,00Hallinnointikulut600,00Tilavuokrat700,00Omarahoitusosuus8.000,00YHTEENSÄ35.500,00

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Raision kaupunginkirjasto
Aiemmat hankkeet: 

Turussa ei musiikkikirjastotoiminnan kehittämiseksi ole aiemmin ollut vastaavia hankkeita.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli luoda uusi konsepti Turun ja Raision kaupunginkirjastojen musiikki-osastojen tapahtumatoiminnalle. Tavoiteltava konsepti oli kaksitahoinen. Toisaalta haluasimme edistää musiikin harrastamista erityisesti sellaisilla tavoilla, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja integroitumista yhteiskuntaan ja vastaavasti vähentävät syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Lisäksi tarkoituksena oli kehittää brändiajattelua julkisen sektorin toiminnassa. Tarkoitus oli hyödyntää markkinoinnin ja palvelumuotoilun ammattilaisia toiminnan tuotteistamiseen sellaisella tavalla, joka huomioi koko tapahtumaprosessin esiintyjien lähestymisestä asiakaspalautteen keruuseen asti. Tavoitteena oli musiikkikirjastojen tapahtumatuotannon paketointi kokonaisuudeksi, jota voitaisin soveltaa ja varioida tulevissa tapahtumissa ja henkilökuntaa koulutettaessa.

Hankkeen tavoitteet olivat suuria ja jäivät osittain toteutumatta. Emme esimerkiksi kyenneet palkkaamaan markkinoinnin ammattilaisia ja konseptoimaan toimintaa sillä kunnianhimoisuuden asteella, johon vielä hanketekstiä kirjoittaessa uskoimme. Toisaalta hanke toimi erinomaisena lähtökohtana ja mahdollistajana uudenlaiselle, lainaukseen perustumattomalle musiikkikirjastotoiminnalle. Hankkeen tuloksista tarkemmin kohdassa Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Julkaistavia materiaaleja tärkeämpää oli juurruttaa tuotteistettu tapahtumatoiminta molempiin musiikkikirjastoihin.

Projektissa tuotettiin yhteistyössä eturivin turkulaisten muusikoiden kanssa Turun musiikkikirjaston markkinointivideo, joka on vapaasti katsottavissa osoitteessa

https://bit.ly/2FQmWPE

Videolla esiintyvät muusikot antoivat panoksensa talkoohengessä ilman korvausta. Videota voidaan käyttää kaikissa musiikkikirjaston markkinointiyhteyksissä. Siitä pyrittiin tekemään yleisluontoinen jotta sisältö ei vanhenisi nopeasti.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Brändiajattelu Turun musiikkikirjastotoiminnassa on kehittynyt hankkeen vaikutuksesta. Erityisesti musiikkikirjaston mutta myös koko kaupunginkirjaston henkilökunta on paremmin sisäistänyt tapahtumakonseptoinnin tuomat edut ja Turun musiikkikirjasto, Musasto Live ja Stage ovat parantaneet tunnettuuttaan, erityisesti kaupungin ja alueen muiden musiikkitoimijoiden keskuudessa. Ylipäätään musiikkikirjaston olemassaolo on nyt paremmin tiedossa muillakin kuin musiikin aktiivisilla harrastajilla, potentiaalisia käyttäjiä on saavutettu.

Asiakkaiden näkökulmasta musiikkikirjastossa on tapahtunut paljon enemmän kuin ennen ja olemme lanseeranneet uudenlaisia toimintamuotoja. Esimerkiksi soitinlainaus on käynnistetty hyvällä menestyksellä kirjaston omalla rahoituksella, mutta hankkeella oli merkittävä rooli ajatuksen läpilyönnissä. Musiikkikirjastoon suunnitellaan asiakkaiden käyttöön äänitysstudiota ja henkilökunta on asennoitunut auttamaan sen ensikertalaisia käyttäjiä (kuten tällä hetkellä esim. digitointipalvelua käyttäviä asiakkaita opastetaan) vaikka studio toimiikin itsepalveluperiaatteella. Henkilökuntaa on myös perehdytetty studiotekniikan alkeisiin.

Hanke on mahdollistanut Raision musiikkikirjaston järjestämän rap-työpajan alueen koululaisille ja siten pyrkinyt kannustamaan yläkouluikäisiä itseilmaisuun musiikin keinoin.

Tapahtumatoiminta on saatu vakiinnutettua ja esim. Turun musiikkikirjaston henkilökunnasta nyt kaikki osallistuvat tapahtumien käytännön toteuttamiseen vaikka suunnittelu- ja yhteistyövastuu onkin tiimin tapahtumavastaavalla.

Yhteistyö Turun ja Raision musiikkikirjastotoiminnan välillä ei tiivistynyt odotusten mukaisesti. Yhteistyötä on ollut olemassa jo aiemmin ja se jatkuu edelleen. Opiksi otettavaa on se, että yhteistyö on alusta lähtien ensijaisesti vakituisen henkilökunnan varassa eikä nojaa liikaa projektityöntekijän työpanokseen. 

Musiikkiharrastuksen ja musiikkikirjastotoiminnan markkinointi maahanmuuttajanuorille vaatii paljon työtä tästä eteenkinpäin. Ensiaskelet musiikkikirjaston, Turun nuorisotoimen alaisen Rock Academyn ja Yhdessä -yhdistyksen kanssa on nyt kuitenkin otettu ja kontaktit ovat olemassa.

Myönteisenä vaikutuksena todettakoon että projektityöntekijän panoksen vaikutuksesta koko henkilöstö ottaa vastuuta laajentuneesta ja monimuotoistuneesta musiikkikirjastotoiminnasta. Havaittiin myös, että tapahtumien määrä ei ole itseisarvo vaan oleellisempaa on huolellisen suunnittelun ja järjestämisen tuottama lisäarvo tapahtumien osallistujille.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja kehitetään edelleen. Muuhunkin kuin fyysisen aineiston lainaukseen perustumattoman musiikkikirjastotyön suunnittelu on hyvällä mallilla ja toteuttaminen aloitettu.

Aloituspäivämäärä : 
01/10/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/10/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€27 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€35 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€30 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
39henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
11kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
567henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€22 000