Kaikkien Stage : tapahtumien uusi aalto Turun ja Raision musiikkikirjastoissa
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Turun kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 248
20101
Bibliotekets telefonnummer : 
02 2620 624
Bibliotekets e-postadress : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-kod : 
FI_Tm
FO-nummer : 
0204818-8
Ansvarsperson : 
Jaana Rantala
Telefonnummer : 
044 907 2721
E-post : 
jaana.rantala@turku.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeessa Turun ja Raision musiikkikirjastojen tapahtumatoiminta kehitetään toimivaksi ja tunnetuksi kokonaisuudeksi, joka houkuttelee yhteistyöhön ja jonka erityispiirteenä on yhteisöllisyyteen panostaminen.  

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä

Tapahtumiin osallistuneiden lukumäärä 

Uusien yhteistyökumppanien lukumäärä

Projektbeskrivning : 

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi konsepti Turun ja Raision kaupunginkirjastojen musiikki-osastojen tapahtumatoiminnalle. Tavoiteltava konsepti on kaksitahoinen. Toisaalta haluamme edistää musiikin harrastamista erityisesti sellaisilla tavoilla, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja integroitumista yhteiskuntaan ja vastaavasti vähentävät syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Toisaalta hankkeen tarkoituksena on kehittää brändiajattelua julkisen sektorin toiminnassa. Markkinoinnin ja palvelumuotoilun ammattilaisten avulla toiminta tuotteistetaan tavalla, joka huomioi koko tapahtumaprosessin esiintyjien lähestymisestä asiakaspalautteen keruuseen asti. Tuloksena on musiikkikirjastojen tapahtumatuotannon paketointi kokonaisuudeksi, jota voidaan soveltaa ja varioida tulevissa tapahtumissa ja henkilökuntaa koulutettaessa.

Perustelut

Musiikkipalvelut ovat osa kirjastojen perustoimintaa. Musiikin jakelu- ja käyttötavat ovat kuitenkin viime vuosina muuttuneet ja sen seurauksena äänitteiden lainaus laskee jatkuvasti. Tässä tilanteessa kirjaston on etsittävä uudenlaisia tapoja edistää musiikkiharrastusta ja säilyttää musiikkikirjasto vetovoimaisena elämys-, osaamis- ja tietokeskuksena. Samanaikaisesti on tärkeää säilyttää kirjaston ja kirjastotilan yhteisöllinen ja demokraattinen luonne; toivotamme kaikki asiakasryhmät tervetulleeksi ja pidämme erityistä huolta siitä, että helposti marginalisoidut väestöryhmät voivat kokea kirjaston aidosti tasa-arvoiseksi ja tasa-arvoistavaksi tilaksi. Eläkeläisille räätälöidyt palvelut ja maahanmuuttajaväestön integrointi toimintaan ovat esimerkkejä tästä tavoitteesta.

Kuvaus

Hankkeessa kehitetään kirjastojen yhteistyötä Turun ja Raision kaupungeissa toimivien muiden musiikkitoimijoiden ja kolmannen sektorien kanssa. Mahdollisia yhteistyökumppaneita ovat toisaalta musiikkioppilaitokset, musiikin ammattilaiset ja musiikkialan yritykset, toisaalta senioriyhdistysten, SPR:n ystävätoiminnan, työttömien yhdistysten ja maahanmuuttajayhdistysten kaltaiset kolmannen sektorin toimijat. Toiminnan ytimessä on yhdessä tekeminen: musiikin kokeminen kuuntelemalla ja tuottamalla sitä, musiikin sisällöistä keskusteleminen sekä musiikkiin liittyvä oppiminen esimerkiksi luentojen tai soitonopetuksen avulla.

Esimerkkejä mahdollisista yhteistyömuodoista: musiikkioppilaitosten opiskelijat antavat nuottivinkkausta saaden vastineeksi opetuspisteitä; yhteistyöpartnereina toimivat musiikkialan yritykset lainaavat soittimia soitintyöpajoihin.

Työskentelytapa ja tulokset

Projektissa kartoitetaan sopivia yhteistyökumppaneita sekä suunnitellaan uusia tapahtumia ja tapahtumatoiminnan muotoja. Kehitystyössä hyödynnetään palvelumuotoilua. Lisäksi luodaan markkinointipaketti, jossa tuodaan esille yhteistyökumppanille koituva hyöty näkyvyydessä sekä kirjaston maine luotettavana toimijana ja haluttuna tilana. Valmis tietopaketti helpottaa jatkossa uusien kumppanuuksien muodostamista.

Onnistuessaan hanke luo alueen kirjastoista vakiintuneet ja arvostetut musiikkitoimijat, joiden kumppanuuteen artistit, oppilaitokset ja muut partnerit hakeutuvat oma-aloitteisesti.

 

Hankkeen rahoitus

Projektityöntekijän palkka19.500,00Esiintymis- ja asiantuntijapalkkiot7.500,00Matkakulut 500,00Hankeraha-anomus27.500,00Kirjastojen työpanos 5.800,00Projektityöntekijän työvälineet900,00Hallinnointikulut600,00Tilavuokrat700,00Omarahoitusosuus8.000,00YHTEENSÄ35.500,00

 

Samarbetspartner/s: 
Raision kaupunginkirjasto
Tidigare projekt: 

Turussa ei musiikkikirjastotoiminnan kehittämiseksi ole aiemmin ollut vastaavia hankkeita.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen tavoitteena oli luoda uusi konsepti Turun ja Raision kaupunginkirjastojen musiikki-osastojen tapahtumatoiminnalle. Tavoiteltava konsepti oli kaksitahoinen. Toisaalta haluasimme edistää musiikin harrastamista erityisesti sellaisilla tavoilla, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja integroitumista yhteiskuntaan ja vastaavasti vähentävät syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Lisäksi tarkoituksena oli kehittää brändiajattelua julkisen sektorin toiminnassa. Tarkoitus oli hyödyntää markkinoinnin ja palvelumuotoilun ammattilaisia toiminnan tuotteistamiseen sellaisella tavalla, joka huomioi koko tapahtumaprosessin esiintyjien lähestymisestä asiakaspalautteen keruuseen asti. Tavoitteena oli musiikkikirjastojen tapahtumatuotannon paketointi kokonaisuudeksi, jota voitaisin soveltaa ja varioida tulevissa tapahtumissa ja henkilökuntaa koulutettaessa.

Hankkeen tavoitteet olivat suuria ja jäivät osittain toteutumatta. Emme esimerkiksi kyenneet palkkaamaan markkinoinnin ammattilaisia ja konseptoimaan toimintaa sillä kunnianhimoisuuden asteella, johon vielä hanketekstiä kirjoittaessa uskoimme. Toisaalta hanke toimi erinomaisena lähtökohtana ja mahdollistajana uudenlaiselle, lainaukseen perustumattomalle musiikkikirjastotoiminnalle. Hankkeen tuloksista tarkemmin kohdassa Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia.

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Julkaistavia materiaaleja tärkeämpää oli juurruttaa tuotteistettu tapahtumatoiminta molempiin musiikkikirjastoihin.

Projektissa tuotettiin yhteistyössä eturivin turkulaisten muusikoiden kanssa Turun musiikkikirjaston markkinointivideo, joka on vapaasti katsottavissa osoitteessa

https://bit.ly/2FQmWPE

Videolla esiintyvät muusikot antoivat panoksensa talkoohengessä ilman korvausta. Videota voidaan käyttää kaikissa musiikkikirjaston markkinointiyhteyksissä. Siitä pyrittiin tekemään yleisluontoinen jotta sisältö ei vanhenisi nopeasti.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Brändiajattelu Turun musiikkikirjastotoiminnassa on kehittynyt hankkeen vaikutuksesta. Erityisesti musiikkikirjaston mutta myös koko kaupunginkirjaston henkilökunta on paremmin sisäistänyt tapahtumakonseptoinnin tuomat edut ja Turun musiikkikirjasto, Musasto Live ja Stage ovat parantaneet tunnettuuttaan, erityisesti kaupungin ja alueen muiden musiikkitoimijoiden keskuudessa. Ylipäätään musiikkikirjaston olemassaolo on nyt paremmin tiedossa muillakin kuin musiikin aktiivisilla harrastajilla, potentiaalisia käyttäjiä on saavutettu.

Asiakkaiden näkökulmasta musiikkikirjastossa on tapahtunut paljon enemmän kuin ennen ja olemme lanseeranneet uudenlaisia toimintamuotoja. Esimerkiksi soitinlainaus on käynnistetty hyvällä menestyksellä kirjaston omalla rahoituksella, mutta hankkeella oli merkittävä rooli ajatuksen läpilyönnissä. Musiikkikirjastoon suunnitellaan asiakkaiden käyttöön äänitysstudiota ja henkilökunta on asennoitunut auttamaan sen ensikertalaisia käyttäjiä (kuten tällä hetkellä esim. digitointipalvelua käyttäviä asiakkaita opastetaan) vaikka studio toimiikin itsepalveluperiaatteella. Henkilökuntaa on myös perehdytetty studiotekniikan alkeisiin.

Hanke on mahdollistanut Raision musiikkikirjaston järjestämän rap-työpajan alueen koululaisille ja siten pyrkinyt kannustamaan yläkouluikäisiä itseilmaisuun musiikin keinoin.

Tapahtumatoiminta on saatu vakiinnutettua ja esim. Turun musiikkikirjaston henkilökunnasta nyt kaikki osallistuvat tapahtumien käytännön toteuttamiseen vaikka suunnittelu- ja yhteistyövastuu onkin tiimin tapahtumavastaavalla.

Yhteistyö Turun ja Raision musiikkikirjastotoiminnan välillä ei tiivistynyt odotusten mukaisesti. Yhteistyötä on ollut olemassa jo aiemmin ja se jatkuu edelleen. Opiksi otettavaa on se, että yhteistyö on alusta lähtien ensijaisesti vakituisen henkilökunnan varassa eikä nojaa liikaa projektityöntekijän työpanokseen. 

Musiikkiharrastuksen ja musiikkikirjastotoiminnan markkinointi maahanmuuttajanuorille vaatii paljon työtä tästä eteenkinpäin. Ensiaskelet musiikkikirjaston, Turun nuorisotoimen alaisen Rock Academyn ja Yhdessä -yhdistyksen kanssa on nyt kuitenkin otettu ja kontaktit ovat olemassa.

Myönteisenä vaikutuksena todettakoon että projektityöntekijän panoksen vaikutuksesta koko henkilöstö ottaa vastuuta laajentuneesta ja monimuotoistuneesta musiikkikirjastotoiminnasta. Havaittiin myös, että tapahtumien määrä ei ole itseisarvo vaan oleellisempaa on huolellisen suunnittelun ja järjestämisen tuottama lisäarvo tapahtumien osallistujille.

Fortsatta åtgärder: 

Hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja kehitetään edelleen. Muuhunkin kuin fyysisen aineiston lainaukseen perustumattoman musiikkikirjastotyön suunnittelu on hyvällä mallilla ja toteuttaminen aloitettu.

Projektet börjar : 
01/10/2017
Projektet avslutas : 
31/10/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€27 500
Egen finansiering: 
€8 000
Budget sammanlagt: 
€35 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€30 000
Egen finansiering: 
€8 000
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
6kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
39henkilö/person
Antalet evenemang: 
11kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
567henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€22 000