Kansainvälisiä kohtaamisia kirjastossa: monikulttuurisuustapahtumien sarja
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Lahden kaupunginkirjasto
Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkokatu 31, PL 91
15141
Kirjaston puhelin : 
03-8125 11
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@lahti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lam
Y-tunnus : 
0149669-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Jari Tyrväinen
Puhelin : 
050-559 4097
Sähköposti : 
tyrvaja@gmail.com
Kuvaus : 

Kirjasto järjestää 2013-2014 monikulttuurisuustapahtumien sarjan yhteistyössä Wellamo-opiston, Lahden lukioiden, Lahden Kaupunginteatterin  ja kansainväliseen toimintaan suuntautuneiden  järjestöjen kanssa.

Tapahtumien teemana on erilaisista taustoista tulevien ihmisten kohtaaminen ja kulttuurivaihto. Tarkoituksena on edistää lahtelaisten ja tänne asettuneiden muuttajien välistä kulttuurista tuntemusta, yhteistoimintaa ja toistensa kunnioitusta sekä esitellä tapahtuman järjestäjien monikulttuurista toimintaa ja palveluja. Kohderyhmänä ovat sekä kantaväestö että maahanmuuttajaväestö, lapset, nuoret, aikuiset ja seniorit.

Tapahtumasarja koostuu yhteistyökumppaneiden kanssa suunniteltavasta ohjelmasta. Tapahtumien yhteydessä tuodaan esille kattavasti kyseisen tapahtuman teemaan liittyvää kirjastoaineistoa ja tapahtuman järjestäjien toimintaa ja tarjontaa. Kirjasto vastaa tapahtumiin koottavien kirjastoaineistojen valinnasta ja esittelystä sekä tapahtumien koordinoinnista.  Yhteistyö-kumppaneiksi on kutsuttu toimijoita, joilla on aktiivista kansainvälistä toimintaa Lahden alueella.  Päätapahtuma ajoittuu 7.9.2013 Lahden Taidelauantaihin 2013, jossa esittäytyy Lahden seudun ja seutukunnan kulttuuri‐ ja taideyhteisöjen monipuolinen taide‐ ja tapahtumatuotanto. Näin saavutetaan synergiaetua tapahtumien suunnittelussa, markkinoinnissa ja esiintyjien rekrytoinnissa.

Ohjelma koostuu mm. kirjailijavierailuista, asiantuntijaluennoista, työpajoista, lausunnasta, luennasta, kirjavinkkauksesta sekä musiikki-, tanssi- ja teatteriesityksistä. Hankkeen puitteissa laaditaan kirjaston monikulttuuristen tapahtumien konsepti, joka luo prosessirungon helpottamaan vastaavien tapahtumien järjestämistä ja on monistettavissa muihin kirjastoihin. Kirjaston henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille järjestetään tapahtumantuotantokoulutusta. Tapahtumatuotannon edellyttämään laitteistoon ja varustukseen panostetaan (esim. äänentoisto, katos, esiintymislava, kojut, rekvisiitta/lavastus yms.)

Yhteistyökumppanit:

-     Wellamo-opisto

-     Lahden lukiot

-     Lahden Kaupunginteatteri

-     Lahden Pohjola-Norden

-     Päijät-Hämeen Elokuvakeskus,PHEK

-     Päijät-Hämeen Tuglas-seura

-     Suomi-Puola-yhdistys

-     Suomi-Unkari Seuran Lahden osasto

-     Suomi-Venäjä-Seura

Tavoitteet:

- Maahanmuuttajien houkutteleminen kirjaston ja yhteistyökumppaneiden asiakkaaksi: 

- parantamalla palvelujen ja tapahtumien  kohdistamista vastaamaan heidän tarpeitaan  ja kiinnostuksen kohteitaan  sopeutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan

- kehittämällä maahanmuuttajaväestölle kohdennettua asiakastiedotusta ja markkinointia

- Kirjaston monikulttuurisuustyön ja maahanmuuttajapalveluiden kehittäminen

- Monikulttuurisuustapahtumakonseptin kehittäminen

-  Henkilöstön osaamisen kehittäminen monikulttuurisen asiakaskunnan kohtaamisessa ja eri kulttuurien tuntemuksessa ja tapahtumatuotannossa

-  Kirjastotilojen monipuolisuuden ja toimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja  erilaisten käyttömahdollisuuksien kehittäminen

-  Kirjaston ja paikallisten kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuuden mahdollisuuksia toteuttavien toimijoiden välisen uudistavan yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen

Budjetti:

Hankkeen budjetti koostuu asiantuntijapalkkioista ja tapahtumatuotantokuluista.  Kirjasto tarjoaa tarvittavat tilat sekä yhteistyössä Wellamo-opiston ja Lahden lukioiden kanssa työryhmätyöskentelynä hankkeen suunnittelun, koordinoinnin ja järjestämisen vaatiman työpanoksen.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Wellamo-opisto, Lahden lukiot

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tiedotuksessa ja markkinointiviestinnässä käytettiin esitteitä, julisteita, flyereitä, lehti-ilmoituksi, menoinfo.fi -palvelua, mediatiedotteita, Lastu-verkkokirjastoa sekä Facebookia ja Twitteriä

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen puitteissa järjestettiin monikulttuuristen tapahtumien sarja. Tilaisuudet olivat avoimia yleisötapahtumia, joihin osallistui sekä kantaväestö että maahanmuuttajaväestöä vauvasta vaariin. Hankkeen tuloksena saatiin tuotua monipuolisesti esille Lahden seudun kulttuuri‐ ja harrasteyhteisöjen  ja monikulttuurinen kirjo. Tilaisuuksissa syntyi erilaisista taustoista tulevien ihmisten kohtaamisia ja kulttuurivaihtoa. Maahanmuuttajia saatiin houkuteltua kirjaston toiminnan ja palvelujen piiriin. Tilaisuuksien järjestämiseen osallistuneiden työntekijöiden osaaminen kehittyi monikulttuurisen asiakaskunnan kohtaamisessa, eri kulttuurien tuntemuksessa ja tapahtumatuotannossa.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen puitteissa luotiin Lahden seudun monikulttuuristen toimijoiden kanssa yhteistyöverkosto, jota tullaan hyödyntämään jatkossakin monikulttuurisuutta ja kansainvälistä kulttuurivaihtoa edistävien tapahtumien järjestämisessä.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€30 000
Haettu muu avustus: 
€20 000
Saatu muu avustus: 
€15 000

Toteutunut rahoitus

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
12kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
4 965henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi